Op 9 februari 1769 werd door de schout een schuldbekentenis met hypotheekstelling geregistreerd ten nadele van Asse Ribberink en zijn huisvrouw Engeltien Hendriks. Zij hadden van Barend van Borne, burgemeester van de stad Hardenberg, 300 Carolyguldens geleend. Als onderpand dienden het eigendommelijke woonhuis met de ondergrond en het daarbij gelegen gooren, waaronder begrepen is het vijfde part van een stuk zaailand gelegen langs de Binnendelle, zijnde uit het Erve Warmboldink, gelegen te Diffelen. Asse of Assuerus Ribberink was in 1725 gedoopt in Hardenberg en rond 1760 getrouwd met Engeltje Hendriks Scholtemeijer van ’t Warmink te Diffelen.

In het contentieus archief van het voormalig schoutambt Hardenberg wordt deze inschrijving bewaard, gedateerd 15 juli 1776:
Verw. Scholtus J. van Riemsdijk. Erschenen in dezen weledele gerichte burg. B. van Borne, geadsisteert met pr. J. van Riemsdijk, die hij in dezen tot zijn bediende is qualificeerende. Zeggende om de conclusie ten einde dezes te neemen, te obstineren en te adstrueren onder emploij van alle gedienstige en salutaire middelen rechtens, eenig crediteur tegens zijnen debiteur immer te pas komende, en in specie onder den last van voldoend bewijs, alhier in judicio, de facto kortelijk te doen poseren, waar en waarachtig te zijn. Dat den comparant aan Asse Ribberink te Diffelen in de jaaren 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 en 1775 op zijn verzoek heeft geleverdt verscheide tonnen bier, alsook eenige winkelwaaren bestaande in laken, bombazijn, diemte etc. dat dezelve hem daarvoor is schuldig geworden, een somma van (na aftrek van daarop betaalde contra crediten) 127 guldens en 12 stuivers, luid comparanten schuldboek, waar van ’t extract bij dezen word overgelegt. Wegens afwezigheid van Asse Ribberink verscheen zijn huisvrouw Engeltien Hendriks, bijgestaan door secretaris B.G. Kramer, verzoekende van dese eisch en aansprake cum documentis, en so nodig copie, met een termijn van veertien dagen.

Hendrikus Kolkman, geboren in Marle, trouwde op 21 februari 1796 in Heemse met Gerritdina Ribberink, dochter van Asse en Engeltje Ribberink. Het echtpaar trouwde in op ’t Veerhuis, het ouderlijk huis van de bruid. Schout J.G. Pruim had op de dag van ondertrouw, 29 januari, hun huwelijksvoorwaarden vastgelegd. Daarin werd o.a. geregeld dat meteen na de voltrekking van het huwelijk de gehele boedel en goederen, met alle schulden en lasten van dien, zouden overgaan van de vader van de bruid, Assuërus Ribberink, weduwnaar van Engele Hendriks, op het bruidspaar. In ruil daarvoor verplichtten zij zich om Assuërus de rest van zijn leven te onderhouden in kost, drank en kleding.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het Veerhuis, gelegen op de zgn. Grooten Esch, vermeld als eigendom van tapper Hendrikus Kolkman. Het erf staat dan op legger 193 als sectie I-175. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 193/7: Sectie I-175. Huis en erf. Tapper Hendrikus Kolkman overleed op 4 november 1846 in Diffelen. Zijn vrouw was al op 21 oktober 1841 gestorven. ’t Veerhuis verviel aan hun oudste zoon Egbert Kolkman. Hij was op 14 februari 1829 te Heemse getrouwd met Egberdina Nijmeijer. Beiden overleden op jonge leeftijd. Egbert stierf op 25 november 1842 en Egberdina op 6 april 1852, beiden 46 jaar oud. Daarmee verviel ’t Veerhuis aan hun kinderen.

Kaart van T.J. Stieltjes van de Vecht bij Diffelen en Mariënberg, met vermelding van ’t Veerhuis, anno 1848.

Uiteindelijk verbleef het Veerhuis aan oudste dochter Hendrikjen Kolkman en haar man Egbert Hofsink. Zij waren op 19 februari 1853 getrouwd te Heemse. In 1877 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 193/18: Huisnr. F-20. Nieuwe sectie I-1016. Huis, schuur en erf. In 1896 boedelscheiding. Over op:
Legger 5366/37: Eigendom van Egbert Hofsink junior en echtgenote Jennigje Lamberink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 420, nr. 122). Zij waren op 24 mei 1889 getrouwd in Heemse. Huisnr. F-20. In 1897 successie. Over op:
Legger 5367/40: In 1903 raasde zwaar en stormachtig weer over ons land. Ook Diffelen werd zwaar getroffen. Het Salland’s Volksblad meldde:

Op onze verdere wandeling komen we bij veerman Hofsink, wiens plaats totaal vernield is. Medelijden moet men hebben met een gezin dat in zo’n deerniswekkende toestand verkeert. Het huis is als eene kartonnen doos in elkaar gedrukt, terwijl de bijgebouwtjes als kaartenhuizen tegen den grond liggen. De ellende is hier verschrikkelijk, hulp dringend nodig. Er zal voor deze zoo zwaar beproefde mensen gecollecteerd worden. Moge hierdoor eenigzins de kommer worden gelenigd! Eindelijk vernamen we nog dat de ark (woonschip) bewoond door den onderbaas van den heer Volker, het heeft moeten verduren: de kap werd over eene lengte van 200 meter weggeslingerd, zoodat de bewoners door 1 windstoot tijdelijk dakloos werden gemaakt.

In 1904 herbouw en sloop. Over op:
Legger 5367/56: In 1906 stichting en sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1905.

Legger 5367/58: Nieuwe sectie I-1347. Huis en bouwland. In 1908 verkoop. Over op:
Legger 6651/10: Huis en bouwland op de Lutken Esch. Sectie I-1347. Eigendom van Leendert Volker en echtgenote Johanna Christina de Korver. Hij was aannemer te Maarssen. In 1913 verkoop gedeelte van perceel en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 6651/25: Nieuwe sectie I-1568. In 1921 verkoop. Over op:
Legger 8610/14: Eigendom van de N.V. Maatschappij Nederland tot het aannemen van werken, gevestigd te Bussum. In 1926 verkoop. Over op:
Legger 9243/11: Eigendom van Jan Cornelis Leendertsz. Volker, industrieel te Hilversum. In 1936 boedelscheiding. Over op:
Legger 10456/14: Eigendom van Adrianus Henri Jacob Frederik Volker, ingenieur te Lith. In 1936 verkoop. Over op:
Legger 10485/14: Eigendom van Hendrikje Hofsink en Egberdina Hofsink. In 1939 bijbouw. Over op:
Legger 10485/16: Huis, schuren en bouwland. In 1944 redres en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1944.

Legger 10485/18: Nieuwe sectie I-1913. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1945 verwoesting en herbouw. Over op:
Legger 10485/19: In 1949 stichting. Over op:
Legger 10485/20: In 1951 stichting en sloping. Over op:
Legger 10485/21: In 1961 boedelscheiding. Over op:
Legger 13587/11: Eigendom van Egberdina Hofsink (geb. 08-05-1913) en echtgenoot Jan Hendrik Flim. Zij waren op 18 oktober 1946 getrouwd in Hardenberg. In 1981 opgegaan in de ruilverkaveling. 

Kadastrale veldwerkkaart, januari 1977 (sectie AE-361).

Legger 22302/2: Nieuwe sectie AE-361. Dubbel huis, schuren en erf. Eigendom van timmerman W.J. Flim.

’t Vroegere Veerhuis is nu geadresseerd aan de Rheezerweg 129 in Diffelen. Ter plekke worden snorfietsen verhuurd onder de naam Veerhuus Verhuur.