Bronnen: zie overzicht van oude akten

anno 1450

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 189 | 07-01-1450
Arnt Blanckefoirt, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Herman Staell verkocht heeft aan Johan van Reedse een rente van 8 1/2 mud rogge uit zijn erf Scultinck, gelegen in de buurschap en mark Aene, en kerspel en gericht Hardenbergh.
Des Wonsdaghes nae Drier heilighe Koninghedaghe. [Schuldink Ane]
Hs.: Afschrift van een vidimus van B.S.R. van Zwolle (23 april 1491), in Cartularium II, fol. 121 vs. (blz. 242), in het archief van het klooster Sibculo. | Zie: no. 190 en 191. | NB: Mede bezegeld door Herder Stael, vader van Herman.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 92 | 07-03-1450

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 93 | 02-05-1450

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 94| 09-09-1450

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 18 | 10-11-1450

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 48 | 08-01-1451 [ws. vrijdag 10-01-1451]
Arnt Blanckefort, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Derck Volckerssone en zijn vrouw Dedele met hun kinderen Egbert, Folker, Johan, Fenne en Ghese aan prior en convent van Zybekeloe hebben overgedragen en geleverd een rente van 6 mud rogge, behoudens het recht van wederkoop van de heerlijkheid Gramsberghe met 13 Overlandse Rijnse gulden voor elk mud rogge.
NB: Als keurnoten worden genoemd Lefert van Berghenthem en Conraet Grevynckraden.
Des naesten Vriedages post Epinhanie. [Heerlijkheid Gramsbergen, Leuvelink Rheeze]
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 27 (blz. 53), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 47

anno 1451

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 95 | 03-03-1451

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 96 | 12-03-1451

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 97 | 23-03-1451

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 98 | 22-04-1451

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 99 | 29-04-1451

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 19 | 23-08-1451

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 100 | 27-10-1451

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 178 | 08-11-1451

anno 1452

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 101 | 28-01-1452

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 140 | 31-01-1452 [nazien lichtmis op 02-02-1452 maandag, zoe dus 26-01 moeten zijn of het jaar is fout]
Arnt Blanckefoert, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Henrick Tybes en zijn vrouw Ghese aan Derck Volkerszoene en zijn vrouw Dedile hebben verkocht een rente van 2 mud rogge uit een perceel land in Badeler es, onder belofte van vrijwaring.
Des Manendaghes voir Lichtmissendaghe ghehieten Purificacio Marie.
Als keurnoten worden genoemd Albert die Smyt en Ghert die Smyt. [Baalder Esch]
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 85 (blz. 169), in het archief van het klooster Sibculo. | Zie: no. 142. | NB:

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 102 | 22-02-1452
Arend Blanckenvoert, richter ten Hardenberge, verklaart dat Johan van Rechter, zoon van wijlen Luthgerde, heeft verkocht en overgedragen aan zijn oom Harm van Rechter, al het goed en nalatenschap die zijne moeder Luthgerde voornoemd aangekomen waren van haren vader Johan van Rechter. Koernoten: Johan van den Lande en Arend Grijmborch, bastert.
Ghegeven in den jaerons Heren dusent vierhundert twee ende vijfftich up sunte Petersdach ad Cathedram.
Met het uith. (besch.) z.v. den Richter in gr. w. | o.n. Sibculo LIX | cfr. 1451 Oct. 27. No. 100. | v. Doorn T.R.

Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel | deel III, blz. 93 en 94, no. 9 | 22-02-1452
Petri ad Cathedram | Sipculo.
Arend Blankenvoort, Rigter ten Hardenberge, verklaart, dat Johan wijlen Lutgartszoon van Rechter, ten overstaan van hem en keurnoten verkoeht en overgegeven heeft aan Harmen van Rechteren, zijnen oom, al het goed en nalatenschap, welke zijne moeder voormeld aangestorven waren van wijlen haren vader, Johan van Reehter | Kenrnoten : Johan van den Lande en Arend Grijmboreh, bastert | In het Nederduitsch | Het zegel van den Rigter in br. w. wat beschadigd.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 141 | 12-04-1452
Arnt Blanckefoert, richter te Hardenberch, oordkondt dat Derck van Redze, Frederick van Diffell, Boldewyn van Diffelen en Roloff Scaepshofft, kerkmeesters van de kerk te Heemse, voor het kerspel Heemse verkocht hebben aan Derck Volkerssoene en zijn vrouw Dedele een rente van 6 schepel rogge uit een maat in Kalendermaeden en uit een perceel land bij de Kerkhoeve te Heemse; en dat verkopers die rente aan kopers hebben geleverd | Des Wonsdaghes nae Paeschedaghe. [Collendoorn, Heemse]
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 85 vs. in het archief van het klooster Sibculo. | Zie: no. 142. | NB: Als keurnoten worden genoemd Derck Holtinck en Roloff Otten.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 40 | 31-12-1452

anno 1453

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 25 | 17-01-1453

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 103 | 24-01-1453

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 188 | 11-03-1453
Arnt Blanckefoert, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Roloff Hondeberch de Oude en zijn zoon Roloff verkocht hebben aan Johan van Redesse een rente van 6 mud rogge Zwolse maat uit hun erf Willinck, gelegen in de buurschap en mark Aene, en kerspel en gericht Hardenbergh | NB: Als keurnoten worden genoemd Lefert van Berghenthem en Hendrick die Kremer.
Op s.Gregoriusavent des heiligen pawes. [Willink, Ane]
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 120 (blz. 239), in het archief van het klooster Sibculo.

anno 1454

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 104 | 04-04-1453

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 105 | 15-02-1554

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 52 | 02-04-1454

Stadsgericht Hardenberg | Regest 2 | 09-04-1454
Evert van Wytman, rentmr. van Salland oorkondt dat Goestwe, weduwe Albert Smedes t.o.v. vrijlieden van het hof van Ommen Willem Hesselssoen en Henric Gherberdynck, transporteert aan Jacob Lubbertssoen het half vrije erve en goed die Coldehoff in de buurschap Bodelar. [Koldenhof Baalder]
des dinxdages nae den Sondach Judica
NB: Oorspr. in inv.nr. 43. Het zegel van de rentmr. verdwenen.

Stadsgericht Hardenberg | 43 | 1454
Akte van transport t.o.v. Evert van Wytman, rentmeester in Salland en vrijlieden van de hof te Ommen, door Goestwe, weduwe van Albert Smedes aan Jacob Lubberts, van het half vrije erf die Coldehoff | Het zegel van de rentmeester verdwenen | Zie regestnummer 2. [Koldenhof Baalder]

anno 1455

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 106 | 14-08-1455

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 107 | 21-08-1455

Klooster Galilea Maior te Sibculo. | Regest Ter Kuile 158 | 29-11-1455

anno 1456

Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel | deel III, blz. 111, no. 14 | 21-02-1456 | Op Petri avond ad Cathedram | Sipculo.
Burgemeesteren en Raad in Groningen verklaren, dat hun burger, Geert Thewes, als momber van Stijne van Rechteren, zijne eehtgenoote, ten overstaan van hen aan Herman van Rechter te Gramsberge heeft kwijtgescholden alle zoodanige aanspraak op erfenissen en schulden, als hem aangestorven was van wijlen Johan van Rechteren. [Gramsbergen]
In het Nederduitsch. Het secreet van Groningen in br. w. byna gaaf.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 108 | 21-02-1456

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 65 | 22-02-1456

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Stukken betreffende den aankoop en ’t beheer der goederen 47 | 26-02-1456
Acte van aankoop van de grove en smalle tienden over het erve te Mestelse, in de buurschap Leussen, en van eenige andere tienden aldaar, Zie regest 109.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 109 | 26-02-1456 (zie charter 47)
Steven Kamferbeke, richter ten Hardenberghe, verklaart dat Hinrick Veltcamp, alias Hemekinck, en Alijt zijne vrouw hebben verkocht aan Prior en Convent van Galilea in Zibekeloe, ord.Bern., de grove en smalle tienden over het erf en goed te Mestelse, in de buurschap Loezen, en voorts nog de tienden over 7 anderen stukken, met name in het stuk genoemd, alles in het kerspel en gericht van Hardenberghe gelegen | Koernoten: Leefert van Bergenthem en Hinrick Brunynck.
Ghegeven in den jaren ons Heren dusent vierhondert ende sees ende vijftich des anderen daghes na sunte Mathiasdach des hillighen Apostels. [ Messelse Loozen]
Met het uith. (besch.) z.v.d. richter in gr.w. | o.n. Sibculo LXIII | v. Doorn T.R. | (anno bissextili).

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 42 | 17-03-1456

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Stukken betreffende den aankoop en ’t beheer der goederen 43 | 05-04-1456, zie 22-04-1456
Acte van aankoop van het goed Waterijnck, c.a., in de buurschap Bergentheim, van Engbert, zoon van Johan Vriesen. Met acte van consent van den Proost van St. Lebuinus te Deventer | NB: Zie regest 110, 111 | Omvang: 2 charters. [Waterink Bergentheim, Uithof van het klooster te Mariënberg]

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 110 | 05-04-1456 (zie charter 43)
Conrad van Deypholt, elect te Osenbrug, en proost der sancti Lebuinikerk te Deventer verklaart, na bekomen vergunning van Deken en Capittel dier kerk, toegestaan te hebben aan Prior en Convent te Sybekeloe (Sibculo) om te mogen koopen het aan gezegde proostdij hoorige goed Waterijnck c.a. gelegen in het kerspel van Hardenberghe, buurschap Berghentem, bij des convents uithof ter Marienborch gelegen, tegen een jaarlijksche tijns van een schilling, en met eenige andere bepalingen. Ghegeven in den jaer unses Heren dusent verhundert sesse unde vijftich des anderen daghes na sunte Ambrosiusdach des hilighen Bisscops.

Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel | deel III, blz. 113. no. 1 | 05-04-1456
’s Anderen dages na Ambrosii | Sipculo.
Coenraad van Dijepholt, Elect to Osenbrug en Proost van Lebuinikerk te Deventer, doet kond, dat hij met toestemming van Deken en kapittel dier kerk, den Prior en het Convent te Sijbekeloe vergund heeft, het, aan die Proostdij hofhoorige erve Waterinck, bij des Convents Uethoff ter Marienborg, in de buurschap Bergenthem onder het kerspel van Hardenberg te koopen, mits op elken St. Marten in den winter binnen Deventer aen der Proostdijen Ambtman tot tins betalende eenen schillink, dien men pleegt te voldoen met eenen ouden Toornschen grooten enz.
In het Nederduitsch. Met het wat geschonden zegel van den proost in r. w., zijnde dat van Deken en kapittel er afgevallen. [uithof Mariënberg en Waterink te Bergentheim]

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 111 | 22-04-1456 (zie charter 43)
Johannes Suzeler, canunnik van St. Lebuini te Deventer vicarius van Conrait van Diepholt, Elect te Osenbrugghe, en Proost te Deventer, verklaart dat Engbert, zoon van wijlen Johan Vriezen en Hille diens echtgenoote, met Wolbert ten Boemkamp, als momber, hebben verkocht aan Prior en Convent van het klooster te Zebekeloe, hun erve en goed Watering, c.a., kerspel Herdenberge, buurschap van Berghentem | Huisgenooten der proostdij: Arent Reteringk en Geert Rosingk. [Waterink, Bergentheim]
Gegeven in den jare ons Heren dusent vierhondert sess en vieftich op sunte Georgiusavont.
Met het uith.z. van Johannes S. in gr. wasse | o.n. Sibculo LXV | v. Doorn T.R.

Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel | deel III, blz. 114, no. 5 | 22-04-1456
St. Gregorius avond | Sipculo.
Johannes Suzeler, kanunnik en algemeene Vicaris van Coenraed van Diepholt, Proost van St. Lebuini kerk te Deventer, doet kond, dat Engbert wijlen Johan Vriezenzoon en Hille, die echtgenoote van denzelfden Johan plag te wezen, onder momberschap van Wolbert ten Boemkamp, ten overstaan van hem en huisgenoten der Proostdij, aan den Prior en het Convent van Zebekeloe hebben verkocht en afgestaan het volschuldige erf Watering onder Bergenthem.
In het Nederduitseh. Huisgenoten: Arend Reteringh en Geert Rosingk. | Het zegel van Suzeler in donkerbr w, gaaf.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 363 | 23-04-1456

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 23 | 18-06-1456

anno 1457

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 112 | 04-04-1457

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 125 | 04-04-1457

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 180 | 14-04-1457

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 113 | 25-10-1457

Schattingsregisters | 04-11-1457
Fa: Dit is die bede ons genedigen heeren, heeren Davids van Burgonien, tot synre vroelicker inkomst in den jaer ons heren dusent vierhondert soven ende vijftich, svrydages na Omnium Sanctorum.
Fb: Dyt is de bede onser gheneighen heeren, heeren David van Burgonien, toe synre vroliker inkomst in den jaeren ons Heeren MCCCCLII, des frydages nae Omnium Sanctorum.

anno 1458

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 365 | 30-01-1458

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 114 | 01-05-1458

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 24 | 23-05-1458

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 54 | 06-06-1458
Jacop van den Water, ambtman van abdis en kapittel van Essende, oorkondt dat Herder Staell aan Willem toe Ghetecathe een rente van 6 ££ heeft verkocht uit 2 morgen land, gelegen in Deeze (die ongedeeld liggen met twee andere morgen land van Ghert Goedenzone), welke 2 morgens liggen tussen land van Henrick van der Haer en Derck van Tweenhusen, van Johan Kokeman en Lubbert Speels; en dat Herder die rente voor hem, ambtman, heeft geleverd onder belofte van vrijwaring.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 30 vs. (blz. 60), in het archief van het klooster Sibculo.
Des Dinxedages nae s. Bonifaciusdaghe.
Zie: no. 55 | NB: Als leenmannen van Essen worden genoemd Johan ten Toerne en Johan Lambertssone.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 115 | 22-07-1458

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 116 | 22-07-1458

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 38 | 20-09-1458

Zwolse Regesten | regest 2335a | 28-09-1458
Gegeven in den jare uns hern dusent verhundert achte end viftich up sante Michelsavent das hilligen aersengels. Bernardus Storm en Johann Egbertessoen, kerkmeesters van de sunte Bonefaciuskerken te Gramsberge, verklaren in aanwezigheid van Egbert Sconekamp, ambtman der herschuep van Gramsberge, dat zij aan Geerde van der Linden en Hylle, zijn vrouw, een mud goede, droge pachtrogge, gemeten met Zwollischer stadsmarktmaat, verkocht hebben, gaande uit twee stukken roggeland, te weten de Ulenkamp en een daarbij gelegen stuk land, die op de es in Diffelenn in het kerspel van Hemisse en het gericht van Hardenberghe gelegen zijn, die Bertelt ten Hove gebruikt en waaruit nog een mud rogge ten behoeve van de kosterij van Gramsberge gaat, wat ieder jaar op sunte Merten in den winter (11 november) of binnen veertien dagen daarna op straffe van panding in hun huis te Gramsberge geleverd dient te worden, alles overeenkomstig een desbetreffende, bezegelde akte, die ze hierbij aan Gerd van der Linden en Hille, zijn vrouw, overdragen. [Heerlijkheid Bonifatiuskerk Gramsbergen, Uilenkamp Diffelen]

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 27 | 17-10-1458

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 6a | 05-12-1458

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 117 | 05-12-1458

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 82 | 13-12-1458

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 118 | 18-12-1458

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 81 | 22-12-1458

anno 1459

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 119 | 02-01-1459

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 44 | 04-03-1459
Steven Kampherbeecke, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Henrick Veltcamp gen. Hemekinck en zijn vrouw Alijt met haar broer Ghert Odinck hebben verkocht aan Volker Derckessone te Diffele een rente van 2 mud rogge Zwolse maat uit het erf Odinck, gelegen in de buurschap Kalender en het kerspel Heemse en het gericht Hardenberghe; en dat verkopers die rente aan koper hebben geleverd.
Ipso die Esto michi | NB: Als keurnoten worden genoemd Hermen Scuttorp en Johan Hemekinck. [Odink Collendoorn] | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 24 vs. (blz. 48), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 37 | 06-03-1459

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 176 | 12-04-1459

Stadsgericht Hardenberg | Regest 3 | 14-04-1459
Heer Henric van Essen, ridder en Evert van Wytman, rentmrs. van Salland oorkonden dat Aelt Jacobssoen en Trude e.l. t.o.v. de vrijlieden van het hof van Ommen Johan Leffertssoen van Berghenthem en Deric van Ane, transporteren aan Ernst Leffertssoen van Berghenthem het zesdedeel van het halve vrije erf en goed die Coldenhoff in de buurschap Bodeler. [Koldehof Baalder]
op sante Tyburtius en Valerianusdach | NB: Oorspr. in inv.nr. 44. Met beschadigd zegel van Van Essen. Dat van Van Wytman verdwenen.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 85 | 03-06-1459

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 86 | 09-08-1459

Bisschoppen van Utrecht | Regest 3860 | 22-11-1459
Bisschop David draagt het beheer der tollen te Hardenberg voor zes jaren op aan Steven Kamferbeke.
Afschr. — Reg. n°. 4 fol. 17.

Stadsgericht Hardenberg | 44 | 1459
Akte van transport t.o.v. Henrick van Essen, ridder, en Evert van Wytman, rentmeesters in Salland, en vrijlieden van de hof te Ommen, door Aelt Jacobs en Trude e.l. aan Ernst Lefferts van Bergentheim, van het zesde deel van die Coldehoff |NB: Met beschadigd zegel van Van Essen. Dat van Van Wytman verdwenen. Zie regestnummer 3.

anno 1460

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 131 | 05-01-1460

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 120 | 01-02-1460

Stadsgericht Hardenberg | Regest 4 | 17-05-1460
Henrick van Essen, ridder en Evert van Wytmen, rentmrs. in Salland oorkonden dat Ghese Jacop Lubbertzoens dochter, geassisteerd door Lubbert Egbertsoon haar man, t.o.v. de vrijlieden van het hof van Ommen Arent Drüghehoern en Willem Hesselszoen, transporteert aan Henrick Hemeking het twaalfde deel van het erf en goed die Coldehoff in de buurschap Bodeler, waarin Ghese geërfd was na de dood van haar vader.
des Saterdaghes nae St. Pancraciusdach | NB: Oorspr. in inv.nr. 45. Met zegels van de rentmrs. Zie ook reg.nr. 5; deze akten zijn op één charter gesteld.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 120a | 24-05-1460

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 83 | 12-07-1460 [regest zegt 11-07]

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 173 | 18-10-1460

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 121 | 10-11-1460

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 34 | 14-11-1460

Klooster Galilea Maior te Sibculo. | Regest Ter Kuile 174 | 26-11-1460

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 122 | 29-11-1460

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 123 | 30-11-1460

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 124 | 1460 absque dato

anno 1461

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 55 | 24-01-1461
Johan van den Rutenberch, ambtman van abdis en kapittel van Essende, oorkondt dat Willem to Ghetecae verkocht heeft aan prior en convent van Zybekeloe de rente van 6 ££ uit 2 morgen land in Deeze, afkomstig van Herder Staell (Zie no. 54; 6 juni 1458); en dat verkoper die rente voor hem,. ambtman, aan prior en convent heeft geleverd | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 31 (blz. 61), in het archief van het klooster Sibculo | Op s. Pauwelsavent Conversionis | Zie: no. 54.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 125 | 22-02-1461

Stadsgericht Hardenberg | Regest 5 | 02-03-1461
Henrick van Essen, ridder en Evert van Wytmen, rentmrs. van Salland oorkonden dat Henrick Hemeking t.o.v. de vrijlieden van het hof van Ommen Albert Haeberting en Johan ten Sande, transporteert aan Arent den Yegher het twaalfde deel van het erf en goed die Coldehoff in de buurschap Bodeler. [Koldenhof Baalder] NB: Oorspr. in inv.nr. 45. Met zegels van de rentmrs. Zie ook reg.nr. 4; deze akten zijn op één charter gesteld.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 35 | 10-04-1461

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 126 | 12-07-1461

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 21 | 27-07-1461

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 127 | 23-08-1461

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 128 | 07-09-1461

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 129 | 26-09-1461
Henrick van der Haer en Wychgher Poppe, schepenen in Zwolle, verklaren dat Volker Diricssoen, geschonken heeft, na zijnen dood aan Johan, Geert en Willem, zijne broeders, en Hadenrich, zijn zuster, 2 morgen vrij land in Desermarke gelegen, benevens eene were in de Waterstrate, een en ander nader in het stuk omschreven. [Diffelen]
Int jaer ons Heren duijsent vierhundert een ende tsestich des Saterdaghes post Mauricii et ejus Sociorum.
Met de uith.z.z. der schepenen in gr.w. | In dorso: “vacat” | o.n. Sibculo LXXV. Annex LXXVa-c.
v. Doorn T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 130 | 22-10-1461

Charters, collectie ‘Varia’ | Regest 9 | 10-11-1461 | Int jaer uns Heren Duysent vierhondert een ende tsestich op Sante Mertyns avent in den wijnter.

Stadsgericht Hardenberg | 45 | 1461
Akte van transport t.o.v. Henrick van Essen, ridder, en Evert van Wytman, rentmeesters in Salland, en vrijlieden van de hof te Ommen, door Ghese Jacop Lubberts dochter met Lubbert Egberts haar man aan Henrick Hemeking van het twaalfde deel van die Coldehoff, 1460; gevolgd door akte van transport t.o.v. dezelfden door Hemeking aan Arent den Yegher van dit twaalfde deel | Met zegels van de rentmeesters. Zie regestnummer 4, 5. [Koldenhof Baalder]

anno 1462

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 282 | 12-01-1462

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 284 | 13-01-1462

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 131 | 25-01-1462

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 170 | 31-03-1462

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 283a | 03-05-1462

Zwolse Regesten | Regest 2465 | 05-06-1462
In ’t jair ons heren dusent vyrhondert twe ende tsestich op sunte Bonifaciusdach des heiligen martelairs.
Steven Camferbeke, richter te Herdenberge, verklaart in aanwezigheid van Johan Potghieter en Henric van der Haer als gerichtslieden, dat Arnt van Lent, priester, Evesse (van Lent), zijn zuster, met Andries Telvoeren, haar man als haar momber, Lutgherd (van Lent), hun zuster, met Bernt Henricssoen, haar man als momber, en Egbert Busschingg aan de zusters en maagden van het begijnenhuis ten Bussche (Buschklooster), dat buiten de Zassingpoerte te Zwoll gelegen is, hun aandeel verkocht hebben in de erfenis van Bette Todden, hun nicht, die zuster in het begijnenhuis ten Busch is, met name de grove en smalle tienden, gaande uit het erve en goed, Oestmaninck genaamd, dat van de erfgenamen van Lefert van Berghenthem is en dat in de buurschap van Hemysse in het gericht van Herdenberge gelegen is. [Oostmannink Heemse]

Bisschoppen van Utrecht | Regest 3960 | 09-06-1462
Bisschop David verpacht aan Steven Kamferbeke voor negen jaren zijn tol en huis te Herdenberg voor 140 Arnhemsche guldens ’s jaars.
Afschr. — Reg. n°. 4 fol. 68 vs.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 62 | 05-07-1462

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 132 | 10-10-1462
Wessel Peperlaken, richter te Ummen, verklaart dat jr. Henrick van Gramsberge, jr. Sweder, heer tot Voerst, Keppel en Almeloe, momber over de jofferen Agnes en Jutte van Gramsberge, en Roeleff van Coeverden, met Fije zijne vrouw, hebben verkocht aan Geert van den Cloester eene jaarlijksche pacht van 15 Heerenponden uit hun erve en goed Stenvordinck, gelegen in het kerspel van Ummen, buurschap Junne c.a. | Gerichtslude en Koernoten: Egbert van den Rutenberge en Evert Kruijse.
Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert twe ende tsestich op sante Victoris dage merteler ende sünre gesellen. [familie Van Gramsbergen]
Met de uith.z. (min of meer besch.) v.d. richter, jr. H.v.G. jr. Sw.t.V. en R.v.C. in gr.w. | Hierbij 2 transfixen dd. 1472 Mei 29 en 1538 July 28 | o.n. Sibculo LXXVII | Transfixen LXXVIIa-b.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 133 | 16-10-1462

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 63 | 26-11-1462

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 172 | 03-12-1462

anno 1463

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 134 | 17-01-1463

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 135 | 16-04-1463

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 136 | 16-04-1463

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 169 | 23-04-1463

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 137 | 25-05-1463

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 138 | 11-06-1463

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 139 | 15-06-1463

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 140 | 15-06-1463

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 141 | 23-06-1463

Familiearchief Van Essen | Regest 60 | 06-12-1463
Johan van Essende, Derck Kamferbeke, Goedert van den Water en Derick van der Schulenborch, bruidsmannen van Willem van Essende, en Aernt Kale, Gerbrant ten Busch Hermanssoen, Johan van Hoenhorst en Tydeman ten Busch, bruidsmannen van Wobbeken echte dochter van wijlen Ludeken Kalen, oorkonden de huwelijkse voorwaarden tussen Willem en Wobbeken voornoemd, waarbij hij al zijn goed inbrengt en Trude Kalen, weduwe, met Rembolt ten Busch, haar broer en gekozen voogd, voor Wobbeken inbrengt van haar vaders goed de helft van een erf en goed te Brocht in het kerspel Hardenberg, zoals dit van Derick Holtinck gekocht is, en 100 herenponden aan pacht, te betalen van de 100 oude schilden, die Trude zal innen van het hout te Arijen | Des dincxdages nae Sante Andries dage. [huwelijksvoorwaarden Brucht, Arriën]
Oorspronkelijk op perkament (inv.nr. 8) met uithangende zegels in groene was van de oorkonders (dat van Derck Kamferbeke ontbreekt en dat van Johan van Hoenhorst is zwaar beschadigd).

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 74 | 14-12-1463

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 77 | 14-12-1463

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 76 | 16-12-1463

anno 1464

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 75 | 05-01-1464

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 49 | 17-02-1464 [regest zegt 16-02]
Steven Kanfferbeeck, richter te Hardenberch, oorkondt dat Derck van Redze in het heimaal verklaard heeft verkocht te hebben aan Derck van der Wiell een rente van 8 mud winterrogge Zwolse maat uit zijn erf Herspinck, in het kerspel Heemse en de buurschap Redze gelegen.
Des derden daghes na s. Valentinusdach des heiligen martelers.
NB: Als keurnoten worden genoemd Derck Volkerssone en Henrick Koepssone | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 27 (blz. 53), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 50. [ Heerspink Rheeze]

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 46 | 26-02-1464
Steven Kanfferbeeck, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Roloff Scapes heeft gelegateerd aan prior en convent van Zybekeloe de rente van 6 mud rogge die hij, zijn moeder, zijn broer en zuster gekocht hadden van Herder Staell (no. 45). en dat Roloff die rente in het heimaal aan het klooster heeft geleverd | NB: Als keurnoten worden genoemd Arnt Blanckefort en Derck ter Poerten.
Secunda feria post Dominicam Reminiscere. [Kromhof Heemse]
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 25 vs. (blz. 50), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 45.

Klooster Galilea Maior te Sibculo. | Regest Ter Kuile 278 | 23-03-1464

Bisschoppen van Utrecht | Regest 4015 | 29-06-1464

Bisschop David beleent Evert van Wytmen met den tiend van het erf Radewijck in het kerspel Herdenberge buurschap Nyenstede, door verzuim ledig geworden.
Afschr. — Reg. no. 277 fol. 82.

Tijdrekenkundig Register Overijssel, deel IV, blz. 165 | 29-06-1464
David etc. beleent om trouwe bewezen en nog te bewijzen diensten Evert van Wijtmen, met het verzuimd leen de grove en smalle tienden over het erve Radewijk, in de buurschap Nijenstede, onder het kerspel Hardenberg, als een Stichtsleen.
Gedaan te Duurstede | Tegenwoordig: Johan van Jutfaes en Albert van Rijn | zie verder 31-10-1474.

Zwolse Regesten | regest 2526 | 29-06-1464
Op onsen slote tot Duerstede in ’t jair onss heren dusent CCCCLXIIII opten XXIXen dach in junio.
David van Bourgoen(dië), bisschop van Utrecht, verklaart in aanwezigheid van Johan van Jutfaes en Albert van Rijn als zijn leenmannen, dat hij Evert van Wytmen wegens door hem bewezen diensten aan de bisschop en het Sticht beleend heeft met de grove en smalle tienden, gaande uit het erve, Radewijck genaamd, dat in de buurschap van Nyenstede in het kerspel van Herdenberge gelegen is en dat een vrijgevallen leengoed van het Sticht is.
Hs.: Afschrift. N.B. In de marge: Hyernae folio 107 beleent Haesset, sijn dochter | Aw.: R.A. Utrecht; Bisschoppelijk archief, Leenregister van het Oversticht (inv. no. 277), fol. 82.

Tijdrekenkundig Register Overijssel | deel IV, blz. 167 | 27-08-1464
Maandag na St. Bartolomeus.
Beleend Evert van Wijtmen, het erve en goed te Radewijk, in de marke van Hardenberg en Boedelaer (Baalder), onder het kerspel Hardenberg, met eene waar in Loser broek, behoudens mijn Heere daaruit zijne renten, hoorende in de Rentambten Zalland en Twenthe.
Tegenwoordig Johan van Auxij en Gerrit van Zuijlen van Bliekenborg | Leenregr. van D. v. Bourgondien fol. 70 vo. | zie verder 31-10-1474

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 142 | 13-09-1464
Steven Kamfferbeeck, richter ten Hardenberch, verklaart dat Volker Derckssone geschonken heeft, na doode van zijne broeders en zusters, aan Prior en Convent van Galilea in Zybekeloe de goederen vermeld in de oorkonde dd. 1461 September 26.
Koernoten: Rotgher Maghelman en Roloff Blanckevoert.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert vier ende tsestich op des heilighen Cruces avent Exaltatio. [Welink Diffelen]
Met het uith. (besch.) z.v.d.richter in gr.w. | o.n. Sibculo LXXVa. | v. Doorn T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 143 | 10-11-1464
Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, ord.Bern., verklaren schuldig te zijn aan Roloff Schaepshoefft te Heemse eene jaarlijksche rente van 4 mudden rogge, zoolang hij leeft, onder verband van des kloosters goederen.
Anno M°CCCCLXIIII in profesto martini Episcopi.
In margine: “vacat”. | Cart.v.Sibculo fol. 7vo. | v. Doorn. | Aanh. T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 132 | 10-11-1464

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 78 | 10-11-1464

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 66 | 16-12-1464

anno 1465

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 144 | 26-03-1465

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 145 | 23-06-1465

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 50 | 24-07-1465

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 146 | 26-07-1465

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 147 | 13-11-1465

Stadsgericht Hardenberg | Regest 6 | 22-11-1465
Arnt Jagher transporteert aan Ernst Leffertssoen van Berghenthem het twaalfde deel van het erf en goed die Coldehoefff in de buurschap Bodeler, dat hij van Henric Hemekyng gekocht heeft | op sancta Cecilyendach der hiliger joncferen | NB: Oorspr. in inv.nr. 46. Het zegel van Jagher verdwenen. [Koldenhof Baalder]

Stadsgericht Hardenberg | 46 | 1465
Akte waarbij Arnt Jagher verklaart dit twaalfde deel over te dragen aan Ernst Lefferts van Berghenthem | Het zegel van Jagher verdwenen. Zie regestnummer 6. [Koldenhof Baalder]

anno 1466

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 148 | 12-01-1466

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 171 | 13-03-1466

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 285 | 18-03-1466

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 286 | 18-03-1466

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 287 | 18-03-1466

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 39 | 16-07-1466

anno 1467

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 149 | 23-06-1467

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 150 | 10-11-1467

anno 1468

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Charter 44 (10 charters) | 1468, 1483, 1486 (bis), 1487, 1489, 1492 (bis), 1493 (bis).
Acte van aankoop van het erve Veldinc c.a., in de buurschap Bergentheim, van Johan Lambertsson c.u. Met vroegere acten van overgang, waarbij ook het erve Noetvelt is aangekocht.
Zie regesten Rutgers 151, 249, 263, 270, 274, 304, 331, 347, 352, 357 | Cfr. (Inv. goed ..) regest 56.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 151 | 08-04-1468
Evert van Wijtman, rentmr. in Zallant, verklaart dat Fenne Wateringes, met Henrick Aemsijng als momber, en Lambert Watering, verkocht hebben aan Albert Watering en Bette zijne vrouw hun vierdepart van het erve Velding c.a., gelegen in het kerspel Hardenberch, buurschap Bergentheim.
Vrije lieden van den hof van Ummen: Roelof Aemsyng en Gheert ten Nijenhuus.
Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert acht ende tsestich op den achtsten dach in April.
Met het uith.z.v.d. rentmr. in br. w. | o.n. Sibculo LXXXVII. annex LXXXVIIa-j. | v. Doorn T.R.

Huis Vilsteren | Regest 7 | 23-04-1468
Dirick van Reedse oorkondt dat hij heeft verkocht aan Egberte van Vilsteren:
het erve en goed geheten de Ylike, gelegen te Holtheeme in het kerspel van den Hardenberghe; het erve en goed geheten dat Westerhuus, gelegen in de buurschap Lutten in het kerspel van den Hardenberghe; Raetmering te Reedze in het kerspel van Heemse; de tienden grof en smal over Her Hermening te Dyffele; de tiende grof en smal over den Vulenbroeck te Diffele; de tienden over den Hulbusch te Hemisse in het gelijknamige kerspel; de tienden over de molen te Berghenthem en over den Huuscamp; twee tienden te Delden op den Essche; in het kerspel van Velthusen van de Langhencampe jaarlijks dertig schepel zaad, een halve waar uit de Steghe te Gravesdorpe, van Loehuis te Gravesdorpe twintig schepel zaad en de smalle tienden, twee molt zaad over Deetmering te Hilten, dertig schepel zaad van Masseling te Ghetele, de tienden over Dellen in het kerspel van UUlssenen; het erve Meyering te Ghetele; het erve Wigbolding te Oesterghetele; de tienden grof en smal over Coenrading te Hardinghen; jaarlijks een Groningse mudde roggen uit Ghelsing te Holtheme; welke goederen hij ten behoeve van de koper aan de leenheer heeft opgedragen.
Getuigen: Roloff Fredericksone en Egbert Lambertsoen | Zie: 939. NB: Origineel charter met het zegel van Van Reedse in bruine was | In dorso:”Coepbreeff der guden die Engelbert van Vilsteren van Deerck van Reedze gecoft heeft ende Derck selven besegelt”. “Die coette nyet inne benoempt”.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 152 | 30-04-1468

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 153 | 20-06-1468
Henrick van der Eze, van Grammesberge, heer te Empnichem, en juffer Agneze van der Eze van Grammenberghe verklaren geruild te hebben het goed Rengerding c.a., kerspel Ulsen, buurschap Itterbeke, door hen ingelost van Pater en Convent van Galileen te Zebekeloe, tegen het goed Assenhoff bij Rodewijck, in het kerspel Hardenbergh, behoorende aan Geerd ten Velde en Ghebbe diens vrouw. Dedings- en wijncoopslieden: Arnt Reijgher, Gert van Tuel, Harmen Scroder en Johan Keding, ambtman van Grammesberge.
Gegheven in den jaer ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tsestich up den Maendach nae des hillighen Sacramentesdach.
Met het uith.z.v.Henrick v.d.E. | o.n. Sibculo LXXXVIII annex LXXXVIIIa. | v. Doorn T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 154 | 22-07-1468

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Stukken betreffende den aankoop en ’t beheer der goederen 50 | 31-12-1468
Acte van aankoop van een jaarlijkse rente van Wijchmoet van Diffele, c.s. uit haar aandeel in het goed Nyenhuis buurschap Diffelen | NB: Zie regest 155 | Omvang: 1 charter

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 155 | 31-12-1468
Ghert van Tuell, richter ten Herdenberch, verklaart dat Wychmoet van Diffele en Marike hare zuster, dochter van wijlen Ffrederick van Diffele, met Cloet Cammes als momber, hebben verkocht aan Prior en Convent van Galilea in Zybekeloe, ord. St.Bern., eene jaarlijksche rente van zeven mudde wintterrogge, uit haar aandeel in het goed Nijenhuus, kerspel van Heemse, buurschap Diffele.
Koernoten: Egbert en Hermen Amsen gebrs.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert neghen ende tsestich op sunte Silvestersdach des heilighen Pawes.
Met het uith.z.v.d. richter in gr. w | o.n. Sibculo XCIII | v. Doorn T.R.

anno 1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Charter 129 (4 charters) | 07-01-1469, 1474, 1487
Acten van beleening met het erve Wolterdinck, in de buurschap Ane, Zie regesten 156, 182, 288?, 289.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 156 | 07-01-1469 (zie charter 129)
Henrick van der Eze van Grammesberge, Heer tot Empnichem, verklaart beleend te hebben, na transport door Johan Koteken, diens broeder Henrick Koteken met het erf en goed Wolterding, in het kerspel van Hardenberge, buurschap Ane
Leenmannen: Egbert Schonecamp en Hermen van Rechteren.
Ghegeven int jar ons Heren dusent vierhondert neghen ende tsestich des anderen dages na der hylgher Drie Koningedach.
Met het uith.z.v. Henrick v.d.E. in gr. w. | o.n. Sibculo LXXXIX, annex LXXXIX a-b. | v.Doorn T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 99 | 22-02-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 157 | 23-02-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 155 | 23-02-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 144 | 25-03-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo. | Regest Ter Kuile 179 | 13-04-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 158 | 27-04-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 159 | 00-05-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 160 | 12-05-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 161 | 10-06-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 162 | 11-06-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 58 | 12-06-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 211 | 26-08-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 177 | 11-10-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 209 | 24-11-1469

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 163 | blanco

anno 1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 290 | 05-01-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 288 | 09-01-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo. | Regest Ter Kuile 289 | 10-01-1470

Klooster St. Anthonius te Albergen | Regest 393a | 31-01-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 210 | 17-02-1470

Zwolse Regesten | regest 2709 | 03-04-1470
In den jaer ons heren MCCCCLXX op sunte Ambrosiusavent des heiligen biscops.
Derich van Wisschell en Berndt Ktuthe, schepenen van Cleve, verklaren dat meyster Derich van den Grave, cyrurgicus van de stad Cleve, Derick van den Grave, zijn zoon, broeder in het klooster van Sibculo, gemachtigd heeft om zijn erfdeel op te eisen in de nalatenschap van Albert Arntssoen, zijn neef, die kort geleden te Zwolle overleden is.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 164 | 03-04-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 162 | 03-04-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 143 | 02-05-1470
Wolter van Voirst, richter ten Hardenberche, oorkondt dat Derck Holtinck verkocht heeft aan Dedele, weduwe van Derck Volkerssoen een rente van 2 mud rogge Zwolse maat uit zijn halve erf Hietbrynck, gelegen in de mark Badeler, en uit een perceel land “dat Blyck” in de mark Nyensteden, en dat verkoper die rente met hand en mond aan koopster heeft geleverd, onder belofte van vrijwaring.
Des Wonsdaghes na Philippi ende Jacobi apostolorum, dat is Meydach.
NB: Als keurnoten worden genoemd Johan Lefertssoen en Bruen Reynerssoen. [Welink Diffelen, Hietbrink Heetberg Baalder, Blik Nijenstede]
Hs.”Afschrift in Cartularium II, fol. 87 (blz. 173), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 165 | 14-07-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 166 | 14-07-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 167 | 14-07-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 168 | 09-08-1470

Gelders Archief | 227 | 24-08-1470 [eerste week na] [nazien invoeren op kalender]
Gadert Cock, juratus cursor [dixit] se portasse litteras civitatis in Hardenberch prope Anhalt et dedisse ibidem predictas litteras Willem van Zulen in suis manibus feria 4a post Petri ad Vincula [de mane] hora nona in domo sua et dixit se portasse litteras civitatis in Dieden ex parte van Gysbert van Wagensfelt feria 3a post Petri ad Vincula et dedisse Yoriss van Lynnep predictas litteras omtrent 3 uur namiddag in een herberg; Datering: feria [prima] post Bartholomei apostoli 1470 | zie 376

Bisschoppen van Utrecht (722-1528) | Regest 4111 | 01-09-1470
Bisschop David verpacht aan Steven Kamferbeke voor zeven jaren zijne tollen en huis te Herdenberg.
Afschr. — Reg. n°. 4 fol. 123.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 169 | 20-09-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo. | Regest Ter Kuile 113 | 18-10-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 170 | 18-10-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 152 | 19-10-1470

0214 Huis Almelo | Regest 494 | 28-10-1470 | Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 171 | 31-10-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 172 | 31-10-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 279 | 06-11-1470

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 53 | 06-02-1471

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 173 | 21-02-1471

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 64 | 19-03-1471

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 174 | 13-05-1471

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 163 | 30-05-1471

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 214 | 13-08-1471

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 310 | 17-09-1471
Wolter van Voerst, richter ten Hardenberge, oorkondt dat Juffer Agnes van der Eza van Gramsberge heeft verkocht aan Ghebbe ten Velde een rente van 3 1/2 mud winterrogge Zwolse maat uit haar erf Elferkinck, gelegen in kerspel en gericht Hardenberg en de buurschap Loezen; en dat verkoopster die rente met hand en mond heeft geleverd onder belofte van vrijwaring.
Op s.Lambertsdach des hilligen bisscops ende martelers.
NB: Als keurnoten worden genoemd Johan Lephardsz. en Bruen Reynersz. | zie: no. 307-309.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 175 | 20-12-1471

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 176 | 29-05-1472

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 177 | 23-06-1472

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 178 | 07-01-1473

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 179 | 25-04-1473

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 116 | 09-08-1473
Wessel Peperlaken, richter te Ummen, oorkondt dat Albert van Steenwyck en zijn vrouw Johan verkocht hebben aan heer Johan den Boezen, priester, een rente van 16 mud winterrogge Zwolse maat uit hun erf Avekinck, gelegen in de buurschap Beerze en het gericht Ummen; en dat verkopers die rente met hand en mond geleverd hebben. Dat dit erf een leen is van Jonfer Agnes van Gramsberghe, die haar consent tot deze koop gegeven heeft.
Op s.Laurenciusavent martiris.
NB: Als keurnoten worden genoemd Albert van Rees en Johan van Dichteren | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 69 vs. (blz. 138), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 117-119.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 118 | 09-08-1473

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 180 | 07-09-1473

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 97 | 07-09-1473

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 87 | 13-11-1473

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 41 | 26-11-1473

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 92 | 08-02-1474

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Stukken betreffende den aankoop en ’t beheer der goederen 120 | 05-02-1474, 1478

Acte van aankoop van een huis binnen Zwolle, van Ghert Waterinck te Bergentheim, met vroegere acte van aankoop door gezegden Ghert W. | NB: Zie regesten 181, 213 | Omvang: 2 charters.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 181 | 05-02-1474
Folkier van Haersolte en Beernt van Merne, schepenen te Zwolle, verklaren dat Florijs Johanssoen en Femme zijne vrouw hebben verkocht aan Geert Waterinck hunne “were” in Dijestrate voor de Hoypoirte, nader in het stuk omschreven.
Gegeven int jair onss Heren duijsent vierhondert veerendetseventich op sante Agaten dage der heyligen Joffer.
met het uith. (zeer besch.) z.v. Folkier v.H. in gr. w.; dat v. Beernt v.M. is afgevallen | o.n. Sibculo XCMIX hierbij CV | v. Doorn T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 182 | 21-02-1474 (zie charter 129)
Agnes van der Eeze van Grammesberge, met Rotgher van Groesbeek als momber, verklaart te hebben beleend Henrick Kotteken met het erve en goed Wolterding, in het kerspel van Hardenberge, buurschap Ane. Stichtsmannen: Egbert Schonecamp en Engbert van Vilsteren. [Wolterdink Ane]
Ghegeven int jar ons Heren dusent vierhondert vier ende tsoventich op sunte Peters avent ad Cathedram | met het uith. (zw.besch) z.v.Agnes v.d.E. in gr. w. | o.n. Sibculo LXXXIXa. | v. Doorn T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 183 | 06-07-1474

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 183a | 29-09-1474

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 184 | 1474 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 185 | 25-01-1475

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 67 | 05-02-1475

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 186 | 21-02-1475

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 187 | 22-02-1475

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 70 | 04-04-1475

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 188 | 10-05-1475

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 189 | 10-05-1475

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 84 | 15-06-1475

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 190 | 24-06-1475

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 68 | 10-10-1475

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 79 | 11-11-1475
Albert Waterinck en Johan Wedelinck, vrijlieden in de hof te Ummen, oorkonden dat Albert Amessen verkocht heeft aan Johan Hannynck en zijn vrouw Mette een rente van 3 mud rogge Zwolse maat uit het halve erve Wiggerinck, gelegen in het kerspel Hardenbergh en de buurschap Brucht; en dat verkoper die rente met hand en mond geleverd heeft aan kopers, terwijl verkoper met 11 november elk jaar de wederkoop zal toekomen voor 11 gouden Rijnse gulden. [Wiggerink Wiegmink Hannink Brucht]
Op s.Mertensdach in den winter.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 44 (blz. 87), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 80.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 191 | 1475 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 192 | 06-01-1476

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 193 | 06-01-1476
Broeder Gerlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe verklaren dat zij Ghese, dochter van Lambert Oelrekynck en Ghese diens vrouw, hebben ontslagen van alle hoorigheid aan het klooster, zoodat zij overal vrij mag bewegen, en dit zoowel als weldaad als voor eene betaalde geldsom.
Anno LXXVI° Epiphanie Domini. [ Uelderink Diffelen?]
Cart.v.Sibculo fol. 4 | v. Doorn.Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 193 | 06-01-1476
Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe verklaren dat zij Ghese, dochter van Lambert Oelrekynck en Ghese diens vrouw, hebben ontslagen van alle hoorigheid aan het klooster, zoodat zij overal vrij mag bewegen, en dit zoowel als weldaad als voor eene betaalde geldsom.
Anno LXXXVI Epiphanie Domini.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 194 | 25-01-1476

Stadsbestuur Zwolle | 13813 | 1476-1484
Akte van overdracht door de kinderen van Derk Folkerts en zijn overleden vrouw aan de begijnen in het Wytenhuis van verschillende jaarlijkse renten, gaande uit goederen in het schoutambt Hardenberg, 1476. Met dorsaal een aantekening betreffende de rente uit het kerkegoed van Hardenberg | 1 charter.

Zwolse Regesten | 2884 | 14-02-1476
In t jaer ons heren dusent vyerhondert ende sess ende tseventich op sunte Valentijnsdach des heiligen martelers.
Hubert Kauwenberch, richter te Hardenberch, verklaart in aanwezigheid van Willem Blanckevoert en Derck ter Poerten als gerichtslieden, dat Egbert (Dercks), Volker (Dercks), Ghert (Dercks), Johan (Dercks) en Willem (Dercks), broers, en Aleyt (Dercks), Katherine (Dercks), Barbare (Dercks) en Ghese (Dercks), zusters, kinderen van Derck Volkerssoen en wijlen Oedele, zijn vrouw, aan de zusters en de vergadering van het huis van sunte Agathe, gewoonlijk het Wytenhuus genaamd, dat buiten de Voirsterporten bij Zwolle gelegen is, de volgende akten, waarin sprake is van jaarrenten, die hun ouders gekocht hebben, overgedragen hebben:
1. een akte, waarin sprake is van een jaarrente van 5 mud rogge, gaande uit het kerkegoed van Hardenberch, die voorzien is van het zegel van de richter en de schepenen;
2. een akte, waarin sprake is van een jaarrente van 3 mud rogge, gaande uit het land van Egbert Rijkeman en Hille, zijn vrouw, die voorzien is van het zegel van de richter;
3. een akte, waarin sprake is van een jaarrente van een mud rogge, gaande uit het land van Egbert Rijkeman en Hille, zijn vrouw, die voorzien is van het zegel van de richter;
4. een akte, waarin sprake is van een stuk land van Gherddie Smyt en Lubbe, zijn vrouw, die voorzien is van het zegel van de richter. [Welink Diffelen, Wittenhuis Agathahuis Zwolle]

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 195 | 18-10-1476

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 196 | 20-12-1476
Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, ord.Bern., verklaren dat zij Fenne, docher van Warninghe te Diffell, onder zekere voorwaarde, ontslagen hebben van alle hoorigheid aan het klooster. [Wernink Diffelen]
Anno etc. LXXVI° in vigilia Thome.
Cart.v.Sibculo fol. 3ro & vo | v. Doorn.Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 197 | 1476 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 14 | 13-01-1477

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 16 | 13-01-1477

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 364 | 22-01-1477

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 198 | 22-01-1477

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 198 | 19-03-1477
Derck van Voirst, ambtman van Sallant, oorkondt dat jonfer Agneza van der Eza van Gramsberghe, heer Otto van Rechteren ridder, Johan Stellinck en Albert van Steenwick (Agneza onder bijstand van Frederick van Haren) schuldig zijn aan Derck van der Sculenborch 318 Overlandse gouden Rijnse gulden, te betalen op 28 oktober a.s. Bij wanprestatie zullen zij te Deventer of Zwolle in leisting gaan.
Des Wonsdaghes nae s.Ghertruyd der heilligen jonferen. [ Agnes van der Eza Vrouwe van Gramsbergen]
NB: Als keurnoten worden genoemd Henrick heer van Wisch en Wolter van Doetinchem | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 130 vs. (blz. 258), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 199-200.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 200 | 00-05-1477

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 60 | 15-06-1477
Hubert van Kouwenborch, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Wichmoet en haar zuster Mechtelt van Diffele, dochters van wijlen Frederick van Diffele, hebben verkocht aan prior en convent van Zybekeloe een rente van 14 mud winterrogge Zwolse maat, te leveren in de hof ter Marienborch, uit hun erf Nyehuus, gelegen in het gericht Hardenberch en het kerspel Nyehuus, gelegen in het gericht Hardenberch en het kerspel Heemse en de buurschap Diffele; en dat verkoopsters die rente met hand en mond hebben geleverd onder belofte van vrijwaring | NB: Als keurnoten worden genoemd Everhardus Boedinck en Johan Otten. [Uithof van het klooster te Mariënberg, Nijenhuis Diffelen]
Op s. Vitusdach martiris
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 34 (blz. 67), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 43 | 23-06-1477

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 201 | 24-06-1477

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 202 | 24-06-1477

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 203 | 24-06-1477

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 204 | 24-06-1477

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 205 | 08-11-1477

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 206 | 25-11-1477
Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren toegestaan te hebben aan de gezusteren Wychmoed en Mechteld van Diffell den terugkoop van eene jaarlijksche rente van XIIII mud rogge, door het klooster indertijd uit het erve Nijenhuus te Diffell aangekocht.
Anno Domini M°CCCC°LXXVII Katherine Virginis. [Nijenhuis Diffelen]
In margine “Vacat quia totum predium devenit ad nos post obitum Wychmodis anno M°VcX°. | Cart.v.Sibculo fol. 6v°. | v. Doorn. | Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 207 | 1477 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 208 | 1477 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 209 | 1477 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 210 | 06-01-1478

Klooster St. Anthonius te Albergen | Regest 451a. | 16-04-1478

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 211 | 16-04-1478

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 8 | 06-05-1478

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 112 | 27-06-1478

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 212 | 17-09-1478

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Stukken betreffende den aankoop en ’t beheer der goederen 120 | 28-09-1478, 1474

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 214 | 1478 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 164 | 30-10-1478

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 215 | 01-02-1479

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 216 | 03-02-1479

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 206 | 03-02-1479

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 217 | 05-03-1479

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 119 | 25-03-1479

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 218 | 05-04-1479

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 71 | 30-04-1479

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 219 | 03-07-1479

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 220 | 14-08-1479

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 101 | 28-09-1479

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 220 | 11-11-1479

Gelders Archief | 27 | 04-04-1480 etc. [nazien invoeren op kalender]
Engell then Nyenhuyss, roedendrager, heeft mij deze hiernavolgende transport (hebbende diezelve in absentie der secretarien in zijn protocol in de jare 1581 aangetekend) geleverd om te signaat te brengen: 01-09-1581: Coram Engelbertus van der Burch et Wyntgens comparuit Philips Soerdeegh voor hem zelf en mede als man en momber en volmacht hebbende van zijn huisvrouw Anna van Dolre, voor schepenen der stad Hardenburch op 04-04-1580 gepasseerd, en ons vertoond sub et re Mr Jacob Praest 6 daalder jaarlijks uit huis en hofstad, gelegen in de Bakkerstraat, ab una vrouw Huygen, weduwe Anthoniss Huygen en ab altera Joffrouw van Gruythuyss, te betalen op St. Victoris 1582 eerstaan en zo voort en te lossen met 100 daalders [enz]; Datering: ongedateerd | zie

407

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 221 | 15-06-1480

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 36 | 15-06-1480

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 222 | 24-06-1480

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 223 | 10-07-1480
Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe verklaren, dat zij Ghese, dochter van Arnt Wychmannynck te Bergenthem, en diens huisvrouw Ghese, ontslagen hebben van alle hoorigheid aan het klooster, zoowel als weldaad als voor eene geldsom.
Int jaer ons heren MCCCCLXXX decima die in Julio. [Wiegmink Bergentheim]
Cart.v.Sibculo fol. 20 | v. Doorn.Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 224 | 28-08-1480

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 224 | 29-08-1480

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 225 | 21-09-1480

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 232 | 24-11-1480

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 197 | 10-02-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 226 | 25-01-1481
Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, ord.Bern., verklaren dat zij Rotgher, zoon van Ffenne Wernynck te Diffel, onder zekere voorwaarde, hebben ontslagen van alle eigendom en hoorigheid aan het klooster.
Anno Domini M°CCCC°LXXXXI Conversionis sancti pauli. [Wernink Diffelen]
Cart.v.Sibculo fol. 10vo & 11 | v. Doorn. Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 195 | 10-02-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 227 | 23-02-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo. | Regest Ter Kuile 322 | 21-03-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 228 | 24-03-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 181 | 28-03-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 28 | 04-04-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 184 | 30-04-1481
Ghert Buytkenssoen en Henrick van Yrte, Engbert van Vilsteren en Wolter Sobbe, moetzoenslieden, verklaren dat zij een minnelijke schikking hebben uitgesproken tussen Willem ter Hegghen en zijn vrouw Aleyt, met Evert Sticker en Mense van Haersolte als door de stad aangewezen mombers t.e.z., en Bertolt ter Beecken en zijn vrouw Griete, alsmede Derck Claessone met Evert Sticker en mense van Hairsolte als mombers t.a.z., inzake de nalatenschap van wijlen Johan van Redze.
Op Mey avent. [Jan van Rheeze]
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 116 (blz. 231), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 186.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 229 | 09-05-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 72 | 15-05-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 230 | 25-05-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 150 | 23-06-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 231 | 28-09-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 90 | 01-10-1481

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 192 | 31-10-1481
Ludeloff Pellevoghell, leenheer, verklaart dat Johan Scapeshoefft , zijn leenman, met toestemming van zijn moeder Ermergarde, zijn zusters en broers, aan Claes Derckessoene en zijn vrouw Ghese een rente van 6 mud rogge Zwolse maat verkocht heeft uit het erve die Huerne, gelegen in kerspel en gericht Hardenbergh, en mark en buurschap Anewede; en dat verkoper die rente voor hem, leenheer, geleverd heeft aan koper onder belofte van vrijwaring | Op Alle Goedes heilighen avent. [Hurink Anevelde]
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 123 vs. (blz. 246), in het archief van het klooster Sibculo.

Zwolse Regesten | Regest Rutgers 232 | 28-12-1481 (1482?)
Op Alre kynderendach.
Pauwel van Oy, richter ten Hardenberch, verklaart in aanwezigheid van Hessel Hermenssoene en Hermen Wicherssone als gerichtslieden, dat Ludeken Wichmannynck verklaard heeft, dat de prior en het convent van Galilea te Zybekeloe (Sibculo) eigenaren zijn van twee door schepenen van Zwolle bezegelde akten. [Wiegmink]
Met het uith.z.v.den richter in gr. w. | o.n.Sibculo CX. | v. Doorn. T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo. | Regest Ter Kuile 159 | 01-01-1482
Wernerus Luetynck, pastoor te Ulzen, verklaart dat volgens uiterste wil van wijlen Herman Badinck prior en convent van het klooster Zybekeloe houders zullen zijn van de rentebrief van 29 november 1455 (no. 158) Op Nyenjaersdach. [prior gestorven]
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 103 (blz. 205), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 158.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 95 | 22-02-1482

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 98 | 22-02-1482

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 331 | 18-03-1482
Steven Campherbeke, rentemeester van Zallant, oorkondt dat voor hem en vrijlieden van de hof Ummen Johan Willemssoen en zijn vrouw Hadewich verkocht hebben aan Johan ten Westerhave en zijn vrouw Reynoit een rente van 5 mud winterrogge Zwolse maat ui hun 3/4 deel van het erf Nyenhus, gelegen in het kerspel Hardenberg en de buurschap Brucht; en dat verkopers die rente hebben geleverd onder belofte van vrijwaring. Als vrijlieden worden genoemd Hermen Wenemerssoen van Luessen en Mense Stapeling | Des Maendaghes na Letare Jherusalem in der Vasten. [Nijenhuis Brucht]
Hs.: Afschrift in cartularium II, fol. 216 vs. (blz. 432), in het archief van het klooster Sibculo zie nr. 332.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 100 | 21-03-1482

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 233 | 26-03-1482

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 165 | 15-04-1482

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 69 | 24-06-1482

0214 Huis Almelo | Regest 574 | 05-07-1482 | broeder Gerlacus, prior in Sybekelo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Stukken betreffende het geestelijk bestuur van het klooster 5 | 1482, 1499
Acte van afstand door Volcker Wedelinck, leekebroeder, van het hem bij scheiding toegekende deel der ouderlijke nalatenschap “to een recht testament” voor de zielen zijner ouders en zijne eigene. Met acte van afstand door zijne overlevende broeders.
NB: Zie regesten 234, 401 | Omvang: 2 charters.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 142 | 10-09-1482
Pouwell van Oy, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Johan, Ghert en Willem Wedelinck, gebroeders, een magescheid hebben aangegaan met hun broer Volker, wonende te Zybekeloe, van de goederen hun aangekomen van hun ouders Derck Volkerssone en Dedele, zodat aan Volker toevalt: 1. een rentebrief van 3 mud rogge, afkomstig van Everd Vierlinck uit “des nabuers guet”; 2. een rente van 2 mud, afkomstig van Henrick Tybes (no. 140, 31 jan. 1452); 3. een rente van 6 schepel rogge, afkomstig van de kerk van Heemse (no. 141, 12 april 1452); terwijl Volker heeft verklaard deze brieven en renten overgedragen te hebben aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe.
Des dinxedaghes nae Onser Vrouwendach Nativitas.
NB: Als keurnoten worden genoemd Derck ter Poerten en Bruen Reynerssoen | Hss.: Oorspr. charter in het archief van het klooster Sibculo (A). — Afschrift aldaar, in Cartularium II, fol. 86 (blz. 171) (B) | Regest: Van Doorninck, register, IV blz. 367.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 234 | 10-09-1482
Pouwels van Oss [lees: van Oij], richter te Herdenberge, verklaart dat Johan, Gheert en Willem Wedelinck, gebr. eene minneljke scheiding hebben aangegaan met hunnen broeder Volker betreffende de nagelaten goederen hunner ouders Dyrck Volkerssz. en Diedele, waarbij Volker de hem aangekomen (toegedeelde) goederen tot een recht testament voor de zielen zijner ouders en zijne eigene heeft afgestaan a.h. Convent van S. mits daar metterwoon zijn leven eindigend, op de wijze nader in het stuk omschreven. Koernoten: Dyrck ter Poerten en Bruen Reijgerssz.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vijerhundert twe ende tachtentich ’s Dingedaghes nae onsser Vrouwen dach Nativitas.
Met het uith.z.v.d. richter in gr. w. o.n. Sibculo CXI annex CXIa. Cart.p.171 | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 235 | 29-09-1482 | Int jaer ons Heren dusent vierhundert ende twee endetachtentich op sunte Miichaelsdach.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 73 | 28-12-1482
Pauwel van Oy, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Ludeken Wychmannynck aan prior en convent van Galilea te Zybekeloe overgedragen te hebben de rentebrief van 7 gouden Rijnse gulden uit een were in Deeserstrate (no. 72), en een van 3 gouden rijnse gulden uit een were in het Kromme Yat (no. 71), en dat hij na aanmaning door prior en convent die renten voor schepenen van Zwolle zal leveren.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 40 vs. (blz. 80), in het archief van het klooster Sibculo.
Op Alre Kinderendach martirum
Zie: no. 71, 72.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 236 | 11-11-1482

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 61 | 30-11-1482

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 237 | 04-12-1482

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 238 | 1482 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 239 | 1482 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 240 | 1482 ipso

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 241 | 1482 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 242 | 21-01-1483
Broeder Gherlich, prior van het klooster te Zybekeloe, verklaart ontvangen te hebben als keurmedesman in zijn convent Rothger Egbertssoen te Bergenthem geboren, overigens vrij man.
Int jaer ons heren MCCCCLXXXIII Agnete Virginis etc.
Cart.v.Sibculo fol. 13ro & vo. | v. Doorn.Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 251 | 05-02-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 111 | 22-02-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 243 | 22-02-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 254 | 12-04-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 244 | 25-04-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 268 | 30-05-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 245 | 09-07-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 246 | 17-07-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 91 | 18-07-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 247 | 14-09-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 248 | 22-11-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 52bis | 22-11-1483

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 249 | 24-11-1483 (zie charter 44)
Steven Kamferbeeck en Ghert Mulert, rentmrs. in Zallant, verklaren dat Albert Waterinck en Swene zijne dochter hebben verkocht aan Johan Leeffertssoen van Bergenthem hun vierdepart in het erve Veldinck c.a., bedoeld in de oorkonde van 1468 April 8. Vrije lieden des hofs van Ummen; Johan ten Oestendarpe en Ernst Leeffersz.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert dree ende tachtentich op sunte Katherinenavent des heiligen joncferen.
Met de uith.zz.der beide rentmrs. in gr. w. | o.n. Wibculo LXXXVIIa | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 80 | 1483
Herman Rusick, cureit van Hardenberghe, verklaart dat Johan Hannyngh en zijn vrouw Mette de rentebrief van 11 november 1475 (no. 79) hebben gelegateerd aan het klooster Zybekeloe: wanneer te Hardenberghe een viarie gesticht wordt, zal 1 van de 3 mudden aan de vicarie komen; gebeurt dat niet, dan zullen de 3 mudden aan het klooster komen, terwijl Johan’s moeder te Brucht het vruchtgebruik zal krijgen.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 44 vs. (blz. 88), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 79.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 145 | 21-02-1484
Frederick van Zulen van Bleken (berch), richter te Ummen, oorkondt dat Willem van Vorne en Johan Derck Wedelinx, mombers van Zwenne, onmondige dochter van wijlen Gherd to Halle en zijn vrouw Johan, de rente van 2 mud rogge (zie no. 144, 25 maart 1469) namens Zwenne hebben verkocht aan Volker Derckssoene; dat Volker woont in Zybekeloe en dat, wanneer hij daar overlijdt die rente aan het klooster zal komen.
In profesto Petri ad Cathedram.
NB: Als keurnoten worden genoemd Arnt in den Brunchorst en Johan Smyt | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 88 vs. (blz. 176), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 144.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 250 | 21-02-1484

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 251 | 25-04-1484

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 252 | 15-06-1484

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 203 | 01-10-1484

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 253 | 14-10-1484

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 134 | 11-03-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 190 | 11-03-1485
Pouwell van Oy, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Bertolt ter Beecke en zijn vrouw Griete verkocht hebben aan Ghese weduwe van Clawes Derckssoen en haar zoon Derck Claes, gewonnen bij Clawes’ eerste vrouw Gherbergh, een rente van 8 1/2 mud rogge Zwolse maat uit het erve Scultinck in Aene (zie no. 189), welke rente Griete is aangekomen na dode van Johan van Reedze; en dat verkopers die rente hebben geleverd onder belofte van vrijwaring. [Schuldink Ane]
Op s.Gregoriusavent des heiligen biscops.
NB: Als keurnoten worden genoemd Bruen Reynerssoen en Albert Albertssoen | Hs.: Afschrift van een vidimus van B.S.R. van Zwolle (23 april 1491), in Carturlarium II, fol. 122 vs. (blz. 244), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 189 en 191.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 254 | 24-03-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 107 | 24-03-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 255 | 24-06-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 256 | 28-06-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 257 | 24-07-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 309 | 31-07-1485
Pauwell van Oy, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Lambert Gheertsz en Herman Gheertsz met hun vrouwen Roleff en Griete hebben verkocht aan heer Johan Smyt 2/3 van de rente van 3 1/2 mud rogge, die eertijds de Vrouwe van Buren aan Ghebbe ten Velde verkocht heeft uit haar erf Elferkinck, gelegen in kerspel en gericht Hardenberg, te Loezen (zie no. 310; 17 september 1471), en dat verkopers dat 2/3 deel met hand en mond hebben geleverd onder belofte van vrijwaring.
Op s.Petersavent ad Vincula.
Als keurnoten worden genoemd Albert van Rechter en Bruen Reynersz. | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 201 (blz. 401), in het archief van het klooster Sibculo | zie no. 310.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 102 | 11-08-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 258 | 16-08-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 259 | 16-08-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 108 | 01-09-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 260 | 01-09-1485

Klooster St. Anthonius te Albergen. | Regest 520 | 18-11-1485
Frater Gherlacus, prior, en het convent der Cistencienserorde te Zybekeloe, en Frater Hubertus, prior, en het convent te Vrendesweer te Noerthoern, verklaren, dat zij de prior en den procurator van het regulierenklooster te Albergen gemachtigd hebben het huis naast de proosdij en het huis van Wernerus met de rente van acht penningen uit de vier aan genoemd huis cijnsplichtige huizen te verkopen behoudens de cijns aan de proost van Oldenzaal en de rente van een mud rogge aan het kapittel aldaar, aangezien dit huis door Johan Bonyngerhof aan de drie kloosters was geschonken. Op dezelfde wijze hebben zij de prior en de procurator van Albergen gemachtigd de tot de drie kloosters behorende tuinen, welke gelegen zijn bij de muur in Oldenzael achter het huis van Johan ten Toerne en bij de buinen der broeders Onser Vrouwe van Ghelre, desgewenst te verkopen.
op Sunte Mertens Octave.
Met zegels der conventen. Dat van Sibculo is afgebeeld als no. 256 in Ned. Kloosterzegels, deel II. (Inv. 164.) | Afschrift in Cart. p. 177 | Mede beschreven in T.R., IV, 440.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 103 | 29-11-1485
Henrick Kamferbeeck en zijn vrouw Mille verklaren verkocht te hebben aan prior en convent van Zybekeloe een rente van 6 mud winterrogge uit hun tienden grof en smal uit het erve Wermelinck, gelegen in het gericht Hardenberch, in kerspel en buurschap Heemse, onder voorbehoud van de goedkeuring van de leenheer Johan Blanckefoert.
Op s.Andreesavent apostoli.
NB: De koop is gesloten in tegenwoordigheid van Johan ten Oestendarpe en Johan Kammen | Hs.: Aschrift in Cartularium II, fol. 59 vs., (blz. 118), in het archief van het klooster Sibculo | Zie:no. 104.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 261 | 29-11-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 274 | 08-12-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 262 | 20-12-1485

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 344 | 09-01-1486

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 104 | 17-01-1486
Johan Blanckefoert vergunt als leenheer dat Mille, vrouw van Henrick Kamferbeeck, een rente van 6 mud winterrogge uit de van hem in leen gehouden tienden groef en smal uit het erve Wermelinck in Heemse (zie no. 103 ) heeft verkocht aan prior en convent van Zybekeloe.
Op s.Anthoniusdach abbatis.
NB: Beleende mannen zijn Goesen die Baeck en Willem Blanckefoert | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 60 (blz. 119), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 105 | 17-01-1486
Henrick Kamferbeeck, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Roloff Scaepshoefft en zijn vrouw Aleyt verkocht hebben aan prior en convent van Sybekeloe een rente van 6 mud rogge Zwolse maat uit hun gaarden de Kromme gaerden c.a., gelegen in het gericht Hardenberch en het kerspel Heemse, en dat verkopers die rente met hand en mond in het heimaal hebben geleverd.
In die Anthonii.
NB: Als keurnoten worden genoemd Johan Kammen en Egbert Oemkens | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 60 vs. (blz. 120), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 263 | 16-02-1486 (zie charter 44)
Willem Blanckffoert en Albert Lubbersz., scheidslieden, tusschen Johan Lambersz. en Fije van Laer zijne zuster, verklaren, dat zij tusschen die beiden eene schikking hebben getroffen, betrekkelijk het goed Veldinck, onder bepalingen in het stuk vermeld.
Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert sesende tachtentich sDonredages nae suncte Valantijns daghe martyris.
Met de uith. (ietw.besch.) zz. der scheidslieden | o.n. Sibculo LXXXVIIb | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 106 | 21-02-1486

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 264 | 22-02-1486

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 109 | 28-02-1486

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 110 | 21-03-1486
Henrick Kamfferbeeck, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Johan Blanckefoert en zijn vrouw Margarethe verkocht hebben aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe een rente van 3 mud winterrogge Zwolse maat uit hum huis te Heemse en uit 14 mud rogge uit het erve Arnynck aldaar, en uit 10 mud rogge uit de Coldenhave te Badeler; en dat verkopers die rente in het heimaal met hand en mond geleverd hebben.
Op s.Benedictusdach des heiligen abts.
NB: Als keurnoten worden genoemd Bernt Schomaker en Egbert Oemken | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 63 vs. (blz. 126), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 265 | 21-03-1486

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 266 | 21-03-1486Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, ord.Bern., verklaren dat zij Aleijde, dochter van Fenne Wernynck te Diffel, ontslagen heeft van alle hoorigheid aan het klooster behoudens Koermede zoowel als weldaad als voor eene geldsom.
Anno domini M°CCCC°LXXXVI° Benedicti abbatis.
Cart.v.Sibculo fol. 17vo | v. Doorn.Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 267 | 25-04-1486
Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren vergund te hebben aan Henrick Kamfferbeeck en Mille zijne vrouw, den terugkoop van 6 mudden rogge jaarlijksche rente, door hen aan het klooster verkocht uit de grove en smalle tienden over het erve Wermelinck, in het gericht van Hardenberch, kerspel en buurschap van Heemse gelegen.
Int jaer ons Heren MCCCCLXXXVI ipso die beati Marci Ewangelist.
In margine: “vacat quia redempti sunt anno XVcVI° | Cart.v.Sibculo fol. 18 | v. Doorn.Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 268 | 25-04-1486
Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe verklaren vergund te hebben aan Johan Blanckefort en Margarethe diens vrouw, den jaarlijkschen terugkoop van 3 mudden rogge, door hen aan het klooster verkocht. Int jaer ons Heren MCCCCLXXXVI Marci Ewangeliste.
Cart.v.Sibculo fol. 17vo v. Doorn.Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 269 | 01-05-1486
Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooste Galilea in Zybekeloe verklaren vergund te hebben aan Henrick Kamfferbeeck en Mille zijne vrouw, den terugkoop van 6 mudden rogge jaarlijksche rente, door wijlen Roloff Scaepshoeftt en Aleyt diens vrouw aan het klooster verkocht, uit hun huis en tuin te Heemse.
Anno Domini M°CCCC°LXXXVI° Philippi et Jacobi Apostolorum.
In margine: vacat quia redempti sunt in anno XCII°.
Cart.v.Sibculo fol. 18 | v. Doorn.Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 270 | 27-05-1486 (zie charter 44)
Geert Mulert, rentmr. in Zallant, verklaart dat Geert Lambertssoen Broeder te Zebekeloe, met toestemming van Prior Geerlacus aldaar, heeft verkocht aan Johan Leffertssoen van Bergenthem zijn zevende deel van vijf deelen van het erve Velding dat in 12 deelen gedeeld is, benevens een derde deel van het geheele erve.
Vrije lieden, van den hof te Ummen: Geert van Aernhem & Volcker Albertssoen.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert sess ende tachtentich des Saterdages nae sante Urbanusdage des hiligen Pawes ende Martelers.
Met het uith.z.v.d.rentm. in br. w. | o.n.Sibculo LXXXVIIc | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 271 | 25-07-1486

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 272 | 01-10-1486

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 273 | 28-12-1486

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 274 | 13-01-1487 (zie charter 44)
Ghert Mulert, rentmr. in Zallant, verklaart dat Egbert Lambertssone heeft verkocht aan Johan Leffertssoen van Bergenthem zijn zevende deel van vijf deelen van het erve Veldinck, kerspel Hardenberch, buurschap Bergentheim.
Vrije lieden van den hof te Ummen: Ernst van Berghenthem en Bertolt van Haerst.
Int jaer ons Heren dusent vierhonderd seven ende tachtentich op der Octaven van Dertienden der heiligher hochtijt.
Met het uith.z.v.d.rentmr in gr. w. | o.n.Sibculo LXXXVIId | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 117 | 05-02-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 138 | 21-02-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 275 | 21-02-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 115 | 23-02-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 276 | 23-02-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 277 | 23-02-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 114 | 07-03-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 120 | 07-03-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 278 | 12-03-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 279 | 23-04-1487
Henrick Kamperbeke, richter ten Herdenberghe, verklaart dat Ermegert Schapeshovedes, Henrick, Ernst Mijlle en Katrijne hare kinderen hebben verkocht aan den Pater van Galilea in Zibbekelo, ten behoeve van dat klooster, hun huis c.a. te Heemse in het gericht van Herdenberge.
Koertnoten: Johan Blanckfoert en Johan Arntsz.
In jaer ons Heren dusent vierhundert seven ende tachtentich up sunte Georgiusdach.
Met het uith.z.v.den richter in gr. w. | o.n.Sibculo CXVIII | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 166 | 24-05-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 123 | 31-05-1487
Agneze, Vrouwe van der Eeze en Gramsberch, staat Henrick Herwerdinck toe een hooimaat te Holtheem te verkopen, behorende tot zijn erve Herwerdinck, behoudens het recht van wederkoop voor een bedrag gelijk aan de koopsom.
Op s.Petronillendach virginis.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 73 vs. (blz. 146), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 124.

Klooster St. Anthonius te Albergen |Regest 548 | 08-06-1487
Hinric Kampherbeke, richter ten Hardenberghe, oorkondt, dat Aleyt Heynen en haar kinderen Johan, Volker en Griete ten overstaan van hem, de keurnoten Bruen Reyners en Egbert Oemking en meer goede lieden aan prior en convent te Alberghen het erf Oding met de kate Hamhues en de tienden Overwatering te Colendoren in het kerspel Heemse verkocht en overgedragen hebben, zoals zij hun zijn aangestorven van Aleyds oom Gherd Oding, pastoor te Gramsberghe behoudens de tiendheer de tienden, twee huizen binnen de stad van Hardenberghe en een huis met schuur in Gramsberghe. [Odink Hamhuis Overwaterink Collendoorn]
des vrijdaghes nae Sunte Bonifacius des hilghen biscops.
Afschrift in L.M. f. 164, waarboven genoteerd: “pro 1000 Renensibus”, terwijl onder aan de bladzijde te lezen is, dat het convent een akte van verkoop van Oding door Hinrik van Gramsberghe uit 1438, een brief van Gerard Oding en een brief bezat, volgens welke Gherardus een rente van 100 gulden uit zijn erfenis inloste aan Henrik Veltkamp. Mede beschreven in T.R., IV, 472.

Klooster St. Anthonius te Albergen | 140 | 1487
Transsumpt van een testament van Gerardus Oding. | NB: (Reg. 549) | Dit transsumpt werd overgedragen met het erf Odink te Collendoorn. Zie Reg. 548 en 550 | Omvang: 1 charter

anno 1487


Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 124 | 15-06-1487
Henrick Kamfferbeeck, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Henrick Herwerdinck en zijn vrouw Lubbe met consent van Vrouwe Neese, Vrouwe van Gramsberch, verkocht hebben aan prior en convent in Zybekeloe een perceel hooiland te Holtheem.
Ipso die Viiti martiris.
NB: Als keurnoten worden genoemd Egbert Oemken en Willem Mensen | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 74 (blz. 147), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 123.

Klooster St. Anthonius te Albergen | Regest 549 | 10-07-1487
Theodericus, zoon van Franco de Steenre, Utrechts klerk, keizerlijk notaris en burger van Deventer, instrumenteert, dat hij op last van de officiaal van de proost en de aartsdiaken van Deventer in de consistoriekamer van de Lebuïnuskerk aldaar ten overstaan van de notarissen Gerardus Grollis en Gerardus Peye ter instantie van Henricus Spegel, een executeurs-testamentair van Gerardus Oding, pastoor te Gramsbergen, een transsumpt heeft vervaardigd van het testament, dat Oding door Wilhelmus Iolingh, Utrechts klerk en keizerlijk notaris, op 9 juli 1450 in de pastorie te Zuetlaren heeft laten opmaken in tegenwoordigheid van de priesters Johannes Alberti, Wilhelmus Denynck, Gerardus de Ruemschen en Swederus Hemsynck en waarin met name Jacobus Goeswinus’ zuster Aleydis en haar dochter Katharina begunstigd werden.
In het Latijn. Met notarismerk en geschonden zegel van de officiaal (Inv. 140.) Mede beschreven in T.R., IV, 472.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 280 | 25-07-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 281 | 28-07-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 282 | 06-08-1487 (zie charter 129)

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 283 | 06-08-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 284 | 16-09-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 285 | 21-09-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 286 | 21-09-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 287 | 02-10-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 288 | 17-10-1487 (zie charter 129)
Broeder Gherlich, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe verklaren in leen ontvangen te hebben van Vincencius, heer te Buren en Boesken, en van zijne vrouw Agnese van der Eze en van Gramsberch, het erve Wolterdinck in het gericht van Hardenberch en buurschap Aen gelegene, c.a.
Int jaer MCCCCLXXXVII in profesto sancti Luce Ewangeliste.
Cart.v.Sibculo fol. 20 | v. Doorn.Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 289 | 17-10-1487 (zie charter 129)
Vincencius, Heer tot Buren en Boesken, en Agnese van der Eze, en tot Gramsberch, zijne echtgenoote, verklaren, na afstand en op verzoek van Henrick Kaetken Henrickssoen beleend te hebben Gherlich, prior van het klooster Galilea in Zybkeloe, ord.Bern., ten behoeve van dat klooster met het erve en goed Wolterdinck, in het kerspel Hardenberch, buurschap Aen.
Stichtsmannen van Utrecht: Albert van Vilsteren en Frederick Schonecamp.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert seven ende tachtentich op sunte Lucasavent Ewangeliste.
Met de uith.zz.v.Vincencius en Agnese in gr. w.
o.n.Sibculo LXXXIXb | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 121 | 27-10-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 290 | 31-10-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 314 | 10-11-1487 | Toe s.mertensavent in de winter.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 127 | 20-12-1487

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 291 | 1487 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 292 | 1487 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 293 | 1487 absque dato

anno 1488


Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 122 | 04-04-1488

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 258 | 05-04-1488

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 136 | 26-04-1488

Klooster St. Anthonius te Albergen | Regest 559 | 09-05-1488
Schepenen en raad der stad Hardenberghe oorkonden, dat het raadslid Johan Heynen verklaard heeft de schade voor prior en convent te Alberghen te zullen dekken als het oestereijnde van het erf Oding te Colendoren in rechte wordt aangesproken.
des vrijdaghes nae Sunte Johannes daghe ante portam latinam.
Afschrift in L.M. f. 165. Mede beschreven in T.R., IV, 493.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 294 | 09-06-1488

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 151 | 10-06-1488 | Op den tyenden dach in Junio.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 129 | 09-09-1488
Hernrick Kamferbeeck, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Bernt Schomaker de rente van 1 mud rogge uit het erf ter Molen, door hem gekocht op 8 mei 1446 (no. 128), heeft gelegateerd aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe.
Op s.Gorgoiniusdach martiris.
NB: Als keurnoten worden genoemd Johannes Lefertssoene en Egbert Oemken | Hs.: Afschrift in Cartularium, II fol. 76 vs. (blz. 152), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 128.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 133 | 18-12-1488
Henricus de Beyeren, priester, keizerlijk notaris, instrumenteert dat heer Johannes Voss, priester, heeft geschonken aan heer Gherlacus, prior, en de broeders van het klooster Galilea in Zybekeloe een rente van 2 mud rogge uit zijn land in het kerspel Almelo, en 25 gouden Rijnse gulden en wat hem verder nog aan roerend of onroerend goed mocht aankomen, waar tegenover de prior hem levenslang kost en kleding heeft toegezegd.
Mensis Decembris die XVIII.
Hss.: Oorspr. charter in het archief van het klooster Sibculo (A). — Afschrift aldaar, in Cartularium II, fol. 81 vs. (blz. 162) (B) | Regest: Van Doorninck, Register, IV blz. 197.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 295 | 18-12-1488

anno 1489


Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 348 | 05-02-1489
Derick van Voirst verklaart, dat hij van Egbert den Jentingh en diens zoon Johan geleend heeft 10 gouden Rijnse gulden, waarvoor hij verbonden heeft een perceel lands op Beerser es, welk land zij mogen gebruiken totdat Derick het geld heeft terugbetaald.
Upp Agathedach virginis.
NB: Als dedingslieden treden op Johan en Herman van Voirst, zonen van Derick | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 226 vs. (blz. 452), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 349.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 160 | 17-02-1489

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 296 | 17-02-1489

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 297 | 24-02-1489

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 298 | 26-03-1489

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 299 | 30-04-1489

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 300 | 01-05-1489

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 301 | 03-05-1489

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 126 | 03-05-1489

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 302 | 04-05-1489
Broeder Gherlich, prior van het klooster Galilea in Zybekeloe verklaart Kunne ten Have, dochter van Deterd ten Have en Lubbe zijne vrouw, die blijkens een brief van jr. Everwijn, graaf te Benthem vrij was en onverbonden in eenigen echt, te hebben ontvangen als Keurmeedsche vrouw.
Int jaer ons Heren MCCCCLXXXIX des Manendaghes na Philippi et Jacobi Apostolorum.
In margine: vacat quia obiit. | Cart.v.Sibculo fol. 4vo. | v. Doorn.Aanh. | NB: Het opschrift heeft: Copia littere date Johanni Stevens in Hardenberg de eo quod uxor ejus sit nobis Koermedaria.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 130 | 23-05-1489
Johan bastaard van Ghemen, onderdrost van het land Sutphen vanwege heer van Ghemen, drost des lands Zutphen, oorkondt dat Lutgart van Raesvelt weduwe Jacob van Hacfort, ridder, tot een memorie van wijlen haar man aan Gherlich, prior, en het convent van Zybekeloe in der Tweynt 100 gouden Overlandse Rijnse gulden van de 1200 gulden, door Jacob gevestigd op tienden, erven en renten van Bernt van Wisch en Mrgarete van Camphusen, gelegen in de kerspelen Henghell en Zelym, en door hem op zijn vrouw overgedragen en dat Vrouwe Lutgart die 100 gulden met hand, halm en gychtighen monde heeft geleverd onder belofte van vrijwaring.
Des Saterdaghes post Cantate.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 77 (blz. 153), in het archief van het klooster Sibculo. | NB: De oorkonde is bezegeld geweest door Johan van Ghemen, Lutgart van Raesveld Vrouwe to Hacforde en haar broer Derck van Raesvelt.

Bevervoorden tot Oldemeule, familie | Regest 20 | 09-07-1489
Roleff van Bevervorde oorkondt, dat hij overgedragen heeft aan heer Gherlich, prior van het convent van Galilea toe Zykeloe (Sibculo), behorende tot Sunte Bernerdusorden, een drietal akten, te weten:

  • een akte, d.d. 1488 opten maendach nae Cosme unnde Damiani (29 september), gezegeld door Wyllem Vlughen, richter toe Hellendoren, waarbij Derck van der Schulenberch aan oorkonder een jaarlijkse rente van 55 gouden, Rijnsche gulden uit zijn goederen heeft verkocht, waar door gestoken is een akte, d.d. 27 november 1488, gezegeld door de bisschop van Utrecht, maar waarvan de inhoud niet wordt vermeld;
  • voorts een tweede akte d.d. 1489 des frydaeges na Sunte Servaes (15 mei), houdende een nadere belofte van Derck van de Schulenberch met zijn borgen om de eerdergenoemde rente van 55 gulden te zullen voldoen;
  • en tenslotte een derde akte, waarin Derck van der Schulenberch verklaart schuldig te zijn aan Roloff van Bevervorde 1100 gulden, rentende 55 gouden, Rijnsche gulden per jaar, waartegenover Derck zich tot een bedrag van 1000 gelijke gulden borg heeft gesteld voor de verplichtingen, die Roloff heeft als borg voor de weduwe van Johan van Depholte, en waarvoor hij, Roloff, het rentambt van Twentte had verbonden | Afschrift op papier (inv.nr. 330), ongedateerd (einde 15e eeuw).

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 161 | 09-07-1489

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 303 | 13-07-1489

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 304 | 24-07-1489 (zie charter 44)
Johan Lefertssoene van Bergenthem verklaart bij hij de verschillende gedeelten van het erve Veldinck, hem nu en dan aangekomen, niet in eigendom bezit, maar ten behoeve van Prior en Convent van Zybekeloe, zijnde hij steeds tot overdracht bereid.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert neghen ende tachtantich op sunte Jacobsavent Apostoli.
Met het uith.z.v.Johan L. in gr. w. | o.n.Sibculo LXXXVIIa | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 215 | 24-07-1489

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 292 | 10-01-1490

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 135 | 21-01-1490
Derck van der Sculenborch, Johannes Cock, vicaris te Helendorn, Wolterus keldermeester van Zybekeloe en Sophia van Deghen, handgetrouwen van wijlen heer Derck Raetssoen van der Elborch, verklaren dat de rente van 8 mud rogge (zie no. 134) krachtens testamentaire beschikking van heer Derck toekomt aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe.
Op s.Agnetendach virginis et martiris.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 83 (blz. 165), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 305 | 04-02-1490

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 221 | 11-02-1490

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 306 | 22-02-1490

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 307 | 22-02-1490

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 153 | 22-02-1490
Roloff van Bevervoirde verklaart, dat hij de rentebrief van 19 oktober 1470 (no. 152) gemaakt heeft aan heer Gherlich en heer Wolter, prior en kellenaar van het convent Galilea in Zybekeloe.
Op s.Petersdach ad Cathedram.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 98 (blz. 195), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 153.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 146 | 23-02-1490
Frederick van Zulen van Blekenberch, richter te Ummen, oorkondt dat Johan Ramelman met zijn vrouw Griete verkocht hebben aan Volker Derck Wedelinckssoene te Diffelen een rente van 5 mud winterrrogge Zwolse maat uit hun erf ten Broeckathe, gelegen in het gericht Ummen, onder de klok van Den Ham, in de mark en de buurschap te Lynden, en dat verkopers die rente met hand en mond aan koper hebben geleverd.
Op s.Mathiasavent.
NB: Als keurnoten worden genoemd Albert Brouwer en Lambert van Dichteren | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 89 (blz. 177), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 293 | 27-03-1490?

Klooster St. Anthonius te Albergen | Regest 571 | 23-07-1490
Vincentius, heer van Buren en Boesinchem, en zijn vrouw Agne van der Eeza van Gramsberge verklaren, dat zij Aelheyt Heynen en haar kinderen de rente van een pond was uit het goed ten Hamhues te Collendoren in het gericht van Hardenberg kwijtgescholden hebben. [Hamhuis Collendoorn]
des vrijdages nae Sancte marien Magdalenendach.
Afschrift in L.M. f. 165. Mede beschreven in T.R., IV, 521.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 167 | 27-07-1490

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 308 | 07-09-1490

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 309 | 21-09-1490

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 310 | 30-09-1490

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 182 | 27-10-1490

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 137 | 1490
Henrick Kamfferbeek, richter van Hardenberch, oorkondt dat Lambert Onstedinck de rente van 2 1/2 ££ uit een were (in Sassinckstrate te Zwolle) heeft overgedragen aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe.
NB: Als keurnoten worden genoemd Hermen die Wyse en Johan to Messele | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 83 vs. (blz. 166), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 136.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 311 | 10-02-1491
Henrick Kamfferbeecke, richter te Hardenberch, verklaart dat Johan van Wullen, drost te Ottensteijn, en Agnes zijne vrouw, hebben verkocht aan Prior en Convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, hun geheele erve Krommehoff, c.a. gelegen in het kerspel en de buurschap Heemse, gericht Hardenberch.
Koernoten: Johan Kammen en Henrick te Oestendarpe.
Ghegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert een ende tnegentich op der heiligher Joncferendach Scholastica.
Met de uith.z.z.v.d.richter en Johan v.W. in gr. w. | o.n.Sibculo CXXII | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Stukken betreffende den aankoop en ’t beheer der goederen 53 | 1491
Aankomsttitels van het erve Volckerinck in de buurschap Heemse (quater) | NB: Zie regesten 312, 313, 314, 315 | Omvang: 4 charters

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 312 | 22-02-1491
Ghert Mulert, rentmr. in Zallant,verklaart dat Goesen van Arnem en Lubbe diens vrouw verkocht hebben aan Bertold van Haerst hun erve Volkerinck c.a. gelegen in het gericht van Hardenberch, kerspel en buurschap Heemse.
Vrije lieden des hofs te Ummen: Johan Hilbrantssoen en Derck Striker.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert een ende tnegentich op sunte Petersdach ad Cathedram.
Met het uith.z.v.d.rentmr. in gr.w. | o.n.Sibculo CXXIII annex CXXIIIa-c.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 313 | 27-02-1491
Bertolt van Haerst verklaart, dat hij het erve Volckerinck, hem overgedragen door Gosen van Arnem, alleen bezit ten behoeve van Prior en Convent van het klooster Galilea in Zybekeloe.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende een ende tnegentich opten Sonnendach Reminiscere XC.
Met het uith.z.v.Bertolt v.H. in gr. w. | o.n.Sibculo CXXIIIa.
v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 314 | 12-03-1491
Gosen van Arnem geeft ten opzichte van het erve Volkerinck, hem aangekomen van zijn oom Ghert van Arnem, dezelfde verklaring als Bertolt van Haerst, in het stuk dd. 1491 Febr. 27, en betuigt door Prior en Convent geheel voldaan te zijn.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert een ende tnegentich op sunte Gregoriudach des heiligen Pawes.
Met het uith.z.v.Gosen van A. in gr. w. | o.n.Sibculo CXXIIIb.
v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 315 | 12-03-1491
Johan van Diffell verklaart door Prior en Convent van het klooster Galilea in Zybekeloe ten volle betaald te zijn voor het aandeel in het erve Volkerinck hem aangekomen van zijnen oom Ghert van Arnem, en bovendien aan dat klooster te schenken zijne halve holt-waar, geheeten Hermens van Ane halve waar, gelegen in Baerle. [Baalder]
Int jaer ons Heren M vierhondert ende een ende tnegentich op sunte Gregoriusdach Pape et Confesssoris.
Met het uith.z.v.Johan v.D. in gr. w. | o.n.Sibculo CXXIIIc.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 183 | 19-04-1491

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 191 | 23-04-1491

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 157 | 25-04-1491

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 199 | 14-05-1491
Seygher van Voirst, ambtman van Zallant, oorkondt dat Vrouwe Agneze van der Eze en Gramsberghe gen. die Vrouwe van Buren en Boeseninchem onder bijstand van heer man Vincentius, heer van Buren en Boeseninchem verkocht heeft aan Derck van der Sculenborch een rente van 18 goudgulden uit de hof to Meer to Remmoldinck, de hof to Tymmerhusen, de hof to Spoell, gelegen in Dammarcke, in het kerspel van Hamme en de buurschap Meer en het gerecht Ummen, e.a. goederen; en dat verkoopster die rente met hand en mond in het heimaal geleverd heeft; en dat de brief van 19 maart 1477 (no. 198) geldig zal blijven zolang de rente van 18 gulden niet afgelost is.
Des Satersdaghes nae s.Servaciusdach episcopi.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 132 vs. (blz. 261), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 198 en 200.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 301 | 11-06-1491 | Op s.Odulphusavent.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 316 | 23-06-1491

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 185 | 12-08-1491
Henrick Kamfferbeecke, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Derck Clawessoen heeft gelegateerd aan heer Johan van Goch, pater van het klerkenhuis te Harderwyck ten behoeve van dat convent: 1e. het erve Rutgherinck, gelegen in het gericht ten Hardenbergh, en in de mark en buurschap Redze; 2e. 5 mud rogge uit Alfferdinck te Loesen; 3e. 6 mud rogge uit Willinck te Ane; 4e. 4 mud en 1 schepel rogge uit Scultinck te Ane; 5e. 3 mud rogge uit die Huerne te Anewede; 6e. een maat te Kalender; 7e. 2 mud rogge uit Avekinck te Beerze; en dat erflater afstand van deze goederen heeft gedaan ten behoeve van het convent. [Rutgerink Rheeze, Alferink Loozen, Collendoorn, Schuldink Willink Ane Hurink Anevelde]
Des heiligen Friedages nae s.Laurenciusdach.
Als keurnoten worden genoemd Roloff Blanckefoert en Bruen Reynersz | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 117 (blz. 233), in het archief van klooster Sibculo | Zie: 186-194.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 139 | 17-09-1491

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 317 | 131-10-1491

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 149 | 13-12-1491

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 318 | 20-12-1491

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 319 | 28-12-1491

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 320 | 17-01-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 321 | 17-01-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 322 | 17-01-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 156 | 17-01-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 323 | 21-01-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 324 | 21-01-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 325 | 26-01-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 147 | 16-02-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 148 | 16-02-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 326 | 21-02-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 327 | 22-02-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 328 | 22-02-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 329 | 22-02-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 330 | 04-04-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 331 | 04-04-1492 (zie charter 44)
Ghert Mulert, rentmr. van Zallant, verklaart, dat Johan Lambertssoen te Bergenthem en Hille zijne vrouw hebben verkocht aan Johan Leffertssoen van Bergenthem het geheele erve Veldinck, kerspel Herdenberch, buurschap en marke Bergentheim.
Vrije lieden v.d. hof te Ummen: Bertollt van Haerst en Derck Strijker.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert twe ende tnegentich op sunte Ambrosius dach des hiligen biscops ende Confessoers.
Met het uith.z.v.d. rentmr. in gr. w. | o.n. Sibculo LXXXVIIf | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 332 | 14-04-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 333 | 18-04-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 154 | 01-05-1492
Wolter van Oy, ambtman van abdis en kapittel van Essende over de horige goederen in het Sticht Utrecht, oorkondt dat Johan Lambertinck aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe heeft verkocht een rente van 2 mud winterrogge uit zijn erf Lambertinck, gelegen in kerspel en gericht Ummen en de buurschap Steygheren; en dat verkopers die rente aan kopers hebben geleverd onder belofte van vrijwaring.
Op Philippus ende Jacobsdach des heiligen apostelle.
NB: Leenmannen zijn Clawes Spaen en Egbert Zuzeler | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 98 vs. (blz. 196), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 334 | 14-05-1492
Henrick Kanfferbeeck, richter te Herdenberge, verklaart dat Lambert Zuest, wonende te Zibekeloe, al zijne goederen aan het convent van Galilea in Zibekeloe heeft afgestaan waarvoor dat convent hem levenslang behoorlijk zal onderhouden.
Kornoten: Johan Kammen en Rotgher Wychmanninck.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert twe ende tnegentich sdages na sunte Servatius dach des hilgen Biscopes ende Confessoers.
Met de uith.z.z.v.d. richter en Lambert Z. in gr. w. | o.n.Sibculo CXXVII | Cart.p.273 | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 205 | 14-05-1492
Henrick Kamfferbeeck, richter te Herdenberghe, oorkondt dat Lambert Zuest, wonende te Zybekeloe, al zijn goederen aan het convent Galilea aldaar heeft afgestaan en geleverd, waarvoor het convent hem levenslang behoorlijk zal onderhouden.
sDaghes na s.Servatiusdach des hilgen biscopes ende confessoers.
NB: Als keurnoten worden genoemd Johan Lummen en Rotgher Wychmanninck | Hss.: Oorspr. charter in het R.A. in Overijssel, Archief Sibculo (A).– Afschrift aldaar, in Cartularium II, fol. 138 (blz. 273) (B) | Zie: no. 203 en 204 | Regest: Van Doorninck, Register, IV, blz. 543.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 204 | 25-05-1492
Frederick van Zulen van Blekenborch, richter te Ummen, oorkondt dat Otto Roloffsoen en zijn vrouw Engele de rentebrief van 2 mud rogge (zie no. 203; 1 oktober 1484) verkocht hebben aan Lambert Zuest, broeder in het klooster Zybekeloe; en dat verkopers die rente met hand en mond geleverd hebben.
Op s.Urbanusdach pape et martiris.
NB: Als keurnoten worden genoemd Johand Wedelinck en Johan Visscher | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 137 vs. (blz. 272), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 203 en 205.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 194 | 25-05-1492
Wolter van Lenep en zijn vrouw Mechtelt van Steenwyck verklaren verkocht te hebben aan prior en convent van Zybekeloe de rente van 2 mud rogge uit het goed Avekinck (zie no. 193).
Op s.Urbanusdach pape et martiris.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 125 (blz. 249), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 185 en 193.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Charter 46 (2 charters) | 1492
Acte van afstand van een stuk hooiland, in de buurschap Holtheme, door Johan Wedelinck c.u. Met vroegere acte van aankoop door gezegden Johan W, Zie regesten 335, 343.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 335 | 15-06-1492 (zie charter 46)
Henrick Kamperbeke, richter ten Herdenberghe, verklaart dat Lubbe Wichmans, met Henrick den Prenger als momberm heeft verkocht aan Johan Nedelinck Dyrcksz en Hille diens vrouw een stuk hooiland, genaamd “de gulden bodem” c.a., gelegen in het kerspel Herdenberghe, buurschap Holtheem.
Kornoten: Hermen Mensz en Bruen Reijnersz.
Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert twe ende tnegentich up sunte Viten ende Modesten dach der hilligher Mertelaren.
Met het uith.z.v. den richter in gr. w. | o.n.Sibculo CXXVIII annex transfix CXXVIIIa | v. Doorn.T.R.

looster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 225 | 15-06-1492 | Op s.Vitusdach martiris.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 336 | 23-06-1492
Broeder Hermen, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren vergund te hebben aan Wolter van Lenep en Mechteld zijne vrouw den terugkoop van eene jaarrente van 2 mudden rogge, door het klooster vroeger van hen gekocht uit het erve Anekinck, gelegen in het kerspel van Ummen, buurschap Beerze.
Anno etc. MCCCCXCII in vigilis Nativitatis Johannis Baptiste.In margine: vacat redempti sunt.Cart.v.Sibculo fol. 25.v. Doorn.Aanh.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 337 | 25-07-1492
Broeder Herman, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe verklaren dat zij, zoowel als weldaad als voor een geldsom, Jutte, dochter van Johan Hoffman en Lutgard zijne vrouw wonende op ter Velschet te Heemse, ontslagen hebben van alle hoorigheid aan het klooster, blijvende zij echter koermedes der kerk.
Int jaer ons Heren MCCCCXCII Jacobi Apostoli.
Cart.v.Sibculo fol. 38vo | v. Doorn.Aanh. |

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 294 | 08-08-1492
David, bisschop van Utrecht, keurt als leenheer de verkoop goed van de boterrente van 1 1/2 vat aan Claes ten Koclke en Otto van der Huede, en van 1 vat aan Styne, weduwe van Herman Wterwyck, mits die renten binnen 6 jaar weer gelost worden.
Op den achteden dach in Augusto.
Hs.: Afschrift van een vidimus van Burgemeesteren, schepenen en raad van Zwolle van 4 oktober 1505 (no. 291), in het archief van het klooster Sibculo, Cartularium II, fol. 190 vs. (blz. 378) | Zie: no. 291.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 338 | 21-08-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 308 | 01-09-1492
Henrick Campherbecke, richter to den Hardenberge, oorkondt dat Bernt Egbertinck en Johan Dams een getuigenverklaring hebben afgelegd, dat heer Johan Smyt ten behoeve van Johan Gerts 12 enkele Overlandse gouden Rijnse gulden heeft toegekend uit zijn veerdel van 3 1/2 mud rogge uit Elfersdinck te Loezen, in het gericht en het kerspel van Hardenberg, en daarmee zal heer Johan rechthebbende zijn op 1/3 van de rente van 3 1/2 mud rogge.
Op s.Egidiusdach des hilligen confessoris ende abbatis.
Als keurnoten worden genoemd Bruen Reyners en Daem Smyt | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 200 vs. (blz. 400), in het archief van het klooster Sibculo | zie no. 307, 309 en 310.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 311 | 03-09-1492
Henrick Kampherbeke, richter ten Hardenberge, oorkondt dat Vincentius, heer van Buren en Bosinchem, en Vrouwe Agnes van der Eza van Gramsbergen, Vrouwe van Buren en Bosinchem, verkocht hebben aan Henrick Henricksz. en zijn vrouw Alyd een rente van 8 mud rogge Zwolse marktmaat uit hun erf Wermyck, gelegen in kerspel en gericht Hardenberg en de mark en buurschap Bergenthem; dat verkopers die rente met hand en mond hebben geleverd onder belofte van vrijwaring.
sMaendaghes na s.Egidiusdaghe eens hillighen confessoers ende abbatis.
NB: Als keurnoten worden genoemd Albert van Vilster en Bruen Reynersz. | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 203 (blz. 405), in het archief van het klooster Sibculo | Zie nr. 312.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 283 | 25-09-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 339 | 30-09-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 200 | 30-09-1492
Henrick van der Kuenre van der Schulenborch, weduwe van Derck van der Sculenborch, verklaart onder bijstand van haar zoon Henrick van der Schulenborch, dat zij aan prior en covent van Galilea in Zybekeloe overgedragen heeft alle brieven, die wijlen haar man had van de rente van 18 gouden Rijnse gulden uit erven en tienden van Vrouwe Agneze van Buren en Bozeninchem gen. van der Eze en van Gramsberch voor 300 Rijnse gulden.
Op s.Jheronymi dach, des heiligen confessoers.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 133 vs. (blz. 264), in het archief van het klooster Sibculo. | Zie: no. 198 en 199.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 340 | 10-11-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 341 | 25-11-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 342 | 25-11-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 343 | 03-12-1492 (zie charter 46)
Henrick Kamfferbeeck, richter ten Hardenberghe, verklaart dat Johan Wedelinck Derckssoen en Hille zijne vrouw hebben afgestaan aan Prior en Convent van het klooster Galilea in Zybekeloe het stuk hooiland bedoeld bij den brief dd. 1492 Juni 15, waarbij dit stuk transfix is.
Koernoten; Willem Wedelinck en jonge Johan ter Wonne.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert twee ende tnegentich op sunte Nicholausavent Episcopie et Confessoris.
Met het uith.z.v.d. richter in gr. w. | o.n. Sibculo CXXVIIIa | Is transfix bij CXXVIII | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 344 | 06-12-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 345 | 14-12-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 196 | 14-12-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 346 | 17-12-1492

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 347 | 17-12-1492 (zie charter 44)
Albert Waterinck verklaart verkocht te hebben aan Prior en Convent van Zybekeloe het erve Noetvelt, en een vierde deel van het erve Veldinck, buurschap Bergenthem, en dat, ten gevolge de uitspraak der scheidslieden Henrick Kamfferbeeck, schulte te Hardenberch en Egbert Oemkens, alle oneenigheid over gezegden koop is bijgelegd.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert twee ende tnegentich des Manendaghes nae sunte Lucien dach virginis et martyris.
Met het uith.z.v.H.Kamfferbeeck in gr. w. | o.n.Sibculo LXXXVIIg | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 186 | 17-12-1492
Henrick Kamfferbeeck, richter ten Hardenberch, oorkondt dat heer Nicholaus van Zwolle, priester in het klerkenhuis te Harderwyck, gemachtigd door zijn mede-broeders, onder bijstand van Albert Waterinck, namens dat convent verkocht heeft aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe alle erven en renten, die het klerkenhuis aangekomen zijn van Derck Claessoen, nl. 1e. het erf Rotgherinck in de buurschap Redze; 2e. renten van 5 mud, 6 mud, 4 mud en 1 schepel, 3 mud rogge (zie no. 185); 3e. een maat te Kalender; en dat verkopers die goederen in het heimaal aan kopers hebben geleverd onder belofte van vrijwaring.
Des Manendaghes nae s. Lucien virginis et martiris.
NB: Als keurnoten worden genoemd Johan Wedelinck Derckssoen en Derck Heynensoen ten Velde | Hs. Afschrift in Cartularium II, fol. 118 (blz. 235), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 184, 185, 188.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 348 | 20-12-1492
Henrick Kamfferbeeck, richter ten Hardenberghe, verklaart dat Derck Smijt, geheeten van den Grave, wonende in het klooster Zibekeloe, al zijne roerende en onroerende goederen aan dat klooster heeft geschonken voor zijne ziele zaligheid except zijne bezittingen in Cleefsland.
Koernoten: Egbert Oemken en Johan Wedelinck.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert twe ende tnegentich op sunte Thomas avent des hiligen Apostels.
Met de uith.z.z. van den richter en van Derck S. in gr. w. | o.n.Sibculo CXXX | Cart.p.214. | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 168 | 20-12-1492
Henrick Kamfferbeeck, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Derck Smyt geheten van den Grave, wonende in het klooster Zybekeloe, al zijn roerende en onroerende goederen, behalve die in stad en land van Cleve, aan dat klooster heeft nagelaten.
Op s.Thomasavent apostoli.
NB: Als keurnoten worden genoemd Egbert Oemken en Johan Wedelinck
Hss.: Oorspr. charter in het archief van het klooster Sibculo (A).– Afschrift aldaar, in Cartularium II, fol. 107 vs. (blz. 214) (B) | Regest: Van Doorninck, Register, IV, blz. 583 | Zie: no. 162-167 en 169-183.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 201 | 20-12-1492
Henrick van der Ae, schout op Almelervene, oorkondt dat Peter Johan Pouwels en zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan prior en convent van Zybekeloe een rente van 5 schepel winterrogge Almelose maat uit hun halve hoeve lands op Almelervene; en dat zij die rente met hand en mond in het heimaal hebben geleverd.
Op s.Thomasavent apostoli.
NB: Als keurnoten worden genoemd Ludeken Frederickssoen en Claes Henrickssoen | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 134 vs. (blz. 266), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 349 | 21-01-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 350 | 21-01-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 351 | 03-02-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 223 | 05-02-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 202 | 23-02-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 352 | 18-03-1493 (zie charter 44)
Henrick Kanfferbeeck, richter ten Hardenberge, betuigt, dat Johan Lambertsson te Bergenthem en Hille zijne vrouw verklaard hebben te hebben verkocht aan Prior en Convent van Zibekeloe het erve Veldinck, in de buurschap van Bergentheim c.a. en deswege naar genoegen te zijn voldaan.
Koernoten en Gerichtslieden: Bruen Reijnerssz & Lubbert Schomaker.
Int jair ons Heren dusent vierhonderd drie ende tnegentich sMaendaeges na Letare Jherusalem.
Met het uith.z.v.d.richter in gr. w. | o.n.Sibculo LXXXVIIh | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 353 | 11-06-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 249 | 12-06-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 218 | 15-06-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 354 | 24-06-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 355 | 13-07-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 356 | 13-07-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 357 | 27-07-1493 (zie charter 44)
Gerit Mulert, rentmr. van Sallant, verklaart dat hij, na het hout behoorende tot de waar van het goed Veldyng, onder Bergenthem, met beslag te hebben belegd in de meening dat het een volschuldig goed was, thans nu hem het goed blijkt vrij te zijn, verlof heeft gegeven aan het convent van Sybbekeloe om dat hout te verkoopen en er naar goedvinden mede te handelen.
Int jair onss Heren dusent vyerhondert dree ende tnegentich Saterdages nae sunte Jacopbsdach Apostoli.
Met het uith.z.v.d. rentmr. in br.w. | o.n.Sibculo LXXXVIIi | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 358 | 20-08-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 359 | 29-08-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 360 | 29-08-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 361 | 29-08-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 207 | 29-08-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 362 | 16-09-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 363 | 28-09-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 364 | 06-12-1493

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 365 | 1493 absque dato

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 366 | 05-01-1494

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 367 | 02-02-1494

Klooster Galilea Maior te Sibculo. | Regest Ter Kuile 252 | 21-02-1494

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 212 | 24-02-1494 | Mathie apostoli.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 368 | 12-03-1494

KKlooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 208 | 11-04-1494
Henrick Kamfferbeeck, richter ten Hardenberch, oorkondt dat Wychmoet en Mechtelt van Diffell, dochters van wijlen Frederick van Diffell, verkocht hebben aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe een rente van 1 mud winterrogge Zwolse maat uit hun erf Nyehuus, gelegen in het gericht Hardenberch, het kerspel Heemse en de buurschap Diffell; en dat verkoopsters die rente in het heimaal met hand en mond geleverd hebben onder belofte van vrijwaring.
sVryedaghes nae den Sonnendach Quasimodo geniti
NB: Als keurnoten worden genoemd Johan Wedelinck en Willem Volkerinck | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 140 (blz. 277), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 369 | 21-04-1494

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 303 | 28-06-1494
Frerick van Zulen van Blekenborch, richter te Ummen, oorkondt dat Dirick van Voirst, zijn zonen Johan en Herman verkocht hebben aan Henrick ten Over en zijn vrouw Ghese een rente van 2 mud rogge Zwolse maat uit hun erf Marscynck, gelegen in het gericht Ummen en de buurschap Beerze; en dat verkopers die rente met hand en mond hebben geleverd.
Op s.Petersavent des hilighen apostels
NB: Als keurnoten worden genoemd Lude Gosen ten Laer en Ghert Wychers | Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 195 vs. (blz. 390), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 370 | 08-10-1494

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 371 | 18-10-1494

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 372 | 21-10-1494

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 373 | 11-11-1494

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 217 | 11-11-1494
Johan van Twickloe de Oude, drost van Twenthe, verklaart schuldig te zijn aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe een rente van 3 mud winterrogge ter uitvoering van de laatste wil van wijlen heer Henrick Hulscher, destijds kerkheer te Almeloe, waarvoor hij zijn erf Everzwill verbindt gelegen in het gericht Ummen en het kerspel van den Ham.
Op s.Mertensdach in den winter episcopi et confessoris.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 145 (blz. 287), in het archief van het klooster Sibculo.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 216 | 10-12-1494

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 253 | 13-12-1494

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 374 | 25-01-1495

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 375 | 25-02-1495

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 299 | 12-03-1495

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 213 | 17-03-1495

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 247 | 13-05-1495

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 376 | 15-06-1495

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 377 | 26-06-1495

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 378 | 29-09-1495

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 259 | 12-10-1495 | Op Manendach nae s.Victoersdach.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 379 | 18-10-1495

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 380 | 21-10-1495

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 381 | 04-04-1496

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 382 | 12-04-1496

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 219 | 23-04-1496

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 383 | 21-07-1496
Vincentius, heer tot Buren en Bosichem, en Jacob van Yttersum ambtman op ’t Laghe en rentmr. van Twenthe, geven uitspraak als scheidsrechters (moitsoenslude) in een geschil tusschen Prior en Convent van Zibekeloe ter eene en Johan van Wullen t.a.z., betreffende een stuk hooiland gelegen in Aenre Vlijer, met een erve Krommehoff in het kerspel van Heemze, gericht van Herdenberghe gelegen, indertijd door dat Convent van Johan v.W. en Agnes zijne vrouw aangekocht.
Tegenwoordig: Goessen die Bake, Hinrick van Oestendorp en Johann Kammen.
In den jair ons Heren dusent vierhondert sess ind tnegentich op sunte Marien Magdalenenavent.
met de uith.z.z. van Vincentius & Jacob in gr. w. | o.n.Sibculo CXXXIX | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 384 | 14-08-1496

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 385 | 01-10-1496

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 224 | 01-10-1496

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 386 | 18-10-1496

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 387 | 31-10-1496
Broeder Hermannus, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren vergund te hebben aan Henrick Kerstkens en Lyze zijne vrouw, den terugkoop of aflossing eener jaarrente van 8 mudden rogge, die het klooster heeft uit het erve Herspinck, gelegen in het kerspel van Hardenberch, buurschap Pedze (Rheeze), voor 100 gouden rijnsche gld.
Int jaer etc. MCCCCXCVI in vigilia Omnium Sanctorum.
In margine: vacat quia redemptie sunt anno XLIII | Cart.v.Sibculo fol. 42vo | v. Doorn.dl.5.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 388 | 21-12-1496

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 389 | 04-04-1497

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 222 | 04-04-1497 | Ambrosii confessoris

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 390 | 06-08-1497
Broeder Hermannus, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren dat zij Goesen, zoon van Johan Hoffman en Lutgarde, zijne vrouw, wonende op de vr.Belschet (Velschet) te Heemse ontslagen hebben van alle hoorigheid aan het klooster, zoowel uit gunst als voor eene geldsom, blijvende hij echter aan de kerk Keurmedig.
Int jaer ons Heren MCCCCXCVII op sunte Sixtusdach pape et martyris.
Cart.v.Sibculo fol.43vo | v. Doorn.dl.5.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 391 | 18-10-1497

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 392 | 21-10-1497
Broeder Hermannus, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Claes Bentinck en Ermegart zijne vrouw, burgers te Campen, eene jaarrente van 10 Andriesgulden, hun hun Uuthoff te Marienborch, en voorts uit alle overige bezittingen van het klooster met beding van aflossing.
Int jaer ons Heren MCCCCXCVII ipso die XI millium Virginum.
In margine: vacat quia redempti sunt anno Domini XCVIII Michaelis | Cart.v.Sibculo fol. 44vo | v. Doorn.dl.5.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 256 | 13-12-1497

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 257 | 20-12-1497

Klooster Galilea Maior te Sibculo. | Regest Ter Kuile 248 | 04-06-1498

Klooster Galilea Maior te Sibculo. | Regest Ter Kuile 234 | 09-06-1498
Fredericus, bisschop van Traiectum, bericht prior en broeders in Zybekeloe, abdis en nonnen in Yesse, priorin en nonnen in Mydwolda, dat Henricus Stoter, prroost van Hummercen, aan de kloosters Yesse en Midwolda een rente van 6 goudgulden heeft nagelaten en aan dat van Zybekeloe een van 4 Rijnse gulden, en dat voor de opbrengst an deze renten zielmissen moeten worden gelezen.
Die nona mensis Junii
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 157 (blz. 311), in het archief van het klooster Sibculo | Zie: no. 232 en 233.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 393 | 21-07-1498

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 263 | 21-07-1498 | Op s.Marien Magdalenenavent.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 394 | 23-07-1498

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 395 | 23-07-1498

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 262 | 25-07-1498 | Op s.Jacobsdaghe des heilighen apostels.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 396 | 10-10-1498

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 397 | 05-11-1498

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 398 | 10-11-1498

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 227 | 13-11-1498

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 399 | 22-01-1499

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 400 | 27-02-1499

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 255 | 11-03-1499

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Stukken betreffende het geestelijk bestuur van het klooster 5 | 1482, 1499
Acte van afstand door Volcker Wedelinck, leekebroeder, van het hem bij scheiding toegekende deel der ouderlijke nalatenschap “to een recht testament” voor de zielen zijner ouders en zijne eigene. Met acte van afstand door zijne overlevende broeders.
NB: Zie regesten 234, 401 | Omvang: 2 charters.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 401 | 30-04-1499
Henrick Kamfferbeke, schulte ten Hardenberge, verklaart dat Johan Wedelinck te Diffel mede namens zijnen broeder Willem, en Gheert Helekinck te Reedze, gebr. hebben afgestaan aan Prior en Convent van het klooster Galilea in Zibekeloe de geheele nalatenschap van hunnen broeder Volker, als leekebroeder in dat klooster gestorven.
Koernoten: Hermen van Voirst en Wolter van Lennep. [Welink Diffelen]
Int jaer ons Heren dusent vierhondert negen ende tnegentich op sunte Philippus ende Jacobsavent Apostolorum.
Met het uith.z.v.d. schulte in gr. w. | o.n.Sibculo CXIa | Cart.p.299 | v. Doorn.T.R.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 226 | 30-04-1499
Henrick Kamfferbeeck, schout ten Hardenberch, oorkondt dat Johan Wedelinck te Diffell en Ghert Helekinck te Reedze, gebroeders, hebben afgestaan aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe de nalatenschap van hun broer Volker, als lekebroeder in het klooster gestorven, terwijl Johan mede namens hun broer Willem afstand heeft gedaan, onder belofte van vrijwaring.
Op s.Philippus ende Jacobs avent apostolorum.
Hss.: Oorspr. charter in het R.A. in Overijssel (Archief klooster Sibculo) (A) | — Afschrift in Cartularium, II, fol. 151 (blz. 299), aldaar (B) | Regest: Van Doorninck, Register, V blz. 201 (t/m datum 1 mei).

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 233 | 11-05-1499

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 228 | 23-06-1499
Johan Wedelinck te Reedze en Albert Waterinck, vrijlieden van de hof Ummen, oorkonden dat Herman die Wijse te Lozen en zijn broer Rotgher die Wijse, ook vrijlieden van die hof, verkocht hebben aan prior en convent van het klooster Zybekeloe een hooimaat te Holtheem gen. de Lenchorst, gelegen in kerspel en gericht van Hardenberch en afkomstig van hun erf des Vosses erve, met een rente van 2 1/2 mud winterrogge uit dat erf; en dat verkopers maat en rente aan kopers hebben geleverd met hand en mond, onder belofte van vrijwaring. [Rheeze, Holtheme, Loozen]

Cartularium II, blz. 301-303 gedeeltelijke transcriptie:
Int jaer onss heren Dusent vier hondert Neghen ende tNeghentich sSondaghess voir Sunte Johan toe Myddenzomer.
Van een Stucke hoylandess to Holtheem ende iij mud rogghen wt dess vosses Erve to Holtheem van den Wysen.
Wy Johan Wedlinck to Reedze ende Albert Waterinck als vrye luede dess hoevess to Ummen bekennen ende betughen myt dessen apenen bezeghelde breve dat voir onss gekommen synt Hermen die Wyse to Lozen ende Rotgher die Wyse syn broeder, oick vryen dess hoevess voirschreven ende bekanden myt vryen Willen voir hem ende oer erffghenamen dat sie vercofft hedden ende ende vercofften den Eersamen lueden Prior ende Convent dess Cloesters van Zybekeloe der orden van Cistercienser ende oeren nakomelinghe eene hoymaet to Holtheem in denen kerspell ende gherichte van Hardenberch ghelegen ghehieten die Lenchorst soe alss die an dess Conventss vorschreven hoylant ende maet licht hoerende an oeren Erve ende goet ghehieten dess Vossess Erve myt allen synen toebehoer in die buerscap kerspell ende gherichte vorschreven ghelegen ende daer noch toe derdehalff mudde guedess grughe claren Wynter rogghe Zwolscher mate Jaerlijker Renthen wt den Erven voirschreven dess jaerss alle jaer toe Meydaghe offte achtedaghe daernae onbegrepen te betaelende ende dat voir ene Summegheldess die Hermen ende Rotgher bekanden hen voll ende all to Willen betaelt weeren Ende synt daer om der maet voirschreven ende der derdehalff mud rogghen Jaerlyker renthen voirsc. voir onss wtgeghaen ende hebben daervan verteghen myt hande ende myt monde ende myt alre vertichnisse ende oplatinghe toe behoeff priorss ende Conventss voirsc. dess te done hedden. Ende van noeden Weeren Ende Verwilkoerden oick voir onss Wertzake dat die derde halffmudde rogghen des jaerss alle jaer op termyne voirsc. niet betaelt en Worde dat dat dan die prior ende convent voirsc. off oer ghewaerde baede die mochten wtmanen ende inwynnen myt allen rechten gheistelyck off wertlyck off myt hem beyden to ghelycke woe hem dess best believet dat ene recht den anderen niet to hinderen Wt den voirsc. Erve ende guede off wt Hermenss voirsc. toe Loezen ghelegen ende wert wt alle oeren twyer Erve Ende guede etc. etc.

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 402 | 29-08-1499

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 403 | 01-09-1499

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Ter Kuile 231 | 01-09-1499

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 404 | 26-11-1499

Klooster Galilea Maior te Sibculo | Regest Rutgers 405 | 31-12-1499
Broeder Hermannus, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren dat zij Derck en Hermen, zoon van Ghert Waterinck en wijlen Hele, diens vrouw, ontslagen hebben van alle hoorigheid aan ht klooster, zoowel uit weldaad als voor eene gledsom, blijvende hij echter Koermeding aan de kerk, ’t geen hij kan lossen met een oud fransch schild.
Ghegeven int jaer ons Heren MCCCCXCIX Lucie virginis et martyris.
Cart.v.Sibculo fol. 49vo | v. Doorn.dl.5.