Warner Eisma (1864-) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Radewijk.


Warner Eisma is geboren op 1 april 1864 te Dokkum, als zoon van gemeenteontvanger Warner Eisma en Trijntje Klaver. Hij trouwde op 14 mei 1891 te Dokkum met Trientje Martina van Dijken.

Warner werd in maart 1891 benoemd tot hoofd van de school in Radewijk. Hij was toen onderwijzer te Hoogezand. In 1892 werd in Radewijk hun dochter Trijntje Louise geboren. Hij stond maar twee jaar aan de school in Radewijk toen hij in 1893 vertrok naar Oud-Lutten. Hij bleef daar lange tijd de school in Oud-Lutten dienen, namelijk ruim dertig jaar. In de raadsvergadering van Ambt Hardenberg van 21 maart 1925 werd het verzoek van Eisma behandeld om hem eervol te ontslaan als hoofd van de school te Oud-Lutten en als lid van de Commissie tot wering van schoolverzuim in ’t noorden der gemeente. De voorzitter deelde mee dat de heer Eisma gedurende meer dan 30 jaren tot groote tevredenheid van het gemeentebestuur en van de ouders der leerlingen als hoofd der openbare lagere school te Oud-Luiten en te Radewijk werkzaam is geweest, waarvoor hem dan in het bijzonder een woord van dank toekomt. B. en W. stelden voor hem het ontslag op de meest eervolle wijze aan te bieden per 31 maart, onder dankzegging voor de bewezen diensten. Aldus werd zonder hoofdelijke stemming besloten. De Provinciale en Overijsselsche Courant van 4 april 1925 meldde daarna:

“Afscheid W. Eisma. De heer Eisma heeft in een druk bezochte ouderavond afscheid van de ouders der leerlingen van de openbare school te Oud-Lutten genomen. In een treffende rede herdacht hij den tijd, 34 jaren, dat hij eerst te Radewijk, daarna te Oud-Lutten, als hoofd der school werkzaam was geweest. Hij drukte de aanwezigen op ’t hart te zorgen de school een tweemansschool te doen blijven. Gaarne had hij steeds zijn medewerking gegeven voor al die aangelegenheden, ook buiten de school, welke de plaats zijner inwoning betroffen, omgekeerd dankte hij voor den ondervonden steun in de vervulling zijner schooltaak. Met weemoed herdacht hij hen die heengegaan waren, in ’t bijzonder zijn echtgenoote, wier overlijden zoo’n zwaren slag was geweest. Gezondheidsredenen hadden hem genoopt ontslag te vragen uit zijn betrekking die hij noode neerlegde. De heer Slot sprak den heer Eisma toe in een gedicht en bood dezen namens de ingezetenen een prachtig geschenk aan, een klok met vazen. De heer Westerhof, hoofd der school te Baalder, huldigde den heer Eisma als ijverig onderwijzer wien geen moeite te groot was als ’t in ’t belang zijner school was. Hij dankte voor de jarenlang bestaan hebbende vriendschap. Ook de heer Kruizinga, oud-hoofd der school te Hardenberg, roemde de beroepsliefde van den heer Eisma. Hij schetste de overleden echtgenoote als een hoogstaande vrouw en hoopte dat de school behouden zou blijven als openbare school. De burgemeester van Ambt Hardenberg bracht den aftredenden functionaris hulde voor wat hij als onderwijzer en medeburger voor Lutten was geweest. De heer Mulder, lid van den raad, drong er bij de ouders sterk op aan weerstand te bieden aan de pogingen die gedaan werden om school om te zetten in een bijzondere. De bestaande eensgezindheid zou anders plaats maken voor verdeeldheid en verkettering. Ook de heer Altena en mej. Otten brachten dank aan den heer Eisma. Bewogen dankte de heer Eisma voor al de bewijzen van waardeering en vriendschap. Naar we vernemen zal de heer Eisma nog tot Paschen tijdelijk het hoofdschap waarnemen, om zich daarna metterwoon te vestigen te Zutphen”.