In het notarieel archief vonden we deze zgn. ‘remplacant-stelling’ m.b.t. Teunis Rolleman, gedateerd 2 juni 1813. Hij ging in militaire dienst als plaatsvervanger voor de ‘grotere boer’ Hannes Scholten. In ruil voor 3885 francs ofwel 1850 guldens ging Teunis in actieve dienst en kon Hannes thuis blijven:

Voor ons Antoni van Riemsdijk, keizerlijk notaris, resideerende te Hardenbergh, kanton Hardenbergh, arrondissement Deventer, departement der Monden van den IJssel, in tegenwoordigheid van den heer Lucas Hoenderken, arrondissementsraad, en van Willem Jansen, metzelaar, beide woonende ter Steede Hardenbergh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerden Hannes Scholten, landbouwer, woonende te Rheeze, gemeente Hardenbergh, deezes kantons en Teunis Rolleman, insgelijks landbouwer van beroep, woonende te Diffelen, gemeente en kanton voorzeid, zijnde comparanten aan ons notaris bekent en hebbende de tweede comparant zich bij acte van engagement, in dato den negen en twintigsten der vorige maand van den heer onder-prefect gepasseerdt en ten zelfder daage te Deventer geenregistreerdt, verbonden om als plaatsvervuller van den eersten comparant bij de active Nationaale Garde te dienen. Dewelken verklaarden onderling alver te zijn geconvenieerdt en overeengekoomen dat, indien het onverhooptelijk mogte koomen te gebeuren, dat de tweede comparant uit den dienst der voormelde Nationaale Garde tot dien der staande Armee mogte worden gerequireerdt en niet mogte kunnen worden afgelost, alsdan de tweede comparant meede denzelven dienst voor den eersten comparant zal moeten waarneemen en vervullen tegens genot eener summa van drieduizend agthonderd en vijfentachtentigh francs ofwel eenduizend, achthonderd en vijftigh guldens Hollandsch, door den eersten comparant aan den tweeden na volbragten dienst op te leggen en te voldoen ofte ook in val van overlijden in denzelven dienst aan zijne wettige erfgenaamen.

Teunis Rolleman trouwde op 12 mei 1820 in Heemse met Hendrika Uilenkamp, eveneens geboren en woonachtig in Diffelen. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, twee meisjes en twee jongens. Op 14 februari 1825 baarde Hendrika zelfs een tweeling, maar beide kindjes overleden binnen een jaar. Toen zij op 26 februari 1828 opnieuw beviel, overleed zij in ’t kraambed. Het kindje kwam levenloos ter wereld. Alleen Teunis’ en Hendrika’s eerstgeborene, Fennigjen, zou de volwassen leeftijd bereiken en trouwen.

Na het overlijden van Hendrika hertrouwde Teunis op oudjaarsdag 1829 in Heemse met Hendrikjen Olsman uit Heemserveen. Uit dit huwelijk werd een kind geboren: Hendrik, op 19 maart 1830.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het Rolleman, gelegen op de zgn. Grooten Esch, vermeld als eigendom van landbouwer Teunis Rolleman. De boerderij staat dan op legger 297 als sectie I-385. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 297/4: Sectie I-385. Huis en erf. In 1847 over op:
Legger 301/3: Eigendom van herbergier Derk Jan Santman te stad Hardenberg.

Kaart van T.J. Stieltjes van de Vecht bij Diffelen en Mariënberg, met vermelding van Rolleman, anno 1848.

In 1849 redres. Over op:
Legger 937/1: Eigendom van Derk Jan Santman, landbouwer te Diffelen. In 1865 vereniging van percelen. Over op:
Legger 1780/8: Eigendom van Derk Jan Santman en echtgenote Hendrikjen Spijker. Zij waren op 27 april 1849 getrouwd in Heemse. In 1865 terreinsverandering. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1865.

Legger 1780/26: Nieuwe sectie I-904. Huis, erf en schuur. Huisnr. F-25. In 1887 boedelscheiding. Over op:
Legger 4073/15: Eigendom van Hermannes Heijink en echtgenote Jennigjen Santman (zie register van overschrijving hypotheken, deel 292, nr. 63). Zij waren op 19 maart 1880 getrouwd te Heemse. In 1913 boedelscheiding. Over op:
Legger 7398/16: Eigendom van Jan Heijink (bijgenaamd: Rolle-Jan) en echtgenote Jennigje Wilps (zie register van overschrijving hypotheken, deel 580, nr. 30). Zij waren op 11 oktober 1907 getrouwd in Heemse. In 1926 sloop en herbouw. Over op:
Legger 7398/40: In 1939 boedelscheiding. Over op:
Legger 10866/12: Eigendom van Hendrik Heijink (geb. 08-10-1910) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 853, nr. 60) aan de Grote Esweg 8. In 1968 verkoop deel van perceel enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968.

Legger 10866/29: Nieuwe sectie I-2068. Huis, schuur, erf, bouw- en weiland. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 13412/17: Eigendom van Christiaan Johan Koeslag (geb. 23-02-1932), caféhouder en landbouwer. Hij liet het pand in 1975 verbouwen tot woonboerderij. In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, januari 1977 (sectie AE-413).

Legger 13412/22: Nieuwe sectie AE-413. Zomerhuisje, tuin en grasland aan de Grote Esweg 8. Eigendom van caféhouder en landbouwer Christiaan Johan Koeslag te Heemse.

Fragment van kadastrale hulpkaart, november 1985 (sectie AE-815).