In het vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg vinden we deze hypotheekakte, gedateerd 21 mei 1790:
Ik G.J. Crull, van wegens hoger overheid verw. Scholtus van den Hardenberg, Heemse en Gramsbergen, doe cond en certificere dat voor mij en keurnoten, die waren burgem. A. Sierink en J. Holtman, persoonlijk in den gerichte gecompareerd zijn, Roeloff Jansen Bouwmeester en deszelfs huisvrouw Roelofjen Coenders van de Haar, tutore marito, woonagtig te Ane, bekennen opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan den hoogwelgebooren gestrengen heer R. van Langen, luitenant in ’t twede battaillon van ’t regiment Orange Stad en Lande etc. etc., en deszelfs ehevrouw mevrouw C.A. van Langen gebooren Mulder, tutore marito, woonachtig ten Hardenberg, wegens opgenomen en ter leen verstrekte penningen, eene summa van twehonderd Caroliguldens, onder renunciatie van alle exceptien die deze enigzins mogten contrariĆ«ren, en in specie van die van ongetelden gelde, waarvan zij comparanten aannemen, ’s jaarlijks en alle jaar aan intresse te betalen tegen drie gulden en tien stuivers van ieder honderd, tot de aflosse toe. Stellende en verbinden zij comparanten, zo voor het genoemde capitaal en verschenen intressen, hare personen en goederen, zo onder dezen weled. gerichte gelegen, en wel tot een speciaal hijpoteecq en onderpand haare comparanten eigendommelijke huis met den gaarden, gelegen te Ane, genaamd het Oude Klooster, om in cas van onverhoopte misbetaling, van dit bovengemelde capitaal, met de veschenene intressen, daaraan kost en schadeloos te kunnen en mogen worden verhaald. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus voornoemd, deze benevens de comparanten getekend en gezegeld, en alzo zij comparanten geen zegel hebbende, zo heb deze op haar verzoek met mijn klein zegel gezegeld. Actum Hardenberg den 21 meij 1700 negentig.

In de kantlijn van bovenstaande akte staat vermeld dat de obligatie op 6 mei 1797 werd ‘geknipt’ en vernietigd, nadat het geleende bedrag en de rente was terugbetaald.

Roelof Jansz. Bouwmeester was op 28 juli 1776 te Hardenberg getrouwd met Roelofje Coendertsen van der Haar.