Jan Vinke vertrok in de herfst van 1795, op 18-jarige leeftijd, naar de Haarlemmer Houttuinen in Amsterdam. Hij was een zoon van Jan Hermenszoon Vinke en Hendrikje Ravekes uit Heemse, Ambt Hardenberg. Hij werd in de kerk te Heemse gedoopt op 11 mei 1777.  Evenals zijn vader en broers was hij bedreven in de handel. Ze woonden aan de drukke handelsroute aan de Hessenweg. Hier, en ook over de rivier de Vecht, werden de goederen vanuit Duitsland naar het westen van ons land vervoerd en vice versa. Evenals Jan gingen meer jongemannen en -dochters werk zoeken in Amsterdam en omstreken. Jan liet zich op 29-05-1804 inschrijven in het poorterboek van Amsterdam als winkelier in scheepsvictualiën (mondvoorraad, eten en drinken op zeeschepen).

Amsterdamse courant 20-04-1805.

Een jaar later huwde hij, toen wonende in de Oude Teertuinen 47, met Johanna Maria Hoff van de Nieuwezijds Voorburgwal. Uit het op 5 mei 1805 in Amsterdam gesloten huwelijk werden vier zoons geboren: Jan junior (1806-1888), Hendrik Hermanus (1808-1880), Willem (1810-1860) en Johannes Jacobus (1816-1858). Vermoedelijk zijn ze rond 1809 verhuisd naar het statige pand ‘Tabaksvat’, tegenwoordig ‘Ship Chandlers Warehouse’ op de kop van de Geldersekade.

Tabaksvat, Geldersekade 8.
Heden namiddag overleed tot mijne innige droefheid, na eene langdurige ongesteldheid, mijn geliefde Echtgenoot, JAN VINKE, in den ouderdom van bijna 58 jaren, na eene genoegelijke Echtverbindtenis van circa 30 jaren. Van de deelneming mijner Vrienden mij overtuigd houdende, verzoek ik van condoleantie-brieven verchoond te blijven. J.M. HOFF, wed. J. Vinke. AMSTERDAM, 30 Januarij 1835. De Affaire zal provisioneel op denzelfden voet gecontinueerd worden. Strekkende deze zoo wel tot algemeene als bijzondere kennisgeving. bron: Opregte Haarlemsche Courant 07-02-1835.

Na een werkzaam leven stierf Jan senior op 30-01-1835 op 57-jarige leeftijd, waarop zijn echtgenote aanvankelijk de winkel voortzette.
Twee jaar later werd de firma J. en J. Vinke opgericht, door hun oudste zoon Jan en diens neef Jannes. Jannes was de zoon van Jans oom Hermannus Vinke (1774-1851), die de zaken in Heemse waarnam. 

Mijne AFFAIRE in SCHEEPSVICTUALIEN, enz. heden overgedaan hebbende aan mijnen Oudsten Zoon, JAN VINKE en mijnen Neef JANNES VINKE, welke beide eene reeks van jaren in genoemde Affaire zijn werkzaam geweest, wordt daarvan bij deze aan mijne geachte Begunstigers kennis gegeven, onder dankbetuiging voor de gunst, gedurende een ruim tijdvak genoten; niet twijfelende of ook mijne opvolgers zullen trachten zich dezelve waardig te maken, zoo neme ik de vrijheid hen daartoe bij dezen aan te bevelen, (de Likwidatie der nog loopende  zaken, heb ik aan mijnen Oudsten Zoon opgedragen.) AMSTERDAM, 1 Mei 1837. WED. J. VINKE, geb. HOFF, Geldersche Kaay bij de Schreijerstoren No. 63.
Ingevolge bovenstaande Advertentie, nemen wij de vrijheid kennis te geven, dat de AFFAIRE in SCHEEPSVICTUALIEN, enz. door ons onder de firma van J. en I. VINKE zal worden voortgezet, onder verzekering dat wij steeds zullen trachten ons dat vertrouwen , hetwelk de vorige firma zoo ruimschoots heeft mogen genieten , waardig te zullen maken. AMSTERDAM 1 Mei 1837. J. en I. VINKE. bron: Algemeen Handelsblad 02-05-1837.

De tweede zoon Hendrik Hermanus nam de winkel, staande op de Buitenkant bij de Kraansluis over, maar hield het op 15 maart 1841 voor gezien. De handel in scheepsvictualiën werd vanaf toen door zijn oudere broer en hun neef voortgezet, onder de firma J. & J. Vinke aan de Geldersche Kade 63 (huisnummer rond 1825 gewijzigd van 63 naar 98 en later genummerd 8), bij de Schreijers Toren.

De Ondergeteekende voornemens zijnde met 15 Maart zijn Winkel in SCHEEPS-VICTUALIE, op de Buitenkant bij de Kraansluis, te sluiten, roept bij dezen op, alle welke iets van hem te vorderen hebben, zich voor dien tijd bij hem te vervoegen, ten einde betaling te erlangen. H.H. Vinke.
J. & J. Vinke, Geldersche Kade bij de Schreijers Toren, No. 63, Continueren hunne Affaire in SCHEEPS-VICTUALIE op dezelfde voet en dezelfde Firma, bevelen zich in de protectie hunner Geëerde Burgers. bron: Algemeen Handelsblad 08-03-1841.

De derde zoon Willem trouwde met Johanna Maria Boekhout en liet zijn achternaam wijzigen in Boekhout Vinke. Als cargadoor zette hij diverse vennootschappen op, waaronder die met de firmanaam Jan Willem Boekhout, firma Willem Boekhout & Wallin, de firma Boekhout, Amons en Wallin, enzovoort . Hij werd later procuratiehouder van de Firma Vinke & Co.

bron: Opregte Haarlemsche Courant 20-02-1836 en 23-02-1836.

De jongste zoon Johannes Jacobus werd winkelier in Breukelen en stierf daar in de Brugstraat op 41-jarige leeftijd. 


Jan junior (1806-1888) bleef ongehuwd. Zijn mede-firmant neef Jannes (1802-1854) was wel getrouwd maar stierf kinderloos. Beiden woonden op de Gelderse Kade 63. Neef Jannes was hier op 18-jarige leeftijd vanuit Heemse ingeschreven. Waarschijnlijk omdat beiden kinderloos waren lieten ze in 1847 hun firma in scheepsvictualiën en kruidenierswaren ontbinden en ging Jannes verder met zijn neef Egbert Warnderink.

Bij Acte, op den 27sten April des Jaars 1847 voor den Notaris Johannes Albertus Hoog en getuigen te Amsterdam verleden, geregistreerd, blijkt, dat de tusschen de Ondergeteekenden Jan Vinke en Jannes Vinke Hermanuszoon, beiden Kooplieden te Amsterdam, bestaan hebbende Vennootschap en Affaire in Scheepsvictualien en
Kruidenierswaren, onder de Firma van J. en J. Vinke, met dien Dag is Ontbonden, voorts dat de Tweede Ondergeteekende met de vereffening is belast, en eindelijk dat het voeren der Firma aan denzelven Tweeden Ondergeteekende zal xerblijven. Voor Uittreksel. J. VINKE. J. VINKE, Hz.
Blijkens Acte, op den 27Sten April des jaars 1847 voor den Notaris Johannes Albertus Hoog en getuigen te Amsterdam verleden, geregistreerd, is tusschen de ondergeteekenden Jannes Vinke Hermanuszoon en Egbert Warnderink, Kooplieden, beiden wonende binnen Amsterdam, opgerigt eene Vennootschap, betrekkelijk het drijven van Handel in Scheepsvictualien en Kruidenierswaren, onder Firma van J. en J. Vinke, welke Firma door beiden, doch alleen tot zaken uitsluitend de Vennootschap betreffende, zal worden geteekend, en zulks voor den tijd van drie achtereenvolgende jaren, ingaande den 1sten Mei 1847. Voor Uittreksel, J. VINKE Hz. E. WARNDERINK. bron: Nederlandsche staatscourant 01-05-1847.

Jannes ging onder dezelfde firmanaam in zee met zijn oomzegger Egbert. Deze woonde en werkte ook al voor zijn 18de op de Geldersekade. Hij was de oudste zoon van Jannes’ zuster Hendrikje, die getrouwd was met Gerrit Warnderink van het Collendoornerveen. Hun zoon Egbert werd geboren op 17 november 1819 in Heemse en deed op 14 maart 1838 in de hervormde kerk te Amsterdam belijdenis van zijn geloof.

 

Ter voldoening aan Art. 64 van het Burgerlijk Wetboek wordt bij deze aangekondigd, dat EGBERT WARNDERINK wonende te Amsterdam, bij requeste aan Z. M. den Koning heeft verzocht vergunning, ten einde den Geslachtnaam van VINKE bij den zijnen te mogen aannemen, en zich alzoo in het vervolg te kunnen noemen en teekenen EGBERT WARNDERINK VINKE. AMSTERDAM, den 20sten Mei 1848. bron: Algemeen Handelsblad 23-05-1848.

Hoewel Jan senior vier zonen had ging de firma geleidelijk over naar de nazaten van zijn oudere broer Hermannus. Eerst via diens zoon Jannes (1802-1854) en daarna via Hermannus’ dochter Hendrikje Warnderink-Vinke (1795-1871).

 HEEMSE, 21 Sept. De Heer Jannes Vinke, te Amsterdam overleden, en gepasseerde week hier ter aarde besteld, heeft o. a. aan
de diaconie der Herv. gemeente alhier f 2000 gelegateerd. De dag, toen het stoffelijk overschot van den wegens zijne milddadigheid zoo zeer beminden en thans diep betreurd wordende ontslapenen aan den schoot der aarde is wedergegeven, heeft insgelijks voor de armen in deze gemeente eenen rijken oogst opgeleverd. bron: Algemeen Handelsblad 23-09-1854.
Heemse. Met genoegen verneemt men, dat door wijlen den heer J. Vinke te Amsterdam, onder meer anderen is gelegateerd aan de armen der hervormde kerkgemeente, alhier de niet onaanzienlijke som van f 2000. De edele legataris heeft ook de armen der stad zijner inwoning niet vergeten, en aan die te Amsterdam f 1000 vermaakt. bron: De Nederlander : nieuwe Utrechtsche courant : (staatkundig- nieuws-, handels- en advertentie-blad) / onder red. van J. van Hall 29-09-1854.

Al voor het overlijden van oom Jannes had Egbert zijn achternaam laten wijzigen in Warnderink Vinke. In 1849 kreeg hij hiervoor toestemming van Z.M. de Koning.

Jannes en Hendrikje Vinke hadden in Heemse een jongere broer Klaas Hermannuszoon Vinke (1807-1859), die daar winkelier en bakker was. Deze had nog een paar zonen die wel naar Amsterdam wilden. Na het overlijden van zijn oom Jannes kwam de 17-jarige Albertus (1838-1911) het bedrijf versterken  en later kwam zijn broer Hermen Jan (1847-1920) eveneens naar de Geldersekade. 

Op 16 maart 1858 werd aan Albertus, zonder beroep, wonende te Amsterdam, door het kantongerecht in Ommen vergunning verleend tot het drijven van handel in koloniale waren, scheepsvictualien en alles wat daar bij hoort.

Albertus had zich op 18-jarige leeftijd bij Koninklijk Besluit meerderjarig laten verklaren om deelgenoot te worden in de firma van zijn neef Egbert. Naast de firma J. en J. Vinke richtten zij samen in 1860 de firma Vinke & Co op.

De broers Albertus en Hermen-Jan trouwden in Amsterdam met de zussen Van Lindonk. Albertus in 1867 met Geertruida Cornelia en Hermen Jan in 1874 met Elisabeth Maria.

Albertus oudste zoon Gerrit werd geboren op 16-11-1868. Opdat de achternaam Warnderink Vinke niet verloren zou gaan werd in 1869 voor kleine Gerrit naamswijziging aangevraagd.

 
GEREGTELIJKE AANKONDIGINGEN. Albertus Vinke, Vice-Consul der Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Cargadoor te Amsterdam, heeft, overeenkomstig de bepaling van art. 63 van het Burgerlijk Wetboek, een verzoekschrift ingediend aan Zijne Majesteit den Koning ter bekoming van vergunning voor zijnen Minderjarigen zoon Gerrit tot het aannemen van den Geslachtsnaam Warnderink, ten einde zich in het vervolg te mogen noemen en schrijven Gerrit Warnderink Vinke. Geschiedende deze aankondiging overeenkomstig de bepaling van art. 64 Burgerlijk Wetboek.
bron: Nederlandsche staatscourant 21-02-1869.

In 1887 werd de Geldersekade op het telefoonnet aangesloten. Tot de allereerste abonnees op de Geldersekade behoorden J. & J. Vinke, eigenaren van de winkel voor scheepsbenodigdheden op nummer 8, met telefoonnummer 38!

Egbert Warnderink Vinke overleed in huize ‘Tabaksvat’ op 10-01-1888. Zijn echtgenote Margaretha Steenken was daar al in 1862 overleden. Uit hun huwelijk werd in 1859 een doodgeboren zoontje geboren en een jaar later dochter Hendrikje (1860-1933). Zij trouwde in 1885 met de predikant Herman Franssen. Egberts ongehuwde zus Stiena Warnderink kwam uit Heemse over om haar broer te helpen met de huishouding en opvoeding van het kleine meisje.

Na Egberts overlijden werd de firma J. & J. Vinke voortgezet, met goedkeuring van zijn enige erfgenaam, dochter Hendrikje, door de vennoten Hermen Jan Vinke, Geldersche Kade 24 en Evert Bruins D.J. zoon, Geldersche Kade 32. Evert (1858-1888) was ook afkomstig uit Heemse en had bij zijn oom Egbert gewerkt vanaf 1875. Hij stierf een paar maanden na zijn oom.
De vennootschap hield zich bezig met commissiehandel, het waarnemen van binnen- en buitenlandse agenturen en het uitoefenen van de winkelhandel in victualiegoederen, kruidenierswaren en andere artikelen.

De firma Vinke & Co werd voortgezet door Albertus Vinke en later werden zijn zonen mede-firmant. De oudste zoon Gerrit Warnderink Vinke in 1898 en de andere zonen in 1904. Naast cargadoor was Albertus ook vice-consul van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ook zijn zonen zouden consul worden, zo werd de oudste zoon Gerrit Warnderink Vinke in 1898 benoemd tot consul van Chili en eveneens van Uruguay.

Gerrit werd als oudste firmant van de cagadoors-firma Vinke & Co in mei 1935 koninklijk onderscheiden en benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. In zijn vrije tijd was hij een enthousiast amateur-fotograaf, die zich vooral toelegde op het maken van stereoscopie en lantaarnplaatjes.

Meer over de geschiedenis is te lezen op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinke_%26_Co

https://www.amsterdamhv.nl/wiki/geldersekade8.html

https://www.amsterdamhv.nl/wiki/geldersekade10.html