Dominee Loor maakte deze fraaie plaat in 1958. Alie van Oosten-van der Weide en haar dochter Arendina Reinders-van Oosten hangen was in de liende (aan de waslijn) bij het van de familie Nijenhuis gehuurde en uit 1886 daterende boerderijtje aan de Rheezerweg 84a in Diffelen. Sinds 1972 fungeert het pand als restaurant De Gloepe.
Dominee Loor heeft het gezin Reinders ook in de keuken van de boerderij gefotografeerd. Links zitten de kinderen Willem Hermannus, Reinder en Arendina (Dini), gevolgd door oma Alie van Oosten-van der Weide. Gerrit Hendrik Reinders staat met de handen z’n zij, naast zijn vrouw Arendina Reinders-van Oosten. Rechts, achter de potkachel, staat buurman Hendrik Warmink (bijgenaamd: Scholtemeijers-Hendrik).

Bij de landelijke volkstelling van 1748 werd het erve Heuver bewoond door Hendrik Heuver en vrouw Hendrickien, de oude vader Jannes en de kinderen Jan, Geertien en Derk die op dat moment ouder dan tien waren. 

In het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg vinden we deze akte, gedateerd 17 november 1786:
Ik J.G. Pruim, van weegens hooger overheid verw. Scholtus des kerspels Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, doe kond en certificere dat voor mij en keurnooten, die waren D.J. Kremer en Lubbert op de Hofstede, persoonlijk in den gerichte gecompareerd zijn: Willem Heuver, woonächtig te Diffelen, en deszelfs huisvrouw Maria Hannessen, tutore marito, dewelken verklaarden wegens opgenomene en ter leen ontvangene penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan Thielen Lucasz en deszelfs huisvrouw woonächtig in den Hoek in den Stapel, eene capitale summa ad vijfhonderd carolij guldens, zegge f. 500. Met aanneming en belofte om die summa ’s jaarlijksch en alle jaaren tot de effective aflosse en restitutie der penningen toe te zullen verrenten met drie gelijke guldens van yder honderd. En opdat welgemelde renthefferen voor hun uitgedaane capitaal en renten de vereischtte zekerheid mogen hebben, zoo verklaarden zij comparanten daarvoor bij dezen niet alleen tot een generaal verband te verbinden hunne persoonen en goederen, geene uitgezonderd, maar ook daarenboven tot een speciaal hijpotheecq en onderpand te verbinden en te stellen hun comparanten eigendommelijke erve en goed Heuver genaamd, gelegen in de boerschap Diffelen in dit Schoutampt, met zijne onderhoorige landerijen. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus voorn. deze benevens de comparanten getekend, met mijn zegel bekrachtigd en ze voorts ook voor de comparanten, omdat dezelve geene zegels en hadden, op derzelver verzoek met mijn kleine zegel mede gezegeld. Actum Hardenbergh, den 17 november 1700 zesentachtig.

De in de akte genoemde Willem Heuver en echtgenote Maria Hannessen waren in 1753 getrouwd in de kerk te Heemse. In de kantlijn van die akte staat dat de obligatie op 6 december 1795 op verzoek van Hannes Heuver werd vernietigd nadat het volledige geleende bedrag en de rente was terugbetaald. 

Hannes Heuver was de oudste zoon van Willem en Maria. Hij was in 1755 geboren in Diffelen en op 30 november van dat jaar was hij gedoopt in de kerk te Heemse. Hij trouwde op 18 mei 1794 te Heemse met Geesje Bruins, afkomstig van ’t erve Bruins in Diffelen. Verwalter schout G.J. Crull registreerde op 26 april 1794 hun huwelijkse voorwaarden. Daarin werd o.a. bepaald dat meteen na de voltrekking van het huwelijk de volledige eigendom van de boedel en goederen van de ouders van de bruidegom zou overgaan op het bruidspaar. In ruil daarvoor waren zij verplicht om de ouders jaarlijks vijf guldens te geven en hen te verzorgen in kost en klederen tot aan hun overlijden toe (toegang 55.2.1, inv.nr. 16). Op diezelfde dag werden bruidegom en bruid benoemd tot universeel erfgenamen door hun ongetrouwde oudoom Claas Heuver.

Uit een veetelling anno 1823 blijkt dat Hannes Heuver, woonachtig in huisnummer 12 te Diffelen, twaalf runderen, drie paarden en vijfenzestig schapen bezat. Op 2 februari 1829 werd door notaris Antoni van Riemsdijk een testament beschreven ten huize van Hannes Heuver op het erve Heuver in Diffelen (aktenr. 773, scan 207).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van Hannes Heuver. De boerderij werd geregistreerd op legger 145 als sectie I-136. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 145/11: Sectie I-136. Huis, erf en schuur.

Op 9 mei 1835 leende Hannes Heuver, weduwnaar van Geesje Bruins, geld van Coenraad Bernardus Holland uit Vriezenveen en vestigde daarvoor een hypotheek via notaris Antoni van Riemsdijk. Hij stelde tot onderpand: zijn woonhuis, schuur, schaapskooij en varkenshokmet derzelver gronden en wheeren, getekend numero twaalf, en staande en gelegen ter buurtschap Diffelen, ten oosten van en aan de Steege op hun erve Heuver aldaar (aktenr. 1154, scan 69). Hannes Heuver was van 23 augustus 1825 tot zijn overlijden op 3 maart 1838 raadslid van de gemeente Ambt Hardenberg.

Notaris Willem Swam verleed op 11 juli 1846 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Marten Heuver. Deze verklaarde 1100 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Jan Stoeten Lubbertszoon te Rheeze. Als onderpand verbond hij zijn vastgoed, waaronder het erve Heuver op sectie F-136 (aktenr. 1387).

In 1862 verkoop. Over op:
Legger 2118/3: Eigendom van onderwijzer Jan Hendrik Everhardus Timmerman (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 169, nr. 101). In 1870 verkoop. Over op:
Legger 248/52: Eigendom van Berend Nijhuis en echtgenote Fennigje Hulzebosch (zie algemeen register der hypotheken, deel 24, nr. 915). Zij waren op 14 november 1845 getrouwd te Heemse. In 1873 afbraak. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1873.

Legger 248/58: Nieuwe sectie I-995. Bouwland. In 1874 stichting schuur. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1874.

Legger 248/59: Nieuwe sectie I-1008. In 1886 sloop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1886.

Legger 248/85: Nieuwe sectie I-1321. Huis, schuur en erf. In 1887 boedelscheiding. Over op:
Legger 4585/88: Eigendom van Hendrik Jan Nijhuis en echtgenote Janna Plas (zie register van overschrijving hypotheken, deel 352, nr. 39). Zij waren op 21 mei 1885 getrouwd te Heemse. Hun huwelijk bleef kinderloos. Vandaar dat ’t later eigendom werd van jongere broer Jan Nijhuis die op 23 juli 1886 te Heemse getrouwd was met Berendina Plas. In 1913 redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 4585/123: Nieuwe sectie I-1548. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van Jan Nijhuis (geb. 02-10-1888), Fennigje Nijhuis (geb. 09-07-1887) en Berendina Nijhuis (geb. 23-05-1891). In 1973 boedelscheiding. Over op:
Legger 16835/20: Eigendom van Jan Berend Nijhuis (geb. 13-04-1932), echtgenoot van Jantina Heijink. Zij zijn op 4 augustus 1961 getrouwd te Hardenberg en woonden aan de Rheezerweg 127. In 1972 is de oude boerderij verbouwd tot restaurant. In 1978 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1978.

Legger 16835/43: Nieuwe sectie I-2218. Huis, erf en schuur. In 1981 in de ruilverkaveling opgegaan. Over op:
Legger 13412/20: Nieuwe sectie AE-382. Huis, schuur, tuin en parkeerplaats. Eigendom van caféhouder en landbouwer Christiaan Johan Koeslag te Heemse. In 1988 verkoop. Over op:
Legger 26172/1: Sectie AE-382. Restaurant, huis, erf en tuin aan de Rheezerweg 84a. Eigendom van restauranthouder R. Koeslag.

Restaurant de Gloepe op het voormalige erve Heuver, met muurankers op de voorgevel ‘1886’.
Kadastrale hulpkaart, 5 september 1996 (sectie AE-1043).