Gemeentearchief Hardenberg, Stadsgericht, toegang 001, inventarisnummer 16.

Bruyn Blanckvordt, richter oorkondt dat Burgemeesters, schepenen en raad van Hardenberg en Arendt Blanckvordt en Berndt Alertssen als mede erfgenamen van Hiemse en Calendorn t.o.v. Engelbert Henrickssen en Henrick Oding, keurnoten, een verklaring afleggen betreffende de visserij door Hardenbergers in de Vecht, het meer van ter Ulene en de Thoege.

[26-10-1546]

Contschap over de Mers, van ’t weijden, van huijsen op den Brink, van de Vischerije etc. no. 159.
Ick Bruyn Blanckvordt inder tyt Romsser Keyser Majesteit onss aller gnadichsten lyeven heren Richter then Hardenborch do kundt unde bekenne myt dussen apenen bezegelden schyne dat vor my gecomen is int gerichte dair ik sath als ick myt rechte solde myt myne cornoten hyr nabeschreven dye Burgermeisteren Scepenen ende Raedt van Hardenborch ende sprecken om by eyne pene van xxv olde scilden int erste Arendt Blanckvordt ende Berndt Alertssen alsye myth erffgenamen der van Heemse ende Calendorn off sye oick enige sulcke bepalinge wetten, tusscen der Vechten ende dat Meer van tulene gelyckerwyss dye copie, hore erffgenamen ingelacht, myt brengen, alss to wetten Boldewyn vann Dyffelen (Diffelen) Aneking Remberen off woet genompt is. Oick often de erffgenamen myt dye van Hardenborch oeck eer in reche gewest synnen dair dat voir verprommys? myt datum wtblyckenden is twetten Anno xlj verleden alsye vanden plaggen meyen. Oick wo lange dye huyssere of hutkens over die Vechtbruggen op de bringe [brink] gewest syne. Oick wes sye wetten van dye Visscerye meister Johan Oestendorp vercoft, of hye dye oick alsye coper gebrucket heft myt dat corve of yemant syner wegen ende often dye van Hardenborch hore vyssers den toge nietplegen t bevyssen noch of hem oick indachtich is dat Geert Wevers huyss mytten eyne eynde staet op de Wlenborch Aesswyn t behorent ende wes sye gewetten hebben vanden wylekor (willekeuren) dye van Hardenborch en Nyenhuyss dye op de Mersche tutlickes eyn atmael muchte myt den perden legen ende beweyden. Arendt Blanckvordt ende Berndt Alertssen seggen sye wetten van gene bepaling seggen dair mogen ende syne breve van seggen oick wetten van gene voorrechte dat moge dye ansprake ende antwort mede brengen, wetten oick niet wo lange de getymmerten dair gestain dat moghen sye vragen dye dair wonen doch Arendt Blanckvordt segt dat des Wevers huyss dat eene gebunt op Aesewyns grundt staet. seggen oick mede hebben niet gesien dat meister Johan of yemand syner wegen dat korver of visscerye bewyset hebben dair synen breve van, doch Berndt Alerss secht wyl hye, so mach het doin Ende heb hem syne gerechtigheden (dair an thebben) mede opgedragen luet segele ende breve, dye hebben dycke ende vase gesien dat dye vysscers van Hardenborch de vysscerye bevysscet hebben dan myt wat rechte wetten sy niet. Item van der willekor wette sy niet tseggen dan sy wetten wal dat dye peerden dair op gedreven worden myt wat rechte wette sy niet want ick Bruyn richter vurschreven tot dusser getuichenisse mede gedaget sy ende van my myn qycht vragen. Seg ick ende gychte allent wes myn bruder Arendt gedain hefft beholtlycken dat ick eymael vyssche heb helpen etten dye meister Johan Oestenderp hat vysscen laeten op den thoeghe (twetten in de herberge theemse) wet niet off des myt waden off tremreycke? gesciet is, Hermen Muller opter Mollen te Wlenborch tuget ede segt dat dye burger van Hardenborch myt wagen ende anders tpeerde ende to voete to hem dair ter Molle wel gecomen synnen ende noch ende noch comen. Item Albert ende Johan Derckssen dye eene int veerhuyss dye ander theemse woonafftich tugen dat hoir salige vader op t Holt dair nu Johan op t Holt wonedt plach to wonen veur sy wall twintich jare geleden dat dye van Hardenberch hore scape van den Mersce wal gescuttet hebben en hebben oic wal gesyen dat dye vysscers van Hardenborch den toghe vake bevysscet hebben ende noch wal doin. Oick segt Johan ede heb de Molle opt Wlen (Oelemolle) wal bedient ende wal thyn mud wtden Hardenborch dair gemaekt ende Albert segt oick ende heb wal gesien dat de burgere op de Mollen coren gebracht en laten malen, so dusse getughen myt den richte dair to gedrunge, hebben tsamptlycken ende eyn yder sulcx niet synne gezware eeth bevestet sonder argelist cornoten Engelbert Henrickssen ende Henrick Oding ende want ick richter vurschreven dit mede segge ende gichte by den eeth dair ick keyzerlycke majesteyt verplicht sy heb des ter Orkunde myn segell beneden op spatium gedruckt int jaar ons heeren xv C ende xlvj altera die crispini.

Het opgedrukte zegel van den richter verdwenen.