Swana Pençea Blanckvoort, weduwe van vaandrig Dirck Willem Nijkerck, woonde op 11 januari 1730 op de havezate Veltinkveld in Ane. Die dag liet zij haar testament opmaken waarin ze haar kleinkinderen Jan Hendrik en Juliana Aleida Geertruida van Langen benoemde tot universele erfgenamen. Verder legateerde zij haar schoonzoon, de hoogwelgeboren heer Roelof van Langen, om sonderlinge daartoe hebbende redenen, met de lijftught ofte het vrugtgebruik van alle haere na te laetene goederen.

Op 16 september 1771 werd te Emden in het koninkrijk Pruissen een akte van volmachtstelling afgegeven door Maurits Willem van den Appell en zijn ehegemalinne Adriana van den Appell geboren van de Merwede. Zij volmachtigden Gerrit Goris te Hardenberg tot het doen van de transport en overdracht van de vaste goederen die op 11 april van dat jaar publiekelijk waren verkocht ten overstaan van het gericht van Hardenberg. Daartoe behoorde ook het huis Veltinckveld te Ane met de daarbij behorende landerijen, opgaande bomen, akkermaalshout, etc., zoals dat in de maand augustus van dat jaar volgens koopbrief verkocht was.

Die originele koopbrief is bewaard gebleven in de archivalia van de familie Van Riemsdijk. De koopbrief dateert van 3 augustus en 23 augustus 1771. Voor 4400 guldens ging het onroerend goed over in handen van Berend van Borne en Jacobus van Riemsdijk, ieder voor de helft:

“Wij onderschreven M.W. van den Appell en Adriana van den Appell geboren Van der Merwede, eheluiden, heer en vrouwe van Loppersum etc., bekennen en verklaren hiermede in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben aan de burgermeester B. van Borne en aan de verw(alter) Scholtus J. van Riemsdijk, beide woonagtig op den Hardenbergh, te weten aan ieder voor de halfscheid gelijk voorn(oemde) burgermeester B. van Borne en verw(alter) Scholtus J. van Riemsdijk van voors(chreven) heer en mevrouw Van den Appell door ondertekeninge deses bekennen en verklaren gekogt te hebben: het huijs Veltinkveld tot Ane, met de grond waarop is staande, de plaats voor en om ’t huijs gelegen, de oude en nieuwe hof, cingels en al het opgaande hout en akkermaalshout met de grond waarop is staande, de groene stukken so  in ’t bos sijn gelegen; de kleine gooren van Keiser aan de zuidzijde van de weg gelegen, alles tot aan de sogenaamde Honderd Ducatonssloot, met de overige bomen so over dien sloot staande, sijnde ongeveer eenhonderd in getal met de grond waarop sijn staande, bij dit goed gehorende; De Allées met de daarop staande bomen en akkermaalshout tot aan het plaatsjen Lottermans; voorts ruim agt mudden zaaijland om Veltinkveld gelegen; de grond met opstaande houtgewas bij Veltinkveld gehorende gelegen aan de oversijde langs de gemene heerenweg; de grondstede daar Gerrit Riddermans huijs op staat (behorende dit huijs aan de meijer) met de goorens en ongeveer ses schepel zaaijland daarbij gehorende; alsook de grond daar de blaauwe schuure heeft gestaan; drie dagwerken hooijland met de cingele of daaronder gehorende allée met bomen in de Brandeheege, waaronder de daarbij gehorende Allée van opgaande boomen en akkermaalshout; een akker turfveene, gelegen in ’t Bruineveld; alsmede een vierendeel plaggenwhaere uit het erve Vassen en een half vierendeel plaggenwhaere uit Willinkhaar. Zijnde dit voorschreven allodiaal goed, tot nog toe vrij van verpondinge en contributie, dog het huijs Veltinkveld en de grondstede van ’t huijs van Ridderman, ieder bezwaard met een vuurstede. Verders nog twee stukken zaaijland naast malkanderen gelegen, groot ongeveer zeven schepel gezaaij, schietende met het oosteinde aan de waterleidinge het Zijl genaamd en met het westeinde tegens den sloot aan ’t Lammaatjen; een dagwerk hooijland gelegen in de Brandeheege bijlangs de gruppe, midden door de Brandeheege lopende en met de andere zijde naast het land van Gerrit Veldman; en eindelijk nog twee-vijfde parten driftwhaere uit het erve Hoberts. Zijnde dese laatstgenoemde drie of vier parcelen hofhorig onder den Hof te Ommen en aangekogt uit het erve Hoberts (waarom daarvan dese verkopinge geschied op approbatie van den heer Hofrigter). En de gemelde zeven schepels zaaijland jaarlijkx bezwaard met twee guldens, seven stuijvers en vier penningen verpondinge en contributie, soals nu met de verhoginge word betaald en voor de halfscheid thiendbaar. Wordende voorts dese gemelde goederen verkogt met haar verdere regt en geregtigheid, raad en onraad, lusten en lasten van dien, willende de verkoperen aan de gespecificeerde groote der landerijen niet verbonden wesen; alles so en in diervoegen als deselve op den 24 julij 1770 en den 11 april 1771 ten overstaan van ’t Scholtengerigte van den Hardenbergh publicq sijn geveild geworden.”

Op 5 september 1772 vond de daadwerkelijke overdracht plaats van de helft van huis Veltinkveld te Ane met de daarbij behorende landerijen, opgaande bomen, akkermaalshout, etc., door Gerrit Goris als gevolmachtigde van het echtpaar Van den Appell, aan burgemeester Barend van Borne en zijn vrouw Hermanna Elijsabeth van Niel. Op dezelfde dag vond ook de overdracht plaats van de andere helft van het Veltinkveld aan schout Jacobus van Riemsdijk en echtgenote Clara van Riemsdijk-Stolte. 

Schout J.G. Pruim registreerde op 28 april 1795 een akte op verzoek van de burgeresse Clara Stolte, weduwe van verwalter schout en ontvanger Jacobus van Riemsdijk. Zij had haar bezittingen laten taxeren door Jasper Zweers en Berend Meuleman. Tot die bezittingen behoorde de halfscheid (helft) van het huis Veltinkveld te Ane. Een paar maanden later, op 31 juli, verscheen Clara van Riemsdijk-Stolte opnieuw voor de schout om de helft van ’t Veltinkveld te verhypothekeren en te verbinden als onderpand voor de ontvangst van de reële ’s landsmiddelen van verponding, contributie en vuurstedengeld van het kerspel of schoutambt Hardenberg.

In 1808 was ’t erf nog  eigendom van Clara van Riemsdijk-Stolte, zoals blijkt uit een krantenadvertentie waarin de verkoop van een aanzienlijk getal eikenboomen werd aangekondigd, staande op stam op haar erve en goed Veltinkvelt onder Ane.

Op 14 oktober 1824 werd ten woonhuize no. 6 op het erve en goed Veltinkveld een testament geregistreerd door notaris Antoni van Riemsdijk op verzoek van logementhouder Berend Rustenberg, weduwnaar van Janna Baarslag en Berendina Mouwe (aktenr. 435). Een jaar later, op 19 november 1825, liet Berend Rustenberg dat testament door notaris Willem Swam uit Gramsbergen weer herroepen (aktenr. 130).

Vier jaar later, op 23 januari 1828, werd door notaris Willem Swam een aantal bomen bij opbod verkocht op ’t Veltinkveld. Hij deed dat op verzoek van Antoni van Riemsdijk, medicinae doctor te stad Hardenberg (aktenr. 246).

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 was het huis en erf eigendom van burgemeester Antoni van Riemsdijk te stad Hardenberg. Het erf was geregistreerd als sectie F-842 op legger nr. 373.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Legger 373/68: Huis en erf.

Notaris Willem Swam begon op 22 juli 1846 met de inventarisatie van de nagelaten boedel van Antoni van Riemsdijk en Anna Charlotte Soeters. Als 41e werd het goed Veltinkveld beschreven, bestaande uit het erve Plasmans en het Riddermans te Ane, met alle hiertoe behorende houtgewassen, getaxeerd op 13.661 gulden (aktenr. 1392).

Legger 737/39: Eigendom van Frans Willem van Riemsdijk, medicinae doctor te stad Hardenberg.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, d.d. 27 maart 1868.

Uit bovengenoemde advertentie blijkt dat ’t Veltinkveld in 1868 werd bemeijerd (gepacht) door L. Schutte en H. Ridderman. Voor verkoopakte zie hulpregister der hypotheken no. 4, deel 23, nr. 1384. Over op:
Legger 1653/2: Eigendom van Harm Hazelaar en mede-eigenaar (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 23, nr. 1384). In 1869 ruiling (St. 73/44). Over op:
Legger 1662/2: Eigendom van Albert Geertjes (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 23, nr. 1517). Huisnr. B-26 te Ane. Huis, erf en schuur.

Notaris Swam verleed op 20 augustus 1869 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Albert Geertjes te Ane. Deze verklaarde 1400 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Hendrik Drenthen te Holthone. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij diens onroerende goederen, waaronder de boerderij op ’t voormalige Veltinkveld, sectie F-842 (aktenr. 3126).

In 1895 verkoop. Over op:
Legger 2986/5: Eigendom van Jan Assen te Engeland (zie deel 412, nr. 65). In 1897 verkoop. Over op:.
Legger 3095/5: Eigendom van Jan Huisjes te Engeland (zie deel 429, nr. 123). Huisnr. B-26. In 1908 verkoop. Over op:
Legger 3561/7: Sectie F-842. Huis en erf met schuur. Eigendom van Hendrik Jan Lenters (zie deel 528, nr. 55). Huisnr. B-26. In 1909 herbouw, stichting en vereniging. Over op:
Legger 3561/21: Sectie F-842. Huis, schuren en erf. In 1910 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910.
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1910.

Legger 3561/23: Nieuwe sectie F-2797. In 1931 verkoop. Over op:
Legger 4590/8: Eigendom van Hermannes Lambertus Valkman (geb. 24-07-1892), landbouwer te Engeland huisnr. B-39 (zie deel 762, nr. 104). Huis, schuren en weiland. In 1931 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1931 (sectie F-3141).

Legger 4590/10: Nieuwe sectie F-3141. In 1932 stichting. Over op:
Legger 4590/11: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1946 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:
Legger 4590/12: Nieuwe sectie F-3257 aan de Keizersteeg (zie deel 910, nr. 1). In 1973 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1973 (sectie F-3739).

Legger 4590/23: Nieuwe sectie F-3739 aan de Honderddukatonweg. Huis, schuur, erf en bouwland. In 1977 successie. Over op:
Legger 6972/2: Eigendom van Gerrit Jan Gerrits (geb. 27-06-1927), landbouwer te Ane B-39, later Keizersteeg 6.