Toen, op 09 april 1955: de school tussen Kloosterhaar en Sibculo.

NIEUWE AANWINST (d.d. 19 mei 2021)

We zijn verheugd te kunnen melden dat het ons is gelukt om twee oude brieven (meer dan anderhalve eeuw oud) op de kop te kunnen tikken! Vandaag informeren we u over de eerste, de jongste van de twee, gedateerd 9 april 1855.

Het betreft een brief van I.A. van Roijen in Zwolle, gericht aan mr. J. van Delden, burgemeester van de gemeente Ambt Hardenberg. Van Roijen laat hierin weten dat hij ‘volgaarne voldoet’ aan het verzoek van de burgemeester om een terrein ‘om niet’ (gratis) beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe school tussen Kloosterhaar en Sibculo.

Het briefpapier van Van Roijen is voorzien van diens fraaie preegstempel met de initialen: A.v.R. (Antoni van Royen).

Kort na de ontvangst van dit heuglijk bericht besloot de gemeenteraad van Ambt Hardenberg tot de daadwerkelijke bouw van een nieuwe school. Het schoolgebouw verrees langs de weg tussen Kloosterhaar en Sibculo en deed van 1855 tot 1895 als zodanig dienst.

De brief hebben we voor een luttel bedrag kunnen aankopen, mede dankzij bijdragen van onze sponsoren! Dank daarvoor!

Waarschijnlijk is de brief indertijd door Van Delden thuis in ontvangst genomen en heeft het nooit de burelen van de secretarie bereikt, waardoor het niet is opgenomen in het gemeentelijk archief…

We hebben besloten de brief te schenken aan het Dorpsarchief Kloosterhaar. Binnenkort zal onze aanwinst hun aanwinst worden…


Toen, op 19 april 1976: motorcross in Sibculo.

Op tweede paasdag, maandag 19 april 1976, werden voor de zevende keer in Sibculo motorcrosswedstrijden gehouden. Zo’n 5.500 bezoekers werden er geteld. De wedstrijden zelf waren weer even spannend en spectaculair als de voorgaande jaren. Burgemeester Van Splunder had zich weer bereid verklaard zijn tweede paasdag gedeeltelijk op te offeren om het sportieve festijn officieel te openen.

Er deden in totaal 200 renners mee aan de wedstrijden, die zowel in de zijspan- als in de gewone tweewielige klasse werden verreden. Het vijftienhonderd meter lange parcours was dit jaar voor het eerst met bijna tien meter verbreed, een extra aanpassing in verband met de zijspancrossers. Uit ons gebied haalde Henk Hamhuis uit Hardenberg met zijn Ossa de derde plaats in de 250cc-klasse.

Eerste in de 50cc-klasse werd Erik Mulder uit Eerbeek op een Kreidler. Freek Wilmerink uit Okkenbroek, op een Aspes, werd eerste in de 125cc en Johan Besselink uit Hengelo pakte op zijn Maico de eerste prijs in de 250cc. Harry Borgelink met bakkenist Joop Bouwhuis uit Rietmolen werden eerste in de zijspanklasse.


Toen, op 30 maart 1943: bommenwerper stort neer in Sibculo.

Op 30 maart 1943, omstreeks 04.00 uur, stortte een Engels bombardementsvliegtuig, een Lancaster, brandend neer in de buurtschap Sibculo bij de boerderij van de fam. Biewenga. De bemanning, bestaand uit 6 personen, kwam om doordat de parachutes bij het afspringen niet functioneerden. De omgekomen vliegers werden de volgende dag begraven op het kerkhof Nijenstede in Hardenberg.

Flight-lieutenant K.H. Grenfell steeg met zijn Lancaster om 21.57 uur op van vliegveld Breighton voor de aanvalsvlucht op Berlijn. Op de terugweg van Berlijn werd zijn toestel aangevallen door een Nachtjager van de 7e staffel van het Nachtjagdgeschwader van het type Bf 110 F-4, gevlogen door piloot Christian Költringer en bemanningslid Wilhelm Vogt. De nachtjager was door radar op het spoor van de Lancaster gebracht en opende het vuur. Nog voordat de Lancaster in de diepte stortte, zag de staartschutter van de Engelse bommenwerper kans een salvo op de nachtjager af te vuren. Sgt. Webb had de Messerschmitt van Költringer geraakt, en beide vliegtuigen stortten neer.

De Lancaster kwam neer aan de Boerendijk bij Sibculo en de Nachtjager in het Engbertsdijksveen. Er waren geen overlevenden. Bijna veertien dagen later, op 13 april, werd nog een lichaam onder de wrakstukken gevonden. Het betrof de jonge Australiër Philip Wealey (Pip) Dunn. Er zijn dus zeven geallieerden bij het ongeval om het leven gekomen. Te midden van de graven werd een groot kruis geplaatst, waarop stond: ‘Hier rusten de Engelse vliegeniers, serg. Lewis, serg. Cordingley, Potter, R. McCullach en twee onbekenden, gevallen 30 maart 1943 in Sibculo, gemeente Hardenberg’. De bemanningsleden waren:

* Robert Lincoln Potter, flight sergeant, Royal Australian Air Force, zoon van Robert Samuel en Mary Potter, uit Perth, West Australië

* George Edward Lewis, sergeant, flight engineer, Royal Air Force, zoon van Charles William en Lily Ethel Lewis, uit Potters Bar, Middlesex

* Stephen Falcon Scott McCullagh, flying officer, Royal Australian Air Force, zoon van John Stephen en Kate Lextilia McCullagh uit Neutral Bay, New South Wales, Australië (geboren te Seattle (U.S.A.))

* Ronald Cordingley, sergeant, bomb aimer, Royal Air Force, reserve vrijwilliger, zoon van Thomas en Daisy Cordingley
echtgenoot van Phoebe Cordingley, uit Salford, Lancashire

* Kenneth Hugh Grenfell, flight lieutenant, Royal Australian Air Force, zoon van Richard Everett Grenfell, uit Sydney, New South Wales, Australië, echtgenoot van Mabel Isabella Grenfell, uit Durham, Engeland

* Sidney George Webb, sergeant, air gunner, Royal Air Force reserve vrijwilliger, zoon van Arthur William en Nellie Marion Webb, uit Blackmore Park, Worcestershire

* Philipp ‘Pip’ Wesley Dunn, flight sergeant, Royal Australian Air Force, zoon van Charles Wesley Dunn en Iris Minnie Dunn, Watson’s Bay (Sidney), New South Wales, Australië (geboren op 18 augustus 1920, overleden op 30 maart 1943, op 22-jarige leeftijd).


Toen, op 26 september 1928: opgravingen klooster Sibculo.

Het Algemeen Handelsblad van 26 september 1928 schreef:
“Opgravingen te Sibculo. De resten van het oude klooster blootgelegd. Een bezienswaardige put met geneeskrachtig water.

Het was aan nog slechts weinigen bekend dat in den noordoosthoek van Overijssel, van oudsher een der meest onherbergzame streken, reeds in de Middeleeuwen gedurende bijna tweehonderd jaar een hooge beschaving haar zetel heeft gehad. Alleen uit enkele archiefstukken wist men dat te Sibculo een rijk en machtig klooster moest hebben gestaan, maar daar er geen enkele afbeelding van bestond die aanspraak op echtheid mocht maken, tastte men vrijwel volkomen in het duister omtrent vormen en afmetingen die eenmaal het klooster moet hebben gehad. Het eenige wat men een paar uur gaans ten zuiden van Hardenberg en terzijde van de rivier de Vecht, langs den weg Mariënberg-Langeveen, bespeuren kon, was een op een soort heuvel gelegen, oud, verwaarloosd kerkhof.

Dat was de plaats waarop eenmaal het klooster Sibculo gestaan heeft. Na de reformatie, toen Overijssel zich omstreeks 1580 aansloot bij de Gewesten der Unie van Utrecht, werden de gebouwen verlaten, leeggehaald en vernield. Alle omwonenden hadden het recht van de puinhoopen zooveel hout en steen weg te halen als zij wilden, en na weinige jaren restte er dan ook niets dan een vormelooze ruïne. Tot omstreeks 1800 schijnen een paar brokstukken van muren nog overeind te hebben gestaan. Toen velde een zuidwesterstorm ook de laatste overblijfselen. In 1850 liet de regeering nog een paar steenklompen springen, die daarna gebruikt werden tot versterking van de Hondsbossche Zeewering… Dat was het laatste wat bekend was van een cultuurmonument van Overijssel, gelegen in een streek die nog slechts bestaat uit troostelooze veen- en heidelanden, met hier en daar wat groene akkers.

Nadat aldus feitelijk een paar eeuwen lang het klooster Sibculo aan de vergetelheid was prijs gegeven, komt het thans weer in het middelpunt der belangstelling te staan. Verbetering der verkeerswegen had tot gevolg dat de heer Ludwig van Heek, fabrikant te Lonneker, bezield door het algemeen verlangen om van hetgeen ons overgebleven is van de middeleeuwsche beschaving, nog te redden wat er te redden valt, het plan opvatte de ruines te doen ontgraven. Hij stelde zich in verbinding met den heer J. ten Bruggen Cate, oudheidkundige te Albergen, en liet de gronden, die eenmaal tot de naaste omgeving van het klooster behoorden, aankoopen. Daar deze grond over niet minder dan acht eigenaars verdeeld was, vorderde dit geruimen tijd.

In mei van dit jaar kon men echter met het uitgravingswerk beginnen en reeds thans kan worden geconstateerd dat er onder de bevolking van Twente veel belangstelling bestaat voor dit uit historisch oogpunt ongetwijfeld belangwekkende werk. Onomwonden gaven verscheidene oudheidkundigen als hun meening te kennen, dat op een plaats in Twente, waar korten tijd geleden nog weinig of niets te zien was en waar slechts de overlevering gewaagde van een grootsch verleden, thans een waardevol historisch monument in wording is.

Men heeft de kloostergracht – thans door het dalen van het waterpeil volkomen droogstaand – teruggevonden en daaruit kunnen vaststellen, dat het klooster van zeer grooten omvang moet zijn geweest. Deze gracht heeft vroeger, door middel van een kanaaltje in verbinding gestaan met de Vecht, zoodat af- en aanvoer van producten te water plaats kon hebben. Tevens diende dit kanaaltje voor afvoer van overtollig water.

Van het meeste belang zijn echter de reeds uitgegraven kelders. Twee rijen Gothische zuilen, waarvan bij het sloopingswerk slechts de voetstukken zijn blijven staan, zijn ontdaan van omringende puin. In de brokkelende muurresten is, tegenover deze zuilen het begin der zware gewelven zichtbaar en wanneer men tracht een beeld te reconstrueeren van deze kelders, kan het niet anders of dit beeld wekt een eerbiedwaardigen, imponeerenden indruk.

Aan de oostzijde van den kleinen heuvel is de plaats ontdekt waar de kloosterkapel gestaan heeft. Tusschen de thans reeds uitgegraven kelders en deze kapelresten, hoopt men onaangetaste grafkelders aan te treffen, die begrijpelijkerwijs belangrijke oudheidkundige vondsten kunnen opleveren.

Vastgesteld werd, dat het klooster uit te Balderhaar vervaardigde roode baksteen was opgetrokken, maar dat voor de fundatie tevens ijzerhoudende oersteen werd gebruikt. Vermeldenswaard is, dat oudheidkundigen in het aantreffen van deze oersteen aanleiding vinden tot de veronderstelling dat op de plaats waar het klooster gebouwd is, in de allereerste tijden een zoogenaamde Walburg heeft gestaan. Dit is een vingerwijzing, dat Sibculo zou behooren tot de alleroudste bewoonde en versterkte plaatsen van Nederland.

Verder heeft men in het puin aangetroffen enkele uit de zestiende eeuw dateerende zilveren stadsmunten van Deventer, Kampen en Zwolle, oude wapens en fragmenten daarvan, traceeringen van Gothische kerkramen, zeer oude koebellen, fragmenten van aardewerk uit pl.m. 1450 enz. Bijzondere vermelding verdient een zeldzaam koperen mesheftje met een fijn-gesneden voorstelling van de heilige Barbara.
Aan de westzijde van het vroegere klooster, waar brouw- en bakhuis moeten hebben gestaan, heeft men den waterput aangetroffen, waarvan het water geneeskrachtig moet zijn. Reeds thans is deze put een bezienswaardigheid geworden, daar de heer Van Heek haar in de oude gedaante heeft laten herstellen, door boven de bron een putrand, afkomstig uit Zuid-Frankrijk en zeer fraai gebeeldhouwd, te doen oprichten.”

Zie ook het artikel in Rondom den Herdenbergh 2000 17/4 “Sibculo en haar klooster”