Uit het pachtboek van de havezate Heemse blijkt dat het Tassink in Collendoorn werd bemeijerd (gepacht) door Roelof Derks en z’n huisvrouw volgens memorie van 14 juni 1792. Roelof Derks was in 1782 een eerste huwelijk aangegaan met Ida Hannessen Tassink. Na haar overlijden hertrouwde hij in 1792 met Hendrikje Lamberts Stoevebelt en vervolgens in 1794 met Geertruid Gerrits van Faassen.

Op 12 december 1820 hield notaris Antoni van Riemsdijk een boedelinventarisatie op den Huize Heemse, no. 56, te Heemse, op verzoek van de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen de hoogwelgeboren vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, lid van de Ridderschap dezer provincie en breedgeĆ«rfde, domiciliĆ«rende op den Huize Heemse, zo voor zichzelven uit hoofde der gemeenschap van goederen tusschen zijn hoogwelgeborene en deszelfs wijlen ehevrouwe bestaan hebbende en als derzelver mede-erfgenaam voor een-vierde gedeelte haarer nalatenschap en als vruchtgebruiker van een ander vierde gedeelte derzelve, krachtens haar testamentaire dispositie op den 2 februari 1813 gepasseerd, als in naam en kwaliteit van vader en wettigen voogd van Willem Jan Petrus van Foreest, student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud 20 jaaren, Nannette van Foreest, oud 15 jaaren, Christina Louisa van Foreest, oud 13 jaaren, Theodora Sophia van Foreest (oud 9 jaaren) en Christina Ebella Cornelia van Foreest (oud 7 jaaren), deszelfs minderjarige kinderen. Tot de vele onroerende goederen behoorde de katerstede het Holthannes, op ’t Holt gelegen, ten zuiden het erve de Hofsteede, bestaande in derzelver behuizinge numero 17. De katerstede werd bemeijerd (gepacht) door Roelof Tassink en echtgenote Geertruid van Faassen (aktenr. 240, scan 16). 

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Holthannes op ’t Holt geregistreerd als sectie B-444 op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 101/247: Sectie B-444. Huis en erf. 

In de Overijsselsche courant van 29 juli 1842 werd de openbare verkoop aangekondigd van o.a. de katerstede Tassink op ’t Holt.

De eerste veilingdag werd gehouden op 3 augustus 1842 (akte 1058, pagina 96). Het 66e perceel betrof de katerstede het Tassink of Holthannes genaamd op het Holt, aan en ten westen den marsch, bestaande in een woonhuis met deszelfs grond en wheere, voorkomende onder sectie B-444. Gerrit Kamphuis bood 1550 gulden bij inzate. Bij de definitieve veiling werd het bod verhoogd tot 1650 gulden door landbouwer Albert Gerrits uit Holtheme. Bij de daarop volgende gecombineerde veiling van kavels 53, 54, 65, 66 etc. werd het hoogste bedrag geboden door Hendrik Lenters Derkszoon, landbouwer te Collendoorn, namelijk 10.040 gulden. Hij verklaarde vervolgens dat hij het Tassink of Holthannes had gekocht in naam van en in opdracht van Gerrit Kamphuis uit Ane (samen met het 54e en 73e perceel voor 1966 gulden). Op 31 augustus besloot jonkheer Jacob van Foreest van Heemse dat het geboden bedrag voldoende was en daarom werd Kamphuis de koop gegund.

Legger 666/1: Eigendom van Gerrit Kamphuis te Ane. Hij trouwde op 25 april 1844 te Gramsbergen met Aaltjen Pasjes. Gerrit overleed op 5 september 1873 te Collendoorn. Daardoor werden zijn weduwe en hun drie zoons Hendrik, Frederik en Seine Kamphuis de wettelijke erfgenamen. Huisnr. L-2. Huis, erf en schuur.

Notaris G. de Meyier verleed op 10 september 1879 een boedelbeschrijving, op verzoek van Aaltje Passies, weduwe van Gerrit Kamphuis. Tot de onroerende goederen behoorde de bouwmanswoning met schuur, hooi-, bouw-, weide- en heidegrond te Collendoorn, sectie B-444. Het vastgoed was bezwaard met een hypotheek van 1200 gulden ten gunste van Hendrik Jan Waterink te Anevelde (aktenr.164).

In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 3695/2: Eigendom van Hendrik Kamphuis en echtgenote Jennigjen Oldewaterink. Zij waren op 25 juni 1875 getrouwd te Heemse. In 1900 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1900.

Legger 3695/10: Nieuwe sectie B-5996. Huis en erf op ’t Holt. Hendrik Kamphuis overleed op 17 januari 1901, op 55-jarige leeftijd. In 1903 herbouw. Over op:
Legger 3695/16: Huis, schuur en erf. In 1904 bijbouw en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1904.

Legger 3695/17: Nieuwe sectie B-6135. Huis, schuur en hooiland op ’t Holt. In 1908 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909.

Legger 3695/18: Huis, schuren, erf en weiland. In 1911 boedelscheiding. Over op:
Legger 7080/13: Eigendom van Wubbigje Kamphuis en echtgenoot Derk Wilps. Zij zijn op 17 juni 1904 getrouwd te Heemse. In 1914 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1914.

Legger 7080/16: In 1920 bijbouw en sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1921.

Legger 7080/17: In 1921 successie. Over op:
Legger 8369/40: Eigendom van Derk Wilps. In 1926 stichting. Over op:
Legger 8369/42: In 1928 bijbouw. Over op:
Legger 8369/43: In 1936 boedelscheiding. Over op:
Legger 10450/13: Eigendom van Hendrik Wilps en echtgenote Hendrika Gerritdina Stegeman. Zij zijn op 6 juni 1935 getrouwd te Heemse. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 10450/15: Nieuwe sectie O-308. Boerderij, bouw- en weiland. In 1947 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 10450/17: In 1966 sloping enz. Over op:
Legger 10450/18: Huis, schuren, bouw- en weiland aan de Eugenboersdijk 5.