Geschiedenis van de openbare lagere scholen in Den Velde & Loozen

Overijsselsche Courant, d.d. 8 juni 1830: 
“Burgemeester en assessoren der gemeente Gramsbergen, zullen, als daartoe behoorlijk geauthoriseerd en onder nadere approbatie van hun Ed. Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Overijssel, op dingsdag den 29sten junij 1830, des voordemiddags om tien uren, in de herberg het Roode Hart ter stede Gramsbergen, bij inschrijving en opbod, publiek aanbesteden: Het maken van een nieuw schoolgebouw in de buurtschap Ten Velde, met de leverantie van alle de daartoe benodigde materialen; waarvan het bestek en voorwaarden van nu af aan ter lezing zullen liggen, ter secretarie der genoemde gemeente, en alwaar ook de verlangde inligtingen zullen te bekomen zijn. Gramsbergen, den 7den junij 1830. Burgemeester en Assessoren voornoemd, W. Swam, vr. ter ordonnantie van dezelven, N.W. Grimmelius”.

Overijsselsche Courant, d.d. 2 mei 1837: 
“Het gemeentebestuur van Gramsbergen, is voornemens op dingsdag den 9den mei 1837, voordemiddags 10 uren, ten huize van den kastelein N.W. Grimmelius aldaar, publiek aan te besteden onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Overijssel: het afbreken en weder opbouwen van eene school voor de buurtschappen de Velde en Lozen met de leverantie van de daartoe benoodigde materialen. W. Swam, burgemeester”.

Op 5 februari 1886 werd de bouw van een nieuwe school aanbesteed door het gemeentebestuur naar een ontwerp van architect H.E. Hoegsma te Hoogeveen.

Het oude schoolgebouw was van steen gebouwd en met riet gedekt.