Toen, op 8 mei…

Op 8 mei 1885 verdronk sluiswachter Evert Haveman bij Sluis VII te Lutten aan de Dedemsvaart. Evert was slechts 40 jaar oud en getrouwd met Leentje Visscher. De krant De Grondwet schreef twee dagen later:

De sluiswachter aan sluis no. 7 te Lutten a/d. Dedemsvaart had gister in den vroegen morgen het ongeluk in de diepe schutkolk te vallen. Zijn lijk werd eenige oogenblikken later gevonden. 


Toen, op 18 september 1937: kindermoord in Oud-Lutten.

Op 18 september 1937 werd in Oud-Lutten een afschuwelijk misdrijf gepleegd. De 39-jarige landbouwer H.D., vader van de 16-jarige en ongehuwde Hendrika, bracht die dag het pasgeboren kindje van zijn dochter door wurging om het leven en begroef het lijkje vervolgens in een kartonnen doos op het erf bij zijn boerderij.

De krant De Vechtstreek schreef anderhalve maand later: “Kinderlijkje opgegraven. Door de gemeentepolitie alhier is reeds gedurende enige tijd in onderzoek een geval betreffende verdwijning van een kind waarvan de ongehuwde 16-jarige H.D. te Oud-Lutten in deze gemeente bevallen zou zijn. Na verschillende personen te hebben gehoord is de politie overgegaan tot het verrichten van graafwerk op het erf van het boerderijtje van den vader van het hierboven bedoelde meisje met als gevolg dat inderdaad een lijkje van een pasgeboren kind werd opgegraven. Het is gebleken dat dit lijkje aldaar op 18 sept. jl. is begraven in een cartonnen doos. Het meisje is op dien dag bevallen in tegenwoordigheid van haar ouders. Andere hulp is niet verleend. Het lijkje is door de politie in beslag genomen en overgebracht naar het ziekenhuis te Hardenberg, waar dr. Hulst te Leiden sectie op het lijk heeft verricht. Hierna is de politie overgegaan tot arrestatie van den vader van H.D. en dinsdag is deze overgebracht naar Almelo en aldaar in het Huis van Bewaring ingesloten. Hij wordt ervan verdacht het pasgeboren kindje te hebben gedood”.

Op 14 december 1937 stond H.D. voor de arrondissementsrechter. De officier van justitie eiste, achter gesloten deuren, 4 jaar gevangenisstraf. De rechter besloot een straf van 1 jaar op te leggen, onder aftrek van preventieve hechtenis…


Toen, op 07 september: huis te koop op Allemansveen.

Op 7 september 1868 begon notaris De Vries in Amsterdam met de openbare veiling van een huis en erf op ’t zgn. Allemansveen in de marke van Heemse en Collendoorn, eigendom van de ongehuwde en gepensioneerde ‘koekebakker’ Antony Arends te Amsterdam en gehuurd door zijn neef Hermannus Arends en diens echtgenote Elisabeth Prangsma te Lutten aan de Dedemsvaart.

“J. Krijgsman, T. Sanders jr., G. Fikkert Jz., J.B. Paris en P. Brugman, makelaars, zullen op maandag 7 september 1868, des avonds ten 6 ure, ten overstaan van den notaris G. de Vries, in het lokaal De Brakke Grond te Amsterdam, aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden, als last hebbende van hunne principalen, in het openbaar verkoopen:Een huis en erve met tuin, bouwland en veengrond, staande en liggende op het zogenaamde Allemansveen in de Marke van Heemse en Collendoorn onder de gemeente Ambt Hardenberg, provincie Overijssel, bij het kadaster dier gemeente aangeteekend op de Geeren, onder sectie B no. 4060 tot en met 4068, ter gezamenlijke grootte van 1 bunder 71 roeden en 10 ellen. Genoemd perceel is dagelijks te bezigtigen, uitgenomen des zondags. De veilconditiën en eigendomsbewijzen zijn vier dagen voor en op den verkoopdag te bezigtigen ten kantore van genoemden notaris te Amsterdam, terwijl een afschrift der veilconditiën ter lezing zal liggen ten huize van den bewoner van het perceel H. Arends, die tevens aanwijzing zal doen”.

Het huis en erf op ’t Allemansveen is tegenwoordig geadresseerd aan de Dedemsvaartseweg-Zuid 81 in Lutten. Meer over de geschiedenis van die locatie leest u op onze website: https://www.historischeprojecten.nl/…/dedemsvaartseweg…/


Toen, op 23 augustus 1933: opening school te Lutten.

Openbare lagere school te Lutten.

Op 23 augustus 1933 opende de nieuwe openbare lagere school te Lutten aan de Dedemsvaart…Drie dagen later schreef De Vechtstreek:”Lutten. Feestelijke opening der openbare school. Woensdagmorgen had alhier de feestelijke opening plaats van de nieuw gebouwde openbare lagere school. Hierbij waren tegenwoordig de heren H.H. Weitkamp (burgemeester van Ambt Hardenberg), A.A. Oostenbrink (wethouder), J.W. Resink (secretaris), D. Hoiting (gemeentearchitect) en Ds. Theunissen (Ned. Hervormd predikant te Lutten) c.a.”

De nieuwe O.L. school te Lutten, .die binnen enkele weken gebruik zal worden genomen.

Toen, op 23 december 1931: gunning bouw watertoren Lutten.

Op 23 december 1931 werd de bouw van de watertoren in Lutten aan de Dedemsvaart bij aanbesteding gegund aan het bedrijf N.V. Delta te Den Haag, naar een ontwerp van architect Jans te Hengelo.

Watertorens vormen sinds 1839 een karakteristiek onderdeel van de gebouwde omgeving in Nederland.

De eerste torens dienden voor de watervoorziening van de stoomlocomotieven. Honderden exemplaren verrezen door het gehele land. Het meest opmerkelijk zijn de drinkwatertorens. Vanaf 1856 bouwde men ruim 260 watertorens ten behoeve van de centrale drinkwatervoorziening. Vanwege de forse afmetingen en de vaak markante situering in het vlakke Hollandse landschap, beschouwden de waterleidingbedrijven de watertoren als hun visitekaartje en besteedden veel aandacht aan het uiterlijk. Momenteel resteren er nog ongeveer 175 van deze torens, waarvan minder dan een kwart nog in gebruik is.

De eerste melding in de archieven over de bouw van een watertoren in Lutten blijkt uit de krant De Vechtstreek van 3 mei 1930:
‘Lutten. Watertoren. Voor den, in verband met de Centrale Drinkwatervoorziening voor Noord-Overijssel, te bouwen watertoren, is alhier reeds grond aangekocht van den heer J.H. Schrijver.’ De aanbesteding van de Lutter toren had plaats op 7 oktober 1931 en werd vervolgens op 23 december opgedragen aan de N.V. Delta Betonbouw Maatschappij te Den Haag voor 51.000 gulden. Op 4 januari 1932 is men met de daadwerkelijke bouw begonnen. De watertoren in Lutten is gebouwd conform de degelijke architectuur van de jaren dertig van de twintigste eeuw. Met een hoogte van 49,20 meter en een betonnen vierkant vlakbodemreservoir met een inhoud van 578 kubieke meter was het een zwaargewicht onder de Overijsselse watertorens. De toren is bovendien bijzonder, omdat het één van de twee Nederlandse watertorens is met een zadeldak.

In 2008 werd de buiten gebruik gestelde toren door de waterleidingmaatschappij verkocht aan het echtpaar Rieks uit Schuinesloot. Zij hebben het gemeentelijk monument intern verbouwd tot bed & breakfast.

In 2008 werd de buiten gebruik gestelde toren door de waterleidingmaatschappij verkocht aan het echtpaar Rieks uit Schuinesloot. Zij hebben het gemeentelijk monument intern verbouwd tot bed & breakfast…: https://www.facebook.com/watertorenlutten/


%d bloggers liken dit: