Geschiedenis van de openbare lagere scholen aan de Hoogenweg

Op 2 november 1905 werd de openbare lagere school aan de Hoogenweg officieel geopend en door 48 leerlingen in gebruik genomen.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 06-11-1905:
“Hardenberg, 3 nov. Al reeds gedurende een 30-tal jaren zijn door de bewoners van Venebrugge en omstreken adressen tot de gemeenteraden gericht om te voorzien in de behoefte aan onderwijs aldaar. Maar het baatte niets. Na de invoering der leerplichtwet bleek de behoefte werkelijk zeer groot te zijn, een gevolg vooral van het ontginnen van vele woeste gronde, waardoor het getal bewoners toenam. Pogingen om een gemeenschappelijke school voor Stad en Ambt Hardenberg te stichten, stuitten af op verschillende bezwaren. Thans zijn in den afgelopen zomer twee nieuwe scholen gesticht, de een aan den Hoogenweg onder Stad Hardenberg, de andere te Emterbroek onder Ambt Hardenberg. Gisteren is de eerste school in tegenwoordigheid van het dagelijksch bestuur der gemeente geopend en is het nieuwe hoofd, de heer A. Beijering, met zijn werkzaamheden begonnen. Reeds zijn 48 leerlingen toegelaten en nog een 15- of 20-tal uit wijk C, die ook gaarne zouden worden toegelaten, moesten voorloopig worden afgewezen. Naar we vernemen zullen spoedig de schoolmeubelen voor het tweede lokaal worden aangeschaft en, wanneer een tweede leerkracht is aangesteld, zal de school een 70-tal leerlingen tellen”.

In 1952 werd de school door de Inspectie afgekeurd, zodat de gemeente zich moest gaan bezinnen op nieuwbouw. Deze werd in hetzelfde jaar gerealiseerd. Daarna volgde er eind zestiger jaren verbouw. In 1980 bestond de school 75 jaar. In 1995 werd besloten de school Hoogenweg te sluiten. Dat raadsbesluit werd naderhand ingetrokken. Twee jaar later kwam een fusie tot stand tussen de scholen Hoogenweg en ‘t Spectrum, waarna de locatie Hoogenweg alsnog de deuren sloot.