Op 26 maart 1771 vond bij de schout van Hardenberg de overdracht plaats van het huis Keisers Hof te Ane, bewoond door Lubbert Berends, met de gooren, een kampje van ongeveer drie schepel zaailand, twee dagwerken hooiland, en een vierendeel driftwhaere in de Anermarke zijnde oorspronkelijk uit het erve Vassen, door Barend van Borne, burgemeester van de Stad Hardenberg, als gevolmachtigde van de Heer M.W. van den Appell en zijn ehevrouw Adriana van den Appell geboren van de Merwede, aan Hendrik Alberts en zijn huisvrouw Jannegien Claassen. Bij publieke verkoping was dit op 24 juli 1770 aangekocht.

Lubbert Berends Keizer, oorspronkelijk afkomstig uit Getelo bij Uelsen, was op 1 mei 1751 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Maria Hermens uit Den Ham. Het echtpaar vestigde zich in Engeland bij Ane.

Het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg bevat verder een akte, gedateerd 4 maart 1783, waarin de schout registreerde dat Hendrik Alberts en zijn huisvrouw Jannegien Klaassen, woonagtig op ’t Keisers te Ane, een lening waren aangegaan van 550 carolyguldens. Zij hadden het geld geleend van Berend Vlierman te Ane. Als onderpand stelden ze hun eigendommelijke en door haar zelvs bewoond wordende keuterplaatsjen Het Keizers genaamd, bestaande in het woonhuis en gooren met het daarbij gelegen kampje zaaijland, benevens de daar naast gelegene twee dagwerken hooijland, met het daarbij gehorende regt van whaare, zijnde deze keuterplaatse gelegen bij het goed Veltinkveld te Ane, zo en in diervoegen als dezelve door haar comparanten voor enige jaren van de heer en mevrouw Van den Appell is aangekogt.

Hendrik Alberts en Jannegien Klaassen waren in 1749 getrouwd. In de kantlijn van bovengemelde akte staat dat de originele obligatie en hypotheek op 16 november 1798 op verzoek van Hendricus Almelo werd vernietigd, omdat het geleende kapitaal en de verschuldigde rente volledig waren afbetaald.

In 1832 was het huis en erf eigendom van de nazaten van Sophia Meijers, de weduwe van Berend Assen. Hij was al op 22 januari 1823 overleden en Sophia zelf overleed op 21 februari 1826.

In bewaard gebleven archivalia van de familie Van Riemsdijk is een rekening bewaard gebleven, indertijd uitgeschreven aan de weduwe Assen (Keiser) te Ane. Het gaat om consulten, visites en voorgeschreven medicijnen t.b.v. haar dochter, over de jaren 1814 t/m 1825. Pas acht jaar later, in 1833, werd de nota gekwiteerd.

Nota voor de weduwe Assen (Keiser) te Ane van huisarts Antoni van Riemsdijk te Hardenberg.

Het erf was in 1832 geregistreerd als sectie F-852 op legger nr. 10.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Legger 10/2: In 1850 verkoop.

Notaris Willem Swam verleed op 18 september 1850 een transportakte op verzoek van Hadewig Assen en echtgenoot Roelof van den Berg. Zij verklaarde haar aandeel (de helft) van de katerstede, sectie F-852 c.a., voor 450 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan haar broer Hendrik Assen die de andere helft al bezat (aktenr. 1672).

Legger 805/2: Eigendom van zoon Hendrik Assen, landbouwer te Ane, en echtgenote Hermina Veldman. Zij waren op 14 mei 1836 te Gramsbergen getrouwd. Hendrik was daarvoor al getrouwd geweest met Berendina Oldehinkel, maar zij was op 30-jarige leeftijd gestorven (zie register van overschrijving hypotheken deel 79/24).

Notaris Swam registreerde op 8 januari 1851 een hypotheekakte waarin Hendrik en Hermina verklaarden 1000 gulden te hebben geleend van Jan Hendrik Ringerbruggen te Emlichheim. Als onderpand stelden ze hun eigendommelijke katerstede te Ane, sectie F-852 cum annexis (akte 1707).

Huisnr. B-24. In 1883 verkoop. Over op:
Legger 1655/13: Eigendom van zoons Berend en Albert Assen (zie register van overschrijving hypotheken deel 321/25). Huisnr. B-27. Sectie F-852. In 1903 bijbouw. Berend Assen bleef ongehuwd. Broer Albert Assen trouwde op 3 mei 1878 te Gramsbergen met Aaltje Kwant uit Ane.
Legger 1655/22: In 1905 bijbouw. Over op:
Legger 1655/23: Nieuw sectienummer F-2676 in het Nieuwland. In 1915 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1915.
Bevolkingsregister gemeente Gramsbergen, 1910-1938.

Legger 1655/25: Nieuw sectienummer F-2985. In 1926 stichting. Over op:
Legger 1655/27: Huis, schuren en weiland. In 1933 successie. Over op:
Legger 4424/23: Eigendom van Hendrik Assen, de jongste zoon van Albert en Aaltje Assen. Hendrik Assen was op 3 mei 1918 te Gramsbergen getrouwd met Willemina Luberta Willink. In 1934 verbouw. Over op 4424/24.
Legger 4424/24: In 1934 stichting. Over op 4424/25.
Legger 4424/25: 2 huizen, schuren en weiland. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling.

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1946.

Legger 4424/30: Sectie F-3262. Boerderij, bouwland en grasland. In 1971 stichting. Over op:
Legger 4424/31: Ane, B-40. Sectie F-3262. 2 huizen, schuren, erf en grasland. In 1974 splitsing. Over op:
Legger 4424/32: Sectie F-3721 aan de Keizersteeg.  

Legger 6732/6: Eigendom van Gerrit Jan Assen (geb. 09-11-1920) (zie register van overschrijving hypotheken deel 2312/65). Sectie F-3787. Ane, B-40. Boerderij, bakhuis, erf en grasland. In 1981 verkoop stukje grond. Over op:
Legger 6732/13: Huis, erf, schuren en grasland. Sectie F-3913, later F-4148. Het erf is nu geadresseerd: Keizersteeg 1.