Geschiedenis van de openbare lagere scholen in Slagharen

In 1830 telde de leefgemeenschap in Slagharen 82 personen, onder wie 14 kinderen die of in Lutten of in Dedemsvaart naar school gingen. Een tiental jaren later was de gemeenschap gegroeid en telde toen 109 kinderen. De behoefte aan een school werd niet alleen door de gemeente Ambt Hardenberg gesteund maar ook door de provincie. 
 
Brief van de burgemeester van Ambt Hardenberg aan de heer B. Loman, stadsarchitect te Deventer:
“Ik heb de eer U te verzoeken de goedheid te willen hebben, ten behoeve dezer gemeente te vervaardigen een bestek en teekening eener nieuw te bouwene school in de buurtschap Slagharen in deze gemeente, moetende bevatten een aantal van 200 kinderen, zullende komen te staan op ongeveer 50 ellen afstands noordwest van het woonhuis van H.H. Karperien. Zoo ver ik heb kunnen nagaan is de plaats van gemelde school uitgezogt zandgrond en van goede hoedanigheid”.
 

Overijsselsche Courant, d.d. 8 oktober 1841: 
“De burgemeester en assessoren van het Ambt Hardenbergh zullen onder nadere approbatie van Heeren Gedeputeerde Staten op vrijdag den 15den october 1841, des morgens om 10 uren, ten huize van de weduwe J. Odink Dz. te Heemse, publiek aanbesteden: het bouwen van een nieuwe school, in het gehucht Slagharen, aan de Dedemsvaart, met leverantie van alle benoodigde materialen. Bestek en teekening leggen ter visie aan het Gemeentehuis. De burgemeester, J.H. Kremer”.

Bij de openbare aanbesteding bleek aannemer Johannes de Blecourt uit Coevorden de laagste inschrijver voor f. 2249,- (700 gulden minder dan was begroot). Op 27 april 1842 begon de bouw en zes maanden later moest de school opgeleverd worden. Het kreeg de volgende afmetingen: lengte 15.35 el, breedte 7.50 en hoogte 6.00. De provincie Overijssel had 1125 gulden subsidie bijgedragen. Eind augustus was de school al bijna opgeleverd.

In februari 1843 kon met het onderwijs begonnen worden onder leiding van meester Hendrik Kuik de Vries. Door de veldwachter werd huis aan huis in Slagharen de komst van De Vries aangekondigd en de ouders erop gewezen hun kinderen naar school te sturen. Hadden de eerste onderwijzers steeds een woning gehuurd, meester Kopelle wilde een eigen woning die in 1877 gebouwd werd. De woning moest in 1896 op last van het ministerie van Binnenlandse Zaken gemoderniseerd worden, hetgeen betekende dat er een zijraam gemaakt moest worden om de kinderen op het schoolplein te kunnen zien spelen. Het schoolgebouw heeft het maar 30 jaar uitgehouden. 

De school stond in 1859 op perceel L-601.

Provinciale Drentsche en Asser Courant, d.d. 6 oktober 1886:
“Op donderdag 21 october 1886, voormiddags elf uur, op het gemeentehuis van Ambt Hardenberg, aanbesteding van het bouwen van een school voor 270 leerlingen in de buurtschap Slagharen. Teekening en bestek ter inzage. Aanwijzing in loco woensdag 20 october as. door architecten W. en F.C. Koch te Zwolle”.

Het nieuws van den dag, d.d. 25 oktober 1886:
“Bij de aanbesteding van een nieuwe school te Slagharen waren 20 inschrijvingsbiljetten ingeleverd. Het laagst was ingeschreven door den heer J.P. Bock te Assen voor f. 8781”.

De nieuwe school werd in 1887 gebouwd aan de overkant van het oude gebouw aan de Herenstraat.

De Vechtstreek, d.d. 28 mei 1938:
“De openbare scholen. Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring verleend aan de besluiten van den raad dezer gemeente Ambt Hardenberg waarbij verklaard is dat de instandhouding van de openbare lagere scholen te Slagharen, Radewijk en Ebbenbroek in deze gemeente gevorderd wordt ingevolge art. 19 der Lager Onderwijswet 1920. Deze scholen blijven dus bestaan”.

De openbare lagere school aan de Herenstraat werd in 1951 uitgebreid met een gymnastieklokaal door twee lokalen te verbouwen. Twaalf jaar later kwam een rapport uit over de toestand van de school. Dat loog er niet om. Het gebouw voldeed geheel niet aan de moderne eisen. De gemeente paste aan het eind van de zestiger jaren nog enkele wijzigingen toe.
In 1970 kwam een urgentieverklaring af voor de bouw van een nieuwe school die in 1974 klaar was. Bij de opening van het nieuwe gebouw kreeg de school de naam ‘De Regenboog’.