In een van de bewaard gebleven registers van contentieuze gerichtshandelingen van het Schoutambt Hardenberg is onderstaande akte bewaard gebleven, gedateerd 24 januari 1708. Daaruit blijkt dat het erve Nijmeijer eigendom was van Reint Wolter van Echten tot de Olruitenborgh en echtgenote Johanna Helena Blankvoort. Het erf werd verpacht aan Hermen Hendrik Nijemeijer die kennelijk een achterstand in de betaling van de pachtpenningen had opgelopen:

Erschenen Pr(ocureur) Krull als gevolmaghtighde van die ed(ele) Jan van Muiden, burgermeester der stadt Zwoll versoeckende en doende in de bequaamste forme van reghte pandinge aen de levendige haeve, huisraedt, rack en gereetscap of huis van Hermen Hendrick Nijemeijer op ’t erve en goet Nijemeijer om daer aen te verhaelen een renthe van 65 gulden jaarlijck uit gedaghte erve Nijemer; daarvan eijgenaar is de heer Echten toe den Olden Ruitenbergh, verschenen den 26 junij 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, met de costen onder afslagh van alle bewijsselijcke betalinge, met versoeck van insinuatie aen gedaghte meijer. Quod conceditur. Volgents relaas mijns onderscholten Hendrick Kremer dese pandinge in debita forma geinsinueert den 26 januar 1708.

In het zgn. register van de 50e penning van verkopingen en collaterale successiën staat bij 6 november 1733:
Burgemeester Barent van Borne en desselfs suster Aleijda van Borne aengekoft van de heer van ’t Wegdam cum suis twee-derde parten van ’t halve erve Nijemeijer tot Diffelen voor f. 625,-

Op 13 juni 1734 lezen we in datzelfde register:
De vrouw van het Harsevelt doen aengeven het versterf van wijlen de heer van ’t Harsevelt haer neef, so in ’t begin van de gepasseerde maant meij soude sijn overleden, wegens 1/3 part van de halfscheid van ’t erve Nijemeijers tot Diffelen.

En op 2 juli 1735:
Heeft burgemeester Barent van Borne aengegeven dat van vrouw J.R. Optenberge, douairière Van Cuijk van Mierop hadden aengekoft den 19 meij een-derde part van het halve Nijemeijers tot Diffelen voor f. 340,-

Op 24 februari 1772 registreerde de schout een schuldbekentenis met hypotheekstelling, afgegeven door burgemeester Barend van Borne en zijn echtgenote Hermanna Elisabeth van Borne-van Niel, aan B. van Marle, oud-burgemeester van de Stad Zwolle en ontvanger-generaal van Salland en zijn echtgenote Eva Helena van Marle geboren Golts, voor een somma van 2000 Carolyguldens. Als onderpand diende zijn eigendommelijke allodiale en onbezwaarde gehele erve en goed Nijmeijer te Diffelen. De kantlijn vermeldt dat het bedrag op 1 september 1800 is afgelost.

Trouwinschrijving van de pachters en bewoners van het erve Nijmeijer, op 13 mei 1799.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve Nijmeijer vermeld als eigendom van advocaat Jacobus van Riemsdijk en echtgenote Engelina Elisabeth Soeters te Almelo. De boerderij staat op legger 293b als sectie I-220.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 15 april 1833 een akte op verzoek van Jennechien Egberts, weduwe van Albert Nijmeijer, landbouwersche op het erve Nijmeijer te Diffelen. Zij compareerde voor haarzelf, maar ook als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen Rudolph en Gerritdina Nijmeijer. De andere belanghebbenden waren: Egberdina Nijmeijer, echtgenote van Egbert Kolkman, landbouwers in Diffelen, Maria Nijmeijer, echtgenote van Hendrik Welleweert, landbouwers te Duits Wielen en Jennechien Nijmeijer, echtgenote van Hermen Stoeten, landbouwers te Diffelen. Gezamenlijk machtigden ze mr. Arnold Frans Kronenberg, procureur bij de Rechtbank van Eersten Aanleg te Deventer, speciaal om afstand te doen van de nalatenschap van Albert Nijmeijer, in leven landbouwer op het erve Nijmeijer en aldaar op de 29ste juli 1828 overleden (aktenr. 1044, scan 75). Albert ‘Nijmeijer’ was geboren op ’t Paarhuis in Zeesse (Schoutambt Ommen) en op 13 mei 1799 te Heemse getrouwd met Jennigjen Egberts Nijmeijer.

Legger 293b/15: Sectie I-220. Huis en erf. In 1851 verkoop. In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 28 februari 1851 werd de openbare verkoop aangekondigd van ’t bouwmanserve Nijmeijers te Diffelen.

In het archief van notaris Swam te Gramsbergen is de akte bewaard gebleven van de veiling van de onroerende goederen van mr. Jacobus van Riemsdijk, advocaat en notaris te Almelo, weduwnaar van Engelina Elisabeth Soeters, en van hun zoon, mr. Jacobus van Riemsdijk junior die kantonrechter was in Almelo. In inv.nr. 1561 vinden we dat het bouwmanserve Nijmeijer, met de op het erf gelegen zaadberg, nog altijd bekend was als sectie I-220. De eerste veiling vond plaats op 14 maart 1851. Op 3 april was de definitieve veiling. In gecombineerde veiling werd het erve Nijmeijer gemijnd door Willem Meulman, landbouwer te Diffelen, voor f. 2630,- (aktenr. 1731)

Legger 227a/11: Eigendom van Willem Meulman en echtgenote Gerridina Vrielink. Zij waren op 15 juli 1826 getrouwd te Heemse. In 1873 rectificatie. Over op:
Legger 1729/11: Eigendom van idem. Huisnr. F-22. Huis, erf, schuur, schaapskooi en stookhut.

Notaris J.G. Troost te Heemse verleed op 16 maart 1877 de akte van boedelscheiding tussen de gebroeders Reinder, Jan Hendrik en Gerrit Meulman, zoons van Willem Meulman en Gerritdina Vrijlink. Tot de onroerende goederen behoorde het huis erf op sectie I-220 (aktenr. 710).

Legger 2559/59: Eigendom van Reinder Meulman en echtgenote Egberdina van den Poll. Zij waren op 4 juli 1856 getrouwd te Heemse. In 1877 vereniging en bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 3749/1: Eigendom van Reinder Meulman. Nieuwe sectie I-1018. Huis, schuren en erf. Huisnr. F-22. In 1887 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1887.
Veldwerkkaart, anno 1887.

Legger 3749/2: Nieuwe sectie I-1324. Huis, schuren en erf. In 1891 werd de boerenplaats erve Nijmeijer gepacht door Egbert Schrotenboer, zoals blijkt uit onderstaande advertentie. Op 25 februari van dat jaar werd de boerderij verkocht in opdracht van Reinder Meulman. Notaris De Meijier uit Heemse hanteerde de veilinghamer (aktenr. 2306). Over op:

Dedemsvaartsche Courant

Legger 5002/1: Eigendom van Hendrik Jan Overweg en echtgenote Aaltje Kelder (zie register van overschrijving hypotheken, deel 381, nr. 51). Zij waren op 8 mei 1891 getrouwd te Heemse. Later eigendom van dochter Hilligje Overweg en echtgenoot Hendrik Welleweerd. Zij waren getrouwd op 10 juni 1921 te Heemse.

Veldwerkkaart, anno 1948.
Kadastrale hulpkaart, anno 1949.

In 1952 gedeeltelijk vernieuwd. In 1956 verbouw.

Kadastrale hulpkaart, anno 1955.
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1955.

In 1959 gedeeltelijke vernieuwing. In 1961 stichting. Over op:
Legger 5002/5: Eigendom van Hendrik Welleweerd, Grote Esweg 22, Diffelen. Huisnr. F-21. In 1967 stichting. In 1968 verkoop enz. Over op:

Veldwerkkaart, anno 1968.

Legger 5002/7: Nieuwe sectie I-2043. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1971 wijzigde het adres Diffelen F-21 in Grote Esweg 22. In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, januari 1977 (sectie AE-366).

Legger 14269/2: Nieuwe sectie AE-366. Huis, schuur, tuin en grasland aan de Grote Esweg 22. Eigendom van landbouwer Peter Makkinga (05-11-1930) en echtgenote Aaltje Hermina Welleweerd.