Er is veel geschreven over de stadsrechten van Hardenberg. Deze rechten zijn oorspronkelijk door de bisschop geschonken aan Nijenstede, vermoedelijk rond het jaar 1200. Toen ten westen van deze stad de burcht Hardenberg verrees werd dit stadsrecht verlegd naar de burcht. Dit gebeurde in het jaar 1362.

Onze stadssecretaris Jacobus van Riemsdijk heeft in opdracht van de stadsregering geprobeerd alle stukken boven water te krijgen. Deze stukken hebben gediend tot het schrijven van het manuscript:

Beschrijving der Oudheid, Oorsprong, Gestichten en verdere Merkwaardigheden, alsmede der Rechten, Voorrechten, Vrijheden enz. van de Stad Hardenbergh.

Dit manuscript is door ons, Stichting Historische Projecten Hardenberg, uitgegeven in augustus 2017. Zestig personen hadden hier op ingetekend en ontvingen een genummerd exemplaar. Daarnaast zijn nog vijf ongenummerde boeken verkocht aan geïnteresseerden. Het manuscript is gedeeltelijk verschenen in OVERIJSSELSCHE ALMANAK VOOR OUDHEID EN LETTEREN – 1836 – Deventer, J. de Lange, 1835.
In het voorwoord staat:
Geschiedkundige Herinneringen van Hardenberg is een uittreksel van een onuitgegeven werk van Wijlen den Heer J. van RIEMSDIJK, Secretaris aldaar, getiteld Beschrijving der oudheid , oorsprong, gestichten en verdere merkwaardigheden, alsmede der rechten, voorrechten, vrijheden enz. der Stad Hardenbergh, hetwelk door deszelfs schoonzoon, den Heer Burgemeester der Stad Hardenberg, L. HOENDERKEN‚ welwillend ten gebruik is medegedeeld, en waarvoor bij deze aan Z. Ed. Gestr. dank betuigd wordt, met den wensch , dat ook anderen, die dergelijke belangrijke stukken onder zich hebben, dezelve mogen mededeelen. Alleen door gemeenschappelijlre medewerking van deskundigen kunnen pogingen van deze soort op den duur met eenen goeden uitslag bekroond worden.

Bijlagen en toelichtingen bij het manuscript door Jacobus van Van Riemsdijk