Rechtelijk archief Schoutambt Hardenberg, d.d. 24 oktober 1748:
Ick Arnold Voltelen, wegens hoger overigheid in der tijd scholtus van den Hardenbergh etc., doe cond en certificere dat voor mij en keurnoten als waren Albert Warmelink, koster alhier, en Hendrik Egberts, in den gerigte gecompareert sijn de hoogwelgeboren heer Roelof van Langen en desselfs dogter de hoogwelgeborene juffer Juliana Aleijda Geertruid van Langen, in desen met haar voornoemde vader als derselver momber geadsisteert sijnde, caverende de comparanten dan nog de rato mede in desen voor sijn absente soon en haar broeder de hoogwelgeboren heer vaandrik van Langen, althans in Vrankerijk gevangen sijnde, en verklaarden wegens opgenomen en ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan vrouw Clara van Borne, weduwe Van Niel, nabenoemde obligati├źn, als eene van den 1 maij 1735, groot tweehonderd guldens, eene van den 28 maij 1741 van sestig guldens en nog eene van den 23 december 1742 ad veertig guldens, tesamen also driehonderd guldens. Belovende sij comparanten dese te samengetrockene capitalen ad driehondert carolyguldens jaerlijks en alle jaren tot de aflosse toe te sullen verinteressen met twaalf carolyguldens en de eerste verschijndag hiervan komen te vallen heden over een jaar, en vervolgens soo continueren tot de aflosse toe, welke aflosse en weeropbrenginge van het gemelte capitaal van 300 gulden sal kunnen en moeten geschieden, nadat de opsage hiervan een vierendeel jaars voor den verschijndag door de eene ofte de andere kante sal sijn geschiet. Tot securiteit en nakominge deser, so verbinden en stelden sij comparanten en in desen mede als bovengemelt de rato caverende voor sijn absente soon en haer broer, haar personen en goederen tot een generaal onderpant voor het voorschreven capitaal van 300 guldens en daarvan te verschijnen interessen en wel tot een speciaal hypotheecq en onderpand haar tegenswoordige woonhuis en hof met hare plaatse so als deselve van Jannes Schultink eertijds hebben aangekogt gehadt, met sijn hoge en laege landeri├źn, zaij, weijde en hoijlant, regt en geregtigheid, daertoe sijnde en aangehorende, alle gelegen in de buirschap Ane, met dannog drie veneslagen in het Lutterveene als twee sijnde eertijds op het erve Waijmans toegeslagen geweest en het derde op het erve den Hof aldaar, sijnde alle gelegen onder desen edele gerigte, om in cas van misbetalinge dan het voorschreven capitaal met de verschenen onbetaalde interessen daer aan cost en schadeloos te kunnen en mogen worden verhaalt. In waarheids oirconde hebbe ik scholtus voornoemt, dese nevens de comparanten getekent en gesegelt. Actum Heemse, den 24 october 1748.

Bovenstaande hypotheek is op 2 mei 1753 doorgehaelt, omdat de lening volledig was terugbetaald.

In 1832 was het huis en erf eigendom van Hendrik Albert Molkenbour van Langen. Het erf was geregistreerd in sectie F no. 915 op legger nr. 275. Het erf is nu geadresseerd: Engeland 1.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 275/20: Eigendom van Hendrik Albert Molkenbour van Langen en echtgenote Aaltjen ten Broeke. Zij waren op 30 april 1824 te Stad Hardenberg getrouwd. Ze kregen zes kinderen, waaronder in 1829 een tweeling. De twee broertjes overleden echter resp. drie en vier dagen na de geboorte. Drie kinderen bereikten de volwassen leeftijd en zouden trouwen:

  1. Cunera Johanna Geertruida van Langen (geb. 28 april 1826 te Ane), trouwde op 11 juli 1846 in Gramsbergen met Gerrit Jan Timmerman uit Ane.
  2. Egberdina Roelophina Molkenboer van Langen (geb. 3 oktober 1827 te Ane), trouwde op 8 juni 1849 te Gramsbergen met Gerrit Jan Kwant uit Ane.
  3. Roelof Molkenboer van Langen (geb. 4 april 1833 te Ane), trouwde op 9 mei 1856 te Gramsbergen met Stientje Bolks uit Bergentheim.

Het Van Langen in Ane, huisnr. B-38, zou vervolgens eigendom worden van zoon Roelof en schoondochter Stientje.

Op 16 januari 1874 verleed notaris J.G. Troost een hypotheekakte op verzoek van Stientje Bolks, weduwe van Roelof Molkenboer van Langen. Zij verklaarde 1600 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan Berend Jan ten Brinke, schoenmaker te stad Hardenberg. Als onderpand voor ’t geleende bedrag en de daarover verschuldigde rente verklaarde ze een hypotheek te vestigen op haar onverdeelde helft van een huis en erf, met tuin-, bouw-, weide-, hooi-, heide-, veen- en boschgronden, staande en liggende te Ane, sectie F-915 c.s. (aktenr. 98, scan 29).

Roelof en Stientje kregen zeven kinderen, van wie er drie op jonge leeftijd overleden. Dochter Aaltjen van Langen (geb. 14 oktober 1857 te Ane) trouwde op 24 augustus 1878 in Heemse met Hendrik Bril uit Lutten. Zoon Hendrik Albert Molkenboer van Langen (geb. 16 november 1859), bleef ongehuwd en overleed op 14 april 1939, op 79-jarige leeftijd. Dochter Christina van Langen (geb. 26 april 1861), trouwde met Gerrit Jan Bouwhuis uit Heemse. Dochter Everdina van Langen (geb. 31 mei 1862), trouwde met Gerrit Hendrik Gerrits uit Heemse. Zoon Arend Coenraad van Langen (geb. 21 november 1863), trouwde op 22 september 1899 te Heemse met Dina Mink uit Lutten.

In 1892 vond gedeeltelijke sloop plaats, waarna het perceel in ‘Engeland’ overging op legger 275/44.

Kadastrale hulpkaart, juli 1892 (sectie F-915).

Legger 275/44: In 1895 boedelscheiding. Over op:
Legger 2987/25: Eigendom van Hendrik Albert Molkenboer van Langen en consorten. In 1901 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901.

Legger 2987/34: Nieuwe sectie F-2646. In 1914 redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1915.

Legger 2987/40: Nieuwe sectie F-2952. In 1914 vernieuwing van artikelen. Over op:
Legger 2987/44: Huis, schuur, grasland en erf. In 1925 stichting. Over op:
Legger 2987/45: In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling.

Fragment van veldwerkkaart, anno 1946.

Legger 5337/3: Sectie F-3300. Eigendom van Roelof van Langen (geb. 24 augustus 1902) en levenslang vruchtgebruik voor diens moeder Dina Mink, weduwe van Arend Coenraad van Langen. Huisnr. Ane B-54. In 1978 overdracht. Over op:
Legger 7155/1: Eigendom van Arend Coenraad van Langen (geb. 11-02-1941) en Dina van Langen (geb. 21-06-1939), gehuwd met Herman Dirk Hurink. In 1978 boedelscheiding. Over op:
Legger 7156/1: Eigendom van Arend Coenraad van Langen (geb. 11-02-1941), wonende te Ane B-54 (vanaf 1-1-1981 geadresseerd: Engeland 1).