Vrijwillig rechterlijk archief Schoutambt Hardenberg, d.d. 8 juli 1789:
Ik J.G. Pruim, van weegens hooger overheid verw. Scholtus van den Hardenbergh cum annexis, doe hiermede van Gerichtswegen te weten: dat door of naamens de heer en mr. B. van Marle, in leven ontvanger van Zalland, op den 13 julij 1781, voor eene summa van vierhonderd en negentig guldens, die vervolgens ten genoegen zijn voldaan en betaald, is aangekocht: het vierde parceel van de door dezen weledelen gerichte ter instantie van voorz. heer en mr. B. van Marle nomine uxoris als eenige en universeele erfgenaame van wijlen de heer kameraar P.Th. Golts, uit krachte van ge√∂btineerd verwin, bij executie gedistraheerde goederen van de heer overste Turnbull en de boedel of erfgenaamen van wijlen deszelvs ehevrouwe, – bestaande dit perceel in de katerstede de Mools-akker en Tolhekkies, met de daarop staande getimmertens en houtgewas, alle de daartoe of bijgehorende hooge en laage landerijen, velden en veenen, regten en gerechtigheden, speciaal alle landerijen, velden en veen, regten en gerechtigheden, zoo van whaare in de markte van Diffele als anderzins, welke alnog aan de heer overste Turnbull en de boedel of erfgenaamen van wijlen deszelvs ehe-vrouwe van het versplittede erve en goed Hilverdink zijn overgebleven en behooren, zijnde onder dezen weled. Gerichte staande en gelegen, – alles blijkelijk uit de conditien van verkoopinge daarvan zijnde. Zoo is ’t dat ik verw. Scholtus voorn., en keurnooten, die waren de ed. M. pruim en de oud bmr. F. van Munster, ten fine en effecte als naar rechten, bij deze mijnen openen brieve, ex officio transportere en in vollen eigendom overdrage aan de weled. vrouwe mevrouwe E.H. Golts, weduwe van wijlen de opgem. heer en mr. B. van Marle, de bovengenoemde gekochtte en betaalde bij executie gedistraheerde goederen van de heer overste Turnbull en de boedel of erfgenaamen van wijlen deszelvs ehevrouwe voorn., bestaande als boven vermeld; ende zulks met zijn rechten, lusten, lasten en bezwaaren, en in zoodane natuure en grootte als hetzelve door geexecuteerdens is bezeten. Alles ingevolge de voorz. coops-conditien onder dezen ed. Gerichte berustende, midsgaders ingevolge Landrechte en Naardere Reglementen. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus voorn., deze getekend en gezegeld. Actum Hardenbergh den 8 julij 1700 negen en tachtigh.