Geschiedenis van de openbare lagere scholen in Rheeze

Overijsselsche Courant, d.d. 25 januari 1839:
“Burgemeester en assessoren van het Ambt Hardenbergh, zijn voornemens om op vrijdag den 8sten februarij 1839, des voordemiddags ten 11 uren, ten huize van den kastelein J. Odink Dz., op den Brink te Heemse, publiek aan den minsteischenden, onder approbatie van Hun Ed. Gr. Achtb. de Gedeputeerde Staten der Provincie, aan te besteden: Het bouwen van eene nieuwe school in de buurtschap Rheeze ter gemeente, met de leverancie van alle daartoe benoodigde materialen. Het bestek en teekening daaromtrent, ontworpen bij den heer Loman, stads-bouwmeester te Deventer, liggen inmiddels ter visie ten huize van den kastelein voornoemd, en zijn de verder verlangd wordende informatiĆ«n te bekomen ter secretarie der gemeente. Heemse, den 21sten januarij 1839. Burgemeester en assessoren voornoemd, Ant. van Riemsdijk. In kennisse van mij, A. Kampherbeek, assr., loco secrets.”

Er werd door een vijftal aannemers, afkomstig uit Dalfsen, Coevorden, Dedemsvaart en Venebrugge ingeschreven op de aanbesteding, waarbij aannemer D. Baarslag uit Dalfsen de laagste was. Hem werd het werk gegund voor f. 1265,- De nieuwe school had de volgende afmetingen: lengte 8.00 el, breedte 5.40 en hoogte 5.80 en had een gewelfd dak.

School stond in 1859 op perceel K-591.

Op 27 april 1881 werd in de raadsvergadering van Ambt Hardenberg besloten tot de bouw van drie nieuwe scholen in de gemeente, en wel in Brucht, Rheeze en Radewijk.

De openbare lagere school in Rheeze werd op 15 juli 1914 opgeheven. In de raadsvergadering van Ambt Hardenberg van 28 januari 1914 was daartoe besloten:

“In verband met een adres van H. J. Waterink en 36 anderen, allen inwoners der buurtschappen Rheeze en Diffelen, verklarende, dat zij voor hun kinderen christelijk onderwijs verlangen en naar aanleiding van het feit, dat slechts een 8-tal leerlingen thans de openbare lagere school te Rheeze bezoeken en het te voorzien is, dat dit getal in de toekomst kleiner wordt, stellen B. en W. voor die school, met ingang van den eersten dag der maand, volgende op die waarop de goedkeuring door Ged. Staten aan het raadsbesluit bij B. en W. zal zijn ingekomen, op te heffen. Ook werd gelezen een adres van E. J. Welleweerd en 5 anderen, ingezetenen der buurtschappen Rheese en Diffelen om de school te Rheeze te handhaven. Na eenige discussie werd met 9 tegen 4 stemmen, die der heeren Harbert, Veldkamp, v. d. Sanden en Reinders, het voorstel van B. en W. aangenomen”.