Uit het vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg blijkt dat de katerstede Dijkmans anno 1780 eigendom was van de hoogwelgeboren heer vaandrig Jan Hendrik van Langen. In zijn testament liet hij de katerstede na aan zijn zoon Roelof van Langen.

De griffier van Hardenbergs Vredegerecht, G.J. Crull, registreerde op 1 september 1811 een akte op verzoek van Roelof van Langen en echtgenote Cunera Alberta Mulder te Hardenberg. Zij verklaarden 599 gulden schuldig te zijn aan de heer Hermannes Poppe en echtgenote J.C. Kok te Zwolle. Als onderpand stelden ze hun comparanten eigendommelijke katerstede no. 13, het Dijkmans genaamd, bestaande in een huis, gaarden, zaaij- en groenland, alsmede het bos- of akkermaalshout daarbij gehorende, alles zo en in diervoegen als het door des comparanten wijlen vader en schoonvader op den 17 november 1767 uit het versplitte erve Waterink te Ane is aangekogt (aktenr. 85, scan 80).

Notaris Antoni van Riemsdijk hield op 15 april 1823 een boedelinventarisatie van alle nagelaten onroerende en roerende goederen van Cunera Alberta Mulder, de overleden echtgenote van Roelof van Langen. Zij was op 17 januari 1823 overleden te stad Hardenberg. Tot de vaste goederen (onroerende goederen) behoorde de katerstede het Dijkmans in Ane, liggende aan en zuidelijk de publieke weg na Coevorden en bestaande in derzelver bouwmanswoning numero 13, met grond en wheere en een-achtste whaardeel in de marke van Ane en Anevelde (aktenr. 276, scan 220).

Vervolgens zien we de katerstede genoemd in een veilingsakte van 16 september 1823. Het wordt dan als vijftiende kavel bij opbod verkocht op verzoek van eigenaar Roelof van Langen, weduwnaar van Cunera Alberta Mulder. De kavel werd ingezet door Hermannus Willink Derkszoon, landbouwer te Ane, voor 525 gulden en werd meteen door hem verhoogd met 25 gulden. Het Dijkmans had in die tijd huisnr. 13 te Ane en bestond uit een woonhuis met grond en wheere, bouw- en gaardenland, met een-achtste van een volle whaare (uit het erve Waterink) in de markte van Ane en Anevelde (aktenr. 333, scan 59).

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Gerrit Schuldink en echtgenote Fennegien Reinink. Zij waren op 18 augustus 1814 getrouwd te Gramsbergen. Het erf was geregistreerd in sectie F no. 453 op legger nr. 399. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 399/5: Huis en erf, sectie F-453, groot 4 roe en 20 ellen, anno 1862 verkoop (73/40). Over op 1163/7.
Legger 1163/7: Eigendom van Hendrik Gerritsz. Schuldink. Hij trouwde op 22 april 1865 te Gramsbergen met Klasina Hutten uit Baalder.
Zij bewoonden het huisnr. B-17 te Ane (Engeland). Bestond uit huis, erf en schuurtjen. In 1891 volgde sloop van de boerderij. Over op 1163/19.
Legger 1163/19: In 1892 sloop en stichting van een nieuw huis en schuur op de zgn. ‘Melenberg’, nieuwe sectie F-2575. In 1894 successie. Over op 2759/18.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1892.

Legger 2759/18: Eigendom van Jan Hendrik Lambers en echtgenote Fennegien Schuldink. Zij waren op 15 mei 1889 getrouwd te Uelsen. 
In 1914 vond verkoop en redres plaats. Over op 2759/23, met nieuwe sectie F-2902. In 1939 bijbouw. Over op 2759/27.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 2759/27: In 1941 boedelscheiding. Over op 5007/14.
Legger 5007/14: Eigendom van Hendrik Lambers en echtgenote Lubertha Bolks. Huisnr. Ane B-28.
In 1946 ruilverkaveling. Gewijzigd sectie nr. F-3428 aan de Anerweg. In 1967 bijbouw en gedeeltelijke vernieuwing.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1949.

Het erf is nu geadresseerd: Engeland 2.

Boerderij ‘Dijkman’, Engeland 2, Ane.