Op 5 september 1772 vond de overdracht plaats van het huis, Lottermans Hof genaamd, met de grond waar het op staat, de goorens, ongeveer twee mudden zaailand, een dagwerk hooiland met de opgaande bomen, het akkermaalshout en de grond waar het op staat, alles omtrent het huis gelegen, gelegen te Ane, door Gerrit Gooris, bij kwaliteit van gevolmachtigde van Maurits Willem van den Appell en zijn ehegemalinne Adriana van de Appell geboren van der Merwede, luid procuratie van 16 september 1771 voor het Amtsgericht te Emden, aan Evert Vedelaar en zijn huisvrouw. De vaste goederen waren op 11 april 1771 bij publieke verkoping verkocht aan Evert Vedelaar en zijn huisvrouw.

Weduwnaar Evert Vedelaar was in 1768 getrouwd met Hendrikjen Warmink. Ze woonden in het kerkdorp Heemse.

De volgende akte in het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg dateert van 31 januari 1786. Het betreft de overdracht van de Lottermanshof door Evert Vedelaar en Hendrikjen Warmink aan Hendrik Schuldink en Jennigje Munnekemeijer:
Ik J.G. Pruim, van weegens hooger overheid verw. Scholtus des kerspels Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, doe kond en certificere: dat voor mij en keurnooten, die waren Arend ter Steeg en Jan Derksz Zweers, persoonlijk in den gerichte gecompareerd zijn Everd Vedelaar, woonächtig te Heemse, en deszelfs huisvrouw Hendrikjen Warmink, tutore marito; dewelken verklaarden voor eene summa van koopspenningen, die den eersten met den laatsten van dien aan hun comparanten ten genoegen zijn voldaan en betaald, bij dezen in de beste en bestendigste forma landrechtens te transporteren en in vollen eigendom over te dragen, aan Hendrik Schuldink en zijne huisvrouwe Jennegien Monnikemeijer, het huis Lottermans Hof genaamd, met de grond waarop is staande, en de gaardens ongeveer twee mudden zaaijland; een dagwerk hooijland met de opgaande boomen, akkermaalshout en de grond waarop is staande, alles bij en omtrent voorn. huis gelegen; strekkende in de breedte van de Honderd-Ducatons-sloot tot aan ’t land van Vassen, en in de lengte, van den sloot langs het voetpad na den Hardenbergh gaande, aan de zuidzijde langs voorn. Honderd-Ducatons-sloot, twee stukken tot aan het veld, en verders en aan de noordzijde tot aan de weg; met een vierendeel driftwhaare en een half vierendeel plaggenwhaare uit het erve Willinkhaar; voorts drie dagwerken hooijland, gelegen in zijn eigen bevredinge, ten oosten aan de bovengemelde weg, ten zuiden aan de Allée of de voorn. twee stukken langs de Honderd-Ducatons-sloot, ten westen aan het veld en ten noorden langs het land van Vassen; en dan nog een dagwerk hooijland omtrent Haareverts gelegen, met de oostzijde aan het land van de heer van langen, en met de westzijde aan ’t land van Wolters, tezaamen kennelijk gelegen in de boerschap Aane in dit Schoutampt, zijnde tezaamen allodiaal goed, uitgezonderd de voorn. twee stukken langs den Honderd-Ducatons-sloot en het voorz. een dagwerk hooijland omtrent Haareverts gelegen, die eertijds aangekocht zijn uit het erve Hoberts en hofhorig zijn onder den Hof te Ommen, en dus maar ten overvloede alhier mede zijn gespecificeerd, en wezende voorts tezaamen tot nog toe vrij van verpondinge en contributie; midsgaders dan nog twee stukjes zaaijland, mede eertijds uit het erve Hoberts aangekocht, zijnde deze stukjes t’eindens malkanderen gelegen over het Zijl, zijnde het eene genaamd het Vonderstukjen, groot ses spind lands, gelegen met de zuidzijde aan Holter en met de noordzijde aan Nijmeijer; en het andere een stukjen langs het Lammarsjen, groot zes spind lands, gelegen met de zuidzijde aan Jan Schuldink, zijnde beide thiend-vrij, doch ’s jaarlijksch bezwaard met vier stuivers ordin. verpondinge en met acht stuivers ordin. contributie, en daarenboven met de extra ordinaris verhoginge van dien, en gehoord hierbij het recht van plaggen steken, na rato der grootte van dit land, op de plaggenwhaare van voorn. aandeel in ’t erve Hoberts, exempt op de Kijftshaar en op het 1/5 gedeelte der overige bij ’t woonhuis van Hoberts gelegt; doch zonder eenig recht van driftwhaare, zijnde mede allodiaal goed; ende zulks alles met zoodanig recht en gerechtigheid, raad en onraad, lusten en lasten van dien, als daarbij zijn gehorende. Doende zij comparanten daarvan bij dezen afstand, oplatinge en vertichtenisse met hande en monde, hun en hunne erfgenaamen daarvan ontërvende bij dezen en de voorn. koopers en betaalers Hendrik Schuldink en deszelfs huisvrouw en erfgenaamen daar wederom aanërvende; met belofte, om ook deze cessie en overdragt ten allen tijde te zullen staan, wachten en waaren voor alle evictie en opspraake als na Landrechte. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus voornoemd, deze benevens de comparanten eigenhandig getekend en gezegeld, en omdat de comparanten geene zegels en hadden, zoo hebbe dezen op haar verzoek, met mijn kleine zegel voor hun mede gezegeld. Actum Hardenbergh den 31 januarij 1700 zesentachtig.

Hendrik Schuldink was in 1766 getrouwd met Jennigje Jansen Monnekemeijer.

In 1832 was het huis en erf Lugtermans (Lottermans) eigendom van landbouwer Jan Schuldink. Hij was de oudste zoon van Hendrik en Jennigje Schuldink. Jan was in 1808 te Heemse getrouwd met Grietje Roelofs. Het erf op het zgn. ‘Veltinkveld’ in Engeland was geregistreerd in sectie F no. 806 op legger nr. 397.

In 1840 werd het Lottermans nog bewoond door Jan Schuldink en echtgenote Grietjen Roelofs. Dat blijkt uit een bewaard gebleven schuldbekentenis in het archief van het erve Wolbink.

Legger 397/16: Sectie F-806. Eigendom van Hendrik Schuldink en echtgenote Johanna Kampherbeek. Zij waren op 28 mei 1841 getrouwd in Gramsbergen. Na het jong overlijden van Johanna hertrouwde Hendrik op 30 januari 1851 te Gramsbergen met Geertien Arends uit Oosterhesselen. Ze bewoonden huisnr. B-25 op ’t Veltinkveld. In 1881 volgde een boedelscheiding. Over op 1062/16.
Legger 1062/16: Eigendom van Hendrik Schuldink en Geertien Arends (zie register van overschrijving hypotheken deel 307/116).

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 31 oktober 1883 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Hendrik Schuldink Janszoon te Engeland. Hij verklaarde 600 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan de minderjarige Maria Magdalena Escher, dochter van mej. Geziena Christina Waalman, weduwe van Marthanus Petrus Escher te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn huis en erf met landerijen, sectie F-806 (aktenr. 2437).

In 1901 boedelscheiding. Over op:
Legger 3232/13: Eigendom van Harm, Gerrit Jan en Arendina Schuldink, ongehuwde kinderen van Hendrik en Geertien (zie register van overschrijving hypotheken deel 458/46). Huisnr. B-25. In 1907 vernieuwing. Over op:
Legger 3232/26: Sectie F-806. Huis, schuur en erf. In 1922 stichting. Over op:
Legger 3232/29: Huis, schuren en erf. In 1926 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1926.

Legger 3232/31: Nieuw sectienr. F-3060. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 4426/7: Eigendom (voor 2/3e deel) van Hendrik Jan Schuldink, zoon van Gerrit Willem Schuldink en Jennigje Welleweerd. Het andere 1/3e deel behoorde aan Gerrit Jan Schuldink en Gerrit Johan Schuldink, minderjarige kinderen te Gramsbergen. In 1931 bouw kippenhok. Over op:
Legger 4426/10: In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Nieuwe sectie F-3330. Over op:
Legger 4426/13: Boerderij aan de Lottermanweg. In 1957 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor het vergroten en verbouwen van de boerderij. Over op:
Legger 4426/14: In 1964 uitbreiding. Over op:
Legger 4426/15: Eigendom van Gerrit Jan Schuldink (geb. 07-08-1925) en echtgenote Jennigje Berendje Altena, wonende te Ane B-35. Zij zijn op 14 mei 1952 getrouwd te Hardenberg. Het adres B-35 wijzigde per 1-1-1981 in Lottermanweg 1.