Categorie Sport | Spel | Muziek

Toen, op 27 mei 1935: de motorsportclub.

motorsport
Motorsportclub Hardenberg en O. secretariaat: Voorstraat A 118, Hardenberg. Telef. 29.

In het archief van de voormalige gemeente Stad Hardenberg is een brief bewaard gebleven van 27 mei 1935. De brief is verzonden door de “Motorsportclub Hardenberg en Omstreken”.

Die Sportclub was toen nog maar net opgericht. Een maand ervoor, op 6 april, stond in De Vechtstreek namelijk deze advertentie:
“Motorclub Hardenberg en omstreken. Zij die lid van de club wensen te worden gelieven zich op te geven vóór 13 april a.s. bij één der ondergetekenden, waar ook nadere inlichtingen zijn te bekomen. Kosten lidmaatschap 1 gulden per jaar. Het voornemen bestaat met Paasmaandag wedstrijden te houden. D. ten Cate, R. Bosch, A. Smit, J. Otter en R.E. de Bruin.”

Het secretariaat van de Motorclub was gevestigd aan de Voorstraat A-118, het woonadres van de secretaris, de joodse manufacturier Rudolf Emanuel de Bruin.

In de brief van de motorclub werd gevraagd of de gemeente een deel van De Marsch wilde verhuren. Dat verzoek werd gehonoreerd. Besloten werd een gedeelte van De Marsch, gelegen achter het voetbalterrein, voor oefeningen en eventueel te houden wedstrijden te verhuren voor f. 25,- per jaar.

motorsport
Op de foto zien we een motorfiets met het kenteken E-1881 bij de winkel in rijwielen, bromfietsen en motoren van Luut de Jong in de Achterstraat te stad Hardenberg. Voorop zit Berend Jan de Jong (geb. 04-04-1907) en achterop Froukje Zweers (geb. 02-12-1908).

Is er nog iemand die een of meerdere foto’s heeft met Hardenberger motorrijders van vóór de Tweede Wereldoorlog? We houden ons aanbevolen.

reactie Gerrit Jan van Faassen:
Meisje achterop is Froukje Zweers, zij is later getrouwd met de gemeenteambtenaar Johan van den Poll.


Johan van den Poll en Froukje Zweers


Het gezin Hendrik Willem Zweers en Maria de Jong, kinderen zijn Berend Jan en Froukje Zweers. Froukje Zweers was onderwijzeres en trouwde met Johannes Lubbertus van den Poll op 17-02-1938.


Johannes Lubbertus (Johan) van den Poll (de man achterop is ws. collega Schreuder) op de B.S.A. Tot aan zijn huwelijk in 1938 heeft hij deze motor in bezit gehad. De foto is ws. te Coevorden gemaakt.


Henk van den Poll test hoe de motor zit van buurjongen Mans Kamphuis op ’t Holt, de foto is genomen bij Kamphuis voor de boerderij.


Toen, op 30 maart 1870: het nieuwe orgel in de hervormde kerk te Dedemsvaart.

Op 30 maart 1870 vond de plechtige inwijding plaats van het nieuwe orgel in de hervormde kerk te Dedemsvaart. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant meldde enkele dagen later:

Dedemsvaart, 30 maart. Heden had alhier de plegtige inwijding plaats van het orgel, door den heer B. Berends en echtgenoote, uit gevoel van dankbaarheid voor het voorregt dat zij hunne vijftigjarige echtvereeniging mogten beleven, aan de Hervormde Kerk te dezer plaatse geschonken. Dit orgel, dat zich door omvang, volheid en zuiverheid van toon onderscheidt, voldeed uitmuntend aan de hoog gespannen verwachting dezer gemeente, zoodat het doel der milde gevers, meerdere wijding te geven aan de openbare godsdienstoefeningen, daarmede alleszins bereikt geacht mag worden, terwijl het den kundigen vervaardiger, den heer J. van Loo te Zwolle, tot bijzondere en blijvende aanbeveling zal strekken.

Het orgel bevindt zich nog altijd in de monumentale kerk. Meer over de geschiedenis van kerk en kerkorgel leest u in ons boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ op pagina 114 t/m 117.


Toen, op 19 maart 1960: de militaire voetbalploeg.

Deze foto werd gemaakt op 19 maart 1960. Dat weten we, doordat de foto is afgedrukt in de krant “De Vechtstreek” van 25 maart 1960, voorzien van een toelichting. We zien hoe de aanvoerder van het elftal van het 42e bataljon, korporaal v.d. Neut van de C-compagnie, zijn spelers voorstelt aan burgemeester J.H. de Goede. De militairen waren voor training gelegerd in de omgeving van Hardenberg. Ze speelden een wedstrijd tegen de gecombineerde Hardenberger personeelsvereniging. De militairen wonnen met maar liefst 12-0 !


Toen, op 27 januari 1917: Zwijze en Krikke in de Elfstedentocht.

Op zaterdag 27 januari 1917 werd de derde Friesche Elfstedentocht aller tijden verreden en van de slechts 46 deelnemers kwamen er twee uit de gemeente Gramsbergen!

Het Salland’s Volksblad van 2 februari 1917 schreef daarover:
Gramsbergen. Dat ook in deze gemeente flinke rijders zijn, blijkt wel hieruit dat twee onzer plaatsgenoten hebben deelgenomen aan de Elfstedentocht. De heer G. Zwijze Hzn kwam van 46 deelhebbers als derde aan en de heer G.F. Krikke als no. 11.

Het krantenbericht was echter niet helemaal juist. Niet 46 maar slechts 42 wedstrijdrijders hadden aan de tocht deelgenomen en de 19-jarige Gerrit Albertus Zwijze uit Loozen werd niet derde, maar vierde. Hij klokte echter dezelfde tijd als de nummer 3: Gerrit van der Leij uit Finkum (11 uur en 4 minuten). De uitgeloofde medailles werden uitgereikt aan Coen de Koning (winnaar, afkomstig uit Arnhem), Sjoerd Swierstra, Gerrit van der Leij, Gerrit Albertus Zwijze en Hendrik Kooistra.

Wikipedia bevat:
Voor de wedstrijd zei Coen de Koning tegen Jan Ferwerda: ‘Coen de Koning wint deze Elfstedentocht, zo niet, dan kun jij voor De Koning een doodskist bestellen’. Al snel bleek De Koning zijn favorietenrol waar te kunnen maken. Op het stuk Leeuwarden-Dokkum was er nog sprake van een kopgroep, bestaande uit Coen de Koning uit Amsterdam, Swierstra en het duo H. Krikke en Gerrit Zwijze, beiden uit Gramsbergen afkomstig. Op de terugweg werd De Koning echter zo benauwd voor Swierstra dat deze een eind weg spurtte. In Leeuwarden had Coen de Koning al 2 minuten voorsprong op Swierstra. Swierstra had op zijn beurt Krikke en Zwijze achter zich gelaten. De voorsprong van De Koning bleef in stand. In Bolsward kwam hij zó snel aan dat de bemanning van de controlepost telegrammen stuurde naar de volgende stempelposten, omdat deze anders misschien nog onbemand zouden zijn. In Stavoren was De Konings voorsprong gegroeid tot 20 minuten. Hij koos Jan Poepjes uit als gids voor over de meren, maar deze bleek grote moeite te hebben het hoge tempo bij te benen. Ondertussen maakte ook Swierstra gehakt van zijn achtervolgers. De achterstand liep op tot 17 kilometer in Hindeloopen. Swierstra liep nog 7 minuten in op De Koning, maar deze finishte in zo’n formidabele tijd dat er geen kruid tegen gewassen was: in een tijd van 9 uur en 53 minuten, een absoluut record, kwam Coen de Koning over de finish.

Ook noemenswaardig is de prestatie van Swierstra. 28 minuten na De Koning kwam hij binnen. Vragen over moeheid wuifde hij weg met de woorden: Geen kwestie van. Dat moest er ook nog bijkomen. Ik moet toch nog dansen vanavond! Van de 108 tochtrijders voltooiden er 83 de toer. Van de 42 wedstrijdschaatsers wisten er slechts 9 binnen 2 uur na de winnaar de eindmeet te halen. De rest werd daarom volgens de regels gediskwalificeerd.

In het bijgaand filmpje uit 1917 zijn onder andere beelden van deze derde Elfstedentocht te bewonderen… misschien zien we Gerrit Albertus Zwijze en Gerhard Frederik Krikke wel voorbij schaatsen…


Foto horecapersoneel op de Marsch.

Deze foto is gemaakt op het evenemententerrein op de Marsch in Hardenberg. Rechts is nog een stuk van de feesttent te zien die indertijd door de familie Ten Cate, de uitbaters van café De Jaarbeurs aan het Oosteinde (nu: den Herdenbergher), werd geplaatst. De familie Ten Cate pachtte geregeld de horecarechten bij feestelijkheden, zoals het Oranjefeest.

Herkent u wellicht nog een of meer personen op deze foto? We horen ’t graag!