Toen, op 29 juli 1750: de 50ste penning.

Op 29 juli 1750 deed Israël de Joode aangifte voor de zgn. 50e penning. De 50e penning was een belasting die men moest betalen van alle onroerende zaken die van eigenaar veranderden, behalve bij vererving in de rechte lijn. De 50e penning was met ingang van 1 augustus 1635 in werking getreden. De heffing werd op het platteland verricht door de schout.

Israël maakte bekend dat hij op 6 juli een huijs staande op den Brink alhier (te Heemse) had aangekocht van de erfgenamen van Arent Ulenberg. Israël de joode was Israël Emanuel, de man van Annigje Ruben. Zij woonden ook al in 1723 op de Brink en later enige tijd in stad Hardenberg. In 1748 woonden ze weer in Heemse. Waarschijnlijk hebben ze het door hen gehuurde huis kunnen kopen van de familie Ulenberg. Als weduwe bewoond Annigje in 1772 nog haar eigendommelijk woonhuis, staande tussen het huis van de mulder en het voetpad naar de molen. De Uilenbergs waren enkele generaties molenaar op de stadskorenmolen Oelemölle en hebben hun achternaam hieraan ontleend. De molen stond op de Ulenberg bij het Oelenveer of Veer ter Ulen of Oelen. Het huis van Israël op den Brink betreft, voor zover ons bekend, de aankoop van het eerste joodse onroerend goed in Hardenberg en Heemse.


Toen, op 29 december 1888: erve ‘Klaasjes’ verkocht.

Op 29 december 1888 vond de notariële overdracht plaats van het erve ‘Klaasjes’ op het Collendoornerveen. Tegenwoordig kunnen we dat erf vinden aan de Venneweg 2:

Gerrit Jan Overweg, landbouwer te Collendoornerveen ter eener zijde en Hendrik Jan Grooters, notarisklerk, handelende in zijn hoedanigheid van gemachtigde van Jan Gerhard Troost, notaris te Arnhem, ter andere zijde. Verklaarde de comparant ter eener zijde te hebben verkocht aan genoemden heer Troost voor wien de comparant ter andere zijde verklaarde te hebben gekocht: een aan den comparant verkooper in vollen eigendom behoorend boerenerve het “Klaasjes” genaamd, gelegen op het Collendoornerveen, bestaand uit huis en erf met bouwland, weiland, dennenbosch, heide en veengrond, woestegrond en weg, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 35 hectaren, voor de prijs van 3000 gulden.

Het erve Klaasjes is voor het eerst ingetekend op de kadastrale kaart van 1832. Het heeft dan het nummer B-229 en is eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Op bijgaande kaart is het rechtsonder terug te vinden, ten zuiden van de Brillen en ’t Poffers. Veel meer over de geschiedenis van ’t erf Klaasjes leest u op onze website in de rubriek ‘oude huisplaatsen’.


Toen, op 23 april 1971: eerste bewoners Hazenbos.

Op de eerste foto staat burgemeester Van Splunder met een aardewerk bord in zijn handen, met daarop het gemeentewapen van Hardenberg. De foto’s zijn gemaakt tijdens de officiële overdracht van de eerste nieuwbouwwoning in het uitbreidingsplan Het Hazebos in Heemse, op 23 april 1971, aan het echtpaar Jan Hendrik Hofsink (met cadeau onder de arm) en Grietje Kramer (met bloemen in de handen). Tien dagen later zouden ze hun nieuwe woning aan de Rembrandtstraat 72 betrekken…