Geschiedenis van de openbare lagere scholen in de buurtschap Brucht

Overijsselsche Courant, d.d. 25 september 1829: 
“Burgemeester en Assessoren der gemeente het Ambt Hardenberg, zijn voornemens om op woensdag den 30sten september 1829, des voormiddags ten 11 uren, ten huize van den kastelein J. Odink D.z. op den Rustenberg te Heemse, publiek, onder nadere approbatie van Hun Ed. Groot Achtb. de Heeren Gedep. Staten der Provincie, aan te besteden: Het bouwen van een nieuw school-gebouw in de buurtschap Brucht terzelve gemeente, liggende een bestek en tekening daaraf aldaar ter lezing. Heemse, den 24 september 1829. Ant. van Riemsdijk, Vr. In kennisse van mij, A. Kampherbeek, Assessor, loco-secretaris”.

School gebouwd in 1829/1830. Afmetingen: lengte 7.225 el, breedte 5.225 en hoogte 5.17, geschikt voor maximaal 21 kinderen. Onderwijzerswoning afzonderlijk gelegen. School stond in 1859 op perceel F-117.

In de zeventiger jaren van de 19de eeuw stonden een aantal scholen in Ambt Hardenberg op de nominatie om opnieuw gebouwd of verbouwd te worden. In Brucht was de toestand van het schooltje zodanig dat het niet meer verantwoord was om er les te geven. Ook was het te klein. De kinderen uit Bruchterveld kregen ‘s morgens les en die van Brucht ‘s middags. Duidelijk een noodmaatregel. Vanaf 1878 werd in het gemeentebestuur gesproken over nieuwbouw. De school zou ook niet meer aan de rand van de Es gebouwd worden, maar in de Veldmaten aan het kanaal. De Veenderij Erven van Roijen leverde de grond en droeg bij aan de kosten van ophoging van de grond. 
 

In de krant ‘De Wekker’ van 11 juni 1879 lezen we:
“Ambt-Hardenberg, 4 juni. Als loffelijk blijk van hooge belangstelling in het onderwijs hebben de heeren Mrs. van Roijen te Zwolle aan het bestuur der gemeente Ambt-Hardenberg aangeboden : ½ ha. gecultiveerde grond, benevens f 200 voor ophooging enz. tot het bouwen van eene school en onderwijzers woning te Brucht in die gemeente aan het Almeloosche kanaal. Ieder blikt nu vol belangstelling op den tijd van uitvoering, want er bestaat reeds lang eene dringende behoefte Van de p. m. 150 leerlingen mogen slechts, op last van den heer schoolopziener van het 6de district, 50 leerlingen te gelijk worden toegelaten, wegens zeer beperkte ruimte. Ieder, die het oude schoolgebouw te Brucht komt bezichtigen, moet bekennen nimmer zulk een prachtig lokaal te hebben aanschouwd”.

Op 27 april 1881 werd in de raadsvergadering van Ambt Hardenberg besloten tot de bouw van drie nieuwe scholen in de gemeente, en wel in Brucht, Rheeze en Radewijk. Eind 1882 was het zover dat de nieuwe school in gebruik kon worden genomen.

De ‘nieuwe’ openbare lagere school aan het kanaal in Brucht.

 

De voormalige school met onderwijzerswoning aan de Kanaalweg-West 103 in Brucht.