Rechterlijk Archief Stadsgericht Hardenberg, inventarisnummer 7, periode 31 maart 1809 t/m 26 februari 1811

samenvatting van de akten door Gezinus Grissen

Folio 1, 1 vo, 2 Huwelijkse Voorwaarden van Jan
de Wilde, weduwenaar van wijlen Hillegien Zweers, en Hermina Valkmans.
Aanwezig zijn Jan Hermen Zweers junior, oud-burgemeester van deze Stad, Jan
Valkman J.Z. junior, woonachtig te Gramsbergen, en zijn huisvrouw Geertruid
Holtkamp, Tutore Marito, Jan Hendrik van Loo, woonachtig alhier, en zijn huisvrouw
Geesjen Zweers, Tutore Marito, Engelbertus Zweers en B. Oeverman, burgemeester
van deze Stad, beiden alhier woonachtig, voorts eerstgenoemde Jan de Wilde,
weduwenaar van wijlen Hillegien Zweers, wonende alhier, en Hermina Valkman,
wonende te Gramsbergen, geadsisteerd met haar vader Jan Valkman J.Z. junior
als mombaar. Na het overlijden van voornoemde Jan Hermen Zweers junior krijgen
de bruidegom en bruid het volle eigendom van zijn bezit en zullen, in een gemeenschappelijke
huishouding, hem moeten onderhouden en verzorgen in kost,kleding en bij ziekte,
zoals kinderen aan hun ouders verplicht zijn. De dochter van Jan Hermen Zweers
junior, genaamd Geesjen Zweers, huisvrouw van Jan Hendrik van Loo, krijgt in
voldoening van de erfportie de jakkers en rokken, twaalf huls-serviettes, kerkboek
met zilverbeslag en de kist van wijlen zijn dochter Hillegien Zweers, de eerste
huisvrouw van de bruidegom. Het bruidspaar trouwt in gemeenschap van goederen
en de langstlevende zal de volle eigendom erven van de eerststervende.

De akte wordt ondertekend door Engelbertus Zweers, B. Oevermans, Jan de Wilde,
Jan Herm Zweers, Jan Valkman, Gertrut Holtkamp, Jan Hendrik van Loo en G. Zweers.

Hardenberg, 31 van lentemaand [maart] 1809.

Folio 3 t/m 5 Schuldbekentenis met hypotheekstelling
door Hendrik van Laer en zijn huisvrouw Aaltjen Kelder, alhier woonachtig,
aan Jan Holland, koopman op ‘t Vriezenveen, en zijn huisvrouw Hendrika
Brink, voor een somma van 395 guldens. Als onderpand dienen het huis
met de grond en whaare in de Voorstraat noordzijde, tussen ‘t kerkgebouw van
de Hollandsche Hoogduitsche Joodsche Gemeente alhier en dat van Albert Brand,
onder nr. 37, een stuk zaailand op de Grote Lagenmarsch, tussen dat van L. Hoenderken
en dat van de Wed. Jasper Zweers, en een stuk zaailand op de Kleine Lagenmarsch,
tussen dat van de Gereformeerde Diaconie en dat van L. Hoenderken, het eerste
3 schepel, en het tweede 2 schepel gezaaid.
Hardenberg, 12 van grasmaand [april] 1809.

Folio 6, 6 vo, 7 Borgstelling van de burgemeester
Rutger Santman, wonende alhier, voor Derk Jan Santman, aangesteld tot
brievengaarder van het bijkantoor van Hardenberg, voor een somma van
300 guldens, voor zijn goederen en administratie van de bezorging van brieven.
Hardenberg, 25 van grasmaand [april] 1809.

Folio 8 t/m 9 vo Overdracht. Voor het gericht is verschenen
Arend Sierink, geëxamineerde uit de Burgerij van deze Stad, in kwaliteit van
volmachtigde van Jan Hendrik Sierink en van Derkjen Walricht [?], wonende
te Groningen, luid volmacht op 26 van zomermaand laatstleden, van de Vroedschap
van Groningen, die uit hoofde van deze volmacht aan derzelven broeder
Johannes Sierink, alhier wonende, in optima juris forma cedeert en in volle
eigendom transporteert, voor een somma van 325 gulden, die met een betaling
van 150 gulden in contant, en met overneming van de daarmee bewaarde 175 gulden
zijn voldaan en betaald, zijn principalen aandeel in een woonhuis, grond
en whaare, staande en gelegen te Hardenberg onder nr. 61 in de Voorstraat zuidzijde,
tussen de woonhuizen van Philip Jonasz en van Hermannus van Loo.
Hardenberg, 30 van zomermaand [juni] 1809.

Folio 11 t/m 13 Erfenis. Voor het gericht zijn verschenen
Frederik den Ruiter en Jennechien van den Hoff, ehelieden, Tutore Marito, en
Johanna Carolina den Ruiter, geadsisteerd met Berend Harssevoort als haar ter
deze zaak verkoren en geadmitteerde mombaar, wonende alle voormelde comparanten
binnen deze Stad. In verband met het overlijden van hun moeder Fennegjen Pothof,
eerst getrouwd met Joan Georg den Ruiter en laatst hertrouwd aan Derk Rosink
en na diens overlijden derzelven erfgenamen, hebben zij het volgende besloten.
Frederik den Ruiter en zijn ehevrouw Jennechien van den Hoff krijgen het volle
eigendom van alle bezittingen van voornoemde moeder onder dezer Stads jurisdictie.
Johanna Carolina den Ruiter krijgt in het woonhuis een gewitte kamer aan de
zuidzijde en de zogenaamde Turfhoek, daarnaast krijgt zij een somma van 200
gulden.
Hardenberg, 5 van hooimaand [juli] 1809.

Folio 14 t/m 15 vo Erfenis. Voor het gericht zijn verschenen
Jan Hendrik Zweers Engbert Zoon en diens huisvrouw Maria Welink, Tutore Marito,
verder Hermen Hendrik Zweers Engbert Zoon en Johanna Zweers Engbert Dochter,
en de door haar verkoren mombaar Hermen Veenebrugge, inzake de erfenis en nalatenschap
van hun moeder en stiefmoeder Aaltjen Goris, weduwe en boedelhoudster
van wijlen Engbert Zweers, op de 13 van sprokkelmaand 1808 ter deze Stad overleden.
Hardenberg, 6 van hooimaand [juli] 1809.

Folio 17 Aangifte van aankoop door E.
Tiebert van een perceel zaailand op de Burgerkamp ter grootte van 3 schepel,
voor 40 gulden, van de wed. F. van Munster.
Hardenberg, 31 van hooimaand [juli] 1809.

Folio 18, 18 vo Overdracht van 3 schepel zaailand,
in de Esch gelegen, voor een somma van 91 Car. guldens, door Berend
Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, woonachtig alhier, aan
Gerrit ten Brinke en zijn huisvrouw Miena Alberts, woonachtig te Heemse, als
gevolg van een publieke verkoop op 4 van grasmaand.
Hardenberg, 30 van herfstmaand [september] 1809.

Folio 21, 21 vo Overdracht van 2 schepel zaailand,
in de Esch gelegen, genaamd ‘t Krabben-boschjen, voor een somma van 55
Car. guldens, door Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg,
woonachtig alhier, aan Jan Huurink en zijn huisvrouw Helena Scholten,
in deze Stad woonachtig, als gevolg van een publieke verkoop op 4 van grasmaand.
Hardenberg, 30 van herfstmaand [september] 1809.

Folio 24, 24 vo Overdracht van éénvierde gedeelte
van 1½ dagwerk hooiland, de Anerweide genaamd, voor een somma van 220
guldens, door Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, woonachtig
alhier, aan Gerrit Frijlink en zijn huisvrouw Janna van ‘t Holt, in deze
Stad woonachtig, als gevolg van een publieke verkoop op 4 van grasmaand.
Hardenberg, 30 van herfstmaand [september] 1809.

Folio 26, 26 vo Overdracht van éénvierde gedeelte
van 1½ dagwerk hooiland, de Anerweide genaamd, voor een somma van 220
guldens, door Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, woonachtig
alhier, aan Berend Zweers Engbert Zoon en zijn huisvrouw Willemiena Jansen,
in deze Stad woonachtig, als gevolg van een publieke verkoop op 4 van grasmaand.
Hardenberg, 30 van herfstmaand [september] 1809.

Folio 28 Akte onleesbaar.

Folio 30,30 vo Voogdijstelling door Geertruid Poortmans,
weduwe van wijlen Thijes Creemer, alhier woonachtig, geadsisteerd met Jan Pot,
mede te deze Stad woonachtig, als haar verkoren mombaar. In verband met instandhouding
van de boedel en de te volgen maagscheiding, benoemt zij over haar kinderen,
met name Gerrit -, Hendrik – en Herm Creemer, zichzelf en, bij defect van daartoe
geschikte naaste bloedverwanten, haar naaste buurman Hendrik Meijerink tot voogd,
en tot toeziend voogd haar neef en oud burgemeester Hermen Duidink.
Hardenberg, 4 van wintermaand [december] 1809.

Folio 34 t/m 37 Maagscheiding door Geertruid Poortmans,
weduwe van wijlen Thijes Creemer, alhier woonachtig, geadsisteerd met Jan Pot,
mede te deze Stad woonachtig, als haar verkoren mombaar. Verder aanwezig
zijn
Hendrik Meijerink en oud burgemeester Hermen Duiding, hier woonachtig,
Gerrit Creemer, minderjarig zoon van voormelde wijlen Thijes Creemer en vrouwe
Geertruid Poortmans, Hillegien Derks, weduwe van wijlen Hermen Egberts, wonende
te Collendoornerveen, en haar meerderjarige dochter Hendrikjen Hermsen, beide
geadsisteerd met hun respectieve zoon en broer Derk Hermsen als verkoren mombaar.
Gerrit Creemer krijgt het volle eigendom van de gehele boedel en goederen met
alle schulden en lasten,en zal met zijn moeder de huishouding gaan voeren. Gerrit
Creemer zal gehouden zijn, zijn broers Hendrik en Hermen Creemer,wanneer zij
meerderjarig zijn of gaan trouwen,te geven een somma van 50 gulden en het bekostigen
van het leren van een handwerk en de kosten voor inwoning, kleding en onderhoud.

Tevens worden de Huwelijkse Voorwaarden opgesteld van het huwelijk
van voornoemde Gerrit Creemer en voornoemde Hendrikjen Hermsen. Zij trouwen
in gemeenschap van goederen en maken een testament op langstlevende.

Hardenberg, 4 van wintermaand [december] 1809.

Folio 39 Overdracht van het eigendommelijke
woonhuis met tuin, grond en whaare, staande en gelegen in de Voorstraat noordzijde,
tussen de woonhuizen van Hendrikus Zweers B.Z. en het Kerkgebouw van de Hollandsche
Hoogduitsche Joodsche Gemeente alhier, voor een somma van 300 Car. gulden,
door Gerrit Jan Reinders en zijn huisvrouw Jennechien Kampherbeek, wonende
te Anervelde, aan Jan Reinders en zijn huisvrouw Grietjen Peters, in
deze Stad woonachtig

16 van wintermaand [december] 1809.

Folio 41 t/m 43 Schuldbekentenis met hypotheekstelling
door Jan Reinders en zijn huisvrouw Grietjen Peters, alhier wonende,
aan Gerrit Haberts en zijn huisvrouw Jennechien Stubben, wonende te Radewijk,
voor een somma van 500 Car. gulden. Als onderpand dienen hun persoon
en goederen en het woonhuis met tuin, grond en whaare, staande en gelegen in
de Voorstraat noordzijde, tussen de woonhuizen van Hendrikus Zweers B.Z. en
het Kerkgebouw van de Hollandsche Hoogduitsche Joodsche Gemeente alhier, onder
nr. 35.
Hardenberg, 16 van wintermaand [december] 1809.

Folio 44, 44 vo Overdracht. Voor het gericht zijn verschenen
de advocaat W.H. Roijer en procureur H.U. Grevenstein, de eerste gesubstitueerde
en de laatste als geconstitueerde gevolmachtigde van Vrouwe Anna Elisabeth Heuden,
weduwe en boedelhouderse van wijlen de Heer Dr. Johan Henrich van Kerssenbroek,
luid procuratie en substitutie respectievelijk voor het Gericht van Haselunne
en Heren Provisioneel Schepenen van de Stad Zwolle, tot het doen van nabenoemde
transport. De transport van de goederen door voornoemde wijlen Heer van Kerssenbroek
aan de nu ook wijlen Klaas Zweers als koper, volgens op 6 van wintermaand 1792
aangegaan koopcontract, vindt pas nu plaats omdat, uit hoofde van daarover ontstane
en eerst voor weinige maanden finaal bij vonnis van het Departementaal Gerechtshof
getermineerde Procedures, de koopsom nu eerst ten volle betaald is. De transport
vindt plaats aan Engelbertus Zweers, als erfgenaam van zijn moeder, de
weduwe Jan Zweers, welke erfgenaam is geweest van haar zoon Klaas Zweers. Het
betreft de transport van:

11/12 gedeelte aan 4 schepel bouwland in de Legenmarsch.

11/12 gedeelte aan 2 schepel bouwland op de Hoogen Esch.

11/12 gedeelte van den Hoff dewelke Kamerjan in huur heeft.

11/12 gedeelte van den Hoff die Harmen Joost onder heeft.

11/12 gedeelte van den Hoff die Gerd ten Brink onder heeft

11/12 gedeelte van den Hof die Gert Everts onder heeft.

11/12 gedeelte aan het veen op de Empenbaok.

Alles zo en in diervoegen als comparanten en wijlen haar eheman en haar
ouders Doctor Anton Silvester van Hueden en Maria Agnes Schumacher dezelve hebben
bezeten en bij bovengemelde koopcontract aan Klaas Zweers zijn verkocht.

Hardenberg, 19 van wintermaand [december] 1809.

Folio 47, 47 vo, 48 Schuldbekentenis met hypotheekstelling door
Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, aan
Clara Stolte, wed. van J. van Riemsdijk, wonende alhier, voor een somma
van 274 guldens en 6 stuivers. Als onderpand dienen twee stukken zaailand, groot
twee mudden gezaaid, op de grote Lagenmarsch tussen de landen van L. Hoenderken
gelegen.
Hardenberg, 22 van wintermaand [december] 1809.

Folio 50 t/m 51 vo Schuldbekentenis met hypotheekstelling door
Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, aan
hun zwager Jan Hendrik den Broeke en zijn huisvrouw Gerritdina Veenebrugge,
wegens de erfportie van de ouders en schoonouders wijlen Jannes Veenebrugge
en vrouwe Hendrikjen Dikkers, voor een somma van 169 guldens en 1 stuiver.
Als onderpand dient het eigendommelijke woonhuis met deszelfs grond en whaare,
staande en gelegen in de Voorstraat zuidzijde, tussen de woonhuizen van G. Frijling
en van Jan Santman, onder nr. 55. Verder zijn gecompareerd Hermannus van Loo
en Hermen Thijes van ‘t Holt, alhier woonachtig, als renthefferen van het voornoemde
capitaal, en als borgen en principalen schuldenaars.
Hardenberg, 23 van wintermaand [december] 1809.

Folio 54 Volmachtiging. Voor het gericht
zijn verschenen
Harmen Veenebrugge en Harmen Amsink, die verklaren te hebben
geconstitueerd en volmachtig gemaakt, Dr. W.H. Roijer en proc. J.G. Pruim, ten
einde, om hun comparanten, zo tezamen als in ‘t bijzonder, Advocando et Procurando
te bedienen, in zodane procedure, als W. Joh. van der Gronde, in kwaliteit
als Advocaat Fiscaal van Salland of wel van de Balluw van Salland, tegen comparanten
is voornemens te entameren.
Hardenberg, 15 van louwmaand [januari] 1810.

Folio 55 Borgstelling. Voor het gericht
zijn verschenen
Arend Sierink en Derk Jan Santman. Zij stellen zich borg
voor Derk Jan Kremer inzake een bedrag van 800 guldens.
Hardenberg, 29 van louwmaand [januari] 1810.

Folio 56, 56 vo Testament van Annegien Vaassen,
huisvrouw van Jan Hendrik Joosten, wonende alhier, geadsiteerd met Jan Derksen
Zweers, als haar verkoren mombaar. Zij benoemt tot haar enige en universele
erfgenaam haar man Jan Hendrik Joosten.
Hardenberg, 5 van sprokkelmaand [februari] 1810.

Folio 58, 58 vo Testament van Jan Hendrik Joosten,
wonende alhier. Hij benoemt tot zijn enige en universele erfgenaam zijn huisvrouw
Annegien Vaassen.
Hardenberg, 5 van sprokkelmaand [februari] 1810.

Folio 60 t/m 61 vo Schuldbekentenis met hypotheekstelling door
Hendrik Hofsink en zijn huisvrouw Hendrika Meijerink, en Ernst Hamelman
en zijn huisvrouw Hermina Boerrigter, allen hier woonachtig en tezamen gemeenschappelijk
schuldig, aan Jan Holland en zijn huisvrouw Hendrika Brink, wonende op
‘t Vriezenveen, voor een somma van 595 guldens. Als onderpand van de
eerste twee comparanten dienen het eigendommelijke woonhuis, derselfs grond
en whaare, staande en gelegen in de Voorstraat noordzijde, tussen de woonhuizen
van Jan ten Broeke en Jan Willem Baarslag, onder nr. 28, verder 10 spind gezaaid
zaailand aan de Hooge Esch tussen het land van R. Santman en Hermen Amsink,
6 spind gezaaid zaailand op dezelfde Esch tussen het land van de Wed. Jannes
van der Heide en de Wed. L. Bieleveld, 10 spind gezaaid zaailand op de Palsterskamp
tussen het land van Derk Zweers B.Z. en een steeg, een hof van 1 schepel gezaaid
aan de voormelde Palsterskamp gelegen, alle onder jurisdictie van deze Stad.
Als onderpand van de tweede twee comparanten dienen hun eigendommelijk halve
woonhuis met derselfs grond en whaare, staande en gelegen in de Achterstraat
zuidzijde, tussen de ‘t woonhuis van B. Oeverman en dat met dit onder één dak
staande halve woonhuis van Jan Boerrigter, onder nr. 103, verder 2 schepel gezaaid
zaailand op Holtmanskamp tussen het land van L. Hoenderken en van Derk Zweers
B.Z., 6 spind gezaaid zaailand op de Gooren tussen het land van W. Boerrigter
en de gemene weg, en derselven eigendommelijke halve Gooren aan de Hooge Esch
gelegen, alles onder jurisdictie van deze Stad.
Hardenberg, 7 van bloeimaand [mei] 1810.

Folio 63, 63 vo, 64 Overdracht van 1 schepel gezaaid zaailand,
gelegen bij de Kokkegaarden tussen de Hof van de weduwe van wijlen Thijes Creemer
en land van Jan Hendrik ten Broeke, door Lucas Hoenderken, hier woonachtig,
aan Jan Huurink en diens ehevrouw Helena Scholten, hier woonachtig, voor
een somma van 70 guldens.
Hardenberg, 7 van bloeimaand [mei] 1810.

Folio 65, 65 vo, 66 Overdracht. Voor het gericht zijn verschenen
Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, dewelke
verklaarden, ten gevolge der daarvan op de 20 van wintermaand 1809 voor dit
Stadsgericht ten voordele van de Heer Mr. J.W. Racer te Oldenzaal, als
verbindhebber, gedane publieke verkopingen bij deze voor een somma van
110 guldens en 10 stuivers en 8 penningen, welke koopsom direct is voldaan en
uitgeteld aan de Heer J.W. Racer, te cederen en in volle eigendom over te dragen
aan Jan Jansen en zijn huisvrouw Hendrika Grotebuul, wonende te Heemse,
hun comparanten eigendommelijke perceel zaailand, groot 1 mudde gezaaid,
gelegen onder dezer Stads jurisdictie op de Stadskamp tussen het land van Jan
Hermen Zweers Jasper Zoon, en het welk op 20 van wintermaand 1809 aan Jan Kampferbeek
is verkocht.
Hardenberg, 14 van zomermaand [juni] 1810.

Folio 67, 67 vo, 68 Overdracht. Voor het gericht zijn verschenen
Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, dewelke
verklaarden, ten gevolge der daarvan op de 20 van wintermaand 1809 voor dit
Stadsgericht ten voordele van de Heer Mr. J.W. Racer te Oldenzaal, als
verbindhebber, gedane publieke verkopingen bij deze voor een somma van
80 guldens en 15 stuivers, welke koopsom direct is voldaan en uitgeteld aan
de Heer J.W. Racer, te cederen en in volle eigendom over te dragen aan
Jan Kampferbeek en diens huisvrouw Aaltjen Korterink, alhier woonachtig, hun
comparanten eigendommelijke perceel zaailand, groot 3 schepel gezaaid,
gelegen onder dezer Stads jurisdictie op de Stadskamp tussen het land van Gerrit
Nijmans, en het welk op 20 van wintermaand 1809 aan Jan Jansen te Heemse is
verkocht.
Hardenberg, 14 van zomermaand [juni] 1810.

Folio 69 t/m 70 vo Overdracht. Voor het gericht zijn verschenen
Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, dewelke
verklaarden, ten gevolge der daarvan op de 20 van wintermaand 1809 voor dit
Stadsgericht ten voordele van de Heer Mr. J.W. Racer te Oldenzaal, als
verbindhebber, gedane publieke verkopingen bij deze voor een somma van
200 guldens, welke koopsom direct is voldaan en uitgeteld aan de Heer J.W. Racer,
te cederen en in volle eigendom over te dragen aan Jan Hermen Zweers
Jasper Zoon en zijn huisvrouw Fenna Buschman, alhier woonachtig, hun comparanten
eigendommelijke twee percelen zaailand, beide gelegen onder dezer Stads
jurisdictie op de Stadskamp, het eerste groot ± ½ mudde gezaaid, liggende
aan de sloot tussen dit kamp en de Anerweide en Lange Stukken en dezelfde sloot
ten noorden, het tweede groot ± 1 mudde gezaaid, liggende langs het voorgaande
en het ten zuiden liggende land dat op 20 van wintermaand 1809 aan Jan Jansen
te Heemse is verkocht.
Hardenberg, 14 van zomermaand [juni] 1810

Folio 72, 72 vo, 73 Overdracht. Voor het gericht zijn verschenen
Berend Veenebrugge en zijn huisvrouw Geesjen Romberg, wonende alhier, dewelke
verklaarden, ten gevolge der daarvan op de 20 van wintermaand 1809 voor dit
Stadsgericht ten voordele van de Heer Mr. J.W. Racer te Oldenzaal, als
verbindhebber, gedane publieke verkopingen bij deze voor een somma van
410 guldens, welke koopsom direct is voldaan en uitgeteld aan de Heer J.W. Racer,
te cederen en in volle eigendom over te dragen aan Derk Santman J.Z.
en zijn huisvrouw Johanna Rustenberg, alhier woonachtig, hun comparanten eigendommelijke
gerechte halfscheid van de Anerweide, groot ± 3 dagwerken en hooi- en
zaailand, gelegen onder dezer Stads jurisdictie, en hebbende ten oosten de Lange
Stukken, ten westen de Legenmarsch, ten zuiden de Stadskamp en ten noorden de
andere halfscheid van dezelfde Anerweide, die eigendom is van Gerrit Frijling
en Berend Zweers Engberts Z.
Hardenberg, 14 van zomermaand [juni] 1810.

Folio 74 t/m 76 Overdracht door Carel Veenebrugge
en zijn ehevrouw Geesjen Santman, woonachtig op de Veenebrugge, voor
een somma van 1000 guldens, aan Jan Hendrik Ekkelenkamp en zijn huisvrouw
Gezina Bosman, wonende op de Toeslag, hun comparanten eigendommelijke Katersteede,
de Hoefslag genaamd, gelegen onder dezer Stads jurisdictie in de buurtschap
Raderwijk aan de Raderwijker Beek, bestaande uit de daarop staande behuizing
nr. 134, en daartoe gehorende en aldaar gelegene Hoge en Lage Landen, groot
6 dagwerken, met deszelfs Recht en Gerechtigheid, speciaal die van een vierde
whaare in de Markte van Hardenberg en Baalder.
Hardenberg, 30 van Zomermaand [juni] 1810.

Folio 77, 77 vo Volmachtstelling. Voor het gericht is
verschenen
de Heer Jan Beekhuis, predikant alhier, verklarende te constitueren
en volmachtig te maken, Dr. J. van Riemsdijk, prakticerend advocaat te Enschede,
ten einde hem op 16 dezer te vertegenwoordigen in dezer Stadsgericht, inzake
een somma van 400 guldens met interesse, als hem comparant, luid Handschrift
van de 1 van lentemaand 1809, van Berend Jan Valkman en zijn vrouw Aaltjen
Frieling is competerende en voorts mede te procederen tot de aanstelling van
twee bekwame curatoren over de desolate boedel van derzelve B.J. Valkman en
vrouw niet alleen, maar ook de voornoemde pretentie in der tijd als na rechten
te deduceren, verificeren en in het generaal dien aangaande al dat geen te doen
en verrichten, wat hij comparant, present zijnde, zelf zoude kunnen mogen doen.
Hardenberg, 10 van hooimaand [juli] 1810.

Folio 79 Volmachtstelling. Voor het gericht
is verschenen
de Heer C.L. Graaf van Rechteren tot Collendoorn, verklarende
te constitueren en volmachtig te maken, procureur J.G. Pruim te Hardenberg,
ten einde om comparant te bedienen in de insolventen boedel van Berend
Jan Valkman en vrouw te Hardenberg, daaromtrent namens comparant alles te doen
en te verrichten wat noodzakelijk is.
Hardenberg, 16 van hooimaand [juli] 1810.

Folio 80, 80 vo Volmachtstelling. Voor het gericht is
verschenen
Vrouwe Clara Stolte, weduwe van wijlen de Verwalter Scholtus
J. van Riemsdijk, zoveel nodig geadsisteerd met Willem van Eerde als momber,
dewelke verklaarde te constitueren en volmachtig te maken Dr. J. van Riemsdijk,
practiserend advocaat te Enschede, ten einde haar comparant advocando te bedienen
in zodane procedure en alle gevolgen van dien, als welke de Heer D.J.
van der Laan cum suis kunnen goedvinden tegen comparant te entameren en waartoe
aan zijde derzelver Aanleggeren op heden, bij het klimmen van de zon, in het
Stadgericht van Ommen van eis staat te worden gediend.
Hardenberg, 16 van hooimaand [juli] 1810.

Folio 83 t/m 84 vo Huwelijkse Voorwaarden van Gerrit
Sierink Arend Zoon, jongeman, wonende alhier, en Willemiena Werners,
jongedochter te Collendoorn, geadsisteerd met haar vader Egbert Werners als
haar verkoren mombaar. Zij trouwen in gemeenschap van goederen en maken een
testament op langstlevende.

De akte wordt getekend door Gerrit Sierink A.Z., Willemyn Werners, A. Sierink,
Z. Zwijk, Egbert Werners, Gerridina Timmerman.
Hardenberg, 20 van hooimaand [juli] 1810.

Folio 87, 87 vo, 88 Voogdijaanstelling door Jennegien
Olsman, weduwe van wijlen Hermen Bekman, geadsisteerd met haar vader Jan Olsman,
als mombaar. Zij is voornemens in het huwelijk te treden met Klaas Lijsen. Voor
de kinderen uit haar vorige huwelijk, genaamd Geesjen -, Hendrikjen -,
Jan -, Gerrit Jan – en Harmen Bekman worden voogden aangesteld in verband met
hun vaders nalatenschap. Als voogd zijn aangesteld hun oom Jan Hendrik Olsman
en oudoom Wolter Bekman. Toeziend voogd is geworden hun grootvader Jan Olsman.
Hardenberg, 25 van oogstmaand [augustus] 1810.

Folio 89 t/m 91 Huwelijkse Voorwaarden van Klaas
Lijssen, jongeman, en Jennegien Olsman, weduwe van Hermen Bekman, geadsisteerd
met haar vader Jan Olsman als mombaar. De kinderen van Jennegien Olsman en wijlen
Hermen Bekman, genaamd Geesjen -, Hendrikjen -, Jan -, Gerrit Jan – en Harmen
Bekman, krijgen uit hun vaderlijke nalatenschap en erfenis als zij meerderjarig
zijn of eerder trouwen een somma van 6 guldens. Tevens worden zij erfgenaam
met eventueel nog te geboren kinderen.

De akte wordt ondertekend door Klaas Liezen, Jennechien Olsman, J. Olsman, Jan
Hendrik Olsman, Wolter Bekman en Berent Lyssen.

Hardenberg, 25 van oogstmaand [augustus] 1810.

Folio 92, 92 vo Volmachtstelling. Voor het gericht zijn
verschenen
burgemeester Gerrit Nijman en zijn vrouw Hermina Timmermans,
verklarende te hebben geconstitueerd en volmachtig gemaakt de Heer Gerrit Smies,
wonende te Amsterdam, ten einde namens hen comparanten deszelfs eigendommelijke
behuizing te administreren.
Hardenberg, 4 van wijnmaand [oktober] 1810.

Folio 94, 94 vo, 95 Volmachtstelling. Voor het gericht verschenen
Roelof van Langen, Lucas Hoenderken, Rutger Santman, Berend Rustenberg, Hermen
Veenebrugge, Willem van Loo, Klaas Duidink en zijn zuster Wibbegien Duidink,
geadsisteerd met dezelfde broeder als mombaar, Hendrika Bruins, weduwe van wijlen
Frederink van Munster, geadsisteerd met haar zoon Jan van Munster als mombaar,
Lambert Crull namens zijn vader Hermannus Crull, allen (exept laatstgemelde,
wonende op den Beld of de Nijberg in ‘t Groot Hertogdom Berg, voorheen Graafschap
Bentheim) ingezetenen van deze Stad, tesamen eigenaren van het stuk groenland,
het Langen Holt genaamd, gelegen onder de jurisdictie van het Schoutambt Hardenberg
te Heemse, hebben tesamen geconstitueerd en gevolmachtigd Mr. W.H. Roijer te
Zwolle en zijn procureur J. Amama Chevallereau te Ommen, zo tesamen als ieder
voor zich te bedienen in een procedure tegen Hermen Hakkers, wonende
te Baalder.
Hardenberg, 22 van slachtmaand [november] 1810.

Folio 96 Aangifte door Engelbertus Zweers
ter Secretarie van de Stad Hardenberg, dat hij van de Wed. Geerlig Kampferbeek
te Baalder heeft aangekocht voor een somma van 27 guldens:

1/12 van een perceel zaailand op de Hogen Esch, groot 2 schepel gezaaid.

1/12 van een perceel Gaardenland in de Pothof, groot 7 spind gezaaid.

1/12 van een dito achter de Vaerelsstukken aan Verwerkampjen, groot 2 spind
gezaaid.

1/12 van een dito in de Hooge Braake, groot 1 spind gezaaid.

1/12 van een dito in de Laage Gaardens, groot 1 ¾ spind gezaaid.

Hardenberg, 1 van wintermaand [december] 1810.

Folio 99, 99 vo, 100 Overdracht van hetgeen door Hooggeboren
Gestrenge Heer C.L. Graaf van Rechteren tot Collendoorn, wonende te Heemse onder
Schoutambt Hardenberg, op de 15 van wijnmaand van het afgelopen jaar ten overstaan
van dit Stadsgericht uit de desolate boedel van Berend Jan Valkman en
vrouw Aaltjen Frijlink alhier is aangekocht, voor een somma van 863 guldens
en 5 stuivers, zijnde derzelven woonhuis, grond en whaare met de daartoe
behorende begraafplaats op ‘t kerkhof, staande en gelegen binnen deze Stad in
de Voorstraat zuidzijde onder nr. 59, naast het huis van Philip Jonaszen, voorts
derzelven 2/3 gedeelte van een perceel gaardenland in de Pothof, tussen het
land van Jan Kampferbeek en dat van Jannes ter Wijlen, tevens derzelven 2/3
van een perceel gaardenland aan Palsterskamp, tussen het land van Jan Hendrik
van Loo en dat van Jan Hendrik Zweers J.H.Z. en tenslotte derzelven 2/3 gedeelte
van een perceel gaardenland aan de Korte Steege in de Laage Gaardens, tussen
het land van Jan Hendrik Truin en dat van Albert Brand, alle goederen gelegen
onder dezer Stads jurisdictie [zie ook folio 79] .
Hardenberg, 8 van louwmaand [januari] 1811.

Folio 101, 101 vo Voogdijaanstelling door Gerhardus van Laer, weduwenaar
van wijlen Gesina van der Heide, wonende alhier. Hij is voornemens in het huwelijk
te treden met Everdina Bolk van Tubbergen. Als toeziend voogd over de minderjarige
kinderen Hendrikjen – en Jennigjen van Laer, bij zijn vorige vrouw in
echte verwekt, wil hij aanstellen, hun oom Abraham van der Heide, wonende alhier.
Welk verzoek is toegestaan wegens grote zwakheid en ziekte van hun grootmoeder
Aaltjen Kelder, die hierdoor van de voordijschap ontheven is.
Hardenberg, 14 van louwmaand [januari] 1811.

Folio 104 t/m 106 vo Huwelijkse Voorwaarden van Gerhardus
van Laer, weduwenaar van wijlen Gesina van der Heide, wonende alhier, en
Everdina Bolk, jongedochter, wonende te Tubbergen, geadsisteerd met Jan Derksen
Zweers als mombaar. Het bruidspaar krijgt de volle eigendom met alle lusten
en lasten van het bezit van de bruidegom zijn nog levende vader Hendrik van
Laer en moeder Aaltjen Kelder, alhier wonende, en met name het woonhuis, staande
en gelegen in de Voorstraat, tussen het Joodsche Kerkgebouw en dat van Albert
Brand, onder nr. 37, verder ongeveer een ½ mudde zaailand op de Groote Legenmarsch,
ongeveer 6 spind zaailand op de Kleine Legenmarsch en ongeveer 3 schepels zaailand
op de Burgerkamp, alles onder dezer Stads jurisdictie. Het bruidspaar neemt
hiermee de verzorging op zich van beide genoemde ouders. De bruidegom zijn broer
Jan van Laer krijgt uit de nalatenschap van de ouders een somma van 40 guldens
en zijn dochtertje Aaltje van Laer als zij 18 jaar is een somma van 12 guldens,
welke bij haar overlijden voor het 18e jaar aan haar vader zal vervallen. De
kinderen uit het vorige huwelijk, met name Hendrikjen – en Jennigjen van Laer
zullen van hun wijlen moeders nalatenschap genieten haar lijfstoebehoren en
op hun 18e jaar elk een zilveren beugeltas en een paar zilveren gespen, waartoe
de thans van hun moeder voorhanden zijnde beugeltas en gespen zal dienen. De
bruid adopteert de hiervoor genoemde kinderen als haar eigen kinderen en zullen
samen met eventueel nog te geboren kinderen erfgenamen zijn. Verder vindt tussen
bruidegom en bruid gemeenschap van goederen plaats. De akte wordt ondertekend
door Hendrik van Laer, Aaltjen Kelder, G. van Laar, Everdina Bolk, Abram van
der Heide en J.D. Zweers.

Hardenberg, 14 van louwmaand [januari] 1811.

Folio 108, 108 vo, 109 Overdracht aan Albert Maarlink, wonende
alhier op ‘t Beekkampje in de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder, voor
een somma van 75 guldens, van een hoek veldgrond die hij op 6 van wintermaand
l.l. heeft aangekocht, groot 110 treden lang en 32 treden breed, gelegen onder
dezer Stads jurisdictie te voornoemde Markte op ‘t Beekkampje, door de
Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde Markte, in persoon van L. Hoenderken,
Markterichter van Baalder.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 110, 110 vo, 111 Overdracht aan Evert Jansen, wonende
alhier op ‘t Roode Wevertje in de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder,
voor een somma van 67 guldens en 10 stuivers, van een hoek veldgrond
die hij op 6 van wintermaand l.l. heeft aangekocht, groot 70 treden lang en
50 treden breed, gelegen onder dezer Stads jurisdictie te voornoemde Markte
op ‘t Roode Wevertje, door de Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde
Markte, in persoon van L. Hoenderken, Markterichter van Baalder.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 114 Overdracht aan Jan Hendrik Ekkelenkamp,
wonende op de Toeslag, van een hoek veldgrond, lang 60 treden en breed
20 treden, gelegen langs en ten zuiden van gemelde Hoefslag, dat hij op 6 van
wintermaand l.l. uit en van de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder
heeft aangekocht, voor een somma van 37 guldens en 10 stuivers.
Hardensberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 115, 115 vo Overdracht aan J.G.Pruim en A. van Riemsdijk, wonende
alhier in de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder, voor een somma
van 310 guldens en 15 stuivers, van een hoek veldgrond die zij op 6 van
wintermaand l.l. hebben aangekocht, groot 280 treden lang en 150 treden breed,
gelegen onder dezer Stads jurisdictie te voornoemde Markte ten oosten van de
Burgerkamp, door de Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde Markte,
in persoon van L. Hoenderken, Markterichter van Baalder.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 117 t/m 118 vo Overdracht aan Hendrika Bruins, Wed.
van wijlen de oud burgemeester Fr. van Munster, wonende alhier in de gemeene
Markte van Hardenberg en Baalder, voor een somma van 105 guldens, van
een hoek veldgrond die zij op 6 van wintermaand l.l. heeft aangekocht, groot
180 treden lang en 30 treden breed, gelegen onder dezer Stads jurisdictie te
voornoemde Markte ten zuiden van het haar toebehorende Bakkerskampje, door
de Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde Markte, in persoon van L. Hoenderken,
Markterichter van Baalder.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 122, 122 vo, 123 Overdracht aan Carel Veenebrugge, wonende
alhier op de Veenebrugge in de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder, voor
een somma van 375 guldens, van een hoek veldgrond die hij op 6 van wintermaand
l.l. heeft aangekocht, ter grootte van de lengte van de nagenoemde weide en
100 treden breed, gelegen onder dezer Stads jurisdictie te voornoemde Markte,
ten westen van en langs des kopers Veere-weide aan de Veenebrugge, door
de Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde Markte, in persoon van L. Hoenderken,
Markterichter van Baalder.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 125 t/m 126 Overdracht aan Lucas Hoenderken, Markterichter van
Baalder, wonende alhier in de gemeene Markte van Hardenberg en Baalder, voor
een somma van 187 guldens en 10 stuivers, van een hoek veldgrond die
hij op 6 van wintermaand l.l. heeft aangekocht, groot 6 Rijnlandse roeden lang
en 100 treden breed, gelegen onder dezer Stads jurisdictie te voornoemde Markte
ten westen van en langs des kopers Veere-weide aan de Veenebrugge, door
de Erfgenamen en Goedheren van de voornoemde Markte.
Hardenberg, 22 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 127 t/m 128 vo Overdracht door burgemeester Rutger
Santman en zijn ehevrouw Jennechien Egberdina Rustenberg, voor een somma
van 648 guldens, aan hun broer Antonij Santman,wonende alhier, van
het eigendommelijke woonhuis, grond en whaare, staande en gelegen in de Voorstraat
zuidzijde, tussen de woonhuizen van J. Santman D.Z. en dat van Klaas ter Steeg
onder nr. 57, tevens het daarachter gelegen Hofje ten noorden van dat van D.J.
Santman aldaar en ten zuiden van de aldaar zijnde gang, met Recht en Gerechtigheid
(uitgezonderd de daaraan verbonden zitplaats in de kerk en van begraafplaats
op ‘t kerkhof, welke beide, de laatste echter met vrijheid aan koper om daarin
begraven te worden na zijn dood, verkopers zich bij deze uitdrukkelijk in eigendom
voorbehouden).
Hardenberg, 25 van sprokkelmaand [februari] 1811.

Folio 130 t/m 131 vo Overdracht door Engelbertus Zweers,
wonende alhier, voor een somma van 140 guldens, aan Evert Tiebert
en zijn huisvrouw Aleida Uitslag, wonende alhier, het eigendommelijke
stuk zaailand, groot ongeveer 3 ½ schepel gezaaid, gelegen onder dezer Stads
jurisdictie op de Hooge Esch, tussen het land van Jan Hendrik Truin en dat van
Willem Boerrigter.
Hardenberg, 26 van sprokkelmaand [februari] 1811.


[1] De samenvatting van de akten geeft in de eerste plaats
de namen weer van de betrokken personen vanwege het belang als genealogische
bron. Bij overdrachten en hyphotheekstellingen worden voor aanduiding van
de locatie van de percelen, in de akten ook de namen genoemd van personen
van aangrenzende percelen, deze personen worden niet altijd genoemd, de samenvatting
zou te uitgebreid worden als ook deze personen genoemd zouden worden. Tekst
die vermeldt staat tussen [haken] is door mij toegevoegde tekst. De orginele
tekst van de akten is te vinden op de microfiches.