Toen, op 29 juli…

Op 29 juli 1750 deed Israël de Joode aangifte voor de zgn. 50e penning. De 50e penning was een belasting die men moest betalen van alle onroerende zaken die van eigenaar veranderden, behalve bij vererving in de rechte lijn. De 50e penning was met ingang van 1 augustus 1635 in werking getreden. De heffing werd op het platteland verricht door de schout.

Israël maakte bekend dat hij op 6 juli een huijs staande op den Brink alhier (te Heemse) had aangekocht van de erfgenamen van Arent Ulenberg. Israël de joode was Israël Emanuel, de man van Annigje Ruben. Zij woonden ook al in 1723 op de Brink en later enige tijd in stad Hardenberg. In 1748 woonden ze weer in Heemse. Waarschijnlijk hebben ze het door hen gehuurde huis kunnen kopen van de familie Ulenberg. Als weduwe bewoond Annigje in 1772 nog haar eigendommelijk woonhuis, staande tussen het huis van de mulder en het voetpad naar de molen. De Uilenbergs waren enkele generaties molenaar op de stadskorenmolen Oelemölle en hebben hun achternaam hieraan ontleend. De molen stond op de Ulenberg bij het Oelenveer of Veer ter Ulen of Oelen. Het huis van Israël op den Brink betreft, voor zover ons bekend, de aankoop van het eerste joodse onroerend goed in Hardenberg en Heemse.


Toen, op 22 februari…

Op woensdag 22 februari 1978 vond de officiële ingebruikname plaats van de oude gerestaureerde hervormde kerk van Heemse. Lange tijd, meer dan anderhalf jaar, had men elders moeten kerken, omdat het gerenoveerd werd. De officiële ingebruikstelling van het monumentale gebouw werd verricht door de Commissaris van de Koningin in Overijssel, de heer mr. J.L.M. Niers. Dat deed hij door als eerste zijn handtekening in het gastenboek te zetten. Daarna stak hij de grote kaars aan in het liturgisch centrum. Na hem sprak burgemeester Van Splunder.


De restauratie van 1975-1977 was uitgevoerd onder leiding van architect D. Weima uit Velp, m.m.v. Monumentenzorg. Men vond restauratie in een negentiende-eeuwse stijl het meest acceptabel. De raamopeningen kregen weer hun oorspronkelijke hoogte en houten kozijnen. Om een meer harmonisch geheel te krijgen, werd de vleugel aan de noordzijde bepleisterd. Het interieur, met name de banken, onderging een belangrijke verandering. In de ruimte voor de preekstoel (daterend uit 1681) werd een aantal banken vervangen door iepen stoelen met biezen zitting. Het aantal zitplaatsen bleef 385.

In de vloer bleven vier oude grafzerken zichtbaar, waaronder een priesterzerk in het middenpad met het opschrift “Int jaer ons Heren 1525 …Gheert Moll pastor in Hee(m)se” en de afbeelding van een miskelk; ook de steen van Johanna Judith baronesse Blanckvoort vrouwe toe Hofstede en Blankhemert uit 1739.

De kerkrestauratie had 1,1 miljoen gulden gekost en daarnaast betaalde de burgerlijke gemeente Hardenberg 435.000 gulden voor de renovatie van de kerktoren. De toren was vanaf 1798 eigendom van de burgerlijke gemeente, sinds de Staatsregeling dat had verordonneerd: De torens, aan de kerkgebouwen gehegt, benevens de klokken, met derzelver huisingen, worden verklaard, eigendommen te zijn en te blijven der burgerlijke gemeente, staande ten allen tijde onder derzelver beheering en onderhoud.

Tegelijkertijd met de restauratie liet de hervormde kerkgemeente een nieuw orgel in de kerk plaatsen, het derde in rij. Het nieuwe orgel was gebouwd door K.B. Blank & Zn. te Herwijnen.


Toen, op 10 februari…

Het marechaussee-archief bevat onderstaand getypt document van de Hardenberger groepscommandant Pieter Blok, gericht aan de afdelingscommandant. Hij meldt dat in de namiddag van 10 februari 1945 het evacuatiekamp De Molengoot te Heemse door vliegtuigen is beschoten. Als gevolg daarvan waren vijf personen licht gewond geraakt. Een half uur later waren goederenwagons bij het station en een tweetal schepen in het Overijssels kanaal beschoten, als gevolg waarvan één persoon werd gedood en drie personen gewond raakten. Tenslotte viel die dag ook nog een bom achter een van de woningen aan de Gramsbergerweg, als gevolg waarvan vooral glasschade ontstond, ook aan de marechausseekazerne.

Het dodelijk slachtoffer betrof de 15-jarige HBS’er Albert Hendrik (Appie) Ravenshorst, zoon van de hoofdonderwijzer aan de school te Baalder, Marten Ravenshorst en Everdina Hermina Teutelink. Appie stond op het verkeerde moment op de verkeerde plek te kijken naar de Engelse jagers. Hij werd door een afgedwaalde kogel getroffen. Het was een enorme slag voor zijn ouders en zus Engelina Aleida. Zijn vrienden uit Baalder, jongens van zijn leeftijd, bewezen hem de laatste eer door hem naar zijn graf op de begraafplaats aan de Bruchterweg te dragen (bron: Boalder vertelt zien geschiedenis).

de persoonskaart van Albert Hendrik Ravenshorst (geb. 20 oktober 1929 Hellendoorn – ovl. 10 februari 1945 Baalder)