Gemeentearchief Hardenberg, inventarisnummer 074.

(Bijlage 13 bij de Beschrijving der oudheid, oorsprong, gestichten en verdere merkwaardigheden, alsmede der rechten, voorrechten, vrijheden enz. van de Stad Hardenbergh door Jacobus van Riemsdijk, secretaris.).

Brief van burgemeesters, schepenen en raad der stad Deventer aan die van Hardenberg houdende uitnodiging afgevaardigden te zenden naar Zwolle tegen 27 februari om het verslag der Gedeputeerden der drie steden betreffende de Hanzedag te Wezel aan te horen.

Den Eersamen wijsen ende vursichtigen Burgermeisteren Scepenen ende Raedt der Stadt Hardenberch onsen besonders gunstige vrunden

Eersame wijse ende vursichtige besonders gunstige vrunden Onser drier Steden gedeputeerden synnen gewest
to Wesell op ten Anze dach dessen Colsschen dardendeelss Ende alsoe UE hier mede aengelegen Soe
sullen die gesanthen van onss drien Steden In tegenwordicheit der geschickten van allen cleynen Steden
oire boetschap ende Report doen bynnen der Stadt Zwoll opt raethuyss op dinxdach nae Oculi nestcomende
wesende die 27sten dach deser maent smorgenss toe acht uren. Begeren dairom dat UE oere
gedeputeerde vrunden ter selver tit und plaetze seynden willen om thoeren wess toe Wesell gehandelt is
Ende beraetzslaegen wess voirder van doen sall syn. Daer wy onss alzoe to verlaten, gescreven den
18den ffebruary Anno 1554.
Burgermeisteren Scepenen ende Raedt der Stadt Deventer.

[1554-02-18]