Vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg, 19 augustus 1749:
Ick Arnold Voltelen, wegens hoger overigheid in der tijd Scholtus van den Hardenberg, Heemse en Gramsbergen, doe cond en certificere dat voor mij en keurnoten als waren Roelof Jansen en Egbert Stegeman, versogt sijn ten huise van Hendrik Telen tot Ane, alwaar wij Hendrik Telen de oude vonden te bed leggen, sijnde eenigsints siekelijk na den lichame, maar sijn oordeel en verstand so vele men uitterlijk konde vermerken, vollenkomen hebbende.
Dewelke verklaarde uit overweginge van de sekerheid des doots en de onsekere uire van dien, geresolveert te sijn bij desen te willen maken en oprigten sijn testament en vrije uitterste wille over de goederen so hij bij desselfs overlijden sal komen natelaten.
Komende dan tot sijne vrije dispositie soo verklaarde hij testator voornoemt bij desen te nomineren en te institueren tot sijn eenige en universele erfgename Jan Hendrik Teelen, soon van sijn neef Hendrik Teelen, om alle sijne natelatene goederen so meubile als immeubile, waar onder mede de leengoederen, specialijk so hij testator op den 2 maert of den 14 april 1710 uit het erve Wolbink, anders Woelderdink of Loshaar, gelegen tot Ane, heeft aangekoft, en waarvan is beleent geweest op den 1 julij 1719 van de heer dr. Crans als leenverwalter van den huise Werkeren, en waarover de approbatie van dese gemelte leengoederen wegens dese sijne dispositie aan de leenkamer van den huise Werkeren sal werden behoorlijk versogt; verders nog actien en crediten, niets uitgesondert, of wat name ook mogten hebben, allene sal erven, genieten en profiteren.
Al het voorschrevene de testator voornoemt seer duidelijk hebbende voorgelesen en afgevraagt of sodanig niet was sijn eenige vrije uitterste wille, so heeft hij daarop geantwoord van JA, willende en begerende dat dese na sijn overlijden effect moge sorteren, hetsij als testament, codicil, gifte ter sake des doots ofte onder de levende, hoe dat sulks best sal kunnen en mogen bestaan, ofschoon alle solemniteiten in regte nodig daarin niet mogten sijn geobserveert.
In waarheids oirconde hebbe ik scholtus voornoemt, dese getekent en gesegelt en omdat de testator niet schrijven kan, so heeft hij Roelof Jansen versogt desen voor hem te teikenen en mij versogt desen voor hem met mijn klein segel te besegelen. Actum Ane, den 19 augustus 1749.

De katerstede ‘het Thielen’ in de zgn. ‘Keuterhoek’ wordt niet met name genoemd op oudste kadastrale kaart, anno 1832. Toch is het huis en erf ingetekend en wel als sectie C-392. Het was toen eigendom van Jan Hendrik Thielen en stond op legger 437.

Fragment van de oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Genoemde Jan Hendrik Thielen was op 2 december 1801 in de kerk te Hardenberg getrouwd met Grietjen Kleinjans uit Holthone. Ze kregen vier kinderen, van wie er twee op zeer jonge leeftijd overleden. Grietjen overleed op 14 januari 1844. Precies drie jaar later, op 14 januari 1847, stierf haar man. Zodoende werden dochters Mientjen en Aaltjen erfgenaam en de gezamenlijke eigenaren van ’t Thielen.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 1 juni 1847.

Op 23 juni 1847 verschenen voor notaris Krikke te Hardenberg:
1. Mientjen Thielen, huisvrouw van Derk van Aans, beide landbouwers, wonende te Aane.
2. Den genoemden Derk van Aans.
3. Aaltjen Thielen, huisvrouw van Hendrik Westerman, beide landbouwers, mede te Aane voorschreven.
4. Den genoemden Hendrik Westerman.
Om in veiling te brengen:
1. Eerste perceel: Een huis en erf, staande en gelegen te Aane, aan de noordzijde der Dedemsvaart, bekend bij het kadaster der gemeente Gramsbergen onder sectie C numero 392, groot drie roeden, negentig ellen, mitsgaders een gedeelte van den daarbij gelegen gaarden, zijnde het zuidelijke gedeelte ter grootte van ongeveer achttien roeden, vijfenveertig ellen, in voegen als met gaten is uitgepold.
enz.

Het eerste perceel werd gemijnd door S.J.H. Breukel, hoofdingenieur aan de Dedemsvaart, in opdracht van de Provincie Overijssel, voor f. 380,-

Over op 735/6. De Provincie Overijssel. Sectie C-392. Huis en erf werd vervolgens afgebroken.

In toegang 25, inv.nr. 8951 vinden we deze akte, gedateerd 14 mei 1853: 
GS van Overijssel verklaren verkocht te hebben aan H. Westerman, landbouwer te Ane, de opstand van een huis, genaamd het Thielen, in eigendom toebehorende aan de Provincie Overijssel, gelegen in de gemeente Gramsbergen, buurtschap Ane. De koper zal voor of op de 2 februari 1854 ten kantore van de ontvanger bestalen de somme van 90 guldens als koopprijs. De koper zal het huis moeten amoveren en zorgen dat de afbraak voor of op 1 juni 1853 van het terrein is opgeruimd.