Op 12 december 1820 hield notaris Antoni van Riemsdijk een boedelinventarisatie op den Huize Heemse, no. 56, te Heemse, op verzoek van de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen de hoogwelgeboren vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, lid van de Ridderschap dezer provincie en breedgeërfde, domiciliërende op den Huize Heemse, zo voor zichzelven uit hoofde der gemeenschap van goederen tusschen zijn hoogwelgeborene en deszelfs wijlen ehevrouwe bestaan hebbende en als derzelver mede-erfgenaam voor een-vierde gedeelte haarer nalatenschap en als vruchtgebruiker van een ander vierde gedeelte derzelve, krachtens haar testamentaire dispositie op den 2 februari 1813 gepasseerd, als in naam en kwaliteit van vader en wettigen voogd van Willem Jan Petrus van Foreest, student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud 20 jaaren, Nannette van Foreest, oud 15 jaaren, Christina Louisa van Foreest, oud 13 jaaren, Theodora Sophia van Foreest (oud 9 jaaren) en Christina Ebella Cornelia van Foreest (oud 7 jaaren), deszelfs minderjarige kinderen. Tot de vele onroerende goederen behoorde de katerstede het Marschzigt te Collendoorn, bestaande uit derzelver behuizinge numero 0… (aktenr. 240). Hieruit kunnen we gevoeglijk aannemen dat de katerstede recent was ontstaan, aangezien het nog geen huisnummer had.

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Marschzigt in Collendoorn geregistreerd onder sectie B no. 359 op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

In de zomer van 1842 gingen vele bezittingen van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, op zijn verzoek, onder de veilinghamer. Het 36e perceel betrof een katerstede aan de Dijk, bemeijerd door Hendrik Hakkers, bestaande uit een woonhuis met ongeveer een bunder en vijftig roeden zaailand, voorkomende onder sectie B-359. Winkelier Harm Meijerink uit stad Hardenberg bood bij inzate 620 gulden. Bij de definitieve veiling verbleef het kavel voor die prijs aan Meijerink.

Legger 664/1: Eigendom van Harm Meijerink (winkelier te stad Hardenberg) en mede-eigenaar.

Op 2 april 1853 verleed notaris Swam te Gramsbergen een akte waarin Berend Venebrugge, weduwnaar van Hillechien Wijchmink, en Carel Venebrugge, grondeigenaars en landbouwers te Venebrugge, Jan Harmen Venebrugge, kastelein te Heemse, Gezina Johanna Venebrugge te Venebrugge, Hendrika Albarta Venebrugge en echtgenoot Gerrit Richterink, bakker te Venebrugge, en Willemina Hendrika Venebrugge en echtgenoot Hendrik Meijerink, bakker te stad Hardenberg, gezamenlijk verklaarden in te stemmen met de verkoop van de halfscheid van het huis en erf in de Voorstraat door koopman Harm Meijerink en Gezina Brand aan landbouwer Hendrik Hakkers te Collendoorn (aktenr. 1983).

Legger 642/2: Eigendom van Hendrik Hakkers, landbouwer aan de Dedemsvaart.

Notaris Willem Swam verleed op 2 april 1853 een hypotheekakte op verzoek van Hendrik Hakkers te Collendoorn. Hij verklaarde 800 guldens te hebben geleend van en schuldig te zijn aan apotheker Marthanus Petrus Escher te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij zijn recent verworven vastgoed, waaronder sectie B-359 (aktenr. 1984).

In 1865 verkoop. Over op:
Legger 2581/1: Eigendom van Jan Ballast en echtgenote Geertje Nijland, landbouwers te Collendoorn. Zij zijn op 19 oktober 1861 getrouwd te Heemse. Jan Ballast overleed op 1 november 1867, waarna zijn vrouw op 25 april 1873 te Heemse hertrouwde met Albert Lenters uit Heemse. Huisnr. L-31.

Op 24 mei 1883 vond de definitieve toewijzing plaats van de openbare veiling van vastgoed onder auspiciën van notaris Hilbrand van Barneveld. De verkoop werd gehouden op verzoek van mej. Geziena Christina Waalman, weduwe van Marthanus Petrus Escher te stad Hardenberg, in hoedanigheid van moeder en voogdes over haar minderjarige dochter Maria Magdalena Escher. Daarbij bleek landbouwer Klaas Otten te Collendoorn de hoogste bieder voor 710 gulden (aktenr. 2371).

Legger 3194/5: Eigendom van Klaas Otten en echtgenote Aaltje Huisman (en consorten) te Collendoorn. Zij zijn op 9 juni 1865 getrouwd te Heemse.

Op 12 november 1883 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Klaas Otten te Collendoorn. Hij verklaarde 720 gulden schuldig te zijn aan Geziena Christina Waalman, weduwe van Marthanus Petrus Escher te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn huis en erf te Collendoorn, sectie B-359 (aktenr. 2447).

In 1891 sloop en herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart.

Legger 3194/28: Nieuwe sectie B-5869. Huis. In 1911 boedelscheiding. Over op:
Legger 7110/6: Eigendom van Gerrit Otten Klaaszn. en echtgenote Fennigje Hakkers. Zij zijn op 26 juni 1896 getrouwd te Heemse. In 1913 redreskaart en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart.

Legger 7110/15: Nieuwe sectie B-6634. Huis en weiland. In 1919 successie. Over op:
Legger 5208/19: Eigendom van Gerrit Otten en Fennigje Hakkers. In 1927 stichting. Over op:
Legger 5208/35: Huis, schuur en weiland. In 1931 bijbouw. Over op:
Legger 5208/42: In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5208/65: Nieuwe sectie O-264. Huis, schuur, bouw- en weiland aan de Collendoornerdijk 10. In 1947 sloping na brand. Door onweer vernietigd op 26 juni 1946 (de dag waarop Gerrit Otten en Fennigje Hakkers het 50-jarig huwelijk ‘vierden’). Over op:
Legger 5208/69: Schuur, bouw- en weiland. In 1947 stichting woning na brand. Over op:
Legger 5208/70: Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1953 stichting. Over op:
Legger 5208/74: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1956 verbouw schuur met varkenshokken. Over op:
Legger 5208/77: In 1962 boedelscheiding. Over op:
Legger 13817/3: Eigendom van Frederik Otten en Hanna Hindriks. Zij zijn op 19 juni 1925 getrouwd te Heemse. In 1968 wijzigde L-44 in Collendoornerdijk 10. In 1978 boedelscheiding. Over op:
Legger 18918/3: Eigendom van Gerrit Otten en Zwaantien Otten.