Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Pullen in Collendoorn – zonder naamsvermelding op de kaart – geregistreerd onder sectie B no. 359c op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Notaris Swam uit Gramsbergen begon op 26 oktober 1841 met de ‘eerste inzate’ van de openbare veiling op verzoek van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Het 35e kavel dat onder de hamer ging betrof de katerstede aan den dijk te Collendoorn, bemeijerd door Jan Pullen, sectie B-359c (aktenr. 1006).

In de zomer van 1842 werden vele bezittingen van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse onder de veilinghamer gebracht. Zo ook een katerstede aan de Dijk, bemeijerd door Jan Pullen, bestaande in een woonhuis met ongeveer een bunder land, voorkomende onder sectie B-359c.┬áHet ging als kavel 34 in de openbare veiling.Jan Bouwhuis uit Heemse bood bij inzate 280 gulden. Bij de definitieve veiling verbleef het kavel voor 300 gulden aan Hendrik Habers. Vervolgens werd bij de gecombineerde veiling van kavels 34, 35, 55 en 56 het hoogste bod uitgebracht door landbouwer Hendrik Habers uit Anerveen, namelijk 602 gulden voor ’t geheel. Uiteindelijk besloot jonkheer Jacob van Foreest van Heemse dat het geboden bedrag te laag was en daarom werd de verkoop niet gegund.

Legger 101/179: Sectie B-359c. Huis en erf. In 1843 verkoop. Over op:
Legger 693/2: Eigendom van Jan Hendrik Pullen J.H.zn en Hillegien Hakkers, landbouwers te Heemserveen. Het vruchtgebruik lag bij hun een na jongste zoon Jan Hendrik Pullen (geb. 12-05-1814). Jan Hendrik zou op 8 september 1842 te Heemse trouwen met Zwaantjen Altena uit Baalder.

In het archief van notaris Swam wordt een hypotheekakte bewaard, gedateerd 25 september 1851 (aktenr. 1788):
Voor ons Willem Swam, notaris in het arrondissement Deventer, residerende te Gramsbergen, compareerde Jan Hendrik Pullen, junior, landbouwer wonende te Collendoorn. Dewelke bij deze akte heeft verklaard wegens opgenomene en ter leen ontvangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Klaas Vinke, koopman, wonende te Heemse, eene kapitale som van een honderd guldens, welke gelden hij comparant erkend te hebben ontvangen, naar zich genomen en waarmede hij verklaarde vredig te zijn. Belovende en verbindende zich den comparant om dezelve somma terug te geven en te betalen aan Klaas Vinke. Tot zekerheid en tot een waarborg voor de teruggave en betaling van gemelde som en van de jaarlijkse intressen daarvan, verklaard comparant zich te verbinden en speciaallijk te verhypothekeeren en ten onderpand te stellen des comparants eigendommelijke vaste goederen te Collendoorn gelegen, als: eene katerstede aan en ten noorden den nieuwen dijk aldaar, bestaande uit een woonhuis met deszelfs grond en wheere, bekend bij het kadaster der gemeente Ambt Hardenberg onder sectie B numero 359c als huis en erf, groot een roede en veertig ellen, numero 359b en 359d, tezamen groot acht en dertig roeden, benevens een daarop nieuws gebouwd woonhuis, bij het kadaster onbekend. Welke goederen de comparant verklaarde te zijn zijnen eigendom, wel bezwaard met eene hypothecaire schuld van 300 guldens, ten behoeve van Gerrit Jan Snijders te Wielen in de gemeente Ambt Hardenberg, doch overigens vrij en ontheven van alle soort van hypotheek.

Op 5 mei 1855 verleed notaris Swam andermaal een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Jan Hendrik Pullen. Ditmaal verklaarde hij 600 gulden te hebben opgenomen van en schuldig te zijn aan mej. Carolina Arnoldina Bernhardina Visch te Wilsum. Als onderpand verbond hij eene katerstede, staande en gelegen aan den Nieuwendijk aldaar, bestaande uit een woonhuis met grond en wheere en de hiertoe behorende zaai-, groen- en andere gronden, kadastraal sectie B-359c c.s. (aktenr. 2251).

Kadastrale hulpkaart, anno 1857 (sectie B-2883).

Legger 693/8: Nieuwe sectie B-2881. Huis en erf. Huisnr. L-29.

Op 25 maart 1861 verscheen landbouwer Hendrik Pullen voor notaris Swam te Gramsbergen. Hij liet die dag een hypotheekakte verlijden en verklaarde 300 gulden schuldig te zijn aan smid Jan Emme te Wilsum. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbond hij zijn woonhuis, met grond en wheere, gelegen te Collendoorn, sectie B-2883 (aktenr. 2692).

In 1913 verkoop. Over op:
Legger 7365/2: Eigendom van Egberdina Geertman, weduwe van Jan Hendrik Pullen. Zij waren op 14 april 1882 getrouwd te Heemse. Jan Hendrik was een zoon van Hendrik Pullen en Lamberdina Hobers en een kleinzoon van Jan Hendrik Pullen en Hillegien Hakkers. In 1913 verkoop. Over op:
Legger 7399/2: Eigendom van Jan Pullen J.H.zn., landbouwer en koopman. Hij was op 16 februari 1911 te Heemse getrouwd met Hanna Veurink uit Brucht. In 1913 redreskaart. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 7399/6: Nieuwe sectie B-6632. Huis, bouw- en weiland. In 1915 vernieuwing. Over op:
Legger 7399/8: In 1932 sloop en herbouw. Over op:
Legger 7399/27: In 1941 boedelscheiding. Over op:
Legger 11142/16: Eigendom van Herman Pullen (geb. 15-01-1922), Jan Pullen (geb. 28-11-1924), Hendrika Pullen (geb. 07-12-1925) en Albert Pullen (geb. 09-09-1929), ieder voor een-vierde gedeelte. Het levenslang vruchtgebruik lag bij Hanna Veurink, weduwe van Jan Pullen. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Legger 11142/22: Nieuwe sectie O-263. Drie huizen, bouw- en weiland aan de Collendoornerdijk. In 1954 boedelscheiding en sloping. Over op:

Legger 12497/3: Nieuwe sectie O-819. Huis, bouwland en weiland. Eigendom van Herman Pullen (geb. 15-01-1922), landbouwer en veehandelaar. In 1958 verbouw. Over op:
Legger 12497/4: In 1972 splitsing. Over op:
Legger 12497/5: In 1973 verkoop. Over op:
Legger 12497/6: Nieuwe sectie O-1439. Huis, erf en weiland. In 1978 splitsing. Over op:
Legger 12497/9: Huis, schuren, erf, tuin en weiland. In 1985 verkoop. Over op:
Legger 24088/2: Eigendom van H. Bosscher en A. Pas aan de Collendoornerdijk 14.