Toen, op 23 juni 1965: heropening technische school.

Op 23 juni 1965 werd de technische school in Hardenberg officieel heropend. De school was vernieuwd en uitgebreid. Het technisch schoolonderwijs werd vanaf 1956 in Hardenberg gegeven, maar door de grote toename van het aantal leerlingen was de school al snel te klein geworden.
In 1964 werd er aan 575 leerlingen les gegeven, waarvan 440 full-time en 135 semi-parttime, aldus ‘De Toren’. De directeur was D. de Leeuw en er waren dertig leerkrachten aan de school verbonden.

opening technische school

Jonkheer mr. Otto F.A.H. van Nispen tot Pannerden, Commissaris van de Koningin in Overijssel, verrichte de officiële heropening van de christelijke technische school. Tijdens de bijeenkomst overhandigde de voorzitter van het schoolbestuur, mr. Z. Valkman (rechts), hem een door dhr. Hoving, een van de leerkrachten, vervaardigd schilderij. Op het doek stond het boerderijtje van de familie Schuurman afgebeeld, dat voorheen op het industrieterrein stond. Valkman wees in zijn toespraak op de symboliek die daarin was gelegen. Door de industrialisatie ging er iets verdwijnen. Het was echter ook een symbool van de groei van Hardenberg. Het boerderijtje staat er wat somber. Hoe kon het ook anders: het stond leeg en was gedoemd om te verdwijnen…


Toen, op 25 oktober 1956: ingebruikname christelijke technische school.

1025_technische_school


Op 25 oktober 1956 werd de christelijke technische school aan de Sportlaan officieel in gebruik genomen. De krant De Vechtstreek meldde daarover op 2 november:

“De burgemeester werkte hard mee aan de totstandkoming. Bij de opening van de christelijke technische school te Hardenberg, waarvan wij in het vorige nummer slechts een kort verslag konden opnemen, heeft de voorzitter, de heer Valkman, een belangwekkend historisch overzicht gegeven, waarin hij herinnerde aan de bewogen raadsvergadering op 1 februari 1949. Hier toch kwam ter tafel een voorstel van de burgemeester om een technische school te stichten. Deze toch had in Den Haag vernomen dat een dergelijke aanvrage met vrij grote zekerheid zou worden ingewilligd.
Het voorstel van de burgemeester had dus tot doel om een gemeentelijke technische school te stichten. Naar aanleiding van dit voorstel vroegen de fracties van de A.R. en C.H. partij schorsing der vergadering om zich over de zaak nader te beraden.”

Meer dan een jaar had men gebouwd aan de grote nieuwe school. Het onderwijs was officieus al op 1 september gestart met twee klassen (één voor houtbewerking en één voor metaalbewerking), maar de officiële ingebruikname vond dus op 25 oktober 1956 plaats.


Toen, op 17 oktober 1960: opening lagere landbouwschool.

Het Sallands Volksblad van 14 oktober 1960 schreef:
“Lagere Landbouwschool te Hardenberg voltooid. Het was een verheugde heer Van Asselt, die ons rondleidde door de nieuwe lagere landbouwschool aan de Burgemeester Schuitestraat, naast de H.B.S. Geen wonder dat de heer Van Asselt als hoofd van deze school blij was, want zes of zeven jaar heeft men zich met de lessen moeten behelpen op de Brink, in een gehuurd zaaltje. Het leed is thans geleden, want alles ziet er prachtig uit.

De school is evenals de hbs laagbouw. Hout, fleurig gescchilderd en vormend een prachtig geheel. Aan de ene zijde bevinden zich de leslokalen, aan de andere kant is o.a. een groot lokaal waar de jongens zich kunnen oefenen in practische werkjes die op een boerderij van belang zijn en waar we de jongens juist mee bezig zagen, want de school is reeds in gebruik. Hier leert men draadspannen, eenvoudig timmerwerk enz. enz. En gezien de ijver waarmee gewerkt werd, onder toezicht van de leraar Mulder, deden ze het met graagte.

Een der leukste vormen van lesgeving is wel het melken van een namaakkoe. Een geval van hout, met een namaakuier, die heus melk geeft als men haar deskundig bewerkt. Anders vertikt ze het. Dit is het theorielokaal van voormelker Koersen uit Heemse, die de jongens leert melken.

Naast de school is een stukje grond waar de jongens ook practisch werken, bijv. door het metselen van een muurtje en dergelijke dingen, werkjes die men op een boerderij zelf moet kunnen doen en dus van veel belang zijn in hun leven. En zo was er meer. Vanaf woensdagavond 7 uur kan ieder die er belang in stelt de school bezichtigen. Het is de moeite wel waard.

Wat het doel betreft, de school wil jongens opleiden tot landbouwers, in staat zelfstandig een gemengd bedrijf te leiden. Ze geeft de verplichte vooropleiding voor de Middelbare Landbouwschool, vroeger Landbouwwinterschool genoemd. De eerste klaas staat vrijwel gelijk met die van de Ulo, of van de technische school, in de 2e klas begint de meer practische opleiding. In beide klassen wordt veel algemene ontwikkeling beoefend. In de hogere klassen komen vakken als plantenteelt, melkkunde, veeteelt, bemestingsleer, veevoeding en boekhouden. Daarnaast is er onderwijs in repareren e.d. waarvoor gereedschap aanwezig is. De jongens hebben zelf een set vol gereedschap. Er is een douche, waar ze zich kunnen wassen als ze vuil geworden zijn. Het plan bestaat zelfs een gebruikte trekker aan te schaffen – een motor heeft men al.

Van tijd tot tijd gaat men met de jongens de boer op om te leren vee beoordelen, stallen te bekijken en rantsoenen af te wegen. Er zijn naast directeur en twee leraren voor de theorie aan de school nog vier leerkrachten verbonden die geen volle dagtaak hebben. De hervormde predikant geeft godsdienstonderwijs, dat men vrijwillig volgen kan.

Behalve het pleintje waar metselen wordt geleerd, komt er een proeftuintje. Voor verdere practische kennis wordt gedacht aan excursies naar industrieën op agrarisch gebied, fokveedagen enz.

De school telt ruim 50 leerlingen. De officiële opening zal maandag a.s. plaats vinden door burgemeester De Goede. Na het officiële gedeelte wordt naar de school vertrokken vanaf zaal Potgiesser.”

Een week later berichtte dezelfde krant uitvoerig over de feestelijke opening. Een fragment:
“Gekleed in ouderwetse boerenklederdracht heeft de kleine Inge van Asselt, dochtertje van de directeur der Lagere Landbouwschool die maandag officieel geopend werd, burgemeester J.H. de Goede de sleutel aangeboden om deze plechtigheid te verrichten, nadat vooraf in zaal Potgiesser een bijeenkomst was gehouden, waar zeer velen aanwezig waren.”

De school was gebouwd naar een ontwerp van architect Mastenbroek, dezelfde die ook verantwoordelijk was voor het in 1963 geopende gemeentehuis. De bouw was uitgevoerd door aannemersbedrijf Dijkhuis uit Hardenberg, samen met een aantal onderaannemers. Het resultaat was een volwaardige onderwijsinstelling van vier klassen.

Wie bezit er overigens nog foto’s van deze school, zowel intern als extern? We horen het graag!

reactie Janny Woertel: De auto is een Ford Anglia en was van mijnheer Mulder, leraar handvaardigheid. De foto is gemaakt op een vrijdag. Mijnheer Mulder gaf dan les aan deze school in Hardenberg.


Toen, op 08 september 1955: prinses Marijke kleuterschool geopend.

De prentbriefkaart toont de kleuterschool aan de Marslaan 38 en het gymnastieklokaal aan de J.H. Prengerlaan

De Vechtstreek van 9 september 1955 meldde:
“In tegenwoordigheid van een 100-tal belangstellenden werd gistermiddag de Prinses Marijke kleuterschool van de Stichting Algemene Kleuterscholen te Hardenberg geopend. Op het plein voor het fraaie schoolgebouw dat onder architectuur van de heer Bolks aan de Marslaan is verrezen, werden de belangstellenden namens de stichting welkom geheten door de voorzitter, de heer W. Snel. Deze releveerde de geschiedenis van de totstandkoming van deze school, die in 1946 is gesticht op initiatief van de afdelingen van Volksonderwijs en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en die blij was in die dagen de beschikking te kunnen krijgen over een gebouwtje van het Nutsdepartement, waarvoor geen huur verschuldigd was. In de loop der tijd deed het stijgende leerlingtal de behoefte aan een grotere en meer moderne school gevoelen, weshalve in 1951 een bouwfonds werd gesticht dat in de loop der jaren door middel van bazars en andere acties tot f. 8.000,- kon worden opgevoerd…”.

Diverse reacties o.a. van Wim Eggengoor en Jan Pragt: De gebochelde kleine juf heette juffrouw Broekman. Zij woonde in Coevorden tegenover het ziekenhuis en kwam met de trein naar Hardenberg. Juf Broekman en haar kleuters waren voordien ondergebracht in een gebouwtje aan het Middenpad. Dit onderkomen werd later door de padvinders gebruikt als clubgebouw.

Achter de nieuwe kleuterschool staat het gymlokaal waar diverse scholen en gymverenigingen gebruik van hebben gemaakt. Herinneringen aan H.G.V. (Hardenberger Gymnastiek Vereniging) met leraren als Dijkstra en Prins en de christelijke gymnastiekvereniging D.O.S. (Door Oefening Sterk).

Onderstaande foto’s en reacties van Roel Gritter:
Deze foto is uit 1958 of 1959. Eén juf en 37 kinderen.

En een hele hoop van deze kleuters zijn een paar jaar later (1962?) terug te vinden op een foto van een schoolreisje van de Jan Ligthartschool.

En nog eentje uit 1965 dan?


Toen, op 05 september 1955: de R.K. huishoudschool te Slagharen geopend.

Op 5 september 1955 werd de nieuwe Rooms-katholieke Landbouwhuishoudschool te Slagharen officieel geopend.
De Vechtstreek schreef:
“Sedert meerdere jaren was aan de Meisjesschool van Slagharen verbonden een afdeling voor V.G.L.O., die in een grote behoefte voorzag voor de ontwikkeling van de meisjes in onze plaats en daar buiten. Toch liet zich de laatste jaren meer de behoefte gevoelen van een landbouwhuishoudschool en dankzij het initiatief van pastoor Bos en de plaatselijke afdeling van de A.B.T.B. en meerdere instanties is men thans zo ver gekomen dat men over kon gaan tot opening van een R.K. Huishoudschool.

De stichting van de afdeling Overijssel der A.B.T.B., die de school exploiteert, had hierbij het voorrecht de medewerking te kunnen verkrijgen van de eerwaarde zusters te Slagharen, die vier lokalen van hun gebouwen voor dit doel vrij konden maken. Dit aantal heeft men direct nodig, omdat met een 65 leerlingen kon worden gestart. Dit zijn hoofdzakelijk meisjes uit Slagharen en omgeving, waaraan enkele leerlingen uit het internaat zijn toegevoegd…”

Begin jaren ’60 werd een nieuwe landbouwhuishoudschool gerealiseerd aan de Herenstraat 47 in Slagharen.

Heeft u nog oude foto’s van de kloosterschool? We houden ons aanbevolen!


%d bloggers liken dit: