Toen, op 12 maart…

Op 12 maart 1853 verleed notaris Willem Swam de akte van van scheiding en verdeling van de tot dan toe nog gecombineerde marke van Hardenberg en Baalder.

De bestuurders van de marke Hardenberg waren: Simon Bromet (markerichter), landbouwers Berend Jan Meilink, Engbert Zweers, Gerrit Jan Rigters, Hermannus Zweers en Harm ten Broeke, deurwaarder Hendrik Edelijn en barbier Hendrik Kampherbeek

De bestuurders van de marke Baalder waren: Albert Kampherbeek, Albert Huisjes, Jan Hendrik Reins, Berend Venebrugge en Gerrit Hakkers.

De markegronden in de kadastrale gemeente Ambt Hardenberg besloegen nagenoeg 500 bunder en in de kadastrale gemeente Stad Hardenberg ging het maar liefst om 1400 bunder. Het totale gezamenlijke bezit had daarmee een oppervlakte van 1895 bunder, 25 roeden en 10 ellen. De gerechtigde burgers van Stad Hardenberg konden aanspraak maken op 85/145e gedeelte en de gewaarden of gerechtigden in de marke Baalder op het overige 60/145e deel.

Buiten de verdeling bleef bijna 22 bunder die men moest afstaan aan de Overijsselsche Kanaalmaatschappij ten behoeve van de aanleg van het kanaal Almelo-de Haandrik, maar ook de gronden, in de wandeling bekend als de Burgerkampen, zou men op een later moment nog verdelen.

Fragment van de voor de scheiding vervaardigde topografische kaart, anno 1852, van de hand van landmeter van het kadaster De Vries Hofman.

Toen, op 27 februari…

Deze gecancelleerde (doorgehaalde) oorkonde is op 27 februari 1683 gepasseerd door de toenmalige schout van Hardenberg, Thomas Huete. Middels dit charter bekrachtigde hij de verkoop van een losrente van vijf Carolyguldens per jaar, gaande uit een half huis de halven Heinen Gooren te Baalder, door de echtelieden Berent Hendricks en Gesien Alberts aan de echtelieden Arent Gerrits en Geertien Derks. De andere helft was verpand aan de stad Hardenberg. De oorkonde, met twee uithangende lakzegels, is bewaard gebleven in het archief van de stad Hardenberg.


Toen, op 15 december… de Bekkebrug

Deze foto werd afgedrukt in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 15 december 1936. De afbeelding toont de schilderachtig gelegen, maar uiterst smalle Beekbrug, de brug over de Radewijkerbeek in de weg van Hardenberg naar Baalder. De brug was voor het laatst in 1891 vernieuwd, maar werd in 1937 vervangen door een zeven meter brede betonbrug. De nieuwe brug is te zien op de onderste foto.


Toen, op 20 november 1688: de marke Stad Hardenberg-Baalder.

Op 20 november 1688 werd door de markenrichter van Baalder, samen met de gecommitteerden schout Huete en burgemeester Berent Kramer van Hardenberg, het waartal van ‘de gemene huijsluijden’ van Baalder opgenomen. Dit was nodig om de verdeelsleutel goed te kunnen toepassen over allerhande te betalen belastingen die toevielen aan de gewaarden van de gecombineerde marke Hardenberg en Baalder.

Uit deze lijst blijkt o.a. dat het oude erve Kampherbeek een vol waardeel bezat en het Grootenhuijss zelfs twee volle waren. Verder bezaten de eigenaren van het erve Reins een volledig waardeel, net als de bezitters van het erve Koning en het erve Vierlink.

1120_marke
1120_marke2
1120_marke3

Halve waren (dus voor de helft stemgerechtigd) waren de eigenaren van het Poerinck, Snijders-Roelof, Slotman, Hutten en Lambert Goorhuys. Daarna volgt een opsomming van de katersteden in Baalder die alle een kwart-aandeel in de marke hadden. Daaronder vielen bijv. de eigenaren van den Blauwenkamp, de Raeberije, Varckens Jans goorden en de Hackerije (Hakkers).


Toen, op 15 mei 1933: opheffing station Baalder-Radewijk.

Toen, op 15 mei…: opheffing halteplaats ‘Baalder-Radewijk’

Locomotief

De Nederlandse Spoorwegen maakten op 8 mei 1933 bekend dat de halteplaats ‘Baalder-Radewijk’ op de lijn Zwolle-Emmen met ingang van 15 mei 1933 zou worden opgeheven. De stopplaats Baalder-Radewijk was vanaf het begin van de exploitatie van de Noordooster-Lokaalspoorweg (NOLS) in gebruik geweest. De passagiers uit Baalder-Radewijk moesten voortaan of instappen op het station van Hardenberg of op dat van Gramsbergen.