In de Overijsselsche Courant werd de openbare verkoop aangekondigd van o.a. het landgoed de Blankenhemert, met het herenhuis, de tuin, bouwhuis, koetshuis en stallingen, met de boerenerven het Alberts, het Hoveniers en het Olsmans te Heemserveen.

Overijsselsche courant, 19 augustus 1817.

In de akte van de eerste veiling, gehouden op 9 september (aktenr. 231), in opdracht van de hoogwelgeboren gestrenge heer Willem Hendrik baron van Sytzama (lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Kollum), Johannes Galenus baron van Sytzama (militair commandant, wonende te Driesum) en van de hoogwelgeboren freule Wija Catharina van Sytzama (wonende te Kollum) en van de hoogwelgeboren vrouwe Anna van Sytzama, douairière baronesse van Harixma thoe Slooten (wonende te Holwerd) werd het Olsmans als vierde kavel onder de hamer gebracht. Het huis, schuur en schapeschot en deezer grond en wheeren c.s., met een-vierde van een vol whaaraandeel in de marke van Heemse en Collendoorn. Landbouwer Egbert Odink uit Collendoorn bood als eerste 2805 gulden, hetgeen verhoogd werd met 195 gulden werd verhoogd door jonkheer Jacob van Foreest van Heemse tot een bedrag van 3000 gulden. Het Olsmans werd bij de definitieve veiling voor 3340 gulden verkocht aan Egbert Warnderink, landbouwer te Collendoorn.

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd het Olsman op het Heemserveen geregistreerd als sectie B-146 op legger 257 ten name van landbouwer Egbert Odink en echtgenote Zwaantjen Bruins.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Op 4 mei 1841 verleed notaris Aeyelts Averink te Hardenberg een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Egbert Odink te Heemserveen. Deze verklaarde 1000 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan apotheker Martanus Petrus Escher te Hardenberg. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbond hij zijn vaste goederen, waaronder de boerderij op het Olsmans (aktenr. 42).

Fragment van kaart met geprojecteerde aanleg van het kanaal van de Dedemsvaart naar Heemse (nimmer gerealiseerd), anno 1848.

Legger 257/6: Sectie B-146. Huis en erf.

Notaris Willem Swam verleed op 22 maart 1849 een akte, waarin Egbert Odink, landbouwer op het Heemserveen, en Hendrik Odink, landbouwer te Heemse, tezamen als ieder afzonderlijk verklaarden hun eigendommelijke halfscheid uit ouderlijke nalatenschap van wijlen Egbert Odink en vrouwe Janna Warnderink voor 1400 guldens te hebben verkocht aan Willem Vrijlink, landbouwer op ’t Heemserveen. Het betrof de helft van een huis en erf, het Olsmans genaamd, met deszelfs grond en wheere, benevens den daarbij staande schuur, staande en gelegen op ’t Heemserveen, kadastraal bekend als sectie B-146 (aktenr. 1576).

Datzelfde jaar, op 1 september, werd door dezelfde notaris een zgn. inventaris opgemaakt. In die inventaris werden alle onroerende en roerende goederen beschreven die het gezamenlijk eigendom waren van de erfgenamen van Egbert Odink senior en diens twee echtgenotes. Hij was eerst, op 6 mei 1807 getrouwd met Janna Warnderink. Na haar overlijden op 19 november 1817 was hij hertrouwd met Zwaantjen Bruins. Egbert was op 20 maart 1849 overleden. Uit zijn eerste huwelijk, met Janna, waren meerdere kinderen geboren, maar enkel zoons Egbert en Hendrik hadden de volwassen leeftijd bereikt (aktenr. 1609).

Legger 875/1: Sectie B-146. Huis en erf. Eigendom van Willem Vrijlink (en mede-eigenaren). Hij was op 6 mei 1843 te Heemse getrouwd met Janna Odink, een dochter van de oude eigenaren Egbert Odink en Zwaantjen Bruins. Willem Vrijlink overleed op 3 februari 1853 en zijn vrouw Janna Odink een maand later, op 24 maart 1853.

Notaris Willem Swam begon op 12 april 1853 op het erve het Olsmans met het beschrijven van de nagelaten boedel van Willem en Janna Vrijlink. Hij deed dat op verzoek van de landbouwers Hendrik Odink en Hendrik Vrijlink, respectievelijk voogd en toeziend voogd over de minderjarige kinderen Seine, Jan en Egberdina. Tot de onroerende goederen behoorde vier-vijfde aandeel in het huis en schuur, met derzelver grond en wheere, sectie B-146. Tot de roerende goederen behoorden o.a. 45 schapen in het schapenhok en 25 bijenkorven in het ymenschoer, 50 honingkorven, 8 ledige bijenkorven en 2 vaten met voerhoning (aktenr. 1986).

Drie dagen later, op 15 april 1853, begon notaris Swam met de publieke veiling van ymen of bijenkorven en honing. Er werden bijenkorven gekocht door Jan Hendrik Veltink te Collendoornerveen, Jan Timmerman te Ane, Gerhardus Evers te Heemse en onderwijzer Frederikus aan het Rot te Diffelen. Gerrit Jan Welleweerd uit Hardenberg kocht een honingkorf voor f. 27,80 en Gerrit Jan Bouwhuis uit Lutten werd voor f. 4,30 eigenaar van een bijenkorf. Drie andere korven werden verkocht aan Mannes Schuldink te Gramsbergen en nog eens drie aan Evert Vedelaar te Heemse. Verder werden er nog tientallen bijenkorven per stuk verkocht (aktenr. 1987).

Op 19 april 1853 vond de openbare verhuur plaats van het erve het Olsmans. Albert Namink uit Bergentheim bleek de hoogste bieder met een bod van 300 gulden. Hem werd de huur voor een periode van drie jaren gegund (aktenr. 1988).

Op 26 april 1853 hanteerde notaris Swam andermaal de veilinghamer op het erve het Olsmans. Dit keer om een groot aantal roerende goederen bij opbod te verkopen (aktenr. 1992).

In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2209/7: Nieuwe sectie B-4349. Huis, schuur en erf. Eigendom van Seine Vrijlink en verdere erfgenamen van Willem en Janna Vrijlink. In 1869 herbouw. Over op:
Legger 2209/13: Huisnr. N-13. Seine Vrijlink trouwde op 18 juli 1876 te Heemse met Geesjen Stoeten uit Rheeze. In datzelfde jaar kwam de boerderij volledig op hun naam (zie register van overschrijving hypotheken, deel 268, nr. 42). Over op:
Legger 3596/1: In 1890 bijbouw en sloop. Over op:

Kadastrale minuutkaart, anno 1890.

Legger 3596/31: Nieuwe sectie B-5861. Huis, schuur en erf. In 1911 sloop en herbouw. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1912.

Legger 3596/43: In 1911 successie. Over op:
Legger 7180/8: Eigendom van Jan Vrijlink. Hij trouwde op 9 mei 1913 te Heemse met Willemina Eshuis uit Brucht. In 1914 boedelscheiding. Over op:

Carte-de-visite van Jan Vrijlink (1880-1968) en Willemina Eshuis (1889-1937)

Legger 7435/8: Eigendom van Jan Vrijlink en Willemina Eshuis (zie register van overschrijving hypotheken, deel 582, nr. 65). In 1926 sloop en stichting. Over op:
Legger 7435/22: In 1926 stichting nieuw woonhuis. Over op:
Legger 7435/23: In 1927 stichting, sloop en vereniging van percelen en verandering van bestemming. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1927.
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1927.

Legger 7435/25: Nieuwe sectie B-6948. Huis, schuren en erf. In 1938 boedelscheiding. Over op:
Legger 10590/26: Eigendom van Jan Vrijlink en consorten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 840, nr. 153). In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 10590/31: Nieuwe sectie O-645. Boerderij, bouw- en weiland en heide aan de weg van Heemse naar Lutten. In 1953 boedelscheiding. Over op:
Legger 12404/2: Eigendom van Gerrit Vrijlink (geb. 25-11-1919) en Seine Vrijlink (geb. 14-08-1927) aan de Jachthuisweg 11.