Toegang 212.1 (familiearchief Van Riemsdijk – Soeters), d.d. 5 november 1698:
Ick Johan Molckenbour, wegens sijn Konincklijcke Majesteijt van Groot Brittannien etc. etc. etc. als Erfstadthouder van Overijssel, indertijdt Scholtus van den Herdenbergh, Heemse en Gramsberge, doe hiermede te weeten, dat voor mij en ceurnoten, als waeren Egbert Ruitminck en Egbert Herms, personelijck is gecompareert en erschenen de E(dele) Egbert Buise, borger der Stadt Coeverden als volmaghtiger van Mattijs Segers, getrout aen Hendrickien Gritters, Jan Driessen Brinck, getrout aen Anne Gritters, Reijnier van Sittert, getrout aan Rijnhert Gritters en Egbertien Gritters, geassisteert in deesen sooveel nodigh met de secretaris Lemker, gesamentlijcke erfgenaemen van haer ouderen Hendrick Gritter en Elsien Bollincks, volgents een volmaght in dato den 27 october 1698 voor burgemeesteren, schepenen en raeden der Stadt Campen gepasseert in desen Edelen Gerighte vertoont, gelesen en in waerden erkent, en bekende voor een welbetaalde somme, die hem comparant q(ualitate) qua den lesten penninck met den eersten voldaan was, te hebben gecedeert, getransporteert en overgedraegen, doende sulcks mits deesen aen de E(dele) burgemeester Berent Craemer, Hermina van Borne, eheluiden, en haerer erfgenaemen, drie mudde droge en schiere winterrogge, Zwolse maete, gaende jaerlijcks op Martini volgents oude brieven daervan sijnde, uit het erve en goet genaempt Poerinck in ’t carspel Herdenbergh, boerscap Ennevelde gelegen, vrij allodiaal goet, en niets beswaert. Belovende hij comparant en transportant q(ualitate) qua voorschreven drie mudde winterrogge te staen, waghten en waeren, als nae reghte. Sonder argelist. In kennisse hebbe ick deese onder mijn handt en segel gepasseert, en heeft transportant tot meerder vestenisse deesen mede eijgenhandigh geteijckent, en met sijn pitzier becraghtight. Actum Heemse, den 5 november 1698.

Charter, 5 november 1698.