Schout J.G. Pruim registreerde op 22 februari 1798 een akte op verzoek van rentmeester Fr.Th. van Pallandt tot Egede, die door de Staten van Overijssel was geautoriseerd om de overdracht te regelen van het erve het Lamberts te Diffelen, wat vanouds behoorde tot het rentambt van Sibculo en Albergen. Het Lamberts was op de publieke veiling van 20 december 1796 van de provincie gekocht door Hendrik Janszoon Lamberts.

Genoemde Hendrik Jansen Lamberts was nog minderjarig ten tijde van deze aankoop. Dat blijkt uit de hypotheekakte die twee dagen later werd geregistreerd door de schout. Daarin verklaarde Hendrik, geassisteerd door zijn vader Jan Lamberts, 1400 guldens te hebben geleend van de hoogwelgeboren heer Isaac Reinder baron van Raesfelt en ega Clara Feyoena baronesse van Sytzama te Heemse. Vanzelfsprekend stelde hij het erve Lamberts als onderpand. Vader Jan Lamberts en moeder Hermina Martens, maar ook Jan Hilverdink en Berend Scholten, verklaarden zich in te laten als borg. In de kantlijn van de akte staat dat het geleende bedrag met de daarover verschuldigde rente volledig was terugbetaald en daarom werd de hypotheekakte ‘geknipt’ op 29 september 1810.

Geesjen Lamberts trouwde op 5 mei 1805 in Heemse met Hermannus Hermsen Eshuis uit Daarle.

De Nederlandsche staatscourant van 10 juli 1826 meldde:
Heemse (prov. Overijssel), den 6 julij. Het op zaturdag den 1sten dezer, op onderscheidene plaatsen hevigst gewoed hebbende onweder was ook ter dezer gemeente (het Ambt Hardenbergh) voor de bouwlieden M. Eschhuis te Diffelen en H.J. Hulsebosch te Rheezerveen, twee uren van elkanderen gelegene gehuchten, noodlottig, terwijl eene schaapstal des eerstgenoemden en twee van den laatstgemelden, door den bliksem getroffen, afbrandden: van de 72 stuks schapen, die zich in den eerstbedoelden stal bevonden, doodde de bliksem tevens 18 stuks, 2 slechts bleven ongeschonden, terwijl de overige 52 of door den bliksem of door den opgevolgden brand zoodanig zijn beschadigd, dat men vreest dat de bouwman alle dezelve zal verliezen; zijnde bij den bouwman H.J. Hulsebosch echter, voor wien dit toeval door de belendheid van zijn woonhuis en schuur allernoodlottigst hadde kunnen worden, slechts 2 schapen gedood gevonden.


Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van Mannes Eshuis. De boerderij staat op legger 90 als sectie I-206. 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Legger 90/8: Sectie I-206. Huis en erf. Later vererfde het op oudste zoon Jan Hendrik Eshuis en echtgenote Jannigjen Oldewaterink. Zij waren op 7 juli 1831 getrouwd te Heemse.

Notaris Willem Swam begon op 29 oktober 1856 met een openbare veiling van onroerende goederen op verzoek van landbouwer Warner Cremer te Hardenberg als mondeling gemachtigde van Hendrik Jan Crull, fabrikant te Veldhausen. Het eerste kavel betrof de tiende, gaande uit de landerijen van het erve Lambers te Diffelen, kadastrale sectie I-207, I-208, I-204, I-203, I-265, I-300, I-305, I-324, I-478, I-376, I-373, I-412, I-423, I-454a, I-439, I-358, I-445, I-447 en I-450, ter grootte van ongeveer 10 bunders, 35 roeden en 40 ellen. Twee weken later, op 12 november, vond de definitieve veiling plaats. Echter, de verkoper was niet tevreden met de geboden bedragen en besloot de verkoop niet te gunnen (aktenr. 2396 en 2400).

Notaris J.G. Troost verleed op 12 juni 1875 een transportakte, waarbij landbouwer Jan Hendrik Eshuis en echtgenote Jennigje Oldewaterink verklaarden hun huis en erf, met tuin, bouwland, hooiland en waterkolk, staande en liggende te Diffelen, voor 4400 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan zoon Hermannus Eshuis (aktenr. 362).

Legger 2644/26: Eigendom van Hermannus Eshuis JHzn. en echtgenote Annigjen Koning (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 259, nr. 183). Zij waren op 11 mei 1866 getrouwd te Heemse. Huisnr. F-23. Huis, erf, schuur en schaapskooi.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1889 bijbouw. Over op:
Legger 2644/84: In 1891 bijbouw. Over op:
Legger 2644/85: Huis, erf, kookhuis en schuren. Later vererfde het hun oudste zoon Jan Hendrik Eshuis en echtgenote Lubbigje Grevelman. Zij waren op 25 mei 1900 getrouwd te Heemse.

In november 1903 trok een zwaar en stormachtig weer over ’t land. Daarbij werd de boerderij van Eshuis (in de wandeling Lambers genaamd) ook vernield. Het dak met sporen en al waaiden van ’t huis en ook de schuur en ’t bakhuis werden ernstig beschadigd. De eigenaar zelf raakte onder een omgevallen deur bekneld maar kwam er nog goed af ook al moest geneeskundige hulp ingeroepen worden, aldus het Salland’s Volksblad van 28 november.

In 1915 successie. Over op:
Legger 6773/9: Eigendom van Jan Hendrik Eshuis en Lubbigje Grevelman. In 1917 bijbouw en vernieuwing. Over op:
Legger 6773/75: Lubbigje Eshuis-Grevelman overleed op 29 maart 1920 (50 jaar oud). In 1925 vernieuwing en bijbouw. Over op:
Legger 6773/78: Weduwnaar Jan Hendrik Eshuis werd ook niet oud. Hij overleed op 28 april 1926 (51 jaar). Daardoor verviel ’t erve Lamberts aan hun vier zoons: Hermannus, Gerrit Jan, Jan Hendrik en Albert Eshuis. In 1928 vernieuwing en bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1928.

Legger 6773/81: Nieuwe sectie I-1722. Huis, schuur bouw- en weiland op de zgn. Lutken Esch. Huisnr. F-21. In 1935 boedelscheiding. Over op:
Legger 10284/48: Eigendom van Hermannus Eshuis (geb. 02-09-1902) en echtgenote Arendina Warmink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 806, nr. 40). Zij waren op 11 mei 1928 getrouwd te Heemse. Huis, schuur, bouw- en weiland. Huisnr. F-22. In 1959 stichting. Over op:
Legger 10284/69: In 1964/1965 bouw kapschuur. Over op:
Legger 10284/71: In 1968 verbouwing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1968 (sectie I-2046).

Legger 10284/73: Nieuwe sectie I-2046. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1974 splitsing. Over op:
Legger 17145/35: Eigendom van G.J. Eshuis (geb. 21-03-1931) en echtgenote G. Waterink.

Kadastrale veldwerkkaart, januari 1977 (sectie AE-359).

Legger 17145/36: Nieuwe sectie AE-359. Huis, schuren, erf en grasland aan de Grote Esweg 11. Eigendom van G.J. Eshuis.

Kadastrale hulpkaart, april 1995 (sectie AE-978).