Rechterlijk archief Toegang 0055.2.1, inv.nr. 01 [Collectie Overijssel locatie Zwolle]

nazien in bewerking juni 2023 Dinah Hesselink-Zweers.

fol. 001 | voor of op 1542-06-24
welck vursc. penningen ende rog hebben Jan an syck genympt te betalen sunder hinder ende scaden dair mede op te lopen ende Ingevalle de betaling niet gesciede mach Juffer Anna vursc. ofte hor momber de vursc. summe verhalen an heren Jan ende belavede te stane als eyn ander huysssumme ende scotbert man so dat hy dair mede in geneten sal mogen enige presterscup ende anders dan by myssdruck der betalinge syne eygen panden laten volgen alss behort.
Hyr ende tegen heft genompte Jan Mastes Lubbe vursc. den sulven Heren Jan weder to onderpande gesath de vurgenompte drie koen gelyckerwyss off sye syne egen to behorden tot vurhalinge syne belaffden pennongen ende Ingevalle inden biesteren vergerert einge scellinge quemen by ongeluck off anders sal nochtantz hem nez offgain dan Jan Lubbe vursc. ende sal dan enen wal ander biesten weder utnemen ende kiesen mogen meder sulver gestalt op dat hy onbedrogen blyve dit sulve heft here Jan vurhen also gerustlicken overgegeven ende des heft hem Jan Lubbe vursc. de sulve koen ende vort alle syn guet weder gerustlicken to borge gestalt als behort.

fich. 67 | 1542-06-25
Up sonendach post Johannes baptista. Richter BB, Kornoten Roloff Blanckvordt ende Bernt Janss.
Upden sulven dach erscheen int gerichte Lubbert Hermenss Kuper wonende to Deventer ende heft gerichtlicken overgegeven ende over gaff Derck Loveling [Derk Leuvelink] to Reedze [Rheeze] ende synen erffg. alss danen huyss tylbert ende anders allent niet wtgesundert alss Bernt Vryling anders Hackert [Berend Vrijlink anders Hakkers] nu ter tyt heft oft oick affterlaten mach dair Lubbert vursc. na dode Bernts vursc. an verervet ende dorch moetsone tgesceiden wass ende dat dorch orsake so Bernt vursc. eyn olt man is ende sich niet behelpen kan heft Derck vursc. synen ohem [oom] Bernt to huyss gehaelt ende sal hem dair voir becostigen becleden ende geval dain als behort ende sadelicken [zedelijk] is ende na dode Berntz ende nu van stunden an mach Derck vursc. tsalve guedt verlaten ende word na synen gelieven onbecront van yemande voirbeholden dat kampken gelegen to Baler [Baalder] mach Derck vursc. de opkumsten geneten dair Jairlicx affcumpst der wyle syn ohem lijvet ende levet ende niet langer, want dan des weder comen sal op Lubbert vursc. off syne erfg. ende niet op Derck vursc. Sunder argelist.
[Richter: Bruijn Blanckvordt, Derk Leuvelink te Rheeze oomzegger van Berend Vrijling anders Hakkers Derck zorgt voor zijn oom Berent en mag daarom het kampje te Baalder gebruiken. Na diens dood vervalt het weer op Lubbert.

fol. 002 | 1542-07-03
Up den manendach post Nativitatys Marie virginis [is 11-09-1542 ws. verschrijving zou Maria Visitatie kunnen zijn, dit is op 02 juli, dus maandag erna is 03-07-1542] 
Richter: [in afwezigheid van Bruijn Blanckvordt] Andreas Roloffs, Kornoten: Derk Roloffs en Gert Berntss.
Geert Hermeling is met Henrick Menss overeengekomen ettlicke schapen offte den drop samen te houden voor de periode van 3 jaar.

fol. 002 | 1542-07-24
Upden manendach post Marie Magdalene
Richter: Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Roloff Richtering en Andreas Roloffs.
In het gerichte kwam Hermen ter Bocket pacht schuldig aan Onser lijever Vrouwen [vicarie] [gilde] ofte Gildemeisteren te Hardenborch. Hij betaald op Suncte Merten [ Sint Maarten]

fol. 002 | 1542-09-25
Up mandach post Matei apostoli
pachtbrief: Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Hendrick Sculting en Andreas Roloffs.
Jan Arntss met Gerrijt Gijssbertss sijne voorspraak verwin gedaen op Otto to Diffelen.

fol. 002 | 1542-10-16
Upden mandach [post] als dach Galli
Klacht: Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Heijno Rullers en Andreas Roloffs.
Upen selven dach kwam in t gerichte Wijllem de Veer met Wolter Reijnerss sijn togelaten vorsprake en sprak aan Evert Roberts. Het gekochte paard was te oud.

fol. 003 | 1542-10-29
Up manendach post Simons et Jude
Richter Bruin Blanckvordt, Kornoten: Heijno Rullers en Andreas Roloffs.
Panding: Heft Otto to Diffelen de pande opgebodet Hugo to Diffelen; Jan onse Stad muller de pande Jan Losshair te Diffelen utstaande 26 st. Onkosten voor daglegging; Johan en Johan Wermeling, Geert Hermeling, Lambert, Wolter Reijners, maaltijd, twee vane biers.
Hugo en vrouw Zwane, kornoten: Hermen ter Mollen en Andreas Rolofss.

fol. 003 | 1542-12-04
Upden mandach post Andree
Richter: in absentie van Bruin Blanckvordt is Andreas Rolofs, Kornoten: Heijno Rullers en Egbert de Werst [?]
Albert Konraets en Albert to Anevelde en tugede tot versoeck der gemene buijren van Annevelde salige Luken to Anwede [Anevelde] over schutting, borgen; Luken en Heijnen, Volcker ter Poren.
Huijrneman Oelthoff en Volckers wijff bij Heijnen gewest sijnnen, Henrick ter Grotenhuis aan zijn landvrouwe.

fol. 004 | 1542-12-05
Up avondt Nicolai apostoli
Richter: [abs] Andreas Rolofs, Kornoten: Henrick Menss en Gerrijt Gijssbertss.
Egbert de Mast en Jan [Johan] sijn sone en hebben tot behoeff mij Junckeren van Aesswijn en sijne vulmacht sijne hane beste en ander guedt gerichtlick op laten teijckenen en inscrifte gestalt als mijt name Sess koen waarvan de ene behoort de sone Johan, Noch eijn steer behore den vader van ij voir, Noch twee stiers van eijn voer, Noch drie Veerse van ij voere de ene behoort Johan, Noch eijn gellick kalff behort Johan de sonne, Noch vj peerde dair myt iiij merrye en eyn rune van sone Jan en 1 volle van Jan dairvan behoert Johan de twie volle en den volle, Noch vijff vercken van ij jaren en ij kokent van j, Noch eijn olt scaep behorende den vader, Ite noch eijn olt scaep myt sess lammeren behorende de welcke vorbenomde biesten Egbert en Johan vurschr. gerichtlicken opgedragen en myn Juncker vurschr. to onderpande gesath.

fol. 008 | 1542-12-18
Richter: Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Engelbert Henricks en Andreas Roloffs.
Johan Bulckes [Bolks], Henrick Volckering, Derck ten Hulsebuijsch [Hulzebosch], borg kerkmeesteren van Heemse.
Twist tussen de buren van Anevelde en Heijno te Baalder, de E: Johan van Wterwijck en Hermen Janss doen panding.

fol. 005 | 1543-01-02
Upden dinxdach post Circumcisionis Domini
Richter: Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Thijas Derckss en Albert de Veer. Panding Heijno Lukenss door Jan [Johannes] ten Nijenhuis. De schulte Gerrijt Gijssbertss en Tijas.

fol. 005 | 1543-01-08
Up den manendach post Epiphanie Domini
Stadholdensgerichts: Andreas Rolofs, Kornoten: Thijas Dercks en Henderic Hoberts.
Assele Smedes met haar zoon Henrick, de E: Jan van Wterwijck en voorspraak Gerrijt Gijssberts.

fol. 005 | 1543-01-10
Up wondesdach post Epiphanie Domini
Stadholdensgerichts: Andreas Rolofs, Kornoten: Jan Richtering en Gerrijt Gijssbertss.
Hermen Wolters volmacht aan de E: Peter van Wterwijck over achterstallige betaling Egbert Sculting.

fol. 008 | 1543-02-19
Op mandach ante Petri ad Catadram [donderdag 22 febr. Petrus Stoel]
Jan Hermens betaald onkosten aan Peter van Wterwijck met handtekening, Andreas Rolofss koster.

fol. 006 | 1543-02-22
Up dach Petri ad Catedram
Stadholder sgerichts: Andreas Roloffs.
Hermen de Wijsse Rotgertss, Luken Remmering en Rotgert de Wijsen getuigen op verzoek van Johan Sconecamp, over kalveren; Bernt Alertss.

fol. 006 | 1543-03-09
Upden maendach post Judica [5e zondag in de veertigdagentijd voor Pasen]
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Albert Derckss en Andreas Rolofss. Hermen Arntss met voorspraak Wolter Reijnerss aanspraak Luken Hilberting en Scheer Henrick over gevengenschap in Hasselt.

fol. 006 | 1543-03-10
Up dinxdach post Judica
Richter Bruijn Blanckvordt, Stadholder: Andreas Rolofss, kornoten: Thijass Derckss en Johan Diffelman.
Herman Geerts van Ane panding aan Johan ten Mijddesdorp.
Hermen Arntss antwoordt Luken Hilberting.
Onkosten rechtspraak Johan Hermens bij Robert Geerts van Hardenberg in het gericht van Uelsen van de doodslag, Lambert van Ane.
Ffenne Claess, Hermen Wolters, pastor van Hardenberg, rechtzaak in Hardenberg en te Ruinen [?]
Diffelen

fol. 008 | 1543-03-18
Op Palm dach
Handtekeningen Peter van Wterwijck en Johan Harman Sijlszoon.

fol. 010 | 1543-04-29
op sundach post Marci ewangelist [woensdag 25 april Markus]
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Lefert Hermenssen, Thijas Derckss. Johan Wijlpeshair en Jan Scultken te Holtheem getuigen op verzoek van Hermen de Wijse, pacht 1540, broer Albert, hovetstoel, Everdt Heijnen.
Jan Berntss ten Nijenhuis getuigt op verzoek van de Wijsen dat hij met sal. Heijne Hermens naar Albert is gegaan.

fol. 009 | 1543-04-02
op manendach nader Octave van Paeschen [Pasen op zondag 25 maart, Octaaf op maandag 2 april 1542, het zou dus op de dag zelf zijn]
Schultes ten Hardenborch Bruijn Blanckvordt, borgen: Gerdt Wijcherss en Roloff Mersing, Merrije Johannae en Jacob, Johan Bake. Kornoten: deE. Albert van Stienwijck en Holterman.

fol. 010 | 1543-04-11
up den 4 sundach na Paschen
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Gerrjts Gijsbertss en Andreas Rolofss.
Lambert Watering heeft Spijkerborch en Bonegaarden te Haar gevredet.

fol. 009 | 1544-03-31
op manendach post judica [5e zondag in de veertigdagentijd, passiezondag]
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Gerrit Gijsbertss en Thijas Derckss. Johan Bake tegoed van Roloff Mersing.

fol. 010 | 1543-04-28
saterdach post Marci [Marcus evangelist op woensdag 25 april]
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Hermen Janss en Andreas Rolofss.
Albert de Veer pachtschuld mijns Junckeren van Aeswijns amptman Wessel Smeding.

fol. 0011 | 1543-05-09
wondesdach na den Octave van Pinxteren
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Wijllen Egberts en Andreas Rolofss. Geert de Wijse Rotgerts met kinderen over overleden moeders goed. De dochter met mombor Roloff to Wijlen ende anderen kinderen zijn afwezig.
Hermen de Wijse Rotgertss gepandet de tienden grof en smalop de kotterstede bij den Broicke, schuldig aan Geert de Wijse en kinderen.
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Johan ter Velscet en Andreas Rolofss.
Stadholdersgerichte Andreas Rolofss, kornoten: Heijno Rullers en Jan ter Velscet.
Geert de Wijse Rotgertss en zijn zonen Hermen en Rotgert krijgen van overleden moeder.

fol. 011 | 1543-05-23
wondessdach naden Octavi van Pinxteren [Pinksterzondag op 13 mei 1542, octaafdag is op de 8e dag dus maandag 21 mei]]
Kornoten: Heijno Rullers en Albert Vierlings.
Johan Bokers en Arndt Vosses hebben bomen verkocht aan Roloff Merssing, deze zijn gevorderd door Henrick Stien en Lubbert Blanckvordt.
Gerrijt de Wijse en zijn voorspraak Thijmen Henricks opgebadet schuld Hermen de Wijse van de tienden bij den Broicke, Albert.

fol. 012 | 1543-05-24
up dach Sacramenti [2de donderdag na Pinksteren, 24 mei 1543]
Richter door partij Hermen Janss, kornoten: Lubbert Smijt en GertBerntss. Albert en Johan Dercks voor Henrick Steen en Lubbert Blanckvordt. De eersten hebben gewoond op Oelrecking te Brucht. Daar stonden 2 bomen op de olde kerckhoff [ ws. werd deze hof gepacht van de sint Lambertuskerk te Heemse] ; sal. Boldewijn Blanckvordt; Lambert Watering opbadinge.

fol. 012 | 1543-05-28
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Jan Lambertss en Andreas Rolofss.
Albert bij den Broicke getuigt op verzoek van Hermen de Wijse dat hij te Hardenberg in gutes huis [ Godshuis?] voor 6 jare van Gerdt de Wijsse Rotgerts gepacht had en aan nam de tienden over de kotterstede bij den Broicke dat Lubbert nu ter tijt bewoont.
Henrick Watering en Hermen ter Bocket beide wel 70 jaren oud, Gerdt Henning 50 jaar, Lubbert ter Bocket op Oelrecking te Brucht meijer geweest en wel 12 jaar geleden. Getuigen op verzoek van Roloff Mersing en zijn geboren en getogen te Brucht. Het gaat over bomen op de huiskamp in Oelrecking en het behoorde toentertijd de overleden Wijllen Bocken.

fol. 012 | 1543-05-24
Upden wondesdach post Sacramenti
Richter Stadholder des gerichtes: Andreas Rolofss, kornoten Jan Richtering en Jan Smijt.
Lubbert Blanckvordt met zijn voorspraak Gerrit Gijsberts klaagt aan Henrick Watering, Hermen ter Bocker en Gerdt Henning. De bomen staan op de olden kerckenhoff [ kerkhof een veldnaam?] .
Gebroeders Gerrit [Geert] en Albert de Wijse panding aan broer Hermen, vrijde de panding binnen Zwolle.
Geldprijs rogge in Zwolle na de nije reformatie, gerechtskosten naar de Dros.

fol. 024 | 1543-10-15
Stadholder: Andreas Rolofss, kornoten: Thijas Dercks en Engelberts Henricks.
Gerdt Gijsbertss is voorspraak Roloff to Wijlen monbor Geerdt des Wijsen dochter, overleden huisvrouw van ?, borg Roloff ter Wonne, overeenkomst Hermen de Wijse.

fol. 025 | 1543-10-15
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Wijllem Janss en Derck Rolofss.
Jacob van Eijnss contra Henrick Richtering, Jacob en vrouw Mer over bruidschat zuster [van Henrick?].

fol. 025-26 | 1543-10-15
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Gert Lamberts en Andreas Rolofss.
Arendt Egberts met Wolter Reijnerss dagvaarden Hijlle Hoberts. Waar zijn haar moeders kleren. Deze worden door haar mans zuster gedragen to Wulbing [Wolbink].
Kleren bij Hobertmans [Wulbing is doorgehaald].

fol. 026 | 1543-10-15
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Victor van Gramsbergen en Jan op t Holt.
Henrick Beijerman met Gerrit Gijsbertss zijn voorspraak panden aan Jan Watering.

fol. 026 | 1543-10-15
Kornoten: de E. Peter van Wterwijck en Wolter Reijnerss.
Jan Weling met zijn voorspraak Gerrit Gijsbertss sprak aan Derck Johanss voor wonding, meesters kosten te Coevorden.

fol. 027 | 1543-10-15
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Jan Lamberts en Lubbert Smijt. Albert bij den Broicke bespraakt van Gerd de Wijse Rotgertss, voorspraak Tijmen Henricks over de tienden vande cotterstede. Lubbert bij den Broick met Geert de Wijse to Losen hebben hem de tiendenonthouden. Voor de claringe Stadhouder, Ridderschap en Steden overgegeven aan Roloff van Ommen, erfgenamen van Gramsbergen en Holheem, Arent Voss en Geert Hoijcherss, pastor van Heemse en Wijllen Egberss, Henrick Steen, Lubbert Blanckvordt, Albert van Steenwijck.

fol. 016 | 1543-10-22
Upden mandach post Margarieta [dinsdag 16 oktober]
Richter is partij daarom Hermen Janss, kornoten: Gerdt de Wijse en Wolter Reijnerss.
Jan opt Holt off Jan Muller en Hendrick vant Holt over omkoping [?] door Albert de Wijse, getuigen op verzoek van Bruijn Blanckvordt, schulte te Hardenboch.

fol. 028 | 1543-10-15
Richter: Hermen Janss, kornoten: Jan Albertss en Derck Rolofss.
Albert de Wijse Rotgertss sprak aan Evert Heijnen, Jan Vro. , Jan Scult. over geld van Hermen de Wijse.

fol. 029 | 1543-10-15
Voor Keijserl. Majesteit: Albert en Gerrit de Wijse contra Hermen de Wijse.
Gert ten Camphuis is verstorven op dinsdach post Margariete Anno 1543, goed aan zoon Lambert, de pastor van Heems [?], de koster en Jan Richtering, Medebecke, Henricus Becker te Gramsbergen.

fol. 030 | 1543-10-15
[akte is doorgehaald] Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Engelbert Henrickss en Johan Richtering.
Lambert Bulckes en vrouw Hermen ontvangen van Wijllen Janss, ondertekend door 4 goede lude: Jan Richtering, Engbert Henrickss, Andreas Rolofss en Derck Rolofss.

fol. 030-31 | 1543-10-15
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Gerrit Gijsbertss en Andreas Rolofss.
Roloff Kampherbecke schuld aan Wijllen Janssen. Groethuis, Ffenne Claess, Henrick Artss, Wijllem Johanss volmacht aan vader Johan Albertss.

fol. 031 | 1543-10-15
maandag post Kalicti [ callicti 14 okt] Bruijn Blanckvordt, schulte te Hardenberg heeft Albert de Wijse zn. gepandet in het jaar 1543 onderpand bij den Broick.

fol. 031 | 1543-12-03
maandag na andree.
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Wijllen Reijkenss en Lambert Watering.
Juffer van Covordens dienaar met Gerrit Gijsberts panden opgebadet van Heijno Herwerding.

fol. 032 | 1543-12-03
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Arendt Blanckvort en Andreas Rolofss.
Erntveste gestrenge ende vromme Heer Vrederich van Twijckeloe richter dorch dem Erbaren Johan vanTwickel sijnen vulm. en natuurlicken sone, aanspraak aan mijn Juncker van Aesswijn, rechtdag afspreken, ook aan de Erntv. en Vromme Reijnolt van Aeswijn heer to Brakel voor 5000 gl. tegoed van Vrederick, van de heren van Weerdenborch, volmachtige Wessel van Steinvorde voor mijns jr. van Aesswijn. Vorordel gezonden aan Lambert Engelbertss.

fol. 033 | 1543-10-15
Albert to Losen heeft pacht uit Zwartkopes goed, Gijselen Merrije te Gramsbergen, mijns junckeren van Aeswijn lost dit af.

fol. 034 | 1543-12-17
maandag post derde dominica [?] adventus 1542 [moet zijn 1543]. Stadholdersgericht: Andreas Rolofss, kornoten: Gert Jans [?] en Jan A.
Arendt Bake sprak aan door Wolter Reijnerss: Johan Meiering en Albert Dercks als getuigen over Johan Baken meijer van de perde die Arend voeren zou.

fol. 034 | 1543-12-17
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Heijno Rullers en Andreas Rolofss.
[doorgehaalde akte] de E. Johan van Wterwijck heeft op Zibekerloedijck [Sibculoerdijk] burgers van Ommen met varkens gezien. Deze moeten voor het gericht van Hardenberg bewijzen privilege weggeld. De burgemeesters van Ommen brengen copie van de hand van bisschop Otto, gelijk de menterkampe en Zwolle zijn gevrijd in de weg. Privilege weggeld Konninckstaet etc.

fol. 035 | 1543-12-17
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Hermen Janss en Andreas Rolofss.
de E. Johan van Wterwijck overeengekomen met de burgemeester van Ommen over het weggeld ter Venebrugge, over de dijk Sibculo gedreven. Laten passeren na olde gewoonte.

fol. 020 | 1543-10-15
Vrijdag na Octave van Pasen.
Jan Huirenss? schuld aan Jacob Losshor, broer Berent, Jan Smijt, Albert Janss en Abert bijden Broicke.

fol. 037 | 1543-10-15
Roloff Blanckvordt doet arresteren Lubbe Dercksdochter haar man Wijlbert ten Lair had vorig jaar de pastor van den Ham een stuk laten opmaken huwelijkse voorwaarden tussen Wijlber ten Lubbe. Albert Helking en Johan Bulckes dedingslieden, Hermen ten Oestendorp als hoorder. Voorkind van Wijlbert of een onecht kind gehad bij Roloff Schulten, 2 jaar. Over het echten van dit kind.

fol. 021 | 1544
Richter: Bruijn Blanckvordt, kornoten: Albert Janss en Andreas Rolofss. Erbaren enversichtige Johan van Twijckloe voor vader Vrederich van Twickelo ridder. Reijnolt van Aeswijn enzijn amptman Wessel van Stenvorde panding.

fol. 021 | 1544
Richter: Bruijn Blanckvordt, kornoten: Hermen Janss van Bergenthen en Wolter Reijnerss. Wessel Smeding vanwege E. Reijnolt van Aeswijn doen arresteren Gerdt to Wijlen en vrouw Wen?,schuld huis en hof, lant en sant.

fol. 021 | 1544
E. Engelbert van Ensse, rentmeester van Salland, gecomm. Bruijn Blanckvordt, richter ten Hardenberg de uitgaande ontvangst in bijwesen van 2 huisvrijen als Gert de Wijse en Roloff Amsing.
Egbert Merssing testament t. g. v. zoon Roloff Mersing en vrouw Assele.

fol. 040 | 1543-10-15
Geerdt de Wijse met Engbert [Engelbert] de Vasse gerekent en overcome heercomende Gese Lubbert Stubbemansdochter. Engelbert betaalt aan Gese of monbor Geert de Wijse de hovetstoel van haar vader sal. aanbestorven. Derck Stubbeman mag blijven. Gude luden: Robert Wijlling, Albert Janss, Egbert de Vasse. Gerdt de Wijse ontvangt van Albert Stubbemans.

fol. 022 | 1544
Richter: Bruijn Blanckvordt, kornoten: Gerdt Woestcamp en Jan Vrijling. Jan Muller toe Eerde als monbor onmondige kind sal. Bernt Derckss genoemd der.. , verdrag met Jan Dercks de oom, deze zal het kind meenemen naar Vriesslant tot synen wonstat. De oom zal ontvangen van Jan Hermenss anders Wateringe en nu gevaren op Laveling to Redze des kindes stieffvader dat dem kinde van sijn vader heercomende anverstorven is vj gl. etc. Dit heeft Johan Hermenss de stiefvader beloofd. Betaald hiervoor aan de moller van Eerde of de muller ten Hardenborch. De oom heeft dit ontvangen van de muller van Hardenberg.
[Leuvelink te Rheeze]

fol. 041 | 1544
Richter: afw. Gerrit Gijsberts, kornoten: Thijas Dercks en Andreas Rolofss. Bernt Vording schuld bij Wijlbert Lukenss en Wolbert Cremer. [ dachleggen de dag beleggen?]

fol. 041 | 1544
Richter: Bruijn Blanckvordt, kornoten: Thijas Derckss en Wijllen Egberts. Hermen Jan Hermenss heeft verkocht aan Peter van Wterwijck het erve en goed genoemd Johan Hermenss guet offte erve in de buurtschap Heemse. Peter zal de zusteren tevreden stellen.

fol. 042 | 1544
Richter: Bruijn Blanckvordt, kornoten: Jan Richtering en Johan Lambertss. Peter van Wterwijck verkoopt aan Henrick Richtering een brief roggeschuld uit erve en goed Jan Hermenssgoed te Heemse waar Henrick en zijn sal. vader in tijden geen pensie van ontvangen hebben. Peter heeft aan Henrick dit achterstallige hiermee betaald voor de hovetstoel en Peter moet nog pacht betalen.

fol. 043 | 1544
Richter: Bruijn Blanckvordt, kornoten: Jan Richtering en Jan Lambertss. De orderwijzerAlbert Alberts Lukens heeft de ordele tussen Egbert van Rechteren en Wessel van Steinvorde als volm. van Rechteren ingebracht. In claringe mijns g. heren executie bij Ridderschap en Steden. Wessel van Steenvorde met Gerrit Gijssbertss zijn voorspraak voor juffer Anna. Erntveste en vromme Roloff van Covorden heeft zijn voet gezet in zijn meijdes stede. Heer Bernt met voorspraakHenrick Steen. De meijer pandkering.

fol. 044 | 1544
E. Reijnolt van Aesswijn als collator heer Berndts. De brief van Van Coverden is binnen Deventer. Een sleutel om de kist te openen en de kopie af te geven. De drost Johan van Ittersum. Roloff van Coverden in plaats van zijn meijer de voet tussen de deur gezet, pandkering voor zijn meijer.

fol. 045 | 1544
Richter: Bruijn Blanckvordt, kornoten: Engelbert Henricks en Andreas Rolofss. Johan
Schonencamp getuigt op verzoek van Peter van Wterwijck over ontvangen brieven van het goedgenaamd Jan Hermensgoed te Heemse. Schonecamp heeft zijn aandeel verkocht aan Johan Bake. Johan Bake en Roloff Blanckvord hebben hun voet gezet in des meijers stede op den verbot Wterwijck gedaan heeft an den gewas dat de meijer onder en ploeg heeft.

fol. 046 | 1544
Peter van Wterwijck wil kopie met zegel zien. Wterwijck en zijn vrouw Ffemme met demeijer op Jan Hermens erve. Johan Sconecamp en zijn vrouw verkocht aan Johan Bake een briefvan Jan Hermensgoed te Heemse. Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Gerrit Gijsbertss enAndreas Rolofss. Peter van Wterwijck panding op Arndt in Herberge. Hermen Jan Hermenss isde echte zoon van Jan Hermenss Aleidt zijn huisvrouw, nu van Arndt in de Herberge.

fol. 047 | 1544
Hermen is nu volwassen, Arndt zegt dat de sculte van Hardenberg vanwege zijn kinderen en zal. Roloff Richtering met consent van de oude pastor te Heemse hem dat land op de garve gedaan hebben. Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Jan Richtering en Jan Smijt. E. Peter van Wterwijck contra de meijer Arendt in de Herberge. Ordelwijser was Albert Wever te Anwede [ Anevelde] . Richter Seijno Mulert. Henrick Albertss getuigt tot voorspraak Jan Bake en Roloff Blanckvordt over Jan de panne en claerman, over Jan Hrmensgoed. Schulte Bruijn Blanckvordt en de koster te Hardenberg: Steven Kampherbecke gerekent met de weduwe op Hoberting op martini 1548.

fol. 048 | 1544
Kornoten: Jan Lubbertszo? En Andreas Rolofs. Roloff van Ommen als clager der heerlickheit sprak aan Roloff Cuper ten Velde over verbod timmeren. Voor gericht te Hardenberg. Hermen de Wijse zijn voet gestald in des meijers stede. Goederen horen in de Hof van Ommen. Hermen wordt als geweldenaar gestraft. Ordelwijzer Henrick Hermenss opt Holt voor de Wijsen. Zittend gericht bij dalende zon.

fol. 049-50 | 1544
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Hermen Janss en Andreas Rolofs. Huijrneman Everdt en Gerdt Robertss getuigen over huwelijkse voorwaarden. De zal. Vader heeft hem door zijn stomheid vooraf gegeven 3 mud rogge. Van de hillicxverwerden weten zij alleen dat Hermen en zal. Henrick een butenscup hielden. Over zal. Berndt Hoberting de stummen getuigt Hermen Wulbing [ Wolbink] , ook zal. Henrick Hoberting of Haberting wordt genoemd. Evert en Gert hadden de weduwe geraden om Arndt en Annen geen rente te geen. Hermen Wolbing antwoordt als haar broeder en zegt Evert oom. Openbare verkoop. Gerdt Roberts heeft zijn broer Evert Roberts met zijn zuster Lamme en haar man betaald uit het erve en goed Mijddesdorpe wat door vader en moeder was nagelaten.

fol. 051 | 1544
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Jan Richtering en Jan Lamberts. Reinolt vn Aeswijn zijn volm. Gerrit Gijsberts contra jufferen van Covorden. Landrecht en Reformatie.

fol. 052 | 1544
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Jan Bake en Andreas Rolofss.
Gert Hesselink getuigt op verzoek van Bernt Alertss zijn landheer dat hij is gegaan naar Evert Weling zaliger.
Arent Sager heeft van de zoon van Hermen Weling gehoord dat hij Bernt zou betalen. Henrick Arntss zegt dat Hermen en Bernt twist hadden.
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Jan ter Velscet [Velsink] en Andreas Rolofss. Albert Conraetss.

fol. 053 | 1544
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Johan Holterman en Andreas Rolofss. Derck Sconecamp geeft volmacht aan zijn vader Johan Sconecamp. Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Jan Richtering en Johan Smijt. Wessel van Stenvorde met zijn voorspraak Gerrit Gijsberts vanwege Jr. van Aeswijn Heer to Brakel en Heer Berndt vicarius te Gramsbergen panding aan de juffer van Covorden, haar zoon of haar meijer [ de meijer is ws. Albert le Losen] .

fol. 054 | 1544
Richter.. , kornoten: Johan Lamberts en Lambert Smijts. Johan van Hiemsse met Gerrit Gijsberts zijn voorspraak contra Albert Vierlincx wegens verdient loon. Richter BruijnBlanckvordt, kornoten: Bernt ten Rutenborch en Henrick Albertss. Geerdt Bulckes testament t. g. v. zoon Lambert. Lambert krijgt ook de nalatenschap van wijlen zijn broer Johan. Anderekinderen van Geert Bolks zijn Egbert te Lutten, Wolter ten Oesterhuijss, Hermen te Besmijn [ Bestmen?] , Henrick ten Wijldenborch en de dochteren met haar voorschreven mannen. LambertBulckes en zijn vrouw Hermen zullen vader in kost en klederen onderhouden.

fol. 055 | 1544
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Heijno Lukenss te Baler heeft geld ontvangen van Henrick en Wijllen opt Holt. Heijno heeft kinderen bij zijn zal. Vrouw Hermen opt Holts dochter. De betaling kwam vanwege de nalatenschap van zal. Hermen en Swanen opt Holt. Kornoten: Jan Richtering en Andreas Rolofs.

fol. 056-57 | 1544
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Johan Richtering en Johan Smijt. Henrick Steen als voorspraak van Heer Bernd vicarius te Gramsbergen. De E. Roloff van Covorden met zijn moeder gedaagt int gerichte wegens achterstallige betaling meijer Albert te Losen. De juffer van Covorden wil niet betalen. Ordelbesteller is Henrick Holtman aan juffers dienaar besteld. De vicarius moet tussen heden en sint Mertijn op mijn juffers zaad te Losen aflaten en dorsen. Kornoten: Gerrit Gijsberts en Andreas Rolofs.

fol. 058 | 1544
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Derck Scomaker en Andreas Rolofss. E. Peter van Wterwijck en zijn vrouw Ffemme verkopen aan Egberdt de Werdt en zijn vrouw Ffemme een gaarden in de slagen daar ande oosterzijd gelandet en gelegen zijn de stadgorden van Hardenberg ande westzijde de weduwe? Ten Hanencamp strekkende voort naar de stegen tot aan Wenninggaarden ofte campe. De gorden is gelegen in den gerichte, kerspel en marke van Hardenberg en door Van Wterwijck van Wolter Reijnerss gekocht. Wolter heeft de uitgang voor hem en van zal. Heer Reijnerss en betaald een uitgang aan Johan van den Campe.

fol. 059 | 1544
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Rolof Blanckvort en Andreas Rolofss. Volcker ten Paren en zijn vrouw Mette zijn schuldig aan Henrick Gertss opt Holt en zijn vrouw Wijllen. Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Arndt Blanckvordt en Lubbert Blanckvordt. Egbert de Vasse,Wolter ten Oesterhuijss, Hermen to Basmijn Henrick ten Wijldenborch over de nalatenschap vanvader aan hun zwager Lambert en de huwelijkse voorwaarden.

fol. 060 | 1544
Henrick Hermen opt Holtsdochter ontvangen van Henrick Gert Egbertingeszone en zijn vrouw Wijllen, het geld van hun vader en moeder nagelaten goederen. Wijllem de Veer, Volcker ten Poren over het verkopen van de gilden goren door zal. Albert Wulbing [ Wolbink] . De gildebruderen en susteren stonde niet toe dat zal. Albert Hoberting of Wulbing de gildengoren verkocht, waarop Albert had gezegd dat hij deze weer vrijen zou. Getuigen Gert ter Huijrne, Henrick Berteling, Johan Meijering. Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Albert Johanss en Henrick opt Holt. Jan Vierling [ Wuerling?] leent van onser lijven vrouwen gildemeisteren te Hardenborch.

fol. 060 | 1545
Geen akten uit 1545 genoteerd !.

fol. 215d | 1546-10-04
#

fol. 061 | 1546
Zal. Johan van Redze was schuldig aan Claess ten Cloester. Johan en zijn vrouw waren door de armoet overvalen. De weduwe en haar nog kleine kinderen zijn gans arm en heeft nog andere schuldeisers. Genoemd worden Volcker en Albert. De schuld werd kwijtgescholden? Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Evert Roberts, Gerrit Gijsberts, Jan Richtering, Albert Jan Heijn Jan Gesling en meer goede luden.
[Rheeze

fol. 062-63 | 1546-07-12
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Jan Richtering en Andreas Rolofss. Over de gilde van Ane en Enwede [ Anevelde] getuigt Johan Meijering. Zal. Albert Wolbing [ Wolbink] heeft beloofdde verkochte gilde gorden terug te vragen. Onser lieve vrouwen [ vicarie] [ gilde] gildebroders. Ridderschap en Steden.

fol. 063 | 1546
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Heijno Rullers en Albert Janss. Johan Smijt met Aleidt Johan van Heemse vrouwe geaccordeet over twist over stuk land, zij zullen meister Jan geld uitkeren, monber Wolter Reijnerss.

fol. 064-65 | 1546-07-19
Richter Bruijn Blanckvordt te Hardenberg en 2 vrijen van de Hof van Ommen te weten: Jan Wijllepeshair en Jan Berntss ten Nijenhuis worden door de pander van Salland verzocht om geld. Albert to Wijse en zijn broer Gert de Wijse en het goed te Holtheem door Ridderschap en Steden. Rotgert Hermens en zijn ooms Albert en Geert over de zalige moeder, getuigen E. Jan van Wterwijck en Otto van Vijlsteren. Bernt Alertss schuld Peter van Wterwijck, Albert in de herberge te goed van bier van de Bulck [ begrafenis? Kerkhof ] Kornoten: Hermen Weling en Andreas Rolofss.

fol. 065 | 1546-09-06
Gerrit Gijsberts heeft te ontvangen van Hermen Mullener wegens schuld aan de Juncker?,b org is de Sculte. Rechtdag ? vicarius te Gramsbergen contra Albert van Steinwijck

fol. 066 | 1546-10-16
Gecomm. Richter Andreas Roloffs, kornoten: Wijllen Egberts en Johannes Henricks. Jonge Gert, Gert de Wijse, Albert Rolofss Vierlings getuigen op verzoek van Berndt Conning over de waar die hem niet is toegestaan in de Losermarke. Hij zit tussen de Loser- [ beesten weiden] en Hardenberger + Balermarke [ turf graven] . In de tijd dat de laatste marke de maat bij Radewijk met recht inwinnen wolden moest Berndt Konning een snaphanen geven aan de markenrichters als zal. Holterman en Kemnade?. Dat was evenveel als een ander vol gewaard erve moest geven.

fol. 066-67 | 1546-10-18
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Berndt Alertss en Henrick Oding. Geerdt Wever op den Bringke schuld wegens huis en getimmerte aan Albert in de herberge anders genaamd Coopman Albert. Gert ter Creinchorst besate aan Hermen en Rotger de Wijse. Kornoten Henrickus Koster te Heemse en Andreas Rolofss. Kornoten: Henrick Oding, Engelbert Henricks, Roloff ter Wonne. Kornoten: Albert Janss en Andreas Rolofss.

fol. 068 | 1546-10-11
Gecmm. Richter Andreas Rolofss, kornoten: Henrick Holtman en Gerdt Wever. Roloff ter Wonne te Berlehair panding aan Hermen de Wijse te Holthien en zoon Rotgert.

fol. 068 | 1546-12-18
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Tijas Derckss en Andreas Rolofss. Wijllem de Veer getuigt op verzoek van Robert Wijlling als volm. van Celijss Beerman. Wijllem heeft 13 jaar op meijers erve te Ane gewoond dat welke hem verdaan werd door zal. Henrick ter Porten en zal. Gte van Hulsen, dat is al 21 a 22 jaar geleden. Hij had een volle waar, ook sprake van een halve waar aan Jan ter Stegen. De garenhorst verkocht. Kornoten: Albert Janss en Andreas Rolofss. Lambert Smijt en zijn vrouw met Jutte zijn moeder overdracht van [ nure?] bring aan zwager en zuster Gert Volckers.

fol. 069 | 1546-12-18
Gecomm. Richter Andreas Rolofss, kornoten: Wijllem Egberts en Albert Janss en Wijllen de Veer en Robert Willing. Bruijn Blanckvoort contra Hermen en Rotger de Wijse voor Ridderschapen Steden. Bernt Alerts was borg voor de onkostn aan de Drost, de schrijver, Gerdt ter Kreinchorst. Met de handtekening van Rotgert de Wijse.

fol. 129-131 | 1546-06-28
avondt petri et pauli apostolori Copia in 1551 proces Reijner van Aesswijn Heer to Brakel contra Anna van Mervelt wedeuwe van Coverden. De burgeren en ingezeten van Gramsbergen, de Jacht, de Zwanendrift, aan het gericht ende Heerlijkheid Gramsbergen, windmolen Hardenberg, molen Gramsbergen, hof etc. Johan van Ittersum en zijn vrouw Anna van Buckhorst verkoop aan Aeswijn en Josijna van Broickhuijsen.

fol. 070 | 1547-01-28
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Aalbert Johanss Heijnenss en Andreas Rolofss. Albert Johanss in de herberghe sprak aan Jan Loveling te Rheeze wegens borgschuld. Het ordel werd gebracht door Henrick Holtman. Albert Johanss en Lubbe met Engelbert haar monber de anderen betuchtigd.

fol. 070 | 1547
Richter afw. Ro. Blanckvordt, kornoten: Albert Heijnen en Andreas Rolofss. E. Peter van Wterwijck zal Jan Evert Hermens betalen. Gert de Wijsen te Losen aan de meijer bij den Broick.

fol. 071 | 1547
Roetgert en Johan Bake en hun moeder Lubbe Baken hebben geleend aan Volcker ter Poren en zijn vrouw Mette [ zus van Lubbe] uit de erfenis van hun ouders. De zoon Werner ter Poren. De goede luden zijn Hermen Janss van Bergentheim?] , Albert Heijnen op de zijde van Volcker, Metteen Werner. Peter van Wterwijck, Wolter Cremer Robert Wijlling, Hermen Schroer, Frfrederick Janss zijn broeder. De volgende personen ontvangen het geld van Volcker en Werner: Lambert in de Mene en zijn vrouw Zwane, Lubbe Baken, Hermen Janss van Bergenthen. Richter Andreas Rolofss koster, kornoten: Lubbert Smijt en Roloff ten Crummenhave.

fol. 072 | 1547
Copia der sententie tussen juffer van Covorden en heer Bernt, vicarius van sancte Anthonij binnen Gramsbergen. Brief van Reijnolt van Covorden dt hij het geld heeft ontvangen, fundate Heer Vincentius Heer to Buijren en zijn vrouw Agnesa van der Eza vrouw to Buijren. Zullen zijn ergen. En nakomelingen ds slotes en vrijheit van Gramsberge en der collatoren der vicarie. Gaat over de lospenning. Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Gert Lamberts en Andreas Rolofss. Aleidt Johan van Hiemse vrouwe met monber Wolter Reijnerss kwijtschelding aan meister Johan Smijt over het land dat zal. Jan Laurenss [ hor bruder?] verkocht had komende van vader en moeder. Hermen Janss, Thijas Derckss, Johan Richtering.

fol. 073 | 1547-07-05
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Thijas Derckss en Andreas Rolofss. Scheiding? Arendt de Bake sprak aan Johan ter Meppel, zijn kinds moeder Hadewich is bij Johan gestorven. Heeft zij het kind ook een andere vader gegeven dan Arendt de Bake? inv. nr. van de goederen van overleden Hadewich.

fol. 074 | 1547-07-19
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Gert Lambertss en Derck Rolofss.
Roloff Mersing met zijn zal. zusters kinderen te weten Johan Derckss Lambert en Evert en Johan van Almeloe volm. van Roloffs zuster wonende in het klooster te Zwolle. Hij wil de twist bijleggen op woensdag na afnemende maan des morgens in de kerk te Hardenberg en daarna des middags naar de rechter.
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten:..
Rolof Mersing had een vrije dag opgenomen om de twist met zijn zuster bij te leggen maar deze vriendelijke dag heeft geen doorgang gevonden. Het ordel was door Albert Janss naar Zwolle gebracht maar zus kwam niet dus Mersman [ Mersing] heeft gewonnen?

fol. 075 | 1547-09-05
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Thijas Derckss en Andreas Rolofss. Gerdt Henrickss met zijn voorspraak Tijmen Henrickss sprak an Johan Watering of hij zijn broeder Geert ook kende voor een volle bruder. Het zalige moeders goed wordt door Johan aan erdt betaald.

fol. 076 | 1547-09-05
Tijas Derckss vordert drie tonnen bier van Henrick Rotgering, Johan Egberts heeft het ordel gewesen.

fol. 076 | 1547
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Albert Holtman en Mense Jass. Gert Clumper to den Velde woonachtig testament t. g. v. zijn natuurlijke zoon Arendt Gertss, deze moet de andere kinderen betalen.

fol. 076 | 1547
Gecomm. Richter Andreas Rolofss, kornoten: Wijllen Egberts en Gert Berntss. De vader Henrick Watering, Lambert Watering, Aendt in de Herberge, Henrick ter Noertmeer getuigen op verzoek van Johan Watering. Toen Johan Griete kreeg is hij van moeders goed bewezen en de anderen waren tevreden [ huwelijkse voorwaarden] .

fol. 077 | 1547-10-04
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Albert Janss en Andreas Rolofss.
Hermen Wilbing [ Wolbink] is borg voor Johan ten Camphuis. Lumme met haar kinderen zou opspraak kunnen maken op het erve en goed Camphuis dat Johan de E. en deugdz. Juffer Beerte van Vijlsteren heeft verkocht.

fol. 078 | 1547-10-10
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Derck Scomaker en Andreas Rolofss. Erentveste en vromme Johan van Rede, drost te Deventer? vanwege Keiz. Maj. Gecomm. Johan Dop verbod op het holthouwen te Brucht. De [ marken?] richter weet van niets. Johan van Rede en Johan Dop komen met afschrift van Kon. Keiz. Maj. De richter moet de houwers berbieden holt te houwen ofte vervoeren, te reppen noch te roeren [ rep en roer] . De markenrichter wordt geroepen en moet zich houden aan het landrecht en alle markegerichten.

fol. 079 | 1547-10-20
Gecomm. Richter Andreas Rolofss, kornoten: Hermen Leffertss en Lambert Smijt. Andreas Janss verkoopt het goed dat hij van zijn zal. vader en moeder had geerft aan zijn volle broeder Albert Janss.

fol. 079-80 | 1547
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Hermen Janss van Bergenthen en Andreas Rolofss. Heer Bernt vicarius binnen Gramsbergen panding namens zijn jonker op Gerdt Wever op den Brincke Kornoten: Hermen Janss en Johan Holterman. Gese weduwe zal. Johan Geertss met Egbert haar zoon. Het verdtag en maechesceit in 1544 met Gerdt Lamberting te Stegeren en zijn vrouw Aleidt. Gese heeft meer kinderen. De moetsoene betalen.

fol. 080 | 1547
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Thijas Derckss en Andreas Rolofss. Luken ten Veldeen zijn vrouw Sijno? bekennen schuld vlgs. Een handschrift uit 1546 van Rotgert van Rig. te Uelsen. Betalen aan Gert Henrickss en Claess Hilgering, tevens schuld aan Albert ten Hanencamp de junge.

fol. 081 | 1547
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten:.. Roloff Kampherbecke den richter Bruijn Blanckvordt boekweit betaald van de E. Jan van Steinwijck komende van zijn zal. moeder [ hetKampherbecke?] . Steinwijck is oud en daarom betaald aan Henrick Menss.

fol. 081 | 1548
E. Peter van Wterwijck en Albert de Veer getuigen op verzoek van Albert Janss over houtkoop geleverd aan de mullerner Hermen. Dronkenschap?.

fol. 081 | 1548
Tijas Derckss panding aan Diffellman.
[Diffelen

fol. 082 | 1548
Kornoten: Thijas Dercks en Coep Arentss. Lambert Bulckes en Engelbert de Vasse getuigen op verzoek van de buren van Ane en Anewede [ Anevelde] , betr. de driftware in de marke.

fol. 082 | 1548-04-19
Richter afwezig, Rolof Blanckvoort richter, kornoten Engbert op den Hoff en Andreas Rolofs. Hermen Mullener geeft volmacht aan de edele Peter van Uterwick. Deze heeft schulden uitstaanen de volmacht moet dit incasseren. Het moet aan de koster van Hardenberg worden betaald.

fol. 082 | 1548
Richter Bruin Blanckvoort, kornoten Hendrik Koster en Andreas Rolofs. Hermen Wulbeding [ Wolbink] kwam in het gericht. Hij is geld schuldig aan de heer van Brakel. Hermenheeft borgen. Panding. Hermen Wulbing. Evert Roberts is borg.

fol. 083 | 1548
Richter Bruin Blanckvoort, kornoten Thijas Derks en Andreas Roelofs.
Jan Wermeling en Jo Werming zweren op verzoek van Otto te Diffelen. Otto had schulden bij zaliger Aleit Gijsberts te Zwolle. Wolverkoop. Henrick Verteling te Zwolle.

fol. 083 | 1548
Kornoten Gert Lambertss en Lambert Janss. Johan Roloff Sparssonne te Heemse met Anna zijn vrouw. Hebben ontvangen van Jan jonge Gerdeszoone. Borg is Evert Roberts. Onderpand: huismet stede te Heemse en de goorden.

fol. 084 | 1548- dach bonifacij
Richter Bruyin Blanckvordt, Kornoten Roloff Blanckvort en Andreas Roelofs.
Hans [ Johan] van Tekenborch [ Tekkelenburg?] met Gebbe zijn vrouw verschijnen in het gericht. Gebbe was dochter van Volcker ter Paeren. Betreft magenscheid met Johan.
| zie jpg

fol. 084 | 1548
Richter in afwezigheid; Rolof Blanckvoort richter, kornoten Henrick Heinen en Jan Mullener.
Johann op Schutstal belooft bewijs te brengen in handen van Uterwijk te Heemse. Hij moet de molenaar van Gellemuiden [Genemuiden] betalen.

fol. 085 | 1548
Engelbert de Vasse met zijn huisvrouw; gek verhaal; bedreiging? mijne kinderen manck de dopers senden? ; so sulden met eijne veer onder den eerse holden ? Robert Willing getuigt en zegt dat toen hij van Lutten kwam hij iemand heeft gemaand.

fol. 085 | 1548
Richter Bruin Blanckvoort. Kornoten Geert van Hesselen en Andreas Roloffs. Hermen deWijse Rotgerssoon bekent schuldig te zijn aan Johan Holterman het geld dat hij had opgenomen vandiens zaliger vader Hermen Holterman. Tot onderpand diende een stuk land gelegen in denWulleffgraven.

fol. 086 | 1548-07-12
Richter Bruin Blanckvoort. Kornoten Jan Richtering en Andreas Roloffs. Albert en Gerrit de Wijse met hun voorspraak Thijmen Henrickss. De gebroeders komen met een verklaring van ridderschap en steden aangaande het Vossesgoed. Het was een hofgoed en hoorde tot de hof van Ommen. Het klooster te Sibculo heeft hier ook enig land en gebruiken dit. De prior en kellner van Sibculo komen ook aan het woord. Het goed is niet gelegen onder het richterambt Hardenberg.

fol. 087 | 1548
Op dach petri en pauli hebben Gert de Wijse met Albert zijn broeder betalen pensie en niet de maat [ de grond die Sibculo gebruikt?] . Bijwesent Heer Bernt ten Have, Albert Janss, Lubbert de Me..

fol. 087 | 1548-07-12
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten Johan Richtering en Johan Holterman Jacob Losshair geeft zijn dochter Femme met haar man Johan Henricks al zijn goed, rente, sculde en anders hovetstoel en pensiin in het gericht Hardenberg. Voor scepen en Raad van Hardenberg als Johan Richtering en Johan Holterman zijn dochters man Johan gegeven en erfelijk toegestaan alles gelegen binnen Hardenberg. Zoon Johan alles buiten het gericht gelegen.

fol. 088 | 1548
Richter gecommiteerd Andreas Rolofs, kornoten Lubbert Smijt en Lambert Everts. Albertrn Gert de Wijse Rotgertss met Albert Johans hun voorspraak. Lubbert bijden Broicke is 2 jaarpacht sinds de claringe schuldig. Over de meijer op de kotterstede. Het betalen van de tienden grofen smal, kalf, lam, snaphanen, tentlam, tentkoken [ tiendlam en -kuiken?]

fol. 089 | 1548
Richter Bruijn Blanckvoort, kornoten Hermen Janss van Bergentheim en Andreas Rolofs. Hermen ter Duijss getuigt dat Crummehoff te Heemse gezegd had dat de pastor te Heemse uit de Venebrug zou hebben 6 jaar lang 5 mud rogge en er ging nog iets naar Zwolle. Gert Alberts getuigt op verzoek van Peter van Wterwijk dat hij heeft aangenomen de schapen van 6 mannen tehoeden en dat niemand hem had verboden om Wterwijcks schapen te hoeden. Hij wou niet meer hoeden dan hij aangenomen had.

fol. 089 | 1548
Richter gecomm. Andreas Rolofs, kornoten Lubbert Smijt en Lambert Everss. Albert en Gert de Wijse zijn overeengekomen met de Leemgravens de 2 jaar pacht van de Wbbinckspijck [ Ubbinck?] . Dit behoord de broeders sinds de claringe en zij betalen Leemgraven en haver is voor de koster.
|

fol. 090 | 1548-06-18
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten Jan Smijt en Frederick Johanss.
Johan Derckss met Lambert van Reedze zijn actoers tegen de erfg. en huisvrouw van sal. Roloff Mersing tot borg gezet Derck Rolofss en Jan Bode [ stadsdienaar] , ook voor de scepen van Hardenberg.
Hermen Wijllemss is voorspraak der vrouwe Aleijdt Mersing en haar kinderen komt op voor het erve Mersing, een hofgoed in de K. Majesteit Hof te Ommen.
De huwelijks brief werd gelicht.
Wijllem Jan Heijnen met Wijllem ten Cloester van de vorwercke oplatinge gedaan voor Bruijn Blanckvordt als gecomm. van rentmeesters en hoff vrijen. Hermen Janss van Bergentheim en Jan Richtering.
Evert Rolofss en Wijllem Wijgmeding zweren op verzoek van Aleidt weduwe te Mersing met haar kinderen. Ze zijn naburen in de buurtschap Bergentheim en toen de pastoor van Heemse sal. Roloff Mersing met het waardige heilige sacrament bediende zei Roloff dat hij zijn sal. zusters kinderen van de oud vader en oude moeder had uitbetaald en ontving daarop het sacrament en wilde daarop leven en sterven. Evert weet nog toen sal. Aleidt Mersing de oude moeder gestorven was dat toen sal. Jan van Reedze met zijn kinderen daar waren daar sal. Roloff Richtering toenmede bij was en hebben de beeste etc. gescheiden, dat was wel 20 jaar geleden. Broeder Henrick to Essen zegt ook dat het zo geschied was en ook dat toen hij zijn neef Lambert de betaling deed dat Lambert toen zei dat hij de brief van ons kinderen terug zou geven. Ook Roloff had gezegd dat Lambert neve een brief had maar toen hij die wilde inzien zei Lambert dat die was verloren. Roloff Bensing getuigt inzake Evert Robert.
[Rheeze]

fol. 092 | 1548-06-18
Kornoten Thijas Dercks, Campert Everts Andreas Rolofs koster te Hardenberg heeft eed afgelegd aan de kerken en de stad, dat hij wel weet dat na de dood van sal. Derck van Reedze kerkensprake heeft gedaan. Allen die de nabestaanden van Derck iets schuldig zijn moeten binneneen jaar deze schuld voldoen. Ook Henricus de koster van Heemse heeft dit ook in de kerk aldaar gepubliceerd.[Rheeze]

fol. 092 | 1548
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten Thijass Derckss en Andreas Rolofss De ordele tussen Leemgravens en Albert en Gerrit de Wijse zijn ingekomen. Niet voor de lage bank maar in declaringe voor Ridderschap en Steden.

fol. 093 | 1548-10-02
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten Derck Roemberch en Andreas Rolofss De wedewe Sconecamps laat aanzeggen de wedewe Egbert van Rechteren met haar vrinden de E: Hermen Ramelman en Hermen ter Kenmade over de schuld van sal. Egbert uit dat leengoed Riddering.

fol. 093 | 1548-10-12
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten Hermen Janss van Bergentheim en Frederick Janss Erntveste Jan van Stienwijck zegt dat zijn nicht, de weduwe van sal. Seijno Mulertz te Hasselt een verbod had gedaan op het repareren en opnieuw opgraven van een venneken.

fol. 094 | 1548-12-08
Richter door pertychz des sculten Andreas Rolofss, kornoten Derck Scomaker en Johan Cremer Thonijss Gertss zweert op verzoek van de Erbaren Bruijn Blanckvordt over de oploop int guldebeer te Ane. Johan Mastes deed de wondinge voor het hoofd. Johan Kamphuis getuigt overwond aan hovet en nose en arm door Hermen van Ane. Warner ten Paren [Poren] getuigt dat Jan Mastes met de vlegel aan het werk was en hiermee sloeg. Mette ten Poren zag wel dat Jan Mastes met de vlegel Johan ten Kamphuis op de kop sloeg, dat hem de hoed half van de kop ging.

fol. 095 | 1548
Richter Bruijn Blanckvoort. Kornoten Lambert Oding en Egbert de Vasse Het wordt verboden te Gramsbergen te timmeren voordat de overdracht van de grond tussen Asewijn en de juffrouw van Coevorden is geregeld. Daarop doet Johan van Uterwijck voor de heer Van Brakel een gerichtsdatum afspreken. Hij moet voor de drost verschijnen.

fol. 095 | 1549-02-25
Johan Sphechtholt en Hermen ter Porten hebben de richter Bruijn Blanckvordt handtasting gedaan en spreken een dag af om hun meijer Robert voor het gericht te dagen. Johan en Hermen krijgen de Drost van Salland en de schulte van Hardenberg en de meijer Robert krijgt Jan van Reijnoij rentmeester van Covorden of van Vilsteren toegewezen; Gerrijt Gerrijss, Selijs in den Vos. kornoten Peter van Wterwijck en Andreas Rolofss.

fol. 096 | 1549-03-29
Richter Brijn Blanckvordt, kornoten Jan de Wijse en Albert ten Leemgraven Albert Lukenss vraagt Rooloff Olthoff en Henrick Jan Meijeringszoon als getuigen over de wonding te Gramsbergen aan Albert Gokosteszoon toegebracht. De getuigen zeggen dat ze erbij waren. Albert Lukens en Steffen Wijllemssen waren daar toen het licht uit ging en Albert Gokosterszoon bloedend tevoorschijn kwam en Steffen had bekend de dader te zijn.

fol. 096 | 1549-03-29
Roloff to Wijlen als monbor over he onmondige kind Ffemme een dochter van Geerdt deWijse Rotgertss en zalige Aleijt ter Slingenborch. Rolof heeft voor het kind de pacht op het Vossesgoed gepand. De meijer aldaar mag Geerdt niet uitbetalen, eerst moet de dochter uit haar moeders erfenis worden betaald.

fol. 097 | 1549-03-03
doorgehaalde akte: Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten Lubbert Blanckvordt en Gerrijt Henrickss Derck Wijlsemes en vrouw Johanna verkocht aan E. Johan van Wterwijck deWijlsemans maet, echtpaar mag blijven huren?

fol. 097 | 1549
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten Hermen Janss van Bergenthen en Johan Rictering Levert van Covorden en Johan Domes zweren voor Steven Wijllemss over de twist te Gramsbergen waar Albert Gokosteszonne een korbor wondinge kreeg. Volgens Steven had Albert Lukenss met van alles gesmeten wat hem voor handen kwam en dat hij bekend had ook al moest het zijn halve goed kosten.

fol. 097 | 1549
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten Hermen Molling en Andreas Rolofss Johan Oij, burger binnen Zwolle en man van Gese Scomakers salige Johan Scomaker en nu Berte Scomakers echte dochter over nalatenschap zal. Jan Scomaker.

fol. 098 | 1549
Kornoten Hermen Janss van Bergenthen en Andreas Rolofss
Aleijt Volckerss bedankt broer Heijne voor de betaling van sal. vader en moeders goed van den Mersche. Met haar monbor Derck Rolofss bekend zei dat ze uit het goed ten Mersce is vertegen en utgegaan.

fol. 098 | 1549-05-06
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten Mensse van Junnen Geerdt Egbert Monckemeijersonne Eerbare en dogentlicke juffer Agneess vander Kemnade wedewe zalige Egbertss van Rechteren schultz ter Heijne met Andreas Rolofss coster ten Hardenborch haar monbor. Juffer Stffer van Mandersceijt weduwe Sconecamps moet nog rogge uit Riddering betalen. Dorsthen van Enzum, Johan Berniers.

fol. 099-101 | 1549-05-29
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten Ffrederick Janss en Andreas Rolofss Reijner van Aeswijn heer to Brakel met zijn voorspraak Nicolaus? Veerheiden contra Gerrijt van den Ham over het weer afbreken van het nieuwe ongewoonlijke getimmer en niet verder timmeren. Seijno Mulert drost van Salland. De weduwe van Coevorden zou de zoon van Hendrik van Mervelt als grondheer hebben gesteld zodat zij geen recht van spreken heeft. Gerrit van Ham heeft de juffer volmachtig gemaakt [ ?] . De weduwe van Covorden met monbor Hermen Wijllemss, Gerrit van den Ham heeft het getimmert en uitgepaed. Het ordel is gestuurd naar Henrick van Steijgeren die over 14 dagen hierover zal rechtspreken. De Erntveste Reijner van Aesswijn heer van Brakel geeft volmacht aan Johan van Wterwijck om alle zaken in Overijssel voor hem te doen.

fol. 102 | 1549-07-27
Richter afwezig, nu Roloff Blanckvoort. Kornoten Derk Schomaker en Andreas Roloffs. Johan Rijpmanss heeft ontvangen van Jan Scryver de schuld aan zijn moeder zaliger. Johan ontvangt geld van Jan Jacobss. Bij de uitvaart van moeder ; bier ; pastoor ; koster ; brood [ kerkhof] ;begrafenis ;

fol. 102 | 1549-09-02
Richer Bruijn Blanckvoort, kornoten: Lubbert Blanckvoort en Andreas Roelofssonne Robert Wylling staat borg voor zijn zwager Jan Qwant. Zwager Klaas woonde in Drente en heeftkinderen nagelaten.

fol. 103 | 1549-09-23
Richter Bruijn Blanckvoort, kornoten Henrick Johan Heynenss en Andreas Roloffs. Wolter Rorekinge daagde Jan op ’t Schutstal wegens een part, met volmacht van Albert Janss. Het ordel wordt bezorgd bij Egbert ten Kamphuis.
Roland van Coevorden heeft verwonnen het ordel en recht [ door pandinge verkregen] aan Gert te Wijlen. Die ordelwijser gewest Hermen Wulbeding [ Wolbink] .
Kornoten Arent Tijmmerman en Arendt Sager te Baalder. Erschenen is Gese, echte huisvrouw van Johan Oy, oplatinge en vertichenisse met Johan Crummenhave horen stiefmoeder en stiefvader Geert Scomaker. Hun zalige vader heette Jan Scomaker. Betr. maagscheiding.
Johan Tijmenss als momber over de onmondige kinderen van zalige Lubbert Scomaker Berte vurschreven sonne. Bekende dat die onmondige kinderen het vaderlijke goed toegewezen is. De momber Jan Tijmess geeft Gert Scomaker en Berte zijn huisvrouw.

fol. 104-105 | 1549-10-01
Ick Bruijn Blanckvoort.. Evert Robertss to Bergenthem, Lambert Bulckes te Calendorn en Arent Monnikemeijer en becanden voir hem en hoiren erffgenaemen dije sije gelavet hadn dye heer van Brakel de summe van hundert enckede daleren te betalen voir Hermen Wulbing [ Wolbink] dussen michiel verleden. Dat sye daeromme ontvangen hebn van de eerbare en dogentlicke juffer Berte van Vilsteren, weduwe zalige Derks van Steyenwijck met juffer Janna en Fenne van Steynwyck hoere dochteren, die summe van hundert golden gulden, den gulden gerecent tot achtentwintig stuyver brabants gevalueert. Waervan Evert Lambert en Arent alsye principalen saeckwolderen en borgen voir genompte Hermen Wulbinck belaven voir hem ende hoir eerffgenamen jaerlijx te geven ende wal te betalen der ge.. weduwe van Steynwijck met juffer.. hoire dogter ofte hoiren erffgenamen alle jaeren op sunte Michiel of binnen veertien dagen daarna vijf golden gulden paijments vurschreven ende bij alsoe of dusse betalinge jairlix niet en geschiede ende eyne van dusse borgen aff.. edder in God verstorven sal ende mach de gerorter weduwe edder hoire medebeschrevenen dusse voirschreven rente.. enz. enz. ; hovetstoel ; cornoten: Robert Wijllig, Jan Scutstall. Op dach vurschreven kwam in ’t gerichte Hermen Wulbeding [ Wolbink] met Henrick syn echte huysvrou en myt syn sonne Geert en becanden so Evert Robertss, Lambert Bullick ende Arndt Monnicke meijer grote vriendschap aan hem bewezen hebben wegens borgen voor een schuld aan de Erbere ende dogelijcke Joffer Berte van Vijlsteren weduwe van Steenwijck met juffer Janna en Ffemme van Stijenwijck hor dochter en een schuld aan heer van Brakel, onderpand van Hermen is de cotterstede genompt de Wijllinchair.

fol. 106 | 1549-10-21
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Johan Richtering en Andreas Rolofss Johannes van Almeloe als volm. van Geerdt van Rene [ Reve?] contra Jan Scultken.

Richter in afw. Roloff Blanckvort, kornoten Henrick Volckering Johan Loveling verwonnen Bernt Vording voor 4 rider gl. min 5 or b.

1549
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Hermen Janss en Thijess Derckss Geert Eckman bekend dat Henrick Hake gecomen is bij sijn huis op zijn werkstede en stotte hem mijt de vuest voir de burst dat hije neder viell ende stiet sijn wijff oick butenshuijses datser neder viel ende sloech sijn dochter mijt eijnen cluppel op den arm al buijten shuijses.
Kornoten: Henrick van Zuetwolde en Andreas Rolofss Questie tusen sommige huisluden in Holthiemen over de settinge, Evert Heijnen, Wijlpeshair, Wolter Roreking, Meijling, Remmering, Scultken, Ewessen Gert.

fol. 107 | 1549
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Henrick Menss en Andreas Rolofss Katrina echte huijsfrou Albert Peterss van Groninen met haar gevolmachtigde Albert Janss toont losbrief over tenden te Holthoen. Henrick Velthuijss met sijn anhang moet copie tonen. [1549-11-01] Richter gecomm. Andreas Rolofss, kornoten: Thijas Derckss en Engelbert Henrickss. Lambert Oding van Gramsbergen moet getuigen voor Geert de Wijse over het schutten van schapen met dee burgers van Gramsbergen. Juffer van Covorden had hen na oude gewoonte laten schutten zoals in de tijd van Vrouwe van Buijren.

fol. 108 | 1549-11-18
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: [ ffrederick Janss is doorgehaald] Andreas Rolofss enGerdt Robertss. Roloff ten Kivet getuigt dat Geert de Wijse hem heeft geschuttet en een beest als onderpand heeft gehouden. Ook worden Albert Scroer en Bernt Smijt genoemd over het schutten inde Gramsberger en Lozer marke.

fol. 109 | 1549
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Roloff Blanckvort en Andreas Rolofss [ doorgehaalde akte] Albert ten Leemgraven als borg met Albert de Veer voor Peter van Wterwijck over tenden van den capittel t Deventer als Holthijeme havezittende. Panding van beesten. Taxatie door Roloff Blanckvordt en de coster te Hardenberg.

fol. 110 | 1549
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Jan Holterman en Andreas Rolofss Henrick Velthuijss eist geld Albert Peterss te Groningen.

fol. 110-111 | 1549
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Andreas Rolofss en Albert Janss inden Hardenberge [ herberge?] Evert Heijnen, Roloff Meijling, Jan Wijlpeshair, Luken Remmering, Jan Scultken, Ewessen Gert als gedaagden op verzoek van Luken Herwerding, zalige Gert Nijeman over generale scattinge door Ridderschap en Steden in het kerspel van Hardenberg in elke buurtschap twee gezworenen te kiezen om de setting te maken, over onrecht, verrijking en verarming. Richter afw. Andreas Rolofss, kornoten: Ro Kampherbeck en Albert de Veer Koep Arntss contra Derck Janss van Diffelen over zwarte bonte stier in Hardenberger marke. De schepenen van Hardenberghebben laten schutten, ook kerkensprake over geweest. De Wijse stelde sijne voet in des knechtes stede over zijn waartal. Aerndt Vornding verdrag met Gerete [Griete] Heer Gerdes over de koe.

fol. 112-113 | 1550
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Mensse Janss en Henrick van Zuetwolde Andreas Rolofss heeft laten dagen Geerdt Wijlmess wonende met Gossen Mebecke. Zij hebben in een openbare herberg een comenscup gehouden waar Geert aan Andreas verkocht had land op de Ommer Esch tentvrij gen. Dij Stirnck stucke [ Stein? Steven?Steren?] . Het ordel bestadet an Roloff ten Crumenhave die het aan Geert moet brengen. De kerkmeesteren van Heemse over geleend geld aan Bernt Alertss. Deze zal moeten betalen en het ordel wordt hem gebracht door Lubbert Smijt, zittend gericht bij klimmende zon. Johan Kosters wonende te Dalffzen geeft volmacht aan zijn broer Gerrijt over pachtschuld van Hermen Claess to Baler en zijn meijer Luken.

fol. 113 | 1550
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Thijas Derckss en Andreas Rolofss De kerkmeesteren van Heemse panding Bernt Alertss.

fol. 114 | 1550
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Henrick Johan Heijnenss en Andreas Rolofss Hermen Johanss van Bergethem op verzoek van Abele Sijners kondschap over erve en guetgenompt Gelsing tHolthien dat Hermen eertijds verkocht had aan zalige Hermen ten Leemgraven ofaan diens zoon Luken Remmoldinck.

fol. 114 | 1550
Richter gecom. Andreas Rolofss, kornoten: Mense van Junnen en Egbert op den Hoff Johan Richterink testateert zijn dochter Mette wegens verzorging een goorden gelegen bij den kerckhoff tusscen lande Jan Heijnen lant andene ende saligen Heer Gerdes gordes ande ander dat to jairlicx eijn mud roggen wt den Coldenhove to Baler.

fol. 115-116 | 1550-04-20
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Henrick Velthuijsses over de Reijnoltz gulden [ engelsmerk?] door Albert Peterss te leveren binnen Zwolle. 15-05-1550 is een gerichtes wette wtgesanthan Robert Gertss andes Fijl off wo hije genompt sij tgroning van wegen Peter van Wterwijck orsake om breve de hije had van sijn guet t Hiemse. De wettendrager is Albert Janss. Robert wordt voorhet gericht gedaagd op 2 juni, de 2de maandag na pinksteren.

fol. 116-117 | 1550-05-07
Richter in afw. Roloff Blanckvordt, kornoten: Heijno Rullers en Andreas Rolofss Lutgert Jacobsdochter met Beerte salige Derck van Stijenwijcks natuurlijke dochter getuigen op verzoek van Roloff ter Becke vanwege Lubbert to Holthuen betaald heeft te Zwolle aan salige Juffer Mije van Stienwijck voor zij met Wulff [ ?] Mulert trouwde. De betaling geschiedde in Stijne van Goershuis te Zwolle en ook dat toen zal. Mije zwanger genck [woordenboek] dair sije cort nae starff had gezegd daar is Lubbert t Holthoen die is mij nog geld schuldig en een gans van het geld dat Roelof nog moest betalen. Lutgert had geld gekregen voor een nieuwe pels.
[nazien Toeg. 0055. 2. 1, inv. nr. 01 | 1550
gecomm. Richter Andreas Rolofss, kornoten: Thijas Derckss en Roloff Cromehoff. Weerden verwonnen Luken Loveling to Dijffelen vande gemene buijren van Redze alsije vor scutting op soven stuver en Johan Hilberting op 4 stuver b. Zij kwamen niet int gericht en de ordelwijser was Gerrijt Costerszonne t Hijemse.
[Rheeze – Diffelen]

fol. 131-132 | 1550-06-18
Copia in 1551 proces Reijner van Aesswijn Heer to Brakel contra Anna van Mervelt wedeuwe van Coverden.

fol. 118 | 1550-07-07
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: [ Henrick Rolofss is doorgehaald] Andreas Rolofss en Albert Derckss. Peter van Wterwijck van Johan ten Camphuijss wegens geld dat Robert Fijls schuldig was.

fol. 118? | 1550-07-07
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Albert Johanss tHeijemse en Andreas Rolofss. Erb. En Doichsme Juffer Anna van Mervelde weduwe van Covorden contra van Aesswijn. Een brief van de landdrost zou aan haar bouwmeester overhandigd zijn.

fol. 199 | 1550-07-07
Brucht #

fol. 133-134 | 1550-07-11
Copia in 1551 proces Reijner van Aesswijn Heer to Brakel contra Anna van Mervelt wedeuwe van Coverden. Jonge Geert te Lozen is 60 a 70 jaar, Geert de Wijse omtrent 60 jaar, Heine opden Mersche en Albert ten Hanencamp ook bedaagde lieden en Derck Jonge Geerdessonne omtrent drie- of vierendertig jaar.

fol. 118f-118g-118h | 1550-07-11
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Henrick Rolofss van Zuijtwolde en Andreas Rolofss
Getuigen voor Juffer van Covorden zijn Junge Gert [ tussen 60 en 70 jaar oud] en Derck zijn zonne over erve Lewereking to Lozen dat hij gekocht had.
Geerdt de Wijse [ 50-60] , Heijne opden Mers [ ten Mersche] anen camp over dat Marke holt te Lozen met houwen en met akeren ten profijte van juffer van Covorden en haar meijer Alfferding, Lewerckinge [ Leffereking] en Wenneking [ Wenning] . Bij de verdeling van Gramsbergen was Juffer van Covorden met deze drie erven bedeeld. De heer van Brakel of zijn moeder zaliger ook holt houwen over het verkopen van goederen.
Heijne ter Mersche zegt dat hij niet wil verkopen en gewaart is in de Lozer marke en inde tijd van zalige juffer van Ittersum is hij naar haar te gegaan en heeft gevraagd waarom zij niet inhet merckenholt van de Lozer marke akerde. Zij zei hem dat ze geen erf daar had liggen. Aesewijn zou jonge Geert hebben?

fol. 200-201 | 1550-07-14
#

fol. 137 | 1550-07-17
Copia in 1551 proces Reijner van Aesswijn Heer to Brakel contra Anna van Mervelt wedeuwe van Coverden. Geerd jonge Geerdessonne en zijn broer Johan getuigen.

fol. 149 | 1550-07-23
Reijner van Aesswijn Heer to Brakel contra Anna van Mervelt wedeuwe van Coverden. De rechtdag wordt vastgesteld des wondesdages na bartolomei. De drostenschrijver van Salland is Roloff van Ommen

fol. 118b | 1550-07-23
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Hermen Janss en Andreas Rolofss Brief over de erfgenamen molen voor den Hardenberg die belmundich ligt. De molenaar moet de kost krijgen zolang de molen niet getimmert wordt. Engelbert ter Hoeffstede en Engelbert Henrickss zijn borg en protesteren.

fol. 118c | 1550-08-05
Een brief uit Vollenhove van Johan van Ligne graaf to Arensbergh etc. Stadhouder gericht aan Reijnolt van Aesszwijn heer to Brakel over jonkvrouw Anna van Mervelt de nagelaten weduwe VanCovorden.

fol. 141 | 1550-08-17
Bruijn Blanckfordt, richter en zijn onderrichter Roloff Blanckvordt #

fol. 119 | 1550-08-00
wondesdach na bartolomej Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Hermen Janss van Bergenthem en Thijas Derckss E. Reijner van Aesswijn Heer to Brakel contra E. Juffer van Covorden over de mollen en scuttstall. De ordelwijser Johan Tekenenborch heeft het ordell naar beiden gebracht

fol. 138 | 1550-08-29
Copia in 1551 proces Reijner van Aesswijn Heer to Brakel contra Anna van Mervelt wedeuwe van Coverden. Getuige Andreas Rolofss, was over 17 jaar koster te Hardenberg geweest, stadszegel.

fol. 139-141 | 1550-08-30
Copia in 1551 proces Reijner van Aesswijn Heer to Brakel contra Anna van Mervelt wedeuwe van Coverden. Gerrit Dorninck heeft 25 jaar geleden bij zal. Juffer van Aeswijnn gewoont, Albert Verling heeft 40 jaar geleden bij Albert te Lozen gewoond, Derick de Mast heeft 30 jaar geleden 14 jaar bij de erfgenamen gewoont en de schapen had. Getuigen over erve Alfferding, Wenninge en Leewerckinge.
Roloff Blanckvoort de onderrichter van Bruijn en NIET van de Heer van Aesswijn [ staat foutief op de lijst van Schouten] . De dienaar van de Juffer van Coverden heette Aloff.

fol. 134-136 | 1550-09-09
Copia in 1551 proces Reijner van Aesswijn Heer to Brakel contra Anna van Mervelt weduwe van Coverden. Roloff ten Kijvet heeft 18 jaar op de Kijvet gewoond, Johan Oding te Holthijeme 33 jaar en heeft altijd te Holtheme gewoond, Luken Herwerding heeft ruim 5 jaar bijzalige Ittersums tijde bij hem gewoond en zijn brood gegeten dat is circa 8 jaar geleden, Henric op den Kamp heeft ongeveer 8 jaar geleden bij zalige Ittersum gewoont, Derck Albert t Lozens sonne getogen en geboren, Luken Hermenss 20 jaar en heeft circa 10 jaar gelden voor 4 of 5 jaar bij de Wijse gewoond. Zij getuigen over markeholt en eikelen in marke Loozen de erven Elverking, Lewercking en Wenneking

fol. 118d-118e | 1550-10-08
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Gerrijt Gijssbertss en Andreas Rolofss
Henrick van Dulmen als gevolm. Van Juffer Anna van Mervelt weduwe Rijnoltz van Covorden roepen voortgerecht Henrick de Jentijge deze moet getuigen over de mate te Radewijk geheten dat Thijbesghoer. Hoe de zalige vrouw van Buren daar aangekomen was en of deze en haar meijer dit gebruikt hebben zonder inmenging van Hardenberg of Boddeler totdat Hermen Holterman en Roloff Kemenade na dood van de vrouwe van Buren deze mate aangesproken hebben. Henrick de Jentingis over de 70 en zegt dat het 50 jaar geleden is dat zijn zalige vader toen wonende te Beerze de mate te Radewijk, liggende over de beek westwaarts, een maal heeft gepacht van zal. Leffert to Radewijck om de schapen daarin te weiden. Over het ongehinderd indrijven over het mollenpant liggende an desse sijt der Merrijenberg in Bergenthem marke. Er was een waterstuw.

fol. 195-196 | 1550-11-03
Getuigenis voor Brucht #

fol. 123 | 1551-02-00
des maindages na Reminiscere [ of is dit 1 aug. ?] Richter Bruijn Blanckvort, kornoten : Hermen Janss van Bergenthem en Thijas Dercks Johan ter Velscet met Aleidt zijn huisvrouw ontvangen van Hermen ter Mollen geld, hiervoor betaald met zijn aandeel hooland inden Kijvet dat Hermen nog 5 jaar mag gebruiken.

fol. 142-144 | 1551-02-13
Albert ten Leemgraven met Albert en Gerrit de Wijse zalige Heer Maximiliaan van Egmond Peter van Wterwijck gerechtskosten naar Lingen vaten bier binnen Deventer pacht van de meijerente Holtheme en bij het Broek Rolof de onderrichter Ffrederik naar de Drost gezonden.

fol. 145-146 | 1551-03-02
Hermen Janss van Bergentheim getuigd ter instantie van Johan Henricks dat hem wel voorstaat en was in der tijd schepen ten Hardenberg dat Jacob Losshair rente van Mensse Cairmans uit zijn huis placht te hebben. Albert te Radewijk getuigt dat hij omtrent 14 jaar geleden, do in de Hardenberger brand was. [brand in circa 1537] Nu zalige Mense Caramans en zijn huisvrouw. Robert Wijlling met Henrick zijn broeder contra Cranchorst Gert ter Scer Richter Roelof Blanckvoort Bruijn Blanckvoort getuigt over het bezegelen van een brief van zalige Heijno Wijlling van huis te Ane Wijbbe ten Creinchorst woont buiten kerspel.

fol. 146 | 1551-03-07
Johan van Boetzelaar contra weduwe Reijnolt van Coevorden Henrick van Berckman Henrick van Mervelt.

fol. 147 | 1551-03-10
Lubbe Lusens geassisteerd met momber Lambert Everss verkoopt aan Roloff toe Wijlen en Hermen zijn echte huisvrouw een dagwerk hooiland bij de Meppele bij het land van de pastoor van Heemse en de Blanckvoort zoals de stadsmolenaar thans in gebruik heeft. Lubbe heeft dit geerft van haar overleden man. Zegel van Hermen Janss van Bergentheim. Lubbe Lozens is met Rolof overeengekomen dat Jan Stadmuller nog 4 jaar mag hooien en pachten.

fol. 147 | 1551-03-15
Roloff Blanckvoort heeft uit bevel Willem van Buckhorst in name en vanwege sijner nicht Agneess van Ittersum gepand de plaats waar Juffer van Coevorden te Gramsbergen haar woning houdt of gehouden heeft, voorts aan de meijeren Johan Meijering te Anwede [Anevelde] , Alting t Holthijen [Holtheme], Luken ten Velde, Jan ten Velde huisvrouw, Albert te Radewijck [Radewijk], Gert Robertss, Jan te Lozen [Loozen].

fol. 148 | 1551-03-00
maandag post Innocavit Geerdt ter Creinchorst met Wijbbe zijn vrouw hebben hun kindsdeel overgedaan aan zalige broer Heijne. Zij wil nu de goederen terug, Robert Wijlling wil het geld niet aannemen. Robert en zijn broer Weerner.

fol. 150 | 1551-03-20
Panding van Willem van Buckhost in naam van zijn nicht Van Ittersum op Juffer van Coverdenen haar meijeren goed

fol. 150 | 1551-03-21
Panden opgebodet Henrick van Berckman onderpander in naam van Johan van Boetzelaar opJuffer van Covorden.

fol. 152 | 1551-04-05
Hermen Claess to Boler [ Baalder] betaald jaarlijkse pensie of pacht aan Johan Henricks anders coster?

fol. 150 | 1551-04-06
Hermen Johanss van Bergentheim en Roloff Kampherbecke getuigen dat Lubbert Scomaker met Lubbe zijn huisvrouw binnen de Hardenberg als burgers gestorven. Zij waren niet met horigheid of eigendom behangen geweest. So doe ter tijt ende noch bijnnen den Hardenberg geijne eijgene lude borger mogen weerden. Voor Griete ter Meene, een dochter? En haar zoon Lubber te Groningen.

fol. 153 | 1551-04-20
Richter B. B. Cornoten Ffrerich Janss en Andreas Roloffs.
Volcker ten Cloester met Jasper Roickholt zijn voorspraak, gedaagt voor een getuigenis.

fol. 151 | 1551-05-22
vrijdags na pinksteren. Hijlle echte huisvrouw van Johan Kamerling heeft gepandet op het goed ten Pothoff voor rente en pacht.

fol. 118i | 1551-06-00
dinxedach va petri en pauli E. Henrick van Mervelt in tegenwoordgheid van Bruijn Blanckvord Richter en den E. Roloff van Lennep, Jan Smijt, Lubbert Smijt, Roloff Blanckvordt en Andreas Rolofss getugen. Waarom en in wiens naam heeft de richter zijn dienaar Vincent in de gevangenis gezet. De richter antwoordt dat dit is gedaan op verzoek van Juffer van Aeswijn. Vincent was op zijn bed in zijn huis te Gramsbergen zeer geslagen en gewondet. Van Mervelt is borg en de rechter laat Vincent op borgtocht vrij.

fol. 151 | 1551-07-05
Opgeslagen den Graven thijnden to Brucht gehoren in der Slingenborch ende sulcx bij Thijas Derckss amptman der weduwe salige Adriaens van Rede na dat der selver weduwe de loze van der Slingenberch den tijnden opgekundicht was ende sije de penningen ter lose stain noch niet ontfangen hadde. De schulte van Hardenberg Bruijn Blanckvoort heeft de rogge in Zwolle doen verkopen.

fol. 120-121 [fiche 68] | 1551-07-15
Dem xvth Julij Anno rij Lj Richter Bruyn Blanckvordt Kornoten Thijas Derckss ende Henrickenss Custos in Hyemse

Upden sulven dach quam int gerichte Meyster Johan Oestendorp myt Luken Seynen ende besprakede myt rechte ende by eyn pene van x olde scilden Hermen Janss van Bergenthem… om de waarheid te zeggen over land in de Mene dat Bernt Wennemering gebruikt en of dit land ooit heeft gehoord in het erve Mernolding, 60 jaar [ geleden of ouderdom?] . Hij heeft het erf wel 50 jaar in gebruik gehad. Volgens hem hebben ook zijn voorouders dat land niet in gebruik gehad. Bernt heeft nog een koopbrief gezegeld bij Henrick Kampherbecke dat zijn voorvaderen dit vrij edel eigen gekocht hebben van salige Henricke Oestendorpe. Meester Jan is een erfgenaam en beloofd de brief als een erfgenaam te staan en stelt zijn voet in Bernts stede om de verkoop met recht te verdedinge daar stelt hij voor in al zijn goed die hij heeft liggen in het gericht van Hardenbergof Roloff ter Wonne dat sulve mijt rechte togecant wordt sijn hinder en scaden na lantrechte dair anto verhalen. Omdat Roloff een Bentemsman [ Bentheim] is heeft hij tot borg gestelt Johan ten Nijenhuijss to Holthijen. [Holtheme] Hermen de Bake getuigt voor Roloff ter Wonne over de slachcedule die van zijn voorouders was angecommen.

fol. 121-122 | 1551-07-27
Richter Bruijn Blanckvordt, Kornoten: Henrick Alertss en Hermen Wiling.
Peter van Wterwijck verwin op Dercke ter Hulsebuijss. Johan Scipper getuigt dat Egbert op den Hoff aan Peter van Wterwijck toestond over het Volkerinck land. Bruijn Blanckvordt Richter getuigt ook over het land.

fol. 122 | 1551-07-31
Richter gecomm. Roloff Blanckvordt, kornoten: Gijssbert van Lair en Albert Scroer Henrick Heckman getuigt op verzoek van Johan Oding dat bij tijden sal. Henrick Oding hij dat land behorende bij het Heckhuis niet geheel kon bouwen en dat hij sommige stukken aan sal. Henrick Oding had gedaan. Diens kinderen Jan en Albert Oding hebben hem betaald. Henrick Cuper heeft roggeland, getuige Thijas Derckss. Johan ter Velscet en Aleidt verpachten aan Hermen ter Mollen hooiland in de Kijvet voor een periode van 6 jaar

fol. 123 | 1551-08-02
Wterwijck onkosten aan gerichtsschrijver voor proces Derck ten Hulsbuijsch voor aanpanding, verbot etc.

fol. 124-125 | 1551-08-09
Roloff ter Wonne eed voor Jan Weling en Evert Roberts, over land in de Mene waar zal. Evert de Bake aanspraak op had. Leengoed van erf de Pothof. Landmeter Ffrederick Stoveken. Land in Rumpes gore [Romsgoor], land tussen de slagen opde Huijrne en Mervolding aan de zijde naast de Meppel na Ane die Huijrne. De zalige vader van Johan Weling had het slag van de Huijrne gekocht. Geld terug omdat het een leengoed was door zalige bisschop Ffrederick aan Evert de Bake. Rechtdag uitgesteld bij gebrek aan de richter werd dit vastgesteld door Wolter Blanckvoort.

fol. 126 | 1551-07-01
avont visitation marie [ 20-08? is avond voor maria assump. tenhemelopneming]
Verbod door de richter aan de huisvrouw van de Heer van Brakel. Henrick van Mervelt in naam van zijn zoon wil niet dat er getimmerd wordt bij de scutstall.

fol. 126-127 | 1551-08-31
Henrick van Mervelt voor zijn zoon contra de volmachtigen van Aesswijn genaamd Johan van Wterwijck en Brantlicht. Heer van Brakel.

fol. 127-128 | 1551-09-09
Hermen Johanss getuigd over land dat Bernt Wemmemering nu gebruikt, gelegen in de Mene. Weet niet of het heeft gehoord tot Erve en goed Merling te Ane het wel Hermen vs. Aan Roloff ter Wonne verkocht had. Hij wist niet of het in Mernolding [Mervolding] toegeslagen was. Roloff ter Mene meister Jan Heer van Brakel clumper hofhorig Jan ter Mene Van Ittersum voor de hof van Gramsbergen Luke Seijnen.

fol. 128-129 | 1551-10-15
Pastor van Gramsbergen heeft Jan te Myddesdorp verwonnen Ordelwijzer Ffrederick Janss.
Hermen Wylmess gevolm. Van Tylman Albertinh gograve van het ambt van Dulmen. M. Melchior Wijnhoff en Hermen Wijlmess Van Mervelt voor het gericht van Hardenberg gedaagd Stad van Oetmerssen Van Brakel, repliek op 2 december de dag na omni sanctori? Zie overlegde brief geschreven door Sijno Mulert drost vanwege keizer Karel op avond petri en pauli apos. 1546 op blz. 129-131 en brief van 18 juni 1550 [1550-06-18] blz. 131-132 en brief van Bruijn Blanckvoort richter 11 juli 1550 [1550-07-11] blz. 133-134, idem 9 september 1550 [1550-09-09] blz. 135-136, idm 17 juli 1550 [1550-07-17] blz. 137, brief van Burgemeesteren, Schepen ende Raad der Stad Hardenberg 29 aug. 1550 [1550-08-29] blz. 138, brief van Bruijn Blanckvoort richter ten Hardenberg 30 aug. 1550 [1550-08-30] blz. 139-141, idem 17 aug. 1550 [1550-08-17] blz. 141

fol. 153 | 1551-11-02
Richter Bruijn Blanckvordt, kornoten: Geerdt de Wijse en Andreas Rolofss Henricius Coster tHijemse [te Heemse] en Jan Vording en Wijllem Volckering getuigen ter instantie van Arendt Blanckvordt en Lubbert Blanckvordt over het feit dat een tijd geleden Johan ten Loesshuijs door de Blanckvoorts besatet is met een maat tot den Loesshuis behordende. Hebben Arendt en Bruijn Blanckvordt daar ook tenden van gehaald. Jan Vording was een knecht zijns vaders en bevestigd dit. Zelfde dag: Van Aesswijn contra Mervelt kondschap geven over zes weken op 9 december.

fol. 154 | 1551
Kladbrief voor proces Van Coverden contra Aesswijn. Getuigen Junge Geertd te Lozen en Derck zijn sonne en Johan sijn sonne, Albert ten Hanecamp en Derck de Mast, Albert en Derck Stubmans deze beide meijeren van Ernst van Ittersum wonen te Radewijk. Vrouwe van Buren, daarna 3 erfgenamen nl. Aesswijn, van Ittersum, van Coverden. Derck de Mast heeft de erfgenamen [ van de Gramsberger en Lozer marke?] schapen 14 jaar gehoed.

fol. 155 | 1551-11-13
Een twist tussen Johan Golt van Zwolle en twee koopgezellen van Padelborne genaamd Sijmen Breer en Johan Hake gericht Ommen 3 last heringes [ Haring?]

fol. 156 | 1551-11-14
doorgehaalde akte: Lambert Golt borg voor zijn broer Johan. Akte werd doorgehaald op 15 december in bijwezen van Peter van Wterwijck, Albert Janss en Hermen van Ane. Tussen Zwolle en Hardenberg in schepen van Padelborn vervoert 5 last heringes door Otto Breer Simons broeder en Gordt Kock burgemeesteren te Padelborn.

fol. 157 | 1551-11-30
Hermen Wulbeding [ Wolbink] heeft verleden jaar geld ontvangen van Hermen Scroer te Gramsbergen met Merrije zijn vrouw. Twee borgen Evert Robertss en Arendt Monnickemeijer. Wolbink stelt tot onderpand land op de Wijllinchair [Willinkhaar].

fol. 158-160 | 1551-12-01
Gerrijt Tengnagel als volm van Juffer Anna van Mervelt weduwe van zal. Reijnolt van Coverden de jongste en laatslevende Scotte de Bever drost van Bentheim en Eijlert van Wullen hebben klacht ingediend. Anna had goederen geƫrft van haar mans ouders en van zijn liefste moeders zuster Agnese van der Eeza in Gramsbergen. Haar broer is Henrick van Mervelt en deze heeft een onmondige zoon ook Henrick geheten. Volmacht Geerrijt Kannegieters en borg Henrick Johan Heijnenss.

fol. 160 | 1551-12-14
Johan Golt contra Sijmon Breer en Jan Hake.

fol. 161 | 1551-12-14
Hans Golt en Jochem van Oesterberch de rechtdag over de haring, schuld aan Jacob Rothuijsen.

fol. 161-163 | 1551-12-00
altera thoma apostoli Johan Brantlicht verwonnen op Albert de Wijse Hier beginnen met invoeren

fol. 163 | 1552-01-23
#

fol. 164-165 | 1552-01-00
altera pauli #
|

fol. 215E | 1552-02-00
#

fol. 165 | 1552-02-00
dunderdach post purification marie virginis #

fol. 166 | 1552-02-16
#

fol. 184 | 1552-03-00
#

fol. 165-167 | 1552-03-07
#

fol. 167 | 1552-03-08
#

fol. 167 | 1552-03-09
#

fol. 168 | 1552-03-00
maindach na oculi #

fol. 168 | 1552-03-00
#

fol. 169 | 1552-03-00
nagelaten kinderen van Rotger ter Velscet #

fol. 170 | 1552-04-00
#

fol. 171 | 1552-04-19
#

fol. 171 | 1552-05-06
#

fol. 175 | 1552-05-07
dages na sante Johannes #

fol. 171 | 1552-05-09
#

fol. 174 | 1552-05-15
#

fiche 110 | 16-05-1552
Richter Bruijn B. Kornoten Hinric Johan Heijnenss ende Lubbert Smijt.
Vincentiuus Blecker over zijn borgen.

fol. 202 | 1552-05-21
#

fol. 172 | 1552-05-23
#

fol. 172 | 1552-05-29
#

fol. 173 | 1552-05-30
#

fol. 175 | 1552-05-30
#

fol. 177 | 1552-06-00
Copia #

fol. 176 | 1552-07-00
#

fol. 178 | 1552-07-00
#

fol. 181 | 1552-07-00
#

fol. 178 | 1552-07-31
#

fol. 179-180 | 1552-08-30
#

fol. 182 | 1552-08-00
altera Joannes onthoveding #

fol. 183 | 1552-08-31
#

fol. 185 | 1552-09-03
#

fol. 185 | 1552-09-07
#

fol. 186 | 1552-10-07
#

fol. 187 | 1552-11-14
#

fol. 188 | 1552-11-16
#

fol. 188-189 | 1552-11-00
altera katrini #

fol. 186 | 1552-12-13
#

fol. 190 | 1552-12-16
#

fol. 191 | 1553-01-00
#

fol. 192 | 1553-03-00
#

fol. 193 | 1553-03-04
#

fol. 194 | 1553-05-05
#

fol. 198 | 1553-06-06
#

fiche 110 | fol. 202 | 03-07-1553

Anreas Roelofs i.p.v. richter B.B. Kornoten Jan ter Huijre en Jan opt Holt.
Thonijss Arning tegen absente Geert Ketteleler, die de kosten moet betalen.

Richter B.B. Kornoten idem>
Schutstal verwonnen van Griete heer Geerdes over achterstallige rente Albert Janss.

06-07-1543 Richter in afwesent Roloff Blanckvordt. Kornoten Engelbert Henrickss en Andreas Rolofs.

Louirens Lambertss heeft voor hem en zijn erfgenamen ontvangen van Johan Egbertss ten Camphuis somma geld geleend.

fiche 110b | fol. 203 | 10-07-1553
Roloff onderschultes heeft ontvangen van Johan van Hensborch over erve en goed Grimmering ten Velde. Ter instantie van Johan tuget Gerrijt van Emmerick dat hij in bijwesent zalige Henrick Mervelt sijn Junckeren over geleverd goed.
Peter van Wterwijck en over Juffer van Mervelt over Meister Fere van den Fluwell.

fiche 111 | fol. 204 | 17-07-1553
Erfgenamen van Hernborch en Baler over het neerleggen van de spaden van Brucht.

Des maandages na Stephanij anno 1552.
Richter in afwesent A.R. Korneoten R.B. en Joche Aske [?]>
Albert Jans contra weduwe Mervelt, meister Fije.

fol. 204 | 28-08-1553
Richter B.B. Kornoten Gert Robertss en Henrick Roloffs.
Johan stadsmolenaar te Hardenberg over de rogge uit Meijering – zalige Henrick van Mervelt en zijn zoon de jonge Henrick van Mervelt en de goederen waar de juffer van Coevorden de zoon mee begiftgd had.

fol. 205 | 1553-09-21
#

fol. 205 | 1553-10-09
#

fol. 206 | 1553-10-16
#

fol. 206 | 1553-10-25
#

fol. 207 | 1553-11-04
#

fol. 207 | 1553-11-05
#

fol. 208 | 1553-12-04
#

fol. 208 | 1553-12-18
#

fol. 215E | 1553
Mervelde #

fol. 209-210 | 1554-01-22
#

fol. 215-215c | 1554-03-01
#

fol. 211-213 | 1554-03-02
#

fol. 213-214 | 1554-03-06
#

fol. 216 120 | 1554-04-08
Manendag post Quasi Modo.
Beloken Pasen of Quasimodo-zondag of Dominca in albis is de eerste zondag na Pasen, de Paasweek of Paas octaaf wordt dan afgesloten
[pasen wo. 4 april? dan 8 april]
Henrick van Hesselen anders dat kint van Meppell heeft doen besaten Henrick van Laer [Laar], Hermen Mulert schultz van Zwolle en Henrick Mulert Dijckgraaf [?] en Henrick van Besten moeten kondschap geven over de E. ende doichsame Juffer Zanna Mulertz, dat zij de echte dochter is van salige Seijno Mulertz en sijn huijsfr. Juffer Ffije van Wullen en dat is zo.
Hendrik van Laar en Hendrik Mulert zijn mombaren van het onmondige nagelaten kind van salige Egbert Mulertz en Hermen Mulerdt en Henrick van Besten als dagholders van de vrouw van het kind van Meppel [?].

fol. 218 | 1554-05-00
#

fol. 219 | 1554-06-04
#

fol. 219-220 | 1554-06-22
#

fol. 220 | 1554-06-23
Richter Roloff Blanckvordt in stadt sijns vaders, #

fol. 221 | 1554-06-26
#

fol. 221 0122 | 1554-07-29
Richter Bruijn Blanckvordt, cornoten Roeloff ten crummenhave [?] ende Jan Blanckvordt.
Den xxix Julij Anno Liiij
Henrick Haken mijt Merrije sijn echte huijsfr. ontvangen van zalige Jan Stuten mijt Hille sijn huijsfr. aflossing Sint Michiel – hun dochter Berte met hor bruder Hermen [?]

fol. 222 | 1554-12-31
Bruijn B. , Gert Robertss en R.
Oem laetsten dach December 54.
Geerdt Lambertss borger bijnnen Hardenberg als momber sijner zwegersce Aleidt Jacobs sochter te Lozen – hij heeft verleden jaar Henrick [es] Wijsen verkocht huis en hof dat Aleidt gebruikte te Lozen bij Junge Gerdes huijss. Aleidt mag een plek bij het vuur en bedde houden in dat huis [testament]

fol. 222 123 | 1554-10-31
Richter in affwesent Roloff Blanckvordt Cornoten Johan Bade ende Andreas Roeloffs Anno 54 den lesten October.
Wijllem Olen ende sachte heer Richter so ick gijsteren verleden to Gramsberge besatet sij geworden van Juffer van Mervelt – weet niet waarom – wil niet voort gerecht van Gramsbergen maar voor de rechter van Hardenberg – ordel bestadet an Hermen Janss van Bergentheim.