Toen, op 03 februari 1913: school Bruchterveld officieel geopend.

Op de prentbriefkaart is goed te zien dat het in 1913 geopende schoolgebouw al een eerste uitbreiding heeft gekregen. Helaas beschikten we niet over de originele prentbriefkaart, zodat we geen betere kwaliteit kunnen tonen dan deze.
Bezit u de originele prentbriefkaart? We horen het graag!

Op maandagochtend 3 februari 1913, om tien uur, werd de christelijke lagere school Bruchterveld officieel door 61 leerlingen in gebruik genomen. Het Salland’s Volksblad van 7 februari deed verslag:

“Bruchterveld. Maandagmorgen werd hier de christelijke school geopend. De vlag wapperde en aan den ingang was het gebouw met groen versierd. Belangstellenden en kinderen vulden de lokalen. Dr. Schot las psalm 111 en ging voor in gebed. De heer Haverkamp wenste het bestuur der school ook namens het bestuur van de school te Bergentheim geluk met deze inrichting. Het stemde hem ietwat weemoedig toen hij vrijdag jl. 24 kinderen van zijn school zag vertrekken om voortaan hier ter school te gaan. Maar toch verheugt hij zich, dat deze school tot stand kwam. De kinderen zullen getrouw de school bezoeken, dat vertrouwt hij, als hij denkt hoe jonge kinderen den langen slijkerigen weg aflegden naar de school te Bergentheim. Daarna sprak de heer Rintjema, afkomstig uit Dokkum, die gereed stond zijn betrekking te aanvaarden. De eerste bladzijde der geschiedenis van deze school wordt thans geschreven.”

Op 16 maart 1912 was besloten tot de bouw van een school over te gaan. De advertentie tot aanbesteding verscheen op 26 april 1912 in het Salland’s Volksblad. Op 11 oktober van datzelfde jaar was de zgn. ‘eerste steen’ gelegd door ds. Schot en ds. Goris.


Oude huisplaatsen: de oliemolen in Brucht.

Gisteren lazen we in de Stentor dat het college van B&W afwijzend heeft beschikt over de herbouw van de verdwenen oliemolen aan de Bruchterbeekweg in Brucht. Wij vroegen ons af of u weet waar die oliemolen heeft gestaan. Graag verwijzen we u naar onze website om u te informeren over de rond 1720 gebouwde oliemolen en ’t erve ‘Olieslagers’, nu gelegen aan de Bruchterbeekweg 6.

Meer informatie vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.


Toen, op 14 augustus 1722: grensgeschil tussen Hardenberg en Brucht.

0814_landmeter_Hesselink
kaart anno 1722 ‘pertinente scheijdinge van ’t Hardenberger- en Bruchterveld’ door landmeter Hendrik Hesselink .


Op 14 augustus 1722 werd deze mooie kaart gemaakt door landmeter Hendrik Hesselink. Na een decennialang geschil tussen de gewaarden van de marken van Hardenberg en Brucht werd de grens tussen het Hardenberger- en Bruchter-veld vastgesteld door Ridderschap en Steden van Overijssel.

De grens met scheisloot liep vanaf de steen te Vesterberg bij Asjeskamp via de paal of boom bij de ‘elleboog’ naar de Balderhaar. Ten noorden van de grens: Baalder, de Hessenweg via de Venebrugger Schans naar de ‘nieuwe herberg’ (op de Belt of Nijberg in Wielen) en de grens met de graafschap Bentheim. Ten zuiden van de grens: de ‘Buesbos’, de nieuwe Bruchter graven en de buurtschap Brucht.

Links stroomt de rivier de Vecht en is de bebouwing van het stadje Hardenberg getekend. Verder is een windroos, legenda, cartouche en schaalstok (met maatvoering op de schaal van 700 ‘Sallandse roeden’) afgebeeld.


Toen, op 17 augustus 1853: veiling erve Niezink in Brucht.

De Provinciale en Overijsselsche en Zwolsche Courant van 12 augustus 1853:

“W. Swam, notaris te Gramsbergen, is voornemens om op woensdag den 17 augustus 1853, des voordemiddags om 10 uren, ten huize van B.W. Stulen, kastelein te Hardenbergh, publiek te doen inzetten, en 14 dagen later aldaar erflijk verkoopen:

“Eene boerderij, het Nijzinks genaamd, in de buurtschap Brucht, gemeente Ambt Hardenbergh, bestaande in een huis met ongeveer 3 bunders, 82 roeden en 90 ellen bouwland, en 2 bunders hooiland met een vierde van een vol whaars aandeel in de heide-, weide- en veengronden der marke van Brucht, waarvan de grootte voor dit aandeel bedraagt p.m. 19 bunders, wordende doorsneden met het uitgebakende kanaal uit de Vecht naar dat door Dalmsholte van de Overijsselsche Kanaal Maatschappij.”

Het Nijzink of Niesink was een van de vanouds gewaarde erven in de marke Brucht. Op de oudste kadastrale kaart (zie uitsnede) stond het in 1832 vermeld als ’t Niesink en was het bekend onder sectie F nr. 112. Het erve was indertijd eigendom van Hannes Niesink en echtgenote Aaltjen Hilverdink. Zij waren op 6 maart 1804 getrouwd in de kerk in Hardenberg. In het huwelijksregister staat aangetekend:

“Hannes Nijsink, weduwenaar van Elisabeth Derksz, geboortig van en woonachtigh te Brucht, zoon van Jan Nijsink en Aaltjen Hendriks, en Aaltjen Hilverdink, j.d. geboortig te Diffelen, doch tans woonachtigh te Bergentheim, dochter van Albert Hilverdink en Catharina Maria Dannebroek, op 6 maart 1804 ten Hardenbergh gecopuleerd”

Hannes was twee jaar eerder, op 30 april 1802, getrouwd met Elisabeth Derks, maar zij is al vrij snel na het huwelijk gestorven…

Anno 2015 is het erve Nijzink te vinden aan de Hardenbergerweg no. 34 en 36 in Brucht. Dat wordt onder andere mooi inzichtelijk gemaakt met behulp van de website ‘watwaswaar.nl’ (zie bijgaand kaartje).