Categories
Adel | Patriciaat Berichten Documenten Holtheme

Toen, op 9 maart…

Op 9 maart 1858 werd door notaris Swam in Gramsbergen een testament geregistreerd op verzoek van Harm Hendrik Quae uit Holtheme. De testator voelde kennelijk zijn einde naderen, want hij overleed exact een week later, op 16 maart. Op zich is een testament niet bijzonder. Er zijn vele bewaard gebleven in de notariële archieven. Echter…

Categories
Baalder Boerenleven Documenten Verkoop | Verbouw

Toen, op 27 februari…

Deze gecancelleerde (doorgehaalde) oorkonde is op 27 februari 1683 gepasseerd door de toenmalige schout van Hardenberg, Thomas Huete. Middels dit charter bekrachtigde hij de verkoop van een losrente van vijf Carolyguldens per jaar, gaande uit een half huis de halven Heinen Gooren te Baalder, door de echtelieden Berent Hendricks en Gesien Alberts aan de echtelieden…

Categories
De Krim Documenten Opvoeding | Onderwijs

Toen, op 8 januari…

Op 8 januari 1932 verscheen het pamflet Niet verbitteren, maar verbeteren, geschreven door A. Uilenberg, het hoofd van de openbare lagere school in De Krim. Het pamflet bevat een causerie over het onderwijs, zowel openbaar als bijzonder. Een exemplaar van het pamflet is bewaard gebleven in de onlangs door ons verworven archiefcollectie Stegeman (inv.nr. 65) en is raadpleegbaar…

Categories
Documenten

Toen, op 5 januari…

Deze kwitantie werd op 5 januari 1903 ondertekend door Paul Wamelink in zijn hoedanigheid als directeur van de Maatschappij tot Uitgaaf van het Salland’s Volksblad. Het stuk is bewaard gebleven in de collectie Stegeman die onze stichting in september 2021 werd geschonken. De kwitantie uit 1903 was uitgereikt aan Hendrik Stegeman te Ane voor de…

Categories
Aanstellingen Documenten Misdrijf | Criminaliteit Opmerkelijk Venebrugge

Toen, op 28 december… de ontslagen commies

In Collectie Overijssel (het voormalige HCO) te Zwolle, in toegang 1447.1, wordt het familiearchief Van Dedem bewaard. Onder inventarisnummer 467 vinden we een bijzondere brief, gedateerd 28 december 1843. De brief is verzonden door de te Hardenberg wonende, ontslagen commies Bartholomeus Cromjongh, gericht aan de hoog weledelgeboren heer baron van Dedem tot den Berg te…