In het vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg wordt deze hypotheekakte bewaard, gedateerd 7 december 1783:
Ik Barend van Borne, van wegens hoger overigheid verwalter Scholtus van den Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, doe kond en certificere dat voor mij en keurnooten, die waaren secret. J. van Riemsdijk en de heer C. van Riemsdijk, persoonlijk in den gerigte gecompareerd zijn Jan Klingenberg en desselfs huisvrouw Griete Jansen, tutore marito, woonagtig in de boerschap den Velde in dit Schoutampt; en verklaarden, wegens opgenomen en ter leen ontvangen penningen, oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan den hoogwelgeboren gestrengen heer A.F. baron van Dompselaer, lieutenant collonel bij de troupes van den Staat etc. etc., eene capitaale summa van f. 400, zegge vierhonderd carolij guldens van twintig stuivers het stuk, met aanneminge en belofte om dezelve capitale summa jaarlijks en alle jaaren tot de effective aflosse en restitutie der penningen toe te zullen verrenten met vier gelijke guldens van ijder honderd doch de interesse binnen eene maand na den verschijndag betalende, dan maar met drie guldens en vijftien stuivers pro cento; zullende het eerste jaar interesse hiervan verschenen zijn op den 6 decemb. 1700 vierentachtig, en zoo van jaar tot jaar tot de aflosse en restitutie der penningen toe vervolgens continueren. En opdat de heer rentheffer voor zijn uitgedaane capitaal en de daarop te verlopene renten de vereischte zekerheid moge hebben, zoo verklaarden zij comparanten onder renuntatie van alle exceptiën dezen eenigzins contrariërende, en in specie die van onaangetelden gelde, bij dezen daarvoor niet alleen te verbinden hunne personen en goederen, maar ook tot een speciaal hijpotheecq en onderpand te stellen en te verbinden, hun comparanten eigendomlijke en (zo zij verklaarden) vrij en allodiale en met geen ander hijpotheecq bezwaarde erve en goed Klingenberg, gelegen in de boerschap den Velde in dit Schoutampt en door hem zelfs wordende bewoond en gebruikt; ten einde hij heer rentheffer zich daaraan in cas van onvermoedelijke wanbetaling bij wederomeisching van voorzeide capitaal en de daarop te verlopene renten, zoo voor capitaal als renten, kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus deze met de comparanten eigenhandig getekend, dezelve met mijn zegel bekragtigd en ook voorts dezelve gezegeld voor de comparanten, en omdat zij geene zegels en hadden en mij daartoe verzochten. Actum Hardenbergh den 7 december 1700 drie en tachtig.

Jan Jansz Klingenberg was op 29 oktober 1769 te Hardenberg getrouwd met Grietje Jansen. Zij was toen nog maar net weduwe van Geert Singraven. Haar dochter uit het eerste huwelijk, genaamd Ika Klingenberg, trouwde op 21 mei 1800 in Hardenberg met Hermen Stoeten uit Rheeze. Zij bleven wonen op Klingenberg en kregen daar op 27 augustus 1801 hun eerste kind.

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Hermen Jansz Stoeten (bijgenaamd: Klingenberg), weduwnaar van Ika Klingenberg. We vinden het erf dan gesitueerd in de zgn. ‘Veldinger Maaten’ in sectie D-430 op legger nr. 239.

239/5: Sectie D-430. Huis en erf.

Notaris Swam verleed op 12 april 1855 een akte van boedelscheiding, op verzoek van Gerrit Jan, Jan en Grietjen Klingenberg, de laatste gehuwd met Gerrit Lambers. Zij verklaarden de nalatenschap van hun ouders Harm en Ika Klingenberg nog in gezamenlijkheid te bezitten en die te willen verdelen. Tot de onroerende goederen behoorde een woonhuis en schuur, met grond en wheere, sectie D-430, getaxeerd op een waarde van 1000 gulden. De boerderij werd toebedeeld aan Gerrit Jan Klingenberg (aktenr. 2238)

239a/6: Eigendom van Gerrit Jan Klingenberg en Grietje van der Veen. Zij waren op 16 juni 1831 getrouwd te Gramsbergen. Gerrit Jan was toen weduwnaar van Hermina Seinen. Zij was echter al op 28-jarige leeftijd, op 27 augustus 1830, overleden in Den Velde. Huisnr. F-5. Huis, erf en schuur. Gerrit Jan Klingenberg overleed op 28 maart 1869. Het jaar erop, op 17 maart 1870, hertrouwde Grietje van der Veen met Hendrik Jan Jonkeren. Negen jaar later, op 5 oktober 1879, overleed Grietje. In 1880 volgde successie. Over op:
1229/7: Eigendom van Hendrik Jan Jonkeren. Hij hertrouwde op 3 februari 1882 te Gramsbergen met Berendina Höltink uit Baalder. In 1907 stichting. Over op:
1229/49: In 1908 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1908.

1229/51: Nieuwe sectie D-2653. Huis, schuren en bouwland. In 1915 gedeeltelijk vernieuwd en vergroot. Over op:
1229/67: In 1921 boedelscheiding. Over op:
4117/17: Eigendom van Hendrika Jonkeren (dochter van Hendrik Jan Jonkeren en Berendina Höltink) en echtgenoot Berend Dijkman (voor 2/3de) en van hun dochter Berendina Hendrika Dijkman en echtgenoot Lucas Bras (voor 1/6de) en van Roelof Richterink (voor 1/6e deel). In 1929 verbouw. Over op:
4117/26: In 1932 afstand en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932.

4117/37: Nieuwe sectie D-3170. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1941 successie. Over op:
3615/33: Eigendom van Berend Dijkman, Lucas Bras en Roelof Richterink. In 1951 stichting. Over op:
3615/39: In 1953 boedelscheiding. Over op:
5220/31: Eigendom van Lucas Bras en Berendina Hendrika Dijkman. In 1971 verbouw. Over op:
5220/43: In 1977 verkoop. Over op:
6985/31: Eigendom van Berend Bras (geb. 17 augustus 1945) te Den Velde, F-20. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.