In 1931 verleende het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg vergunning aan Jan Hendrik Pullen en echtgenote Hendrikje Hutten voor de bouw van een boerderijtje op ’t Allemansveen in ’t Collendoornerveld, naar een ontwerp van H. Meijer uit Heemse.

Blauwdruk, anno 1931 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 9819/12: Sectie B-3607. Huis en heide. In 1936 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, maart 1936 (sectie O-7160).
Kadastrale hulpkaart, juni 1936 (sectie B-7160).

Legger 9819/35: Nieuwe sectie B-7160. Huis, grasland, bouwland en heide in ’t Collendoornscheveld. Eigendom van Jan Hendrik Pullen en Hendrikje Hutten.

Op 15 juni 1945 schreef het Sallands Volksblad:
Collendoorn. Ook de heer Pullen, die na het dalen van een piloot bij zijn woning, anderhalf jaar geleden werd gearresteerd, is uit Duitsland in den kring der zijnen teruggekeerd. Dinsdagavond, juist op zijn verjaardag, werd hem een serenade gebracht door Hardenbergs muziekvereenigingen. Ook onze hartelijke gelukwensch met uw terugkomst, Pullen!

Dezelfde krant schreef bijna een jaar later, op 17 mei:
Dinsdagmiddag werd onder grote belangstelling het stoffelijk overschot van J.H. Pullen uit Collendoorn ten grave gedragen naar het kerkhof alhier. Pullen, ook buitendien wel bekend, had zich vooral in den bezettingstijd bekendheid verworven door het feit, dat hij, in verband met het bij zijn woning neerdalen van een Amerikaanse piloot, ongeveer anderhalf jaar heeft vastgezeten. Als zeer merkwaardig feit zij hierbij vermeld dat op zijn sterfdag ook degene, die hem indertijd in zo grote moeilijkheden heeft gebracht, om het leven is gekomen bij een ontvluchtingspoging (van Papen, kampcommandant Arbeidsdienst). Op het graf werd het woord gevoerd door de heer Meilink namens het bestuur der Hervormde school en door ds. Groenewoud namens den kerkenraad, waarvan de overledene lid was.

En op 12 juli 1946 schreef de krant:
Eerbewijs. Aan wijlen den heer Pullen is postuum een oorkonde gezonden als uiting van waardering voor bewezen diensten aan een geallieerde piloot. Men herinnert zich het geval, dat nogal deining veroorzaakt heeft. Pullen heeft er voor gevangen gezeten in Duitsland. Enige tijd na zijn bevrijding is hij plotseling overleden, op denzelfden dag als de man, die hem aanbracht en bij een poging tot ontvluchting werd neergeschoten.

Persoonskaart van Jan Hendrik Pullen (1890-1946).

n 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, februari 1947 (sectie O-664). De boerderij van J.H. Pullen aan de Allemansweg.

Legger 9819/40: Nieuwe sectie O-664. Boerderij, bouwland, weiland en heide aan de Allemansweg. In 1948 regeling vrijdom.

Per april 1950 wijzigde het adres Collendoorn L-44a in Heemserveen N-1.

Legger 9819/42: In 1950 verval van vrijdom en in 1958 stichting. Over op:
Legger 9819/47: Sectie O-873. Boerderij, noodwoning, bouwland, grasland en heide. In 1960 boedelscheiding enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie O-873).

Legger 12959/3: Nieuwe sectie O-873. Huis, schuren, bouw- en weiland en heide. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Pullen (geb. 12 november 1922) en echtgenote Johanna Pas.

Per 6 december 1968 wijzigde het adres Heemserveen N-1 in Allemansweg 1.

Kadastrale hulpkaart, 27 april 1976 (sectie O-873).
Kadastrale hulpkaart, 3 juli 1981 (sectie O-873).

In 1982 boedelscheiding. Over op:
Legger 23125/1: Sectie O-873. Eigendom van J.H. Pullen jr. en echtgenote M.E. Sloots.

Kadastrale hulpkaart, anno 2014 (sectie O-3648 en O-3649.