In het vrijwillig rechterlijk archief van ’t voormalige schoutambt Hardenberg vinden we deze akte, gedateerd 4 augustus 1806:

Ik J.G. Pruim, Scholtus des Kerspels Hardenbergh cum annexis, doe kond en certificeere dat ik bij besluit van den Raad van Finantiën in ’t Departement Overijssel, de dato den 10 julij 1806, geauthoriseerd en gelast ben om de in october 1805 verkochte in dit Schoutämpt gelegene Nationaale Domeinen, aan de respective koopers te transporteeren en dezelven in den eigendom van dien te vestigen. Weshalven ik Scholtus voorn(oemd) uit krachte van voorz(eid) besluit, namens ende van wegens voorz(eide) Raad van Finantiën, aan Steven Bouwmeester te Aane, kracht dezes cedere, transportere en in vollen eigendom overdrage, het door hem alstoen gekochte en betaalde 85ste parceel, bestaande ingevolge conditiën van verkoop onder de benaming van de huis- of katerstede te Aane, in een hoekjen land den gaarden, een stuk land bij ’t Tijland en in een stuk lands op den Melenberg; ende zulks alles met zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad, lusten en lasten van dien, daarbij en aangehorende, ofwel zo en invoegen bij de conditiën van verkoop wordt vermeld. Doende daarvan alzo door dezen afstand, oplatinge en vertichtenisse aan den kooper en betaaler voorz(eid), alles zo en als naar rechten. Des ten oirkonde is dezen door mij Scholtus voorn(oemd) gepasseerd ter praesentie van M. Bruins en Jan Nijhuis, als keurnooten, en voorts door mij getekend en gezegeld. Actum Heemse, den 4 augustus 1800 en zes.

Notaris Willem Swam hield op 22 februari 1830 op verzoek van Zwaantjen Jansen, weduwe van Steven Bouwmeester, een openbare verkoop van roerende goederen. Die dag gingen o.a. een zwart paard, een koperen ketel, een ploeg, twee eggen, een stenen slijpsteen, een zaag, een hakselkiste en een beslagen wagen onder de hamer (aktenr. 367, scan 23).

In 1832 was het huis en erf eigendom van Zwaantjen Jansen Geertjes, de weduwe van Steven Harms Bouwmeester. Steven was op 15 februari 1830 overleden te Ane. Het erf was geregistreerd in sectie F no. 142 op legger nr. 52. In 1841 volgde een verkoop, waarna de boerderij eigendom was van Jan Timmer. Deze liet het afbreken en verenigde vervolgens de percelen F-142 en 143 tot het nieuwe perceel F-1083, wat als bouwland bekend stond.

Tegenwoordig is op nagenoeg dezelfde locatie een woning geadresseerd aan De Steeghe 10.

Fragment van kadastrale kaart anno 1832
Fragment van kadastrale kaart ca. 1880