Het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg bevat deze akte, gedateerd 21 juli 1784:
Ik Jacobus van Riemsdijk, secretaris der stad Hardenbergh, in dezen van wegens hooger overigheid verwalter Scholtus des kerspels Hardenbergh cum annexis, doe kond en certificeere: dat voor mij en keurnooten, die waren Jannes Lamberts en Albert Eekmans, persoonlijk in den gerichte gecompareerd is Gerrit Willemsen, woonächtig te Aane in Eekmanshuis, zijnde wel ziek na den ligchaame doch zijn verstand en oordeel, voor zoo verre uiterlijk gebleek, volkomen magtig. Verklarende hij comparant in overweging genomen te hebben de zekerheid des doods en de onzekere uure van dien, en, dat hij uit dier hoofde voorgenomen hadde zijn uitterste wille bij dezen op te richten. Daartoe dan tredende, beveeld hij testator zijne ontsterflijke ziel in handen van haaren schepper, en zijn ligchaam na doode ter ordentlijke begravenisse. Ende nu komende tot de dispositie ofte makende over zijne natelatene goederen. Zoo verklaarde hij testator, eerstelijk te legateren en te vermaken aan zijne zuster Jannegien Willemsen indien die zijne sterfdag mogte overleven, eene summa van vierhonderd guldens, edoch wil en begeerd hij testator dat dezelve vierhonderd guldens in ’t vruchtgebruik zullen verblijven bij zijne hierna te stellene universeele erfgenaamen en de langstlevende van dien voor den tijd haares levens, instituërende dezelven daarin kracht dezes. Voorts verklaarde hij testator tot zijne eenige en universeele erfgenaame te stellen, zijne moeije Zwaantje Eekmans, weduwe van Everd Eekmans te Aane en haar dochter Geertjen Eekmans, en bij vooroverlijden van eene de langstlevende van haar; ten einde om zijne verdere geheele nalatenschap en niets daarvan uitgezonderd in vollen eigendom te erven, te profiteren en te genieten. Welke voorenstaande uitterste of laatste wille aan den testator Gerrit Willemsen duidelijk en bescheidelijk zijnde voorgelezen, met vlijtige ondervrage of hij onbedwongen met voorbedagten rijpen berade tot zulke zijne laatste of uitterste wille gekomen zij. – Heeft hij daarop geantwoord: Ja! Willende en begeerende hij testator, dat deze zijne onbedwongene vrije uitterste wille na zijn overlijden moge effect sorteren en standgrijpen, hetzij als testament, codicil, gifte ter zaake des doods, ofte hoe zulks anders best na rechten zal kunnen en mogen bestaan, ofschoons alle solemniteiten in rechten gebruiklijk hierbij niet waren geobserveerd. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus voornoemd deze nevens den testator getekend, met mijn zegel bekrachtigd, en deze ook voor den testator, omdat die geen zegel hadde, op zijn verzoek met mijn kleine zegel gezegeld. Actum Aane in ’t Schoutampt van den Hardenbergh, den 21 julij 1700 vierentachtig.

Zwaantjen Eekmans en haar dochter Geertjen Eekmans lieten op diezelfde dag, 21 juli 1784, ook hun eigen testament registreren door plaatsvervangend schout Jacobus van Riemsdijk. Zij benoemden elkaar over en weer tot erfgenaam en na hun beider overlijden zou hun neef Gerrit Willemsen de universele erfgenaam worden.

Tante Zwaantjen Eekmans was in 1723 getrouwd met Evert Hendriks. Hun dochter, Geertjen Eekman, trouwde in het najaar van 1784 met Jan Assen. Op 9 oktober van dat jaar registreerde de plaatsvervangend schout hun huwelijksvoorwaarden:
Ik Barend van Borne, van wegens hooger overigheid verwalter Scholtus des kerspels Hardenbergh cum annexis, doe kond en certificere, dat voor mij en keurnooten, die waren A. de Munnik en Gerrit Nijman, persoonlijk in den gerichte gecompareerd zijn, de hier ondergetekende persoonen, dewelken verklaarden een wettig huwelijk gededingd en gesloten te hebben tusschen Jan Assen, jongman als bruidegom ter eener, en Geertjen Eekmans, jongedochter als bruid ter andere zijde, zijnde zij bruid ter dezer zaake geadsisteerd met Jan Clooster als haaren verkoren en geadmitteerden mombaar; en zulks op conditien en voorwaarden hierna beschreven:

Eerstelijk is geconditioneerd dat de bruidegom en bruid aanstonds na de voltrekking hunnes huwelijks zullen hebben en genieten den geheelen boedel en alle de goederen, zoo mobile als immobile, van der bruids wijlen vader Everd Eekmans en nog in leven zijnde moeder Zwaantjen Eekmans, weduwe van gezeiden Everd Eekmans, in vollen eigendom. Waartegens ten anderen, zij bruidegom en bruid verpligt zullen zijn hunne moeder, de gemelde Zwaantjen Eekmans, weduwe van Everd Eekmans, te geven behoorlijke alimentatie en onderhoud in kost, drank en kleding, en verhandreiking in geval van ziekten en onpasselijkheden, zoo als rechtschapen kinders aan hunne ouders te doen gehouden zijn; gelijk zij bruidegom en bruid aannemen en beloven te zullen nakomen en te achtervolgen; verbindende tot dat einde, en mede tot betalinge der schulden en lasten des voorzeiden boedels, niet alleen hunne persoon en goederen in ’t generaal, maar ook in ’t bijzonder de voorzeide door hun te acquirerene goederen, zoo mobile als immobile onder dezen ed. Gerichte kenlijk gelegen, ten speciaalen onderpande kracht dezes. Zullende ‘er ten derden gemeenschap van goederen tusschen de echtgenooten, de meergemelde bruidegom en bruid, plaats hebben en standgrijpen. En ten vierden zal de langstlevende der beide echtgenooten, indien uit dit huwelijk geen kind of kinderen mogten geboren en nagelaten worden, van de eerststervende in vollen eigendom erven, profiteren en genieten deszelfs of derzelver geheele nalatenschap, of alle de goederen, roerende en onroerende, mobile en immobile, actien en crediten, die dezelve door de dood zal komen te ontruimen, niets uitgezonderd, tot klederen, kleinodien, en hetgeene verder tot zijnen of haaren lijve behoord, incluis; zonder eenige uitkeringe daarvan te doen. Willende en begeerende alle de voorzeide comparanten of hier ondergetekende persoonen, dat al het voorschrevene van de bruidegom en bruid sampt derzelver respective nog in leven zijnde moeders (waarvan des bruidegoms moeder Marregien Roelofs, weduwe van Asse Clooster, door Jan Bouwmeester, en des bruids moeder voorgemeld door Jannes Lamberts, als door haar lieden hiertoe verkorene en geadmitteerde mombaaren in dezen geadsisteerd zijn) en met raad en expresse bewilliging van die, alzoo geconditioneerde zal worden nagekomen en achtervolgd, ofschoons alle solemniteiten in rechten anders wel gebruiklijk en noodzaaklijk daarbij niet waren geobserveerd. Des t’oirkonde, hebbe ik verw. Scholtus voornoemd deze nevens de comparanten eigenhandig getekend en met mijn zegel bekrachtigd, en omdat zij comparanten geen zegels en hadden deze ook voor hun allen op hun verzoek gezegeld. Actum Hardenbergh den 9 octob. 1700 vierentachtig.

Na het overlijden van Geertjen Eekmans hertrouwde Jan Assen op 19 augustus 1798 te Hardenberg met Derkjen Almelo of Geugies.

Fragment uit huwelijksregister.

Op 31 maart 1827 verbleef notaris Swam uit Gramsbergen op ’t erve Olde Eekmans, staande onder numero 39 te Ane. Hij was daar op verzoek van Derkjen Almeloo, weduwe en boedelhoudersche van wijlen Jan Assen Eekman. Hij was op 12 augustus 1824 overleden. Uit hun huwelijk was dochter Egberdina geboren. Zij was twaalf jaar oud in 1827. Notaris Swam registreerde die dag een inventaris van alle roerende goederen (aktenr. 187).

Een paar dagen later verscheen notaris Swam opnieuw op ’t Olde Eekmans, maar toen op verzoek van Gerrit Bos, weduwnaar van Geertjen Eekman en op verzoek van hun minderjarige zoontje Gerrit Jan Bos. De notaris maakte een boedelinventarisatie van al hun roerende goederen (aktenr. 188, scan 117). Een dag later, op 5 april, hield notaris Willem Swam, op verzoek van Derkjen Almelo, weduwe van Jan Eekman, een veiling van beesten (koeien, kalveren en paarden) en overige roerende goederen, voor een totaalbedrag van f. 562,70 (aktenr. 189).

In 1832 was het huis en erf eigendom van Derkjen Geugies, de weduwe van Jan Assen genaamd Eekman. Het erf was geregistreerd in sectie F-68 op legger nr. 96.

Fragment van eerste kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Legger 96/32, sectie F-68, huis en erf. In 1848 boedelscheiding. Over op 781/16.
Legger 781/16: eigenaar Teunis Zandman en echtgenote Egbertien Eekman. Zij waren op 29 april 1840 getrouwd te Gramsbergen. Teunis was afkomstig uit Baalder. In 1858 lieten zij herbouw plegen (75/14). Over op 781/24.
Legger 781/24: sectie F-1823, huis, erf en schuur. In 1873 vond boedelscheiding plaats. Over op 1946/7.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1858. Sectie F-68 is gewijzigd in F-1823.

Legger 1946/7: eigenaar zoon Jan Zandman die op 11 maart 1875 in Gramsbergen trouwde met Ebbigjen Stegeman uit Lutten. Huisnr. B-59 te Ane.
In 1876 verkoop. Over op 2088/6.
Legger 2088/6: eigenaar Hermannus Beltman en echtgenote Jennegien Grimmerink.
In 1877 vereniging van percelen (samengevoegd met het huis op sectie F-68a). Over op 2088/10.
Legger 2088/10: sectie F-2225, huis, erf en schuur.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877. Percelen 68a en 1823 zijn samengevoegd tot nieuw perceel F-2225.
Fragment van kadastrale veldkaart, anno 1926.

In 1891 boedelscheiding. Over op 2791/10.
Legger 2791/10: eigenaar landbouwer Gerrit Beltman.
In 1894 sloop en herbouw huis.
In 1923 en in 1930 stichting.
In 1951 verkoop en vereniging. Over op 2791/27.
Legger 2791/27: sectie F-3557, huis, schuur en erf.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1951. Het perceel F-2225 is gewijzigd in F-3557.
Fragment van kadastrale veldkaart, anno 1951.

In 1952 stichting
In 1953 verkoop, vereniging en stichting. Over op 2791/29
Legger 2791/29: sectie F-3561, huis, schuren, erf en garage.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1953. Sectie F-3557 is gewijzigd in F-3561.
Fragment van kadastrale veldkaart, anno 1953.

In 1953 en 1955 stichting.
Legger 2791/32: sectie F-3575, boerderij, varkensstallen, garage en bouwland.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955. Sectie F-3561 is gewijzigd in F-3575.
Fragment van kadastrale veldkaart, anno 1955.

In 1956 boedelscheiding. Over op 5638/6.
Legger 5638/6: eigenaar landbouwer Gerrit Jan Timmer (geb. 02-01-1920).
In 1958 splitsing voor verkoop. Over op 5638/7 en 8.
Legger 5638/7: varkensstal, garage, bouwland
Legger 5638/8: boerderij, erf, weiland, sectie F-3583.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958. Sectie F-3575 is gesplitst in de nieuwe nummers F-3582 en F-3583.
Fragment van kadastrale veldkaart, anno 1958.

In 1959 verkoop. Over op 5538/11.
Legger 5538/11: eigenaar landbouwer Hendrik Jan Bosch (geb. 18-11-1904) en echtgenote Berendina Jonkeren te Ane, huisnr. B-98.
In 1960 splitsing voor verkoop. Over op 5538/13.
Legger 5538/13: huis, schuren, erf en weiland, sectie F-3632.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1961. Sectie F-3583 is gewijzigd in F-3632.
Kadastrale veldkaart, anno 1961.

In 1960 ruilverkaveling. Het erf is verdwenen, maar lag even ten westen van de Anerveenseweg 2.