Toen, op 02 maart 1932: openbare ULO in gebruik genomen.

0302_ULO
Op 2 maart 1932 werd de nieuwe openbare school voor uitgebreid lager onderwijs (ULO) aan de Stationsstraat officieel in gebruik genomen. De Vechtstreek schreef daarover drie dagen later:

Een schone dag voor de openbare school. Naar aanleiding van het in gebruik nemen van de nieuwe vleugel aan de openbare school, in welke vleugel de U.L.O.-afdeling ondergebracht is, had de oudercommissie woensdagmorgen verschillende autoriteiten en colleges uitgenodigd tot een feestelijke samenkomst in een der door vriendelijke dameshanden aardig aangeklede lokalen. De heer Prins, voorzitter der Oudercommissie, verwelkomde allen, die aan de uitnodiging gevolg hadden gegeven, in ’t bijzonder de burgemeester, de heer Wamelink (wethouder), de heer Draaijer (secr.) en de heer Koopman (oud-hoofd der school). Hij wierp een terugblik op de geschiedenis der ULO-school: hoe in 1927 ten gevolge van de ontslagname van de heer Veldstra de school een éénmansschool dreigde te worden, zodat zelfs een voorstel tot opheffing in de raad werd gebracht; hoe toen de Oudercommissie in ’t geweer kwam en de voorstanders der openbare school door op eigen kosten een onderwijzer aan te stellen een schitterend blijk van hun liefde voor die school hebben gegeven, zodat deze bleef behouden. De tijdelijk benoemde onderwijzer, de heer Brunsting, deed zich kennen als een ijverig en bekwaam jongmens. Door toename van ’t aantal leerlingen kon de heer Zijlstra als tweede vaste leerkracht worden benoemd en met ingang van dit jaar de heer Jansma als derde! De lokaliteit bracht echter grote moeilijkheden: er waren 5 lokalen voor 6, later 7 leerkrachten. Verschillende bouwplannen werden onder ogen gezien, totdat men kwam tot een definitief plan: aanbouw langs de straat. Spreker bracht dank aan den heer Wierenga te Coevorden voor zijn goede vinding en architectuur, aan de aannemers de heren Timmerman en Martens voor de uitvoering, aan den heer J. Breukelman, gemeenteopzichter, voor zijn toezicht, aan den heer H.B. Scheffer voor het schilderwerk en verder aan loodgieter en elektricien. Hij feliciteerde het onderwijzend personeel en de leerlingen met het schone gebouw; de laatsten, ook in ’t lokaal aanwezig, drukte hij op ’t hart, mede te zorgen, dat de lokalen steeds netjes bleven…


Toen, op 3 januari 1906: school Ebbenbroek geopend

Op 3 januari 1906 werd de openbare lagere school te Ebbenbroek in gebruik genomen. De school startte met zestig leerlingen. De school was gebouwd in opdracht van de gemeente Ambt Hardenberg. Het schoolgebouw met bijbehorende onderwijzerswoning was gerealiseerd onder architectuur van de firma F.C. en J.D.C. Koch te Zwolle. De aanbesteding ervan had plaatsgevonden op 1 maart 1905. De gemeente had het perceel grond voor 500 gulden aangekocht van de fam. Wolbink. Het eerste hoofd der school werd Dirk Jan ten Agter, afkomstig uit Rijssen. Helaas beschikken we niet over een oude foto van de school te Ebbenbroek. Heeft u die wel, dan houden we ons zeer aanbevolen!


Toen, op 23 januari 1877: opening school aan de Steensteeg.

Op 23 januari 1877 werd de nieuwe, twee lokalen tellende, lagere school aan de Steensteeg (nu Stationsstraat) te Gramsbergen officieel in gebruik genomen. Het schoolgebouw voor 176 leerlingen was gebouwd naar een ontwerp van de architecten Koch in Zwolle door het aannemersbedrijf van Albert Jan Woltersom uit Coevorden, met timmerman Meppelink en metselaar List, voor een totaalbedrag van 11.890 gulden.

De aannemer had tijdens de bouw wel de nodige tegenslagen gehad: de hoge waterstand in het voorjaar, stenen werden niet op tijd geleverd en waren per duizend stuks een gulden duurder dan vooraf begroot, de scheepsvracht was duurder en toch… de school op tijd klaar.


Toen, op 16 april 1913: opening nieuwe openbare school.

Precies een eeuw geleden, op 18 april 1913 deed het Salland’s Volksblad verslag van de officiële opening van de nieuwe openbare school aan de Stationsstraat in Hardenberg:

‘Woensdag de 16de jl. had de inwijding van het nieuwe openbare schoolgebouw plaats.

De kinderen hadden zich des middags 1 uur naar de oude school begeven, waar ze eerst getrakteerd werden, waarop ze tegen twee uur met de muziek voorop, voorgoed het oude schoolgebouw verlieten en plaats namen in de nieuwe school aan den Stationsweg. Vele ouders en belangstellenden waren mede opgekomen, terwijl van sommige woningen Neêrlands driekleur wapperde. Ook waren eenige bogen nabij het nieuwe schoolgebouw aangebracht.

Nadat de kinderen nog een intochtslied hadden gezongen buiten de school werden de deuren geopend en ging men naar binnen. De burgemeester sprak hierbij een gepast woord en bracht den dank aan den heer Keppel, alsmede aan den architect en opzichter, voor het prachtig ingericht schoolgebouw, dat een sieraad voor onze plaats mag heten. Daarop sprak het hoofd der school, de heer Koopman, die zijn dank bracht aan den edelachtbare heer burgemeester voor zijn welgemeend woord, en richtte zich tot het onderwijzend personeel e.a. en hoopte nog eenige jaren met genoegen te kunnen samenwerken tot heil en zegen van de Hardenberger jeugd. Het fanfarecorps speelde bij deze gelegenheid nog enige liederen.