Categorie Verkoop | Verbouw

Toen, op 27 februari 1683: charter inzake de halve Heinen Gooren te Baalder.

Deze gecancelleerde (doorgehaalde) oorkonde is op 27 februari 1683 gepasseerd door de toenmalige schout van Hardenberg, Thomas Huete. Middels dit charter bekrachtigde hij de verkoop van een losrente van vijf Carolyguldens per jaar, gaande uit een half huis de halven Heinen Gooren te Baalder, door de echtelieden Berent Hendricks en Gesien Alberts aan de echtelieden Arent Gerrits en Geertien Derks. De andere helft was verpand aan de stad Hardenberg. De oorkonde, met twee uithangende lakzegels, is bewaard gebleven in het archief van de stad Hardenberg.


De Kiefterij in Heemse.

De afgelopen dagen hebben we o.a. de kadastrale eigendomsgeschiedenis van deze oude huisplaats aan de Esdwarsweg 3 in Heemse onderzocht. De boerderij werd al in 1832 ‘in kaart gebracht’ door het kadaster, zij het dat de huisnaam er toen niet werd bijgeschreven. Twee decennia later wordt de naam de Kiefterij voor het eerst gebruikt in een notariële akte van Willem Swam uit Gramsbergen. De boerderij werd in 1854 verkocht aan de familie Hamhuis…

Meer over de Kiefterij, met kadastrale kaart etc., vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.

Wellicht is het een aardig idee voor de huidige eigenaren/bewoners om de oude huisnaam weer terug aan te brengen op hun boerderij?


Toen, op 28 januari 1910: veiling van café te Mariënberg.

Op 28 januari 1910 schreef het Salland’s Volksblad over de uitkomst van een enkele dagen eerder gehouden openbare veiling in Mariënberg.

Het betrof het café Wierdsma nabij het station en op het kruispunt van Zwolle-Almelo-Coevorden. Het café was eigendom van de heren A. Kleine Staarman en H.H. Juurlink. Voor f. 3940 werd de heer J. Klinkhamer te Mariënberg eigenaar van zowel het café als een viertal huisplaatsen aldaar.

Veel meer over de geschiedenis van deze locatie leest u op onze website.


Toen, op 15 maart 1912: veiling ‘Inter Nos’ te De Krim.

Het Salland’s Volksblad van 15 maart 1912 berichtte:
“De Krim. Bij de door de notarissen Weijs en Rambonnet gehouden eindveiling van de aardappelmeelfabriek Inter Nos is alles gekocht door een combinatie van landbouwers in De Krim voor ruim f. 71.692,50. De combinatie bestaat uit de heren A.W. de Jager, J. Baarveld, H. Colenbrander en J. Leenders Pzn.”

Lees meer


Toen, op 19 september 1851: veiling van de Haarmolen.

Prentbriefkaart, anno 1955.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 19 september 1851 bevat deze advertentie:

“W. Swam, notaris te Gramsbergen, zal ten verzoeke van zijn principalen op woensdag 1 october 1851 in het logement van E. Bruins te Heemse publiek doen inzetten:1. eene sedert korte jaren nieuws van steen gebouwde kapitale wind-, koorn- en pelmolen, de Haarmole (Haarmolen) genaamd, staande te Heemse, die tevens zoodanig is ingerigt, dat daarop eene olieslagerij kan worden aangebragt, benevens het daarbij staande woonhuis met tuin etc.2. een aldaar gelegen katerstede, met bouw- en weiland, en een perceel bouw- en hooiland op het Rutgersveldje onder de Stad Hardenberg.”

De Haarmolen, nu geadresseerd aan de Polenweg 2 in Hardenberg, was vanouds gelegen in Heemserveen. Roelof Bouwhuis, destijds molenaar op de Oelemölle, kocht in 1831 een stuk heidegrond op ‘de Hooge Haar’, gelegen aan de zogenaamde ‘Sytzamadijk’ (nu Haardijk). Hij kocht het land van Jan Bruins, de vrederechter van het kanton Hardenberg. De heide werd ontgonnen en niet veel later werd een aanvraag tot het bouwen van een windmolen aan de koning ingezonden, waarop advies werd gevraagd aan de provincie en het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg. De vergunningen werden afgegeven. Bouwhuis liet een ronde stenen wind-, koren- en pelmolen bouwen op een natuurlijke hoogte in het Heemserveen. Het bouwwerk verrees op een aarden wal en is daarmee te typeren als een beltmolen. De zoon van de molenaar, genaamd Gerrit Jan, zou hem opvolgen op de molen, maar overleed in november 1848. Drie jaar later stierf Roelof zelf, waarna weduwe Gezina Hurink besloot de molen publiek te veilen. De molen ging daarbij over in handen van molenaar Jan Snel uit Bergentheim.

Lees meer over de geschiedenis van De Haarmolen in ons eind 2008 uitgegeven boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ (pag. 322/323) of op onze website:.