Toen, op 8 februari 1839: school te Rheeze aanbesteed.

De Overijsselsche Courant van 25 januari 1839 bevat deze advertentie waarin de openbare aanbesteding werd aangekondigd van een nieuw te bouwen school in de buurtschap Rheeze. De aanbesteding vond plaats op 8 februari 1839.

Burgemeester en assessoren van het Ambt Hardenbergh, zijn voornemens om op vrijdag den 8sten februarij 1839, des voordemiddags ten 11 uren, ten huize van den kastelein J. Odink Dz., op den Brink te Heemse, publiek aan den minsteischenden, onder approbatie van Hun Ed. Gr. Achtb. de Gedeputeerde Staten der Provincie, aan te besteden, het bouwen van eene nieuwe school in de buurtschap Rheeze ter dezer gemeente, met de leverancie van alle daartoe benoodigde materialen. Het bestek en teekening daaromtrent, ontworpen bij den heer Loman, stads-bouwmeester te Deventer, liggen inmiddels ter visie ten huize van den kastelein voornoemd, en zijn de verder verlangd wordende informatiën te bekomen ter secretarie der gemeente. Heemse, den 21sten januarij 1839. Burgemeester en assessoren voornoemd, Ant. van Riemsdijk. In kennisse van mij, A. Kampherbeek, ass(esso)r., loco secret(ari)s.

De nieuwe school in Rheeze werd dus gebouwd naar een ontwerp van de Deventer stadsbouwmeester Bernardus Looman (1811-1871). Deze was ook de ontwerper van de nieuwe school die een jaar eerder in Bergentheim was gebouwd. De school in Rheeze werd gerealiseerd op een stukje markegrond, gelegen aan de brink. Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is te zien dat de oude school ook al daar gesitueerd was.


Toen, op 14 juli 1960: opening ‘De Rheezerbelten’.

opening

Op 14 juli 1960 verrichtte burgemeester De Goede van de gemeente Hardenberg de officiële opening van bospaviljoen, bungalowpark en camping ‘Vakantieverblijf De Rheezerbelten’.

De Vechtstreek van 8 juli 1960 schreef:
“Het is een prachtig bedrijf geworden, dat daar uitnemend past in de omgeving. Donderdag 14 juli denkt burgemeester De Goede de officiële openingsdaad te verrichten. Openen wil in dit geval zeggen: het bedrijf in zijn geheel gecompleteerd aan belangstellenden voor te stellen, want men is hier dit voorjaar met zoveel energie en spoed begonnen, dat al spoedig de eerste bungalows in gebruik konden worden genomen. Thans is evenwel ook het fraaie paviljoen gereed gekomen.”

opening

Meer over de geschiedenis van deze locatie aan de huidige Grote Beltenweg 1b leest u op onze website.


Toen, op 19 april 1836: de afgescheidenen te Rheeze.

Op 19 april 1836 werd door ‘de afgescheidenen’ een vergadering gehouden in de boerderij van schoolmeester Egbert Dunnewind te Rheeze. De onderwijzer speelde een belangrijke rol bij de gebeurtenissen die zich in die tijd in onze regio afspeelden. In het boekje ‘Egbert Dunnewind, schoolmeester tijdens de Afscheiding te Rheeze’ is er alles over te lezen. Van het gebeurde op 19 april werd door burgemeester Antoni van Riemsdijk een proces-verbaal opgesteld. Het eerste deel ervan tonen we hier… Kunt u het prachtige handschrift ook zo goed lezen?