Geschiedenis van de openbare lagere scholen in de buurtschap Oud-Bergentheim

De eerst bekende vermelding van een school in Bergentheim dateert uit 1679. Op verzoek van de boerschappen Bergentheim, Diffelen, Beerze, Sibculo en Mariënberg, 47 woningen in getal, besloten Ridderschap en Steden van Overijssel in 1679 in te stemmen met de bouw, omdat de kinderen een te grote afstand moesten afleggen naar de dichtstbijzijnde school, en een jaarlijks traktement voor een schoolmeester van vijftig gulden.

De gemeente Ambt Hardenberg trok in haar begroting voor 1838 een bedrag van 160 gulden uit voor een nieuw schoolgebouw in Bergentheim. Om aanspraak te kunnen maken op provinciale subsidie, was men verplicht het gebouw te laten ontwerpen door stadsbouwmeester Loman uit Deventer. Deze werd op 12 maart 1838 schriftelijk gevraagd om een bestek, begroting en tekening op te maken voor een schoolgebouw voor 40 à 50 leerlingen.

Overijsselsche Courant, d.d. 22 juni 1838:
“Burgemeester en Assessoren van het Ambt Hardenbergh, zijn voornemens om op dingsdags den 26sten junij 1838, des voordemiddags om 11 uren, ten huize van den kastelein J. Odink Dz., op den Brink te Heemse, publiek aan den minsteischenden, onder approbatie van Hun Edel Gr. Achtb. de Gedeputeerde Staten der Provincie, aan te besteden: Het bouwen van eene nieuwe school in de buurtschap Bergentheim ter gemeente, met de leverantie van alle daartoe benoodigde materialen. Het bestek en teekening daaromtrent, ontworpen bij den heer B. Looman, stads-bouwmeester te Deventer, liggen inmiddels ter visie ten huize van den kastelein voornoemd. Heemse, den 11den junij 1838. Ant. van Riemsdijk. A. Kampherbeek, assr. loco-secr.”

De aanbesteding werd gegund aan aannemer B. Venebrugge C.zn te Venebrugge. De totale bouwkosten bedroegen f. 1349,-
De school had de volgende afmetingen: lengte 7,5 el, breedte 5,8 en hoogte 5,79 en had een gewelfd dak. Het was gebouwd op perceel H-1197.

In 1872 werd in Bergentheim een nieuwe school gebouwd onder architectuur van Koch te Zwolle. 
Brief aan GS van Overijssel d.d. 30 december 1872:
“Hierbij hebben wij de eer U ter goedkeuring aan te bieden een besluit van den gemeenteraad van den 28e dezer, betrekkelijk de verkoop van het oude schoolgebouw te Bergentheim. Wij doen deze vergezeld gaan van een besluit van den raad van dezelfde dagtekening waarbij wordt verklaard, dat gemeld schoolgebouw niet meer voor de openbare dienst is, terwijl wij op zondag den 29e dezer dat besluit ter algemene kennis gebracht hebben, met uitnodiging om zoo daartegen bezwaren bestaan, die bezwaren schriftelijk binnen 14 dagen, mede te delen”.

In 1873 werd de oude school afgebroken.

‘De Vechtstreek’, d.d. 8 september 1934:
“De drie openbare scholen te Bergentheim, Collendoorn en Sibculo zijn ingaande 1 september opgeheven. Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door den loco-burgemeester den heer Oostenbrink en den gemeentesecretaris den heer Resink heeft den 31 augustus de beide eerste scholen bezocht; en officieel gesloten. De heer Oostenbrink dankte de hoofden dier scholen, de heren Brouwer en Graatsma, voor wat zij gedaan hebben in ’t belang van het onderwijs in genoemde buurtschappen”.

In april 1935 besloot de gemeenteraad van Ambt Hardenberg het leegstaande schoolgebouw te verkopen aan de heer Klinkhamer te Vriezenveen voor f. 735,-