Geschiedenis van de openbare lagere scholen in Heemse

De Rotterdamsche Courant van 28 september 1805 meldde:
“Hardenberg, den 22 september. In den nagt tusschen donderdag en vrijdag laatstleden, ontstond er te Heemse aan het huis van den predikant Lamping en dat van den koster Dorgelo, brand, welke zoo schielijk toenam dat in een korten tijd het huis van den predikant, benevens een gedeelte van deszelfs schuur, het woonhuis en de hooiberg van den koster, als ook de school, geheel door de vlammen verteerd wierden. Menschen of vee zijn gelukkig daarbij niet omgekomen; des predikants vrouw, die pas voor twaalf dagen bevallen was, is ook gelukkiglijk met het kind uit den brand gered, en zijn beide in redelijken welstand. De meeste en beste van des predikants meubilen zijn het vuur ontrukt; doch die van den koster, op eenige weinige na, als ook zijn ingezameld koorn, hooi enz., is alles verbrand, waardoor dezen, met een talrijk huisgezin, zich in eenen droevigen toestand gedompeld vind.”

In de Overijsselse Courant van 1 maart 1806 lezen we: 
“De Goedsheeren en erfgenaamen onder de kerke van Heemse gehorende, zijn voornemens om door derzelven gecommitteerden, op dinsdag den 11 maart aanstaande, ’s morgens om elf uuren precies, ten huize van den kastelein D. Odink op den Rustenberg, bij de minst aannemende te doen aanbesteden het compleet nieuw maaken van het predikantshuis, kostershuis en schoole te Heemse: zullende de rekeningen en bestekken daarvan inmiddels te zien en te lezen zijn, bij gem. D. Odink te Heemse en voorts ook bij den kastelein M. Bruins aldaar”.

School vernieuwd in 1822. Afmetingen: lengte 8.42 el, breedte 5.57, hoogte 3.28. Onderwijzerswoning eraan verbonden. Geschikt voor maximaal 89 kinderen.

Stond in 1859 op perceel B-4777.

Met ingang van 1 augustus 1924 werd de school opgeheven.

In het Sallands Volksblad van 19 maart 1960 schreef men: 
Oude school te Heemse afgebroken. De vroegere Openbare Lagere School, nabij de Hervormde Kerk is nu totaal afgebroken. Het gebouw dat in de loop der jaren distributiekantoor en later voorraadschuur ener zaadhandel was, was de laatste tijd bij de gemeente in gebruik als magazijn. Er is thans ook ruimte gekomen voor wegverbreding op deze gevaarlijke bocht.