Geschiedenis van de openbare lagere school in Ebbenbroek

Salland’s Volksblad, d.d. 8 augustus 1904:
“Ambt Hardenberg. In de donderdag gehouden raadsvergadering der gemeente Ambt Hardenberg is besloten om de school te Venebrugge te bouwen, volgens voorstel van Gedeputeerde Staten, op een hoek grond van H. Meijer aldaar, en niet op het zuidelijk deel van Ebbenbroek zooals zulks door de gemeente was bedoeld.” 

Salland’s Volksblad, d.d. 28 oktober 1904:
“Schoolbouw Ebbenbroek. Hiervoor is beschikbaar een stuk grond van Wolbink aldaar, dat voor f. 1000 de ha. te verkrijgen is. De gemeente wenscht daarvan een ½ bunder aan te schaffen voor f. 500”.

Salland’s Volksblad, d.d. 9 december 1904:
“Een schrijven van G.S. waarin goedgekeurd wordt de aankoop van grond van Wolbink te Ebbenbroek voor schoolbouw aldaar”.

Salland’s Volksblad, d.d. 3 maart 1905:
“Aanbesteding. B en W van Ambt Hardenberg zijn voornemens donderdag 1 maart ten gemeentehuize aan te besteden: het bouwen van een school met onderwijzerswoning in de buurtschap Ebbenbroek. Architecten F.C. en J.D.C. Koch te Zwolle”.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, d.d. 06-11-1905:
“Hardenberg, 3 nov. Al reeds gedurende een 30-tal jaren zijn door de bewoners van Venebrugge en omstreken adressen tot de gemeenteraden gericht om te voorzien in de behoefte aan onderwijs aldaar. Maar het baatte niets. Na de invoering der leerplichtwet bleek de behoefte werkelijk zeer groot te zijn, een gevolg vooral van het ontginnen van vele woeste gronde, waardoor het getal bewoners toenam. Pogingen om een gemeenschappelijke school voor Stad en Ambt Hardenberg te stichten, stuitten af op verschillende bezwaren. Thans zijn in den afgelopen zomer twee nieuwe scholen gesticht, de een aan den Hoogenweg onder Stad Hardenberg, de andere te Emterbroek onder Ambt Hardenberg”.

De Vechtstreek, d.d. 28 mei 1938:
“De openbare scholen. Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring verleend aan de besluiten van den raad dezer gemeente Ambt Hardenberg waarbij verklaard is dat de instandhouding van de openbare lagere scholen te Slagharen, Radewijk en Ebbenbroek in deze gemeente gevorderd wordt ingevolge art. 19 der Lager Onderwijswet 1920. Deze scholen blijven dus bestaan”.

In 1993 werd de school Ebbenbroek samengevoegd met die van Hoogenweg. Dat heeft niet lang geduurd, want twee jaar later werd ook de school te Hoogenweg gesloten.